Tag Archives: koelen

Strengere handhaving op apparatuur met F-gassen

Gepubliceerd op

Apparaten zoals airco’s, industriële koelinstallaties en warmtepompen worden doorgaans gekoeld met schadelijke koudemiddelen (F-gassen). In de praktijk blijkt dat deze apparaten nog te vaak worden geïnstalleerd en onderhouden door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs. Onjuiste installatie en onderhoud, verkeerd gebruik van F-gassen en de illegale handel in deze gassen hebben grote gevolgen voor het milieu. Daarom gaat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) strenger handhaven op de installatie en het onderhoud van apparatuur gevuld met F-gassen door niet-gecertificeerde bedrijven en monteurs.

Aan de hand van binnengekomen meldingen, advertentieteksten op het internet en andere bronnen voert de ILT bedrijfsbezoeken uit bij koeltechnische installatie- en onderhoudsbedrijven. Bedrijven en monteurs die apparaten gevuld met koudemiddelen plaatsen en/of onderhouden zonder geldige BRL-certificaten, krijgen bij constatering een boete van €3.000,- (bedrijven) en €1.500,- (monteurs). Daar bovenop komen de kosten voor het behalen van de benodigde certificaten. Zonder deze mogen de installatie- en onderhoudswerkzaamheden namelijk niet worden voortgezet.

Schade voor het milieu
Gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) zijn zware broeikasgassen die vele malen sterker zijn dan het broeikasgas CO2. Om de schade voor het milieu zoveel mogelijk te beperken, gelden voor het gebruik van en de handel in F-gassen strenge, Europese eisen. Zo mogen apparaten die werken op F-gassen alleen worden geplaatst en onderhouden door erkende installateurs en bedrijven. Installatiebedrijven moeten beschikken over een BRL-100 certificaat; dit geldt ook voor ZZP’ers en eenmanszaken. Monteurs dienen een BRL-200 certificaat te hebben.

Schade aan het apparaat
Naast mogelijke milieuschade bij installatie van of onderhoud door een bedrijf of monteur zonder geldig certificaat, kan dit ook gevolgen hebben voor de gebruiker van de apparatuur. Niet alleen kan het leiden tot schade aan het apparaat en het vervallen van de garantie, maar het apparaat moet in dat geval alsnog opnieuw worden geïnstalleerd door een erkende installateur. Dit betekent dus dubbele plaatsingskosten van bijvoorbeeld de airco of warmtepomp.

Minder broeikasgassen
Het toezicht van de ILT is gericht op de hele keten van productie, import, export, doorverkoop en toepassing van broeikasgassen. De inspectie wil een bijdrage leveren aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en van de afbraak van de ozonlaag. Daarvoor wordt binnen het programma Minder broeikasgassen en het team Broeikassen en Brandstoffen ingezet op het terugdringen van de illegale handel in en de uitstoot van deze stoffen.

Koeltechniek

Gepubliceerd op

De lente is aangebroken en het wordt eindelijk weer wat warmer en zonniger. Als de trend van de afgelopen jaren doorzet, wordt het ook dit jaar een hete zomer. Met de stijging van de temperatuur in Nederland stijgt ook het aantal geïnstalleerde split-unit airco’s. Dat was de afgelopen jaren duidelijk zichtbaar, met een stijging van gemiddeld 50% per jaar. Als gevolg van hoge gasprijzen en keuzes ten aanzien van het klimaat, worden woningen steeds vaker verwarmd met een (hybride) warmtepomp. Kortom, of het nu gaat om koelen of verwarmen of allebei, koeltechniek is in opmars. Een goede gelegenheid voor NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, om een aantal zaken op een rijtje te zetten over het werken in de koeltechniek.

De meeste koudemiddelen die worden gebruikt in huidige airco’s en warmtepompen – vooral voor toepassingen in woningen – zijn gefluoreerde broeikasgassen, ook wel f-gassen genoemd (of vroeger: ‘Freon’). Deze stoffen zijn goed toepasbare koudemiddelen, maar het zijn ook broeikasgassen die een bijdrage leveren aan de opwarming van de aarde. Hoe groot deze bijdrage is, wordt weergegeven met het GWP (Global Warming Potential)-getal. R32 bijvoorbeeld heeft een GWP van 675. Dat betekent dat 1 kg R32 hetzelfde effect heeft op de opwarming van de aarde als 675 kg CO2, of met andere woorden: 1 kg R32 is gelijk aan 675 kg CO2-equivalent.

Wetgeving
Voor deze f-gassen is er Europese wetgeving die bekend staat als de f-gassenverordening. Het doel van deze verordening is het zo klein mogelijk houden van de opwarming van de aarde als gevolg van het vrijkomen van f-gassen in de lucht. Een belangrijke regel is het verplicht maken van f-gascertificering voor personen én bedrijven. Een airco of warmtepomp gevuld met f-gassen mag alleen worden geïnstalleerd door een monteur met persoonscertificering, die werkt voor een bedrijf met bedrijfscertificering. Zo is de kans kleiner dat er tijdens de installatie of onderhoud f-gassen vrijkomen. In de zomer wordt hier vaak door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de regionale omgevingsdiensten extra op gecontroleerd. Andere regels in de verordening zijn periodieke lekcontroles en het bijhouden van een logboek, hoewel die gelden vanaf een inhoud van 5 ton CO2-equivalent (7,4 kg in het geval van R32). Bedrijven die met f-gassen werken moeten het gebruik van deze gassen bijhouden en registreren, zodat kan worden nagegaan hoeveel f-gassen per ongeluk toch is gelekt, en of lekcontroles en onderhoud zijn uitgevoerd. Tenslotte wordt de hoeveelheid (ook wel quotum genoemd) f-gassen die op de markt wordt gebracht elke paar jaar teruggeschaald.

Brandbaarheid en veiligheid
De nieuwere f-gassen met een lager GWP zijn meestal mild brandbaar en daarom ingedeeld in cat. A2L: lage giftigheid en mild brandbaar. Propaan (geen f-gas maar een koolwaterstof) wordt ook steeds vaker gebruikt en is ingedeeld in cat. A3: lage giftigheid, zeer brandbaar. Naast airco’s worden er steeds meer warmtepompen geïnstalleerd en wordt er meer met koudemiddel gewerkt, ook met brandbare koudemiddelen. Dat brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. Daarom komen er in de nieuwe versie van de f-gassenverordening (vanaf 2024) ook regels over het werken met alternatieven voor f-gassen, zoals brandbare koudemiddelen, maar ook CO2 en ammoniak. Dit zodat er milieuvriendelijk én veilig wordt gewerkt.
Om de risico’s zo klein mogelijk te houden, is het belangrijk om ontstekingsbronnen zoals vonken te voorkomen en dat er altijd een brandblusser beschikbaar is. Zorg er ook voor dat de gereedschappen en persoonlijke beschermingsmiddelen die de monteurs gebruiken geschikt zijn voor brandbare koudemiddelen, dat er voldoende ventilatie is, en dat de monteur een gasdetector gebruikt om de lucht in het werkgebied te controleren.

ACK/ACB
Monteurs die aan installaties werken met meer dan 5 kg propaan, 10 kg CO2 of 10 kg ammoniak, zijn nu al verplicht om een vakbekwaamheidscertificaat te halen. Dat kan door een ACK-opleiding te volgen. Na de zomer verandert de naam ACK (Ammoniak, CO2, Koolwaterstoffen) in ACB, omdat dan niet alleen koolwaterstoffen zoals propaan eronder vallen, maar ook andere brandbare koudemiddelen, zoals R32.

PED
Een ander punt van aandacht is de drukveiligheid. De veiligheidseisen aan drukapparatuur en samenstellen, zoals warmtepompen en airco’s, staan in de Europese PED-wet (Pressure Equipment Directive, in het Nederlands: Richtlijn Drukapparatuur). Afhankelijk van de ontwerpdruk, de grootte van de installatie en de stofgroep van het koudemiddel, valt de installatie in één van de vijf ‘veiligheidscategorieën’: ‘Artikel 4.3’ (goed vakmanschap), categorie I, II, III of IV. Bijna alle brandbare koudemiddelen vallen in stofgroep 1 (gevaarlijke stoffen). Dit betekent dat een installatie die brandbare koudemiddelen bevat bij een vrij kleine koudemiddelvulling al in PED cat. II terecht komt.
Voor installaties in categorie II, III en IV is een CE-markering verplicht met het identificatienummer van de keuringsinstantie die toezicht heeft gehouden bij ontwerp, fabricage en eindcontrole. Installaties in cat. I hebben volgens de regels van de PED óók een CE-markering, maar dan zonder identificatienummer. In deze categorie verklaart alleen de fabrikant/installateur dat de installatie is ontworpen en gemaakt volgens de eisen van de PED.
CE-markering geldt niet voor installaties die vallen onder artikel 4 lid 3 (‘goed vakmanschap’) van de PED. Hiervoor geldt dat ze ontworpen en geproduceerd moeten zijn “volgens regels van goed vakmanschap”. Installaties in cat. III en IV worden ook gekeurd voordat ze in gebruik worden genomen, daarna worden ze periodiek gekeurd (elke 4-6 jaar) 

Dit is een artikel uit de print-editie van het vakblad IZ. De digitale edities van IZ zijn gratis te raadplegen via www.installateurszaken.nl. Liever een print-editie op uw deurmat? Maak dan gebruik van onze tijdelijke actie en meld u nu aan voor een gratis abonnement op IZ via www.installateurszaken.nl

Gebouwen koelen met waterdruppels

Adiabatische koeling, het koelen door het effect van verdampend water, is geen onbekende technologie. Maar om het ook in gebouwen ...

Verwarmen én niet-condenserend koelen

Jaga introduceert een vrijstaande radiator die kan verwarmen en niet-condenserend kan koelen. De radiator is geschikt voor plaatsing bij grote ...

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling ...

NVKL en Techniek Nederland gaan samenwerken in federatie

De branchevereniging voor ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) en Techniek Nederland gaan samenwerken in een federatief ...

Gebouwen koelen met waterdruppels

Gepubliceerd op

Adiabatische koeling, het koelen door het effect van verdampend water, is geen onbekende technologie. Maar om het ook in gebouwen toe te passen, is voor veel ontwerpers en installateurs vaak nog een lastig te nemen horde. Deels door onbekendheid met de techniek en deels door een bepaald (voor)oordeel over mogelijke risico’s. Samen met een groep adviseurs en de brancheorganisatie NVKL schreef ISSO een rapport dat de voor- en nadelen van deze techniek in kaart brengt.

“We hopen met dit rapport een antwoord te geven op de ontbrekende kennis over verdampingskoeling onder installatietechnisch geschoolde professionals”, vertelt Noortje Alders, senior specialist bij ISSO.

Veel vragen uit de markt
Het ISSO-rapport Indirecte adiabatische koeling behandelt een specifieke vorm van adiabatische koeling, namelijk de indirecte. Bij deze vorm van koeling bevochtigt het systeem de afvoerlucht die vervolgens, via een warmtewisselaar, de binnenstromende, verse lucht afkoelt. “Vanuit de markt krijgen we al jaren veel vragen over de toepassing van verdampingskoeltechnieken, waaronder indirecte adiabatische koeling. Er is wel de nodige kennis beschikbaar, maar het toepassen van de techniek blijft achter. In 2017 en 2018 is in opdracht van RVO al eens onderzocht welke belemmeringen er zijn rond de toepassing van indirect adiabatische koeling in bouwprojecten. Dat onderzoek was in 2019 de opstap voor een project dat uiteindelijk in een publicatie zou moeten resulteren”, zegt Alders.

Interessant alternatief
Omdat de publicatie er nog niet is, wilden verschillende marktpartijen graag op korte termijn al iets ondernemen om het gebrek aan kennis in de markt op te lossen. “Daarom hebben we via dit nieuwe, gratis beschikbare rapport de voor- en nadelen van deze techniek in kaart gebracht. Ook hebben we geprobeerd kengetallen te geven, al is het niet eenvoudig te voorspellen hoe het energieverbruik en de -besparing precies zullen uitvallen wanneer je deze techniek toepast”, zegt Alders. “Die besparing is namelijk van zoveel factoren afhankelijk, zoals de luchtvochtigheid in de ruimte, de luchtweerstand in de installatie en natuurlijk de daadwerkelijke koellast. Je kunt dit rapport daarom beschouwen als een startpunt van waaruit men de techniek kan beoordelen én overwegen. Ontwerpende installateurs en adviseurs kunnen de kennis toepassen om indirecte adiabatische koeling te waarderen ten opzichte van andere manieren van koeling. Op het moment dat een bodemwarmtepomp met passieve koeling bijvoorbeeld geen optie is, kan dit een interessant alternatief zijn.”

Meer weten over adiabatisch koelen van gebouwen? Lees hier het gehele artikel in de InstallateursZaken van januari 2022.

Verwarmen én niet-condenserend koelen

Jaga introduceert een vrijstaande radiator die kan verwarmen en niet-condenserend kan koelen. De radiator is geschikt voor plaatsing bij grote ...

Ventileren, koelen en verwarmen van scholen

Ned Air introduceert de EduComfort 1000, een nieuwe decentrale schoolventilatie-unit met warmteterugwinning die bovendien kan koelen én verwarmen. Met de ...

Op een rijtje: 16 verschillende technieken om te koelen

Klimaatverandering zorgt voor steeds warmere Nederlandse zomers, waardoor koeling van huizen aan belang toe neemt. Dat blijkt wel uit de ...

Verwarmen én koelen met een designradiator

Jaga introduceert een designradiator die zowel kan verwarmen als koelen. De Vertiga Hybrid levert een hoog vermogen bij een lage ...

Wisselfunctie maakt koeling mogelijk

Gepubliceerd op

Met Viega’s Fonterra Smart Control regelsysteem voor vloerverwarming kunnen kamers in woningen of bedrijven worden verwarmd. Sinds kort kan het regelsysteem automatisch worden ingesteld om te koelen. Eén signaal vanuit de koude-opwekker is daarvoor voldoende. Een kleine relaiskast met wisselcontact volstaat hiervoor. De montage kan achteraf plaatsvinden op de Fonterra Smart Control basisunit die sinds dit jaar wordt uitgeleverd.

Met de nieuwe wisselfunctie voor de bijbehorende Fonterra Smart Control regeling wordt wooncomfort uitgebreid met de automatische koelfunctie en een pompschakeling die ervoor zorgt dat de circulatiepomp van de menggroep wordt uitgeschakeld indien alle groepen zijn gesloten. Wordt de Smart Control aangesloten op de gratis Viega server, dan kan de gebruiker zijn smartphone gebruiken om de gewenste temperatuur in te stellen.

NVKL ondertekent intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’

Gepubliceerd op

De standaarden voor het ontwerp van gebouwen moeten rekening gaan houden met warmere zomers en de groeiende behoefte aan koeling. Om dit vast te leggen heeft NVKL, de vereniging van koeltechnische bedrijven, op 22 april samen met 11 partijen vanuit de overheid, het bedrijfsleven, kennisinstellingen, ISSO en NEN de Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA)-intentieverklaring ‘Koeling van Gebouwen’ ondertekend. De partijen doen zo een stap om Nederland gezamenlijk klimaatadaptief te maken.

Voorzitter Mart Peeman ondertekende namens de NVKL de verklaring tijdens het online verbindingsfestival ‘De gezonde stad’. Volgens hem is het cruciaal dat NVKL zich achter de doelstellingen van OSKA schaart om rekening te houden met de effecten van klimaatverandering: “Wij vinden het belangrijk dat er veilige, efficiënte en duurzame installaties ontworpen en gebouwd worden die toekomstbestendig zijn. Standaarden ondersteunen deze doelstelling en borgen kwaliteit en kennis. Samen met andere stakeholders wil de NVKL zich inzetten om de bewustwording van de OSKA-doelstellingen uit te dragen. Het toenemende belang van hybride toepassingen van koeling en verwarmingsoplossingen in de gebouwde omgeving zijn van enorme betekenis, ook voor de NVKL die als pijler in haar beleid een aanjager van verduurzaming wil zijn.”

Focus op koeling
De NTA 8800 voor Energieprestatie vormt een belangrijk onderdeel van de intentieverklaring. Nu nieuwe gebouwen meer en betere isolatie krijgen, wordt de focus op koeling steeds belangrijker. Gebouwen moeten dan ook aangepast worden aan de toenemende hitte, waardoor mensen er prettig en gezond kunnen leven. Met de ondertekening van de verklaring zal voor de miljoen woningen die Nederland wil ontwerpen en bouwen hiermee rekening gehouden worden. Hierbij kan gedacht worden aan bouw-ontwerpen die zorgen voor het verkoelen van de omgeving, het buiten houden van warmte (zoals zonwering), het afvoeren van warmte (zoals nachtventilatie) en milieuvriendelijke koeling.

Koeling neemt vlucht door coronavaccins en trekt zij-instromers aan

Gepubliceerd op

De grootschalige vaccinatieprogramma’s die momenteel wereldwijd opgezet worden, hebben grote gevolgen voor de koeltechnische branche. Henk Komin, verantwoordelijk voor strategie en innovaties bij Koudebureau IJskoud BV in Amsterdam, voorspelt dat de koeltechniek van de hele farmaceutische keten op de schop moet om coronavaccins te kunnen koelen en vervoeren. Ook zal in de hele logistieke farma-keten en daarbuiten afname van koeling als dienst de norm worden. Ten slotte zal er een grote zij-instroom op gang komen van medewerkers uit sectoren als de horeca en de evenementenbranche.

Henk Komin: “De veelbelovende coronavaccins moeten bevroren of gekoeld vervoerd en opgeslagen worden. Dat betekent nogal wat. Logistieke bedrijven moeten nu ineens verstand krijgen van gekoelde opslag en overslag. We zien dat dit soort bedrijven steeds meer gekoelde warehouses laten bouwen, waarbij verwacht wordt dat koeling het altijd perfect doet zonder dat iemand daar iets voor hoeft te doen. Dat zien we ook bij instellingen als de GGD, die het vaccinatieprogramma moet gaan uitvoeren. De GGD wil vooral doen waar ze goed in is: vaccineren!”

Afname van koeling naar gebruik in plaats van bezit
“In de hele logistieke farma-keten – maar ook daarbuiten – wordt Cooling As A Service, ook wel CAAS genoemd, de norm. CAAS betekent dat klanten geen koelkast of onderhoud afnemen, maar liters gekoelde ruimte. Je koopt dus geen koelcel als product, maar koeling als dienst. Net als bij deelauto’s of vakantiehuisjes verschuift het van bezit naar gebruik. Een bedrijf wil de garantie dat een product op temperatuur is op het moment dat de eerste medewerkers het ’s ochtends nodig hebben, zoals vaccins. CAAS betekent ook op afstand de koelingen monitoren. Als het alarm gaat, gaan wij erheen, halen we de vaccins uit de betreffende koelinstallatie en plaatsen die in een andere, repareren het defect en plaatsen de vaccins weer terug. Als de vaccinatiedienst ’s morgens binnenkomt, kunnen medewerkers direct probleemloos vol aan de slag”, aldus Komin.

Nieuwe tijden, nieuwe opleidingsmethoden
Komin vervolgt: “Als bedrijven nu als gevolg van de pandemie in problemen komen, zet de overheid in op omscholing van die medewerkers. Anders komen die mensen in de WW terecht. Wij zien op onze IJskoud Academie dan ook steeds meer zijinstromers, die omgeschoold willen worden uit andere beroepsgroepen. Maar dat moet anders dan vroeger. Vroeger leerde je een vak door lange tijd met een ervaren vakman mee te lopen. Zo duurde het zes tot tien jaar voor je volleerd koelmonteur was. Tegenwoordig zijn leerlingen ongeduldig. Ze willen niet meer lang leren maar meteen iets kunnen en doen. Je moet je opleiding dus anders inrichten. Op de IJskoud Academie bieden wij daarom korte opleidingen, heel praktisch, zodat je als student meteen iets kan. Zo kun je al binnen een paar dagen onderaan beginnen en dan continu bijleren om je carrière te upgraden.”

Verwarming, koeling en warmwater via één unit

LG Electronics (LG) introduceert de nieuwe Therma V Integrated Water Tank (IWT). Dit is een alles-in-één oplossing voor verwarming, koeling ...

Nieuwe norm in vloerverwarming en koeling

Diepe convectorputten zijn niet meer van deze tijd, maar de vraag naar vloerverwarming is nog steeds groot. Jaga upgrade daarom ...

Vrije koeling en mechanische koeling

Wellicht hoort u het steeds vaker: koeling van woonhuizen. Bij toepassing van bodemenergie vaak bijkomstig ter regeneratie van de bron, ...

Slimme glazen gevel zorgt voor energiezuinige koeling en verwarming

Een glazen gevel met geïntegreerde zonnecellen en sensoren is uitgeroepen tot beste MKB-innovatie. De zonnecellen zorgen ervoor dat er altijd ...

NVKL 70 jaar: koeling in alle sectoren van belang

Gepubliceerd op

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) bestaat zeventig jaar. Een uitgebreide viering zat er vanwege de huidige omstandigheden niet in, maar het moment gaf wel gelegenheid om goed te kijken naar de positie die de branche de aankomende tijd wil innemen. Voorzitter Mart Peeman: “We willen aantoonbaar bijdragen aan een beter klimaat en richting geven aan de route naar een duurzame samenleving.”

Er worden steeds meer warmtepompen en airconditioners geplaatst om het binnenklimaat te optimaliseren. Gekoelde datacenters zorgen voor goede internetverbindingen op kantoor, maar denk bijvoorbeeld ook aan het koel houden (-80°C) van het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus. Koeling is in alle sectoren van groot belang. Het huidige klimaatakkoord en de energietransitie zullen nog meer van de branche gaan vragen. Met de uitrol van de nieuwe strategie wordt hier de komende tijd invulling aan gegeven.

De route naar een beter klimaat
Volgens Voorzitter Mart Peeman moet de vereniging de komende jaren aan de hand van de nieuwe strategie bijschakelen om een gezond binnen- en buitenklimaat te kunnen garanderen: “In de huidige energietransitie zullen we door proactief te opereren een waardevolle bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-footprint in Nederland. Daarnaast willen we inspireren door kennis te verzamelen en te delen. Ook willen we trends signaleren, kwaliteit meetbaar maken en communiceren waar we voor staan. Met onze leden brengen we over het voetlicht dat we aantoonbaar bijdragen aan een beter klimaat en geven we richting aan de route naar een duurzame samenleving.”

Gezamenlijk naar buiten treden
Ook directeur Henry Kruiper erkent dat de stap naar voren die NVKL tien jaar geleden zette, ook nu weer gemaakt moet worden: “Door gezamenlijk naar buiten te treden en de belangen van zowel leveranciers, installateurs, groothandels als adviseurs te behartigen, maakt de NVKL het onderscheid en zijn we al 70 jaar verenigd. We kunnen proactief zijn en invloed uitoefenen op de markt door het creëren van randvoorwaarden, het imago van onze achterban versterken en betrouwbaarheid uitstralen.” Kruiper wil met de vereniging graag bijdragen aan een beter klimaat, maar ziet ook in dat dit een nieuwe rol van de leden vergt: “Deden we vroeger wat de klant wilde, nu moeten we een gesprekspartner worden en een adviseursrol innemen. Een gids zijn voor klanten, hen wijzen op nieuwe technieken, Total Cost of Ownership en het gebruik van natuurlijke koudemiddelen. Zo jaag je duurzaamheid aan én betrek je de klant bij het traject. Daar gaan we de aankomende tijd mee aan de slag.”

De Nederlandse Verwarmingsindustrie krijgt nieuwe voorman

Met ingang van 1 januari 2021 zal Anne Jaap Deinum aantreden als branchemanager van de Nederlandse Verwarmingsindustrie. Hij volgt daarmee ...

De toekomst van de warmtepomp

Opleidingscentrum GO0 organiseerde in samenwerking met brancheorganisatie NVKL onlangs een online variant van de Dag van de Warmtepomp. In twee ...

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid ...

Op een rijtje: 16 verschillende technieken om te koelen

Klimaatverandering zorgt voor steeds warmere Nederlandse zomers, waardoor koeling van huizen aan belang toe neemt. Dat blijkt wel uit de ...

Unica neemt opnieuw koudetechnisch bedrijf over

Gepubliceerd op

Unica neemt het bedrijf Van Kempen Koudetechniek uit Tiel over. Met de aansluiting van Van Kempen in Unica’s netwerk van bedrijven versterkt de technisch dienstverlener zijn organisatie met bijna 75 jaar ervaring in industriële koudetechniek. Van Kempen is in heel Nederland actief, met name in de AGF (Aardappelen, Groente, Fruit), bloemen, voedingssector en distributiecentra. Het is de tweede overname binnen dit specialisme in korte tijd, want in maart van dit jaar nam Unica ook PCT Koudetechniek over. De beide bedrijven, die zich op verschillende marktsegmenten richten, blijven binnen het Unica-bedrijvennetwerk autonoom opereren.

De overname van Van Kempen, met 110 medewerkers een van de grotere spelers op de markt voor koudetechniek, betekent voor Unica een verdere versterking van de expertise in dit specialisme. Als een van de grootste technisch dienstverleners van Nederland ziet Unica veel toepassingsmogelijkheden. “Gezien de toenemende relevantie van warmte- en koudetechnieken, wint deze kennis ook in technologisch opzicht aan belang. De overname van Van Kempen versterkt onze innovatiekracht en maakt ons bovendien een van de prominente partijen op het gebied van koudetechniek in Nederland”, zegt Unica-CEO John Quist.

Compleet industrieel portfolio
Unica ziet de vraag naar kennis van koudetechniek vooral terug in de industrie, waar de behoefte aan conditionering van ruimtes toeneemt. Koeling speelt een cruciale rol in de voedselindustrie en het groeiende aantal bedrijven dat actief is in voedselverwerking. Datzelfde geldt voor datacenters, controlled environments zoals laboratoria en OK’s en reguliere airconditioning in gebouwen.
Van Kempen wordt net als PCT onderdeel van het cluster Unica Industry Solutions. Binnen dit bedrijvencluster is alle kennis van industriële technische oplossingen geconcentreerd. Het specialisme koudetechniek is een krachtige aanvulling op de expertise van Unica Industry Solutions, dat met kennis van industriële automatisering, procestechnologie, werktuigbouwkunde en hardware engineering complete oplossingen voor de industriële sector verzorgt.

Uitdaging
Voor Van Kempen geeft de aansluiting bij Unica toegang tot nieuwe markten, uitgebreidere technische kennis en professionelere stafprocessen, wat het bijna 75-jarige bedrijf een sterkere marktpositie geeft. Bovendien sluit de ondernemersfilosofie van Unica aan bij de cultuur binnen Van Kempen. “Hoewel de heer Van Kempen alleen nog als aandeelhouder verbonden was en niet meer actief was in het bedrijf, heerst hier nog altijd de kenmerkende familiecultuur”, zegt directeur Jan Vliet van Zante, zelf al sinds 1983 werkzaam voor Van Kempen. “Als onderdeel van Unica kunnen we met onze trouwe medewerkers een nieuwe groeifase inzetten. Wij vinden het een prachtige uitdaging om samen met de andere industriële bedrijven dit terrein voor Unica verder te ontginnen.” De directie van het bedrijf blijft aan en krijgt dezelfde vrijheden en verantwoordelijkheden als andere directeuren van Unica. Van Kempen Koudetechniek blijft ook opereren vanuit het eigen kantoor in Tiel.

Derde overname in 2020
Naast PCT Koudetechniek nam Unica in maart van dit jaar ook meet- en regelspecialist Numan & Kant over. Voor de drie acquisities in 2020 versterkte Unica zijn netwerk van bedrijven de laatste twee jaar ook met de bedrijven Synto (cluster Building Services), Brainpact (cluster Industry Solutions), Boele Fire Protection (cluster Fire Safety) en Dotwood (cluster ICT Solutions). Het komende jaar verwacht Unica opnieuw meerdere overnames te doen, in de vorm van verdere uitbreiding van de regionale aanwezigheid of ter verdere versterking van gespecialiseerde activiteiten.

Unica gaat installatietechnisch onderhoud van 62 Rijksgebouwen verzorgen

Technisch dienstverlener Unica heeft een omvangrijke opdracht ontvangen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het betreft het onderhoud van elektrotechnische en klimaattechnische installaties ...

Unica neemt PCT Koudetechniek over

Technisch dienstverlener Unica heeft PCT Koudetechniek overgenomen. PCT telt 35 medewerkers en is voornamelijk actief in de foodsector, zowel in ...

‘Unica blijft groeien, ook de komende jaren’

De omzet van technisch dienstverlener Unica is over 2019 gegroeid met 4% naar €497 miljoen. De nettowinst steeg met 9% ...

Unica neemt meet- en regelspecialist Numan & Kant over

Technisch dienstverlener Unica neemt Numan & Kant uit Strijen over. Numan & Kant is een productonafhankelijk aanbieder van oplossingen voor ...

Markt beoordeelt Intercool als bovengemiddeld klantvriendelijk

Gepubliceerd op

Intercool scoort in het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek van Bouwkennis beduidend hoger dan het marktgemiddelde. In alle categorieën scoort de leverancier van het merk Toshiba erg goed. De hoogste scores zijn gehaald voor betrouwbaarheid, het nakomen van afspraken en de klantvriendelijkheid. De BouwKennis Marketing Score Card is een jaarlijks terugkerend onderzoek dat onder meer inzicht in klanttevredenheid biedt. In dit onderzoek wordt op twaalf aspecten de tevredenheid van E- en W-installateurs en adviseurs ten opzichte van de producten en diensten van fabrikanten gemeten.

“Dat we zo goed scoren, verbaast me niet”, vertelt Jeroen van Kaam, algemeen directeur van Intercool. “We behandelen onze klanten en relaties zoals we zelf ook graag behandeld worden: eerlijk, no-nonsense en sociaal en met oog voor onze omgeving. Al sinds de oprichting van Intercool in 1973 staan eerlijkheid, openheid en toegankelijkheid voorop.”

 

Toshiba opent fabriek in Polen voor airco en warmtepomp

De Toshiba Carrier Corporation (TCC) kondigt de komst van een nieuwe productiefaciliteit aan in Europa. Voor het bedrijf is het ...

Installatie cv, boiler of warmtepomp door vakman nu ook via app te regelen

Eneco en Roamler Tech, een mobiel platform voor installatiewerk, breiden hun samenwerking uit. Zelfstandige installateurs die dit mobiel platform gebruiken ...

Met handen en voeten

Huub Kamp is een nijver baasje. Na jarenlang de scepter te hebben gezwaaid bij verschillende bedrijven, begon hij in 2013 ...

Remeha hoog op lijst ‘Beste bedrijven van Nederland’

Remeha behaalt weer een hoge ranking in de lijst met ‘Beste bedrijven van Nederland’ van businessblad ‘Management Team 500’. De ...

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek bundelen krachten

Gepubliceerd op

Aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek hebben recent de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek opgericht. De stichting gaat toezien op veiligheid en kwaliteit van koeltechnische systemen. Door de toename in het gebruik van natuurlijke koudemiddelen – ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen – groeit ook de noodzaak om installateurs én eindgebruikers beter te informeren over de risico’s die deze koudemiddelen met zich meebrengen.

Voor de praktische uitvoering en het toezicht op de kwaliteit van opleidingen en examens werkt het Netwerk Koude- en Klimaattechniek samen met de onafhankelijke stichting InstallQ. InstallQ ziet via een examencommissie met deskundigen toe op de eisen aan vakbekwaamheid en de examens van vaktechnische opleidingen. Daarbij wordt rekening gehouden met eisen uit kwaliteitsregelingen en beroepsprofielen, actuele wetgeving en met richtlijnen voor het veilig werken met natuurlijke koudemiddelen.

Platform
Het Netwerk fungeert ook als platform waar aanbieders en eindgebruikers met elkaar van gedachten wisselen over actuele ontwikkelingen. Waar nodig maakt het Netwerk hierbij gebruik van werkgroepen die specifieke onderwerpen onderzoeken en in gesprek gaan met overheden en inspecties. Binnenkort staat de vereiste mate van detectie van ammoniak voor een bespreking met de overheid op de agenda.

Aanbieders en eindgebruikers
Deelname aan het Netwerk staat open voor verenigingen van aanbieders en eindgebruikers van koeltechniek in brede zin. Oprichtende partijen zijn aan aanbiederskant installateurskoepel Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek (NVKL) en de brancheorganisatie voor leveranciers van grootkeukenapparatuur (NVLG). Aan gebruikerskant zijn dat Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (Nekovri) en de branchevereniging voor Landbouw-, Veehouderij-, en Tuinbouwtechniek (Fedecom). Inmiddels zijn ook de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) en kwaliteitsorganisatie STEK als geassocieerde deelnemers aangeschoven.

Meer deelnemers
Het Netwerk ziet graag meer deelnemers aan gebruikerskant toetreden en is daarom momenteel in gesprek met Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FLNI), Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL) en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO).

Het Netwerk heeft de taak overgenomen van de stichting kliQ die tot nu toe verantwoordelijk was voor het toezicht op de veiligheid rond het werken met natuurlijke koudemiddelen.

Natuurlijke koudemiddelen maken hun comeback

Hij staat wel bekend als de éminence grise van de koudetechniek. Professor Henk van der Ree is inmiddels 80, maar ...

Natuurlijk koudemiddel

Tijdens de Dag van de Warmtepomp verzorgde Michel van Bronkhorst een workshop over propaan. Volgens de ervaren trainer van GO° ...

ERC toont propaan warmtepomp op VSK

ECR-Nederland komt naar de VSK-beurs in Utrecht met de nieuwste Hera lucht/water omkeerbare warmtepomp. De warmtepomp is gevuld met het ...

“Propaan in een warmtepomp vereist specifieke basiskennis”

Tijdens de Dag van de Warmtepomp verzorgde Michel van Bronkhorst een workshop over adviesverlening. Volgens de ervaren trainer van GO°, ...

Op een rijtje: 16 verschillende technieken om te koelen

Gepubliceerd op

Klimaatverandering zorgt voor steeds warmere Nederlandse zomers, waardoor koeling van huizen aan belang toe neemt. Dat blijkt wel uit de verwachtingen van de airco-industrie voor dit jaar: een stijging van ongeveer 50%. Dit terwijl vorig jaar al 30% meer airconditioners werd verkocht. Airconditioning is echter niet de enige oplossing om een gebouw te koelen. TKI Urban Energy verzamelde relevante gegevens van 16 verschillende technieken om te koelen. Per techniek is aangegeven hoe duurzaam deze is, hoe deze gebruikt wordt, wat de stand van de techniek is, wat de kosten zijn, welke rol gebruikers spelen en waar de techniek het beste kan worden toegepast.

De verwachting is dat de koudevraag in de gebouwde omgeving gaat toenemen. Dat komt door:
- Klimaatverandering en daarmee een toename van het aantal zomerse dagen. De temperatuur in de zomer zal daardoor stijgen.
- Het toenemend aantal ouderen die minder goed tegen hogere temperaturen kunnen.
- De gewenning aan comfort van airconditioners in bijvoorbeeld de auto, trein en werkplek.
Om grip te krijgen op de verwachte koudevraag, is het nodig geschikte technologische oplossingen te vinden voor de Nederlands markt. Daarom verzamelde TKI Urban Energy met hulp van adviesbureau W/E adviseurs 16 verschillende technieken om te koelen: van bekende oplossingen als zonnewering tot koudenetten en dauwpuntkoeling.

Combinatie van passieve en actieve maatregelen
Het blijkt dat 'passieve maatregelen' vaak al voldoende zijn om de kans op oververhitting te beperken. Dat zijn maatregelen als de grootte en oriëntatie van de ramen, zonwering, zomernachtventilatie, overstek op het zuiden en bouwmassa. Actieve maatregelen (door middel van elektrische systemen) kunnen aan een gebouw worden toegevoegd als passieve maatregelen niet mogelijk zijn of te weinig effect hebben. Dit sluit aan bij de nieuwste duurzaamheidseisen voor nieuwbouwwoningen, waarin de kans op oververhitting (in jargon ‘TOjuli’) expliciet is opgenomen.
De lijst met alle vergeleken technieken kan hier worden bekeken. De verschillende (koude)technieken worden in aparte factsheets onder de loep genomen en onder meer beoordeeld op prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, grootte en kosten.

‘Dag van de Koeling’
Om het belang van koeling te benadrukken wordt vandaag de tweede editie van de Internationale Dag van de Koeling georganiseerd. Internationale brancheorganisaties uit de HVAC-sector (heating, ventilation en air conditioning) staan op deze dag stil bij het belang van koeling, airconditioning en warmtepompen. NVKL, de Nederlandse brancheorganisatie van ruim 400 leveranciers en erkende installateurs in koudetechniek en klimaatbeheersing, besteedt ook aandacht aan deze dag. De brancheorganisatie ziet dat dit jaar veel huishoudens kiezen voor de aanschaf van een airconditioning. Waar vorig jaar al 30% stijging in de verkoopcijfers van kwaliteitsairconditioners waar te nemen was – het totaal aantal verkochte airconditioners lag rond de 123.000 – verwachten de bij de NVKL aangesloten leveranciers dat de verkopen dit jaar met circa 50% zullen stijgen naar 185.000. De NVKL erkende installateurs merken dit ook. Zij zien in deze periode een sterk groeiende vraag naar airconditioners onder consumenten.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Natuurlijke koudemiddelen maken hun comeback

Gepubliceerd op

Hij staat wel bekend als de éminence grise van de koudetechniek. Professor Henk van der Ree is inmiddels 80, maar volgt alle ontwikkelingen nog op de voet. “Er komen steeds meer koudemiddelen op de markt, ik denk dat installatiebedrijven zich in de komende jaren gaan specialiseren.”

De ontwikkeling en doorontwikkeling van koudemiddelen staan niet op zichzelf. Er is een aantal ‘drivers’, legt Van der Ree uit. Allereerst internationale regelgeving. Via verboden en quotumregelingen worden koudemiddelen met een hoge GWP uitgefaseerd en stimuleert men fabrikanten om nieuwe koudemiddelen te ontwikkelingen met een lagere GWP. “Kijken we bijvoorbeeld naar R410A met een GWP van 2088, dan zien we dat er steeds kleinere hoeveelheden van het koudemiddel worden toegestaan, omdat de quotumregeling de GWP-waarden verdisconteert. Hogere waarden betekenen minder kilo’s. Dat zorgt voor een prijsstijging en tekorten, waardoor het aantrekkelijker wordt om over te stappen op andere, eventueel nieuwe, goedkopere koudemiddelen met een laag GWP.”

Groen imago
Daarnaast wordt er al jarenlang lang gestuurd op energiegebruik. Eco-design, de Energy Directive en andere regelgeving dwingen de branche om energiezuinigere systemen te ontwikkelen. Ook dat heeft invloed op de ontwikkeling van koudemiddelen. En tot slot is er nog een derde driver: ideële motieven. Bedrijven en ook klanten willen tegenwoordig graag een groen imago hebben of ermee worden geassocieerd.

Niet giftig, slechts licht brandbaar
Van der Ree verwacht dat de populariteit van HFO’s zal toenemen. “Ze laten goede thermodynamische prestaties zien, zijn niet giftig, slechts licht brandbaar, blijven stabiel in installaties en er komen steeds meer varianten op de markt met lagere GWP-waardes.” Aan welke GWP-waardes moeten we dan denken? HFO1234yf heeft bijvoorbeeld een GWP van 4 en HFO1234ze van 6.

Significant duurder
Maar vooralsnog kleeft er wel een groot nadeel aan de HFO’s: “ze zijn significant duurder, omdat bepaalde chemische concerns een monopolie hebben op de productie ervan.” Daarnaast hebben grote installaties met HFO’s grotere compressoren nodig. “Daardoor valt de prijs hoger uit, bovendien komt er meer bij kijken om deze systemen te installeren.”

Natuurlijke koudemiddelen
Deze ‘drivers’ hebben gezorgd voor een revival van de natuurlijke koudemiddelen. Logisch natuurlijk, omdat ze in tegenstelling tot chemische koudemiddelen slechts minimaal bijdragen aan milieuschade. Bovendien pakken ze vaak financieel voordeliger uit, als er naar de TCO van een installatie wordt gekeken. Last but not least, is het voor de eindklant wel zo prettig niet continu rekening te hoeven houden met uitfasering, eventuele tekorten en stijgende prijzen, zoals bij chemische koudemiddelen voortdurend het geval is.

Koolstofdioxide
Koolstofdioxide is een oude bekende in de koeltechniek. In de loop der jaren is het koudemiddel voor verschillende toepassingen succesvol gebruikt. Voor supermarktkoeling bijvoorbeeld, in vrieshuizen en in kleine warmtepompen die warm tapwater produceren. “Je moet wel rekening houden met een aantal beperkingen. Koolstofdioxide presteert beter in een omgeving met een relatief koude omgevingstemperatuur. In zuidelijke landen ligt het rendement dus lager. Ook werk je met hoge drukken, wat onder meer consequenties heeft voor het leidingwerk en de robuustheid van de compressor.”

Propaan
Dit koudemiddel wint rap aan populariteit en gezien zijn eigenschappen is dat ook meer dan begrijpelijk. “Propaan laat uitstekende thermodynamische prestaties zien, is goedkoop, niet giftig en de compressor kan werken met minerale olie. Maar er kleeft wel een groot nadeel aan propaan: het is erg brandbaar, waardoor je aan veel voorschriften moet voldoen om het te gebruiken in installaties.”

Isobutaan
“Isobutaan kennen we al van de koelkasten. Bij industriële warmtepompen is isobutaan met name interessant voor de hogere temperatuurrange. Het is goedkoop, niet giftig en je kan met lagere drukken toe dan met propaan. Nadeel is wel dat het brandbaar is, wat zwaarder weegt bij grotere installaties, net als bij propaan.”

Water
“En dan hebben we nog water. Een goedkoop koudemiddel dat ruimschoots voorhanden is. Water heeft al zijn toepassing gevonden in grote installaties voor de koeling van mijnen. Daarnaast is er toenemende belangstelling voor (a)diabatische systemen voor bijvoorbeeld de koeling van sporthallen en datacenters. Voor dit proces met water als koudemiddel, dat energiezuinig is en waarbij geen compressor hoeft te worden gebruikt, verwacht ik een grote toekomst.” Conclusie: over de hele linie bekeken, groeit het marktaandeel van natuurlijke koudemiddelen sinds de jaren 90 en die groei zet waarschijnlijk door.

Meer specialisatie
Van der Ree tot slot: “Al deze oplossingen vragen om een specifieke kennis en behandeling. Ik verwacht daarom dat installatiebedrijven zich de komende jaren meer gaan specialiseren, bijvoorbeeld op het gebied van propaan of HFO’s. Dat is enerzijds toe te juichen, omdat je dan met echte specialisten van doen hebt. Anderzijds brengt het ook een risico met zich mee, want hoe objectief kan je als installatiebedrijf in zo’n geval nog advies geven aan een klant?”

Meer weten? In de mei-uitgave van IZ staat de uitgebreide versie van dit artikel! Deze verschijnt op 26 mei a.s. en is ook digitaal in te kijken.

Unica neemt PCT Koudetechniek over

Gepubliceerd op

Technisch dienstverlener Unica heeft PCT Koudetechniek overgenomen. PCT telt 35 medewerkers en is voornamelijk actief in de foodsector, zowel in de industriële verwerking als het transport. Het bedrijf wordt onderdeel van het cluster Unica Industry Solutions, waar het portfolio van PCT een aanvulling op is.

PCT Koudetechniek is in 1984 opgericht en verzorgt engineering / ontwerp, fabricage, montage, installatie, serviceverlening en losse leveringen van koudetechniek en ontwikkelt software voor de besturing en visualisatie van koel- en vriesinstallaties. PCT blijft omwille van de herkenbaarheid in de markt voorlopig onder eigen naam opereren. Het bedrijf wordt geleid door directeur/eigenaar Sander van den Heuvel. Zijn vader Riny van den Heuvel, oprichter van het bedrijf, is als adviseur aan PCT verbonden.

Koeltechniek als nieuwe discipline
PCT Koudetechniek wordt onderdeel van het cluster Unica Industry Solutions, dat al veel kennis van productieprocessen, werktuigbouw en besturingstechniek in huis heeft. Met de expertise en diensten van PCT wordt daar kennis van koeltechniek als nieuwe gespecialiseerde discipline aan toegevoegd. Strengere wet- en regelgeving, de groei van internationale voedseloverslag en de toename van extreem weer maken koeltechniek in de foodsector een essentieel onderdeel van het bedrijfsproces. De oplossingen van PCT geven daar invulling aan en sluiten qua techniek goed aan bij het portfolio van Unica Industry Solutions.

Belangrijke competentie
John Quist, CEO van Unica licht de overname toe: “Koeltechniek is in toenemende mate een belangrijke competentie, ook in technologische ontwikkelingen in de combinatie van warmte en koude technieken. Met PCT versterken wij ons met een van de grotere, toonaangevende spelers in koeltechnische installaties in Nederland. PCT heeft een breed scala aan klanten en een uitstekende reputatie. Het is een versterking van het portfolio van Unica, zodat we dankzij de overname van PCT in staat zijn om klanten een breder product- en dienstenpalet te bieden.” Voor Unica is koeltechniek in de breedte een interessant domein. Naast de industrie en voedselverwerking is expertise in koeltechniek bijvoorbeeld ook relevant voor koeling van datacenters, het conditioneren van laboratoria, operatiekamers en industriële omgevingen en reguliere airconditioning in gebouwen. Dit zijn domeinen waarop Unica reeds actief is.

Volgende groeifase
PCT Koudetechniek is in de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid en is volgens directeur/eigenaar Sander van den Heuvel toe aan een volgende groeifase: “Unica is een sterke, aansprekende marktpartij die veel ervaring heeft met het breder en sneller laten groeien van bedrijven. We hebben er veel vertrouwen in dat Unica de continuïteit van ons familiebedrijf waarborgt, maar ook dat we als onderdeel van Unica onze marktpotentie beter kunnen benutten.” Sander van den Heuvel blijft directeur van het bedrijf. en krijgt dezelfde vrijheden en verantwoordelijkheden als andere directeuren van Unica.

Tweede overname in 2020
De overname van PCT Koudetechniek is de tweede acquisitie in korte tijd, want begin maart 2020 werd ook de overname van meet- en regelspecialist Numan & Kant bekend gemaakt door Unica. Naast deze recente acquisities versterkte Unica zijn netwerk van bedrijven in de afgelopen anderhalf jaar ook met de bedrijven Dotwood (cluster ICT Solutions), Boele Fire Protection (cluster Fire Safety), Brainpact (cluster Industry Solutions) en Synto (cluster Building Services). In het lopende jaar verwacht Unica nog meer overnames te doen, ter verdere versterking van gespecialiseerde activiteiten of in de vorm van verdere uitbreiding van de regionale aanwezigheid.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Wandmodel airconditioner met intelligente koelmodus

Gepubliceerd op

Samsung zal volgend jaar een nieuw wandmodel airconditioner met R32 introduceren. De reeks zal voorzien zijn van een 3-stappen koelingstechnologie en nieuwe AI-aangedreven functies.

Samsung introduceerde in 2017 de eerste airconditioner met Wind-Free™-koelingstechnologie. Deze volgen een koelmodus in drie stappen. In de eerste stap wordt de temperatuur snel verlaagd in de modus Fast Cooling. Daarna wordt gebruik gemaakt van een ontvochtigingsfunctie om het optimale vochtigheidsniveau in te stellen. Ten slotte, wanneer de gewenste temperatuur is bereikt, wordt de modus geactiveerd om die niveaus te handhaven en een ideaal niveau van comfort te bieden. Verse lucht wordt langzaam en gelijkmatig door duizenden microgaten verspreid, waardoor geen tocht optreedt.

Slimme bediening
De nieuwe reeks optimaliseert het koelproces met de AI (Artificial Intelligence) Auto Cooling-functie, voor efficiënter gebruik. AI Auto Cooling analyseert de kameromstandigheden, de door de gebruiker gewenste temperatuur- en koelmodus en het buitenklimaat, om automatisch over te schakelen naar de meest geschikte instelling. Een ingebouwde bewegingsdetectiesensor volgt bewegingen van de gebruiker om efficiënt af te koelen en zo verspilling van energie voorkomt. De sensor kan detecteren wanneer er geen gebruikers in de kamer zijn, automatisch de instellingen van de airconditioner wijzigen om de temperatuur iets bij te stellen of de stand-bymodus in te schakelen.

Verbeterde energie-efficiëntie
Met de nieuwe Digital Inverter Boost-compressor kunnen consumenten hun gewenste temperatuur handhaven en tegelijkertijd het energiegebruik verminderen. Deze compressor is ontwikkeld om de gewenste binnentemperatuur te behouden zonder het apparaat herhaaldelijk aan en uit te hoeven zetten. De topklasse wordt geleverd met een energielabel A+++ voor zowel SEER als SCOP.

Beschikbaarheid
Het nieuwe wandmodel airconditionerplatform, met het R32-koelmiddel, komt in het eerste kwartaal van 2020 beschikbaar in Nederland en België. Ambrava zal het programma in Nederland voor het eerst tonen op de VSK in februari 2020.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Eigen medewerkers Alklima gaan volledige opleiding F-gassen II verzorgen

Gepubliceerd op

Met ingang van het nieuwe opleidingsseizoen verzorgt Alklima, leverancier van klimaatconcepten, zelfstandig de opleiding F-gassen Categorie II. Theorie én practicum worden dan door eigen medewerkers ingevuld. Tot voor kort werd voor het praktijkgedeelte gebruik gemaakt van externen.

Alklima ziet het als haar verantwoordelijkheid om partijen waar ze samenwerkt te ondersteunen met opleidingen. Om die reden beschikt het bedrijf over een eigen opleidingsinstituut onder de naam Alklima College. Onder deze paraplu worden trainingen, workshops en opleidingen georganiseerd.

In één hand
Eén van de opleidingen is F-gassen Categorie II, waarvan momenteel de tweede leergang loopt. Voor de invulling van het praktijkgedeelte werd tot voor kort gebruik gemaakt van externen. Sinds dit collegejaar wordt dit deel door eigen Alklima-medewerkers verzorgd. Daarmee is het opleidingsproces nu volledig in één hand. Naast de opleiding wordt ook het examen bij Alklima onder één dak aangeboden.

Afsluitend examen
De 10-daagse opleiding F-gassen Categorie II is een opleiding voor en door mensen uit de praktijk. Met de opleiding werkt Alklima aan het kennisniveau van installateurs die de voor de woningbouw gangbare warmtepompsystemen aansluiten en onderhouden. En goed geïnstalleerde en onderhouden systemen zorgen op hun beurt weer voor geringere faalkosten. Onderdeel van de opleiding is een officieel afsluitend examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het officiële F-Gassen certificaat categorie II. Alklima zal deze opleiding in het nieuwe jaar weer aanbieden. Bij interesse kunnen deelnemers worden aangemeld via
alklima-college.nl.

Meer opleidingen
Naast de opleiding F-gassen Categorie II biedt Alklima College onder meer ook de 34-daagse MBO-3 opleiding Servicemonteur koude- en klimaatsystemen. Verder worden binnen Alklima College workshops en trainingen aangeboden. De eendaagse trainingen worden het gehele jaar door verzorgd. Het standaard trainingsprogramma loopt van september tot april; trainingen op maat of op locatie worden met name in de tussenliggende periode gehouden.  Tot het programma behoren de trainingen ‘Aan de slag met RAC en Mr Slim’, ‘Leer optimaal regelen en bedienen’, ‘Installatie knowhow’, ‘Service volgens Mitsubishi Electric’, ‘Nul-op-de-meter: Lucht-water warmtepomp’, ‘Optimalisatie Lucht-water warmtepomp-systemen’ en ‘Centrale en decentrale ventilatiesystemen’.

Workshops
De workshops van Alklima duren een halve dag en behandelen thema’s waar de installateur in de dagelijks praktijk mee te maken krijgt. Op het programma staan de workshops ‘Realisatie Warmtepompsystemen binnen seriematige woningbouw’, ‘IBS en Service warmtepompsystemen voor seriematige woningbouw’ en ‘Programmeren PAR-33 MAA en PAR-U02 bedieningen’.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Biologische supermarktketen kiest voor duurzaam koelen

Gepubliceerd op

De biologische totaalleverancier Udea bouwt een nieuw hoofdkantoor in Veghel inclusief een nieuw distributiecentrum. Drie compressoren en een industriële warmtepomp gaan respectievelijk het distributiecentrum koelen en het kantoorgedeelte verwarmen en koelen. Koeltechnisch installatiebedrijf PCT Koudetechniek uit Deurne ontwikkelt samen met de Deense compressorfabrikant Sabroe de koelinstallatie. De vrijgekomen restwarmte wordt ingezet om het kantoordeel van het complex te verwarmen.

Ekoplaza startte in 1980 als biologische buurtsuper in Amsterdam en is inmiddels uitgegroeid tot een winkelketen met 72 vestigingen door heel Nederland. Ekoplaza is een supermarktformule van Udea, totaalleverancier van biologische levensmiddelen in de Benelux en franchisegever van Ekoplaza. In de schappen van de supermarkten liggen alleen biologische producten.

Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag naar biologische producten, wordt in Veghel een nieuw complex gebouwd. Hierin worden het hoofdkantoor van Ekoplaza inclusief een nieuw hypermodern distributiemagazijn gevestigd.

Duurzaamheid vereist
Martijn Wolswijk is manager projecten van koeltechnisch installatiebedrijf PCT Koudetechniek uit Deurne. Dit installatiebedrijf heeft de koude-installaties ontworpen, geleverd en geïnstalleerd in de machinekamer van het nieuwe distributiecentrum. Wolswijk vertelt dat bij Udea duurzaamheid en gebruik van duurzame energie een vereiste is. “Deze supermarktketen zet in op een groenere wereld en geeft ook uiting aan deze denkwijze met hun gebouwen.”

Geconditioneerde warehousing
Bij dit nieuwe complex gaat het om geconditioneerde warehousing en hoofdkantoor met een totaal oppervlak van circa 32.000 vierkante meter. Het distributiecentrum wordt een opslag- en overslagcentrum voor de leveringen van producten aan alle supermarktvestigingen in Nederland. Udea heeft hiervoor haar systeem geoptimaliseerd waarmee zowel de winkelbelevering als de e-commerce orders voor consumenten worden verwerkt.

Excellent certificering van BREEAM
“Deze leveringen omvatten dus een enorme diversiteit in productstromen, zoals kruidenierswaren, zuivel, gekoelde, verse en diepvriesproducten”, aldus Wolswijk. “Het is een omvangrijk en duurzaam project, dat voldoet aan de excellent certificering van BREEAM, waardoor het gebouw voldoet aan isolatiewaarden en energiebeperkende maatregelen. Wij hebben de volledige koudetechniek geleverd van twee derde van het hele complex en de koude- en warmteopwekking voor de kantoorruimtes van dit pand”, zegt Wolswijk. “Meer dan de helft van het nieuwe distributiecentrum wordt voorzien van gekoelde ruimtes met een ruimtetemperatuur die varieert tussen +2°C en +12°C.”

Natuurlijke koudemiddelen
PCT Koudetechniek realiseert ook een tweetal vriescellen met een ruimtetemperatuur van -25°C. “Om de koude te leveren wordt gebruik gemaakt van een koelinstallatie met drie compressoren waaraan een warmtepomp is gekoppeld, die specifiek op dit distributiecentrum is afgestemd”, zegt Wolswijk. “Deze koelinstallatie draait op de natuurlijke koudemiddelen ammoniak (R717/NH3) en koolstofdioxide (R744/CO2). Ze zijn milieuvriendelijk en leveren geen bijdrage aan het broeikaseffect. De installatie is opgebouwd als een NH3/CO2-cascadesysteem. Om een brandveilige en gasdichte omgeving te garanderen beperkt het NH3-systeem zich primair tot de koeltechnische machinekamer, waarmee een relatief lage koudemiddelinhoud wordt gerealiseerd.”

Verdampende koudedrager
De machinekamer is 60 minuten brandwerend. De CO2 wordt als een verdampende koudedrager toegepast om alle luchtkoelers te voorzien van koude. De koelcapaciteit van het systeem is 1550 kW. De verdampingstemperatuur is -8°C. De verwarmingscapaciteit is 200 kW, met een condensatietemperatuur van +50°C waarbij het koudemiddel R717 (NH3) wordt gebruikt.

Voor het koelgedeelte van het nieuwe distributiecentrum van Udea levert Sabroe drie energiezuinige en milieuvriendelijke compressoren en een industriële warmtepomp, die vervolgens door PCT Koeltechniek zijn samengesteld en geïnstalleerd. Sabroe is leverancier van compressoren op basis van natuurlijke koudemiddelen die veelal gebruikt worden in voeding en industrie.

Energie-efficiënt
Søren Demant is sales executive bij Sabroe Products Benelux . “In de voedingsmiddelenbranche is het noodzakelijk dat koelinstallaties 24 uur per dag in werking zijn. Dat kost aanzienlijke hoeveelheden energie en grondstoffen om de temperatuur op peil te houden. Bij Sabroe hebben we duurzaam gebruik van grondstof en energie hoog in het vaandel staan. Vandaar dat we voor de ontwikkeling van nieuwe apparaten de focus leggen op energie-efficiënte systemen.”

PLC-besturingssysteem
“Als koudemiddel zijn ammoniak, CO2 en propaan duurzame en milieuvriendelijke stoffen waarmee koelsystemen veilig en duurzaam kunnen draaien, tegen minimale energiekosten”, vertelt Eric van Hugten manager unitbouw en engineering van PCT Koudetechniek. “Innovatief aan deze koelinstallatie is dat het volledig wordt beheerd, geregeld en visueel gemaakt door een PLC-besturingssysteem, waarmee het hele gebouw, inclusief de machinekamer met compressoren zowel lokaal als op afstand kan worden beheerd. Deze software is door PCT ontwikkeld. De drie compressoren van de koelinstallaties zijn voorzien van een frequentieregelaar waarmee in het voor- en najaar lagere toerentallen te realiseren zijn. Wisselende buitentemperaturen worden door de installatie opgevangen, omdat ze hiervoor zijn ingeregeld, waarmee het opgenomen vermogen lager uitvalt en energie wordt bespaard. Hoe lager de condensatietemperatuur die is gekoppeld aan de buitentemperatuur, hoe hoger de energiebesparing. Elke tien graden verlaging van de condensatietemperatuur levert circa 30% energiebesparing op.”

Warmteterugwinning gecombineerd met warmtepomp
PCT Koudetechniek installeert naast de centrale koel- en vriesinstallaties ook de koude- en warmteopwekking voor de kantoren binnen het complex. “De warmteopwekking wordt gerealiseerd door het toepassen van warmteterugwinning in combinatie met een industriële warmtepompinstallatie”, vertelt van Hugten. “Sabroe is voortdurend bezig om zijn industriële koelsystemen en warmtepompen verder te ontwikkelen, te innoveren en energiezuiniger te maken. Bij deze koelinstallaties komt veel restwarmte vrij, een warmtebron waar aanvankelijk niets mee gedaan kon worden en naar buiten werd afgevoerd. Deze restwarmte wordt nu ingezet voor het verwarmen van de kantoorruimten van het complex. De temperatuur van deze restwarmte is te laag en wordt opgewaardeerd naar een hogere temperatuur met een industriële warmtepomp van 200 kW, type HeatPAC24 VSD, die eveneens door Sabroe is geleverd. Deze warmtepomp is gekoppeld aan het koelsysteem om de restwarmte een extra boost te geven naar de gewenste aanvoertemperatuur van het water waarmee de kantoren worden verwarmd. Deze toepassing hebben we samen met Sabroe ontwikkeld en reduceert de energiekosten aanzienlijk met zo’n 75% ten opzichte van reguliere lucht/water warmtepompsystemen .”

Ontzorgen van het koeltechnisch installatiebedrijf
Joost van der Gaag, senior accountmanager van Sabroe Products Benelux, legt uit dat Sabroe intensief met PCT Koudetechniek heeft samengewerkt om voor Udea een productoplossing te kunnen realiseren. “Focus ligt vooral op het ontzorgen van het koeltechnisch installatiebedrijf”, zegt Van der Gaag. “Vooraf wordt samen met PCT Koudetechniek zorgvuldig gekeken en gerekend naar geschikte opties en samenstellingen van de apparaten en zijn voor- en nadelen zorgvuldig afgewogen. Het gaat immers om een geavanceerde techniek van de compressoren en de warmtepomp, die we selecteren voor de koelvraag die Udea aan PCT Koudetechniek stelt. In principe geeft de opdrachtgever aan welke temperatuur koeling en welke warmtecapaciteit hij nodig heeft.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Winkelketen Action hergebruikt koudemiddelen in nieuwe winkels

Gepubliceerd op

Winkelketen Action recycled in samenwerking met Daikin de koudemiddelen uit haar winkels die gerenoveerd worden. In de eerste helft van 2019 is het koudemiddel R410A verzameld uit oude installaties van twaalf Action winkels. Het gewonnen koudemiddel werd opnieuw gebruikt in tien nieuwe Action winkels, verspreid over Europa.

Door tussenkomst van een onafhankelijk laboratorium is Action zeker van de kwaliteit en hoeveelheid van het gewonnen koudemiddel. Uit het onderzoek bleek bovendien dat het gewonnen koudemiddel dezelfde kwaliteit heeft als nieuw geproduceerd koudemiddel en dat het overeenkomt met de AHRI700-standaard. In de fabriek van Daikin Europe worden nieuwe en gerecyclede koudemiddelen gemengd. Maar een onafhankelijk auditproces zorgt ervoor dat de hoeveelheid teruggewonnen koudemiddelen administratief overeenkomt met de fabrieksvulling van de nieuw geïnstalleerde units. Het hele proces – van terugwinning naar onderzoek tot recycling – is gecertificeerd door Daikin.

Gesloten systeem
Michiel Coolen, Group Construction Manager bij Action, over deze recycling: “Door een circulaire economie voor koudemiddelen te creëren binnen ons eigen winkelnetwerk, kunnen we onze milieu-impact verder verkleinen. In plaats van meer afval te produceren door oude koudemiddelen af te voeren en nieuwe te produceren, gebruiken we de middelen die al beschikbaar zijn. Zo hebben we binnen Action een gesloten systeem gemaakt.”

“Circulaire economie is de juiste weg”
Mr. Toshitaka Tsubouchi, vicepresident van Daikin Europe over het initiatief: “De industrie staat eigenlijk nog maar aan het begin van de recycling en het hergebruik van koudemiddelen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de ontwikkeling naar een circulaire economie de juiste weg is. Daarom waarderen we het initiatief van Action. De keten staat ervoor open om de Retailbranche en de HVAC-markt te veranderen. We hopen hiermee anderen te inspireren om de grote hoeveelheid koudemiddelen in bestaande installaties een tweede leven te geven.”

Nog meer renovaties
De pilot krijgt een vervolg. Voor de komende periode staan er vijftig renovaties van Action winkels gepland. Het koudemiddel dat daar gewonnen wordt, gaat wederom naar installaties in nieuw te bouwen winkels.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Individuele ruimteregeling voor verwarmen én koelen

Gepubliceerd op

Robot Vloerverwarming introduceert dit najaar de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen. Hiermee kan worden verwarmd en gekoeld. Bovendien is het mogelijk de temperatuur per ruimte op afstand te regelen via een app.

Met de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen kan de vloerverwarmingsinstallatie worden geregeld door nauwkeurig temperatuurmanagement in de individuele ruimtes. Door iedere ruimte te voorzien van een eigen thermostaat wordt het comfort verhoogd en kunnen besparingen in energiegebruik worden gerealiseerd, aldus de fabrikant.

Verwarmen en koelen
De ruimteregelingen zijn geschikt voor verwarmen én koelen. Het signaal voor omschakelen tussen verwarmen en koelen wordt gegeven vanuit de warmtepomp naar de master. Indien de warmtepomp in koelmodus staat, is het mogelijk om ruimtes hiervan uit te sluiten. Dit kan wenselijk zijn als men bijvoorbeeld niet wil koelen in een badkamer.

Bediening op afstand
Via de wifi-module of het bedieningspaneel kan met een app op afstand de temperatuur en diverse programma’s, zoals een dag/nacht-modus, week-modus en vakantie-modus, per individuele ruimte worden ingesteld. Hiermee heeft de gebruiker de controle over de gehele woning. Als bediening op afstand niet nodig is, kunnen de gewenste temperaturen en programma’s worden ingesteld in de master. Via de thermostaten is de gewenste temperatuur tevens tijdelijk aan te passen.

Capaciteit
Per master kunnen tot 8 zones worden geregeld en tot 19 thermomotoren aangesloten worden. Thermostaten kunnen zowel bedraad als draadloos worden aangesloten op de master. Er kunnen tot 4 masters bedraad aan elkaar worden gekoppeld. Het systeem kan tevens radiatoren regelen door middel van de Robot Easy Flex HC motor gestuurde radiatorknop RF. Robot Easy Flex HC ruimteregelingen zijn geschikt als master/master of master/slave regeling.

Technische informatie
De nieuwe Robot Easy Flex HC serie omvat een master, digitale LCD thermostaten bedraad en draadloos (RF), een mini thermostaat RF (temperatuurbewaking zonder bedieningstoetsen of scherm), een wifi-module, een bedieningspaneel, bedrade thermomotoren 230V en een motor gestuurde radiatorknop RF. Kijk voor meer details over de Robot Easy Flex HC ruimteregelingen op de Robot website.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Europees initiatief gaat klimaatvriendelijke koeling bij kleine winkels stimuleren

Gepubliceerd op

Juni jl. is een project van start gegaan om het gebruik te stimuleren van klimaatvriendelijke koeling voor installateurs en eindgebruikers van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen. Het project, genaamd ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’, wordt financieel gesteund  door de Europese Unie.

Koeling speelt een belangrijke rol in de wereldwijde strijd tegen klimaatverandering. 1 tot 2% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen is afkomstig van levensmiddelenwinkels. Het energiegebruik van deze winkelpanden ligt 50% hoger dan dat van andere bedrijfsgebouwen. De koeling vertegenwoordigt 30-50% van het totale energiegebruik van winkels en draagt daarmee in hoge mate bij aan de totale milieu-impact van levensmiddelenwinkels.

Vergroten van de bewustwording
Veel Europese supermarktketens zijn de afgelopen jaren gestart met de installatie van klimaatvriendelijke koelingssystemen  om tegemoet te komen aan toekomstige wet- en regelgeving en de zelf gestelde milieudoelen. Maar deze uitdaging is lang niet altijd haalbaar voor de meeste kleinere winkels. Daarom legt het project ‘Refrigerants, Naturally! for LIFE’ de prioriteit bij het creëren van technische en economische mogelijkheden en het vergroten van de bewustwording bij kleinere winkeliers, winkelorganisaties en installatiebedrijven. Het zet met name in op voorlichting en training. Dit moet bijdragen aan een snellere overstap op klimaatvriendelijke koeling en natuurlijke koudemiddelen.

Doelstellingen
De belangrijkste projectdoelstellingen zijn:
• het vergroten van de bewustwording rond klimaatvriendelijke koeling en natuurlijke koelmiddelen onder eindgebruikers en binnen de distributieketen;
• het bevorderen van training en certificering met betrekking tot klimaatvriendelijke alternatieven;
• het versnellen van de overstap op klimaatvriendelijke technologieën en het opstellen van technische specificaties voor het gebruik van koelinstallaties die natuurlijke koelmiddelen gebruiken in plaats van f-gassen (gefluoreerde broeikasgassen);
• ondersteuning bieden voor een snelle en effectieve realisatie van de klimaatdoelstellingen van de EU voor 2030 (ten aanzien van kleine levensmiddelenwinkels met een winkeloppervlak tot 1.000m2).

Sterk groeipotentieel
Het project richt zich vooral op kleinere winkeliers en winkelorganisaties die met name biologische levensmiddelen aanbieden. Veel van hen werken onafhankelijk van de grote supermarktketens en bezitten een sterk groeipotentieel. Dat geldt zeker voor winkeliers in stedelijke omgevingen. Een andere belangrijke doelgroep zijn de installateurs die winkeleigenaren voorzien van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen.

Marktonderzoek en ontwikkelen rekenmodel
De projectactiviteiten zijn in juni 2019 van start gegaan met een kick-off workshop in Duitsland en lopen door tot eind 2021. Tijdens de eerste fase voeren de projectpartners marktonderzoek uit om de huidige en toekomstige situatie en behoeften in kaart te brengen. Het onderzoek vindt plaats onder eindgebruikers van koelinstallaties, airconditioningsystemen en warmtepompen in de Retail sector voor biologische producten en onder kleine levensmiddelenwinkels. In een tweede fase zullen de projectpartners een Europees rekenmodel ontwikkelen voor deze technologie en de daarmee gepaard gaande uitstoot van broeikasgassen. Ook worden binnen de deelnemende landen tal van kennisverspreidings- en trainingsactiviteiten uitgevoerd.

Projectconsortium
Het projectconsortium bestaat uit acht Europese partners. Zij vertegenwoordigen brancheverenigingen voor de (biologische) Retailsector, experts en technici uit de koelingssector en marktontwikkelaars. Het gaat om STEK - Stichting Emissiepreventie Koudetechniek (Nederland), KNVvK - Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (Nederland), HEAT (projectleider uit Duitsland), marktontwikkelaar shecco  (België), AgroBio - Associação Portuguesa de Agricultura Biológica (Portugal), BNN – Bundesverband Naturkost Naturwaren (Duitsland), SEAE - Sociedad Española de Agricultura Ecológica/Agroecología (Spanje) en BIV – Bundesinnungsverband des Deutschen Kälteanlagenbauerhandwerks (Duitsland).

Ventilatorconvector die zowel verwarmt als koelt

Gepubliceerd op

Jaga brengt een klimaattoestel op de markt dat actief verwarmt én koelt. De ventilatorconvector is qua vermogen en koelcapaciteit te vergelijken met airconditioning, maar kan een ruimte ook verwarmen zoals een reguliere radiator. De Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw in verschillende afmetingen.

Een warmtewisselaar maakt dat het apparaat zowel kan verwarmen als koelen. In de winter stroomt er warm water door het toestel en wordt er warme lucht via een ingebouwde ventilator de ruimte in gebracht. In de zomer gebeurt hetzelfde alleen dan met koud water en koude lucht. Het apparaat kan verwarmen tot 2.1162 W (75/65/20°C) en koelen tot 1.0042 W (7/12/27°C). Door de kleine waterinhoud en het grote vermogen reageert de ventilatorconvector snel op elke temperatuurschommeling, aldus de producent. Hierdoor is Briza 22 geschikt voor aansluiting op lagetemperatuursystemen, zoals warmtepompen, zonne-energiesystemen en condensatieketels.

Energiezuinig
De Briza 22 beschikt over de Low-H2O-techniek om energiezuinig te verwarmen. Door de hoge efficiëntie is het energiegebruik van de Briza 22 zeer laag en door de lage temperaturen hebben de motoren een langere levensduur, meldt de producent. De nieuwste EC-motoren van EBM-PAPST zorgen bovendien voor een verlaging van de bedrijfskosten, een verminderde impact op het milieu en een stille werking.

Elke ruimte een andere temperatuur
De Briza 22 is verkrijgbaar als wand- of plafondinbouw in verschillende afmetingen. Daarnaast zijn er twee modellen: een 2-pijpsuitvoering en een 4-pijpsuitvoering. De 2-pijpsuitvoering beschikt over één warmtewisselaar waardoor deze kan verwarmen óf koelen. De 4-pijpsuitvoering maakt het mogelijk om te verwarmen én tegelijkertijd te koelen in verschillende ruimtes van een gebouw, doordat het apparaat beschikt over twee warmtewisselaars.

Stil en onopvallend
Briza 22 heeft, ondanks het hoge vermogen, een stille werking en voldoet aan strenge geluidseisen. Dit maakt dit toestel geschikt voor utiliteitsbouw, zoals winkelruimtes, kantoorpanden, schoolgebouwen, hotels en meer. Vooral in publieke gebouwen met meerdere ruimtes is het handig als verschillende ruimtes andere temperaturen kunnen hebben. Dit is eenvoudig te regelen via de nieuwste domoticasystemen en thermostaten.

“Belang van verwarming en koeling steeds essentiëler”

Gepubliceerd op

Het warme weer van de afgelopen tijd benadrukt nog eens het belang van de cruciale rol die koeling in ons dagelijks leven speelt. Andrea Voigt, directeur-generaal van EPEE – een organisatie die de koel-, klimaat- en warmtepompindustrie in Europa vertegenwoordigt – legt uit dat verwarmings-, ventilatie-, klimaatregelings- en koelsystemen (HVAC-R) de komende decennia alleen nog maar meer zullen groeien.

“Europeanen brengen 90% van hun tijd binnenshuis door en tegen het jaar 2050 zal 80% van de Europese bevolking in stedelijke gebieden wonen. Daarom zullen verwarming, airconditioning en koeling worden steeds belangrijker om burgers te verzekeren van gezonde, productieve en comfortabele woon- en werkruimtes maar ook van vers en veilig voedsel en de beste gezondheidszorg.”

Enorme verantwoordelijkheid
“Voor onze industrie betekent dit kansen,” vervolgt Voigt, “maar het brengt ook een enorme verantwoordelijkheid met zich mee. Het is van essentieel belang om emissies te verminderen en klimaatmaatregelen te bevorderen.”

Strenger toezicht
Daarvoor moeten nationale regeringen en EU-beleidsmakers niet het HVAC-R-potentieel aanpakken, vindt de EPEE directeur-generaal. “Maak juist gebruik van het volledige potentieel van technische producten en systemen maar zorg wel voor beter en strenger markttoezicht. Dwing bovendien de F-gassenverordening effectief af en gebruik de ontwikkeling van slimme apparaten voor flexibiliteit in de elektriciteitsmarkt. Promoot ten slotte het concept van terugwinning van thermische energie. Op die manier kan en zal de HVAC-R-sector bijdragen ​​aan een verbetering van de kwaliteit van het moderne leven.”

Koudwatermachines op R-32

Gepubliceerd op

Geluidsarm, een hoog rendement en een laag GWP. Dat waren de eisen die Poonawalla Science Park stelde aan de twee nieuwe koudwatermachines die de vijftien jaar oude modellen op het terrein moesten vervangen. Op het science park in de Utrechtse regio worden onder andere vaccins geproduceerd. Een goed gereguleerde omgeving is daarvoor cruciaal.

Op het terrein staan ongeveer zestig gebouwen. Johan van Hasselt is hier verantwoordelijk voor beheer en onderhoud. “Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zit ook op ons science park”, vertelt hij. “Dat we bewust met het milieu omgaan is dus wel een vereiste. Maar het belangrijkste is dat we een betrouwbaar systeem kunnen garanderen aan onze huurders. De ruimtes die we koelen, moeten allemaal op maximaal 20 graden Celsius blijven. De afwijking mag slechts twee graden zijn. Een uitdaging als het buiten in de zomer tegen de 40 graden is.”

GWP tweederde lager
Het werd een installatie van Daikin. “We hebben hier op het terrein al meerdere Daikin-installaties. Een leuke bijkomstigheid van deze machine: het is de eerste koudwatermachine in Nederland die met het koudemiddel R-32 werkt.” Erik Berends, sales engineer applied systems bij Daikin, is er trots op: “Verreweg de meeste koudwatermachines werken nu nog met R-410A”, vertelt hij. “Het GWP van dat middel is 2088. Dat van R32 is tweederde lager, namelijk 675. We voeren R-32 nu gefaseerd overal in. Al onze installaties passen we erop aan. De Daikin EWAT600B-XRA2 is de eerste, in Nederland verkrijgbare koudwatermachine die op R-32 loopt. Daarmee is Poonawalla Science Park klaar voor de toekomst. Ik verwacht namelijk dat R-410A straks schaars wordt. Vervanging wordt dan heel kostbaar.”

Minder geluid, meer rendement
Een ander pluspunt, waar het science park erg content over is, is het geluidsniveau van de machines. “We hebben een omgevingsvergunning voor een bepaald aantal decibel”, licht Johan toe. “De oude installatie voldeed daar niet meer aan. In de zoektocht naar nieuwe koudwatermachines was dat één van de belangrijkste criteria voor ons.”
Het geluidsniveau van de nieuwe machine is 13 decibel lager dan de oude installatie. “En met de geluidsschermen eromheen reduceren we nog eens 10 decibel. Een verademing voor ons en voor omwonenden.” Erik van Daikin vult aan: “De machine is inderdaad heel stil én heeft een hoog rendement. Tegenwoordig stelt de EU daar stevige eisen aan. Er wordt dan gekeken naar de SEER; de Seasonal European Efficiency Ratio. Dat is het optimale gemiddelde rendement van een machine. Vroeger werd het rendement gemeten in de meest gunstige condities. Maar met het optimaal gemiddelde jaarrendement hebben we een realistischere rekenmethode. De nieuwe Daikin koudwatermachine voldoet aan de Ecodesign-richtlijn van 2021.”

Continu verse lucht
In de laboratoria wordt continu gekoelde verse lucht aangevoerd. “Daarvoor hebben we eigenlijk maar één koudwatermachine van 600 kilowatt nodig”, zegt Johan. Toch staan er twee machines klaar. “We moeten natuurlijk wel een back-up hebben. Uitval kunnen we ons niet permitteren. Iedere week wisselen we van machine, zodat ze allebei aan hun draaiuren komen. Daarvoor zijn ze aangesloten op ons gebouwbeheersysteem. Via luchtbehandelingskasten komt de lucht in alle afzonderlijke ruimtes. Dat zijn er meer dan honderd. Ventilatoren zorgen voor de afvoer. Voordat we de machines in gebruik namen, zijn ze nogmaals getest in de fabriek van Daikin. Wij waren daarbij. Tijdens zo’n ‘factory acceptance test’ draait de machine een lange tijd op z’n maximale capaciteit. Als dat zonder problemen verloopt, geeft dat natuurlijk extra vertrouwen. Onze installatiepartner, Hoogland Koeltechniek, heeft de Daikin koudwatermachines in maart geplaatst. Inmiddels draaien ze alweer een paar maanden, naar volle tevredenheid.”

Drie dagen in het teken van koudetechniek

Gepubliceerd op

Op 14, 15 en 16 mei organiseert Centercon op drie locaties informatiesessies over de laatste ontwikkelingen op het gebied van koudetechniek. Het evenement biedt diverse sprekers en workshops van leveranciers uit de branche. Aansluitend kan een bezoek worden gebracht aan een mini-beurs.

De volgende onderwerpen komen tijdens deze dagen onder andere aan bod:
-Herziening van de NPR 7600. Toepassing van brandbare koudemiddelen.
-Praktische toepassingen met CO2 in commerciële installaties.
-Lekdetectie; regelgeving en kansen voor de installateur.
-Werken met brandbare koudemiddelen.
-Het maken van selecties met R448A/R449A.

De locaties zijn:
-Dinsdag 14 mei Sparta Stadion, Rotterdam
-Woensdag 15 mei Evoluon, Eindhoven
-Donderdag 16 mei Nieuwe Buitensociëteit, Zwolle

Kosteloos inschrijven kan via www.centercon-on-tour.nl.

Inductie-unit voor hotels en ziekenhuizen

Gepubliceerd op

Swegon introduceert de Paragon Comfort module. Het betreft een inductie-unit voor toepassing in hotels en ziekenhuizen. De module is leverbaar in verschillende breedtematen en levert hoge koel- en verwarmingscapaciteiten.

De afwezigheid van een ventilator zorgt ervoor dat er een laag geluidsniveau wordt gerealiseerd. Ook filters en condensafvoer ontbreken. Dit maakt dat de service- en onderhoudskosten laag zullen zijn en de levensduur langer dan van bijvoorbeeld een fancoil-unit, aldus leverancier Auerhaan Klimaattechniek. De module is in verschillende uitvoeringen leverbaar. Optioneel kunnen deze worden geleverd met verschillende toebehoren, zoals regelaars, kleppen en geluiddempers.

Nieuwe praktijkrichtlijnen brandbare koudemiddelen en CO2

Gepubliceerd op

De nationale praktijkrichtlijnen voor toepassing van brandbare koudemiddelen en CO2 (NPR 7600 en NPR 7601) zijn vernieuwd. De ontwerpversies van beide documenten liggen open voor commentaar. Op donderdag 28 maart worden beide documenten toegelicht in een voorlichtingsbijeenkomst bij Aeres Tech in Ede.
In toenemende mate worden koolwaterstoffen en CO2 ingezet in de koeltechniek, als milieuvriendelijk alternatief voor HFK’s (halogeenfluorkoolwaterstoffen). Veilige toepassing van deze koudemiddelen is van grote betekenis. De twee Nederlandse Praktijk Richtlijnen geven gebruikers een duidelijk handvat voor het veilig werken met deze koudemiddelen, en worden breed toegepast.

Aanpassingen
Beide praktijkrichtlijnen (uit 2013) zijn nu aangepast op nieuwe ontwikkelingen in techniek en wet- en regelgeving. De belangrijkste aanpassingen zijn:
- De richtlijnen sluiten aan op de vernieuwde norm EN 378, een toonaangevende Europese norm voor koelinstallaties;
- De eisen voor competenties en certificering zijn op één lijn gebracht met richtlijnen voor andere koudemiddelen;
- De reikwijdte van de NPR 7600 is uitgebreid met brandbare synthetische koudemiddelen, zoals de HFO’s.
De voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 28 maart geeft informatie over beide documenten. De bijeenkomst (12.00 - 16.00 uur) vindt plaats bij Aeres Tech in Ede en wordt geleid door Mart Peeman, voorzitter NVKL (Nederlandse vereniging voor Koudetechniek en Luchtbehandeling).

Aanmelden voorlichtingsbijeenkomst
U kunt zich aanmelden voor de voorlichtingsbijeenkomst via NEN Evenementen.

Indienen commentaar
U kunt de documenten inzien op normontwerpen.nen.nl (NEN 7600 en NEN 7601). De openbare commentaarronde loopt tot 1 juni 2019.

Aangepaste bediening voor koeling serverruimten

Gepubliceerd op

Panasonic introduceert een oplossing voor het aansturen van koelsystemen in serverruimten. Het gaat om een aangepaste versie van een bedieningspaneel dat de fabrikant eerder had ontwikkeld voor een serie splitairconditioningsystemen. Nieuw zijn onder meer uitgebreide supportfuncties, instellingen die helpen een 24/7 werking te waarborgen en verbeterde functies voor temperatuurbeheer.

In een serverruimte is veel apparatuur aanwezig die warmte genereert. Om de betrouwbaarheid van een dergelijke faciliteit te waarborgen is het noodzakelijk een serverruimte te koelen. Een te hoge temperatuur kan niet alleen leiden tot oververhitting van servers en switches, maar ook de levensduur van onder meer de accu's van Uninterruptable Power Supplies (UPS'en) aantasten.

Panasonic lanceerde eerder dit jaar al de Z-TKEA koeloplossing voor serverruimten. Deze oplossing bestaat uit twee redundante koelsystemen die zowel elkaars werking kunnen overnemen als elkaar kunnen aanvullen om de continuïteit van de koeling te waarborgen. Deze oplossing gebruikt onder andere het milieuvriendelijke koudemiddel R32. Het systeem behoudt zijn volledige capaciteit bij buitentemperaturen tot -20°C.

Om de Z-TKEA aan te sturen en te optimaliseren heeft Panasonic haar CZ-RTC5B bedieningspaneel vernieuwd. Dit paneel is oorspronkelijk ontwikkeld voor PACi split airconditioning systemen. De nieuwe versie is voorzien van verschillende aanvullende functies die het bedieningspaneel geschikt maken voor kritieke installaties.

Nieuw zijn onder andere een smart back-up functie die het mogelijk maakt de werking van een Z-TKEA systeem over te laten nemen door een redundant systeem. Indien de werking van één van de koelsystemen wordt verstoord of de koeling met prestatieproblemen kampt, wordt dit direct door het bedieningspaneel gedetecteerd. De functie schakelt automatisch het redundante koelsysteem in om zeker te stellen dat de temperatuur in de serverruimte op peil blijft.

Daarnaast is de bedieningspaneel voorzien van een rotatiefunctie waarmee de twee redundante koelsystemen afwisselend van elkaar worden ingezet. Deze functie zorgt dat beide systemen evenveel draaiuren maken en maximaliseert hierdoor de levensduur van de units.

Daarnaast zijn nieuwe supportfuncties toegevoegd aan het bedieningspaneel om een consistente en betrouwbare werking van het Z-TKEA systeem te waarborgen. Het bedieningspaneel monitort continu de workload in de serverruimte en past zowel de luchtstroom als temperatuur hierop aan om een consistente temperatuur te garanderen. Indien nodig kunnen beide koelsystemen gelijktijdig worden ingezet.

 

 

“Koop geen illegaal geïmporteerd koelmiddel”

Gepubliceerd op

De Europese koel-, klimaat- en warmtepompindustrie, vertegenwoordigd door EPEE, en drie verenigingen op het gebied van verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling, EFCTC, AREA en ADC3R, hebben hun krachten gebundeld om te pleiten voor een betere handhaving van de Europese F-gassenverordening. Ze roepen alle marktspelers op om alleen koelmiddelen van gerenommeerde bronnen te kopen. ‘”Illegaal geïmporteerd koelmiddel kan een groot risico vormen voor de gezondheid en veiligheid van installateurs en gebruikers en de betrouwbaarheid van apparatuur negatief beïnvloeden. Installateurs zijn hiervoor uiteindelijk verantwoordelijk.”

Scroll chiller met koelmiddel R-454B als alternatief voor R-410A 

Gepubliceerd op

Johnson Controls introduceert de een scroll chiller die leverbaar is met het koelmiddel R-454B. Dit koelmiddel heeft een laag aardopwarmingsvermogen (GWP). “R-454B is de vervanger met de laagste GWP-waarde voor R-410A  en levert vergelijkbare eigenschappen en bedrijfsprestaties, zonder dat het ontwerp van de apparatuur ingrijpend hoeft te veranderen”, aldus Christian Rudio, Director of Portfolio Management Europa bij Johnson Controls. De koelcapaciteit van de nieuwe machine gaat van 190 tot 530 kW.

Limited edition koelsysteem en warmtepomp

Gepubliceerd op

CIAT, leverancier van chillers en wamtepompen, rooftops, zomercomfort en luchtbehandelingsoplossingen, brengt een limited edition op de markt van de Aquaciat RED Label. Het betreft een package deal van het LD koelsysteem 150-600 en de ILD warmtepomp 180-300. Deze speciale uitvoeringen bevatten hydraulische componenten die in de fabriek geassembleerd en getest zijn, waardoor snelle installatie ter plaatse mogelijk is.

“Bodemenergie zou in kwart warmte- en koelvraag van woningen en gebouwen kunnen voorzien”

Gepubliceerd op

Bodemenergie moet over vijf jaar in zestien procent van onze duurzame energiebehoefte voorzien. “De techniek zou kunnen voorzien in een kwart van de warmte- en koelvraag van woningen en gebouwen”, denkt Frank Agterberg, voorzitter van BodemenergieNL. Hij zegt dit in een speciale editie van het Tijdschrift Milieu over dit thema. “In tegenstelling tot zon en wind kan dit zonder noemenswaardige omgevingshinder en een te verwaarlozen ruimtebeslag.”

VSK 2018: Koeltrofee voor bedientoonbank van Smeva

Gepubliceerd op

Zojuist heeft de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) op VSK 2018 de Koeltrofee uitreiken. Deze prijs wordt sinds 1989 om het jaar uitgereikt als waardering voor een gerealiseerde innovatie op het gebied van koudetechniek en/of klimaatbeheersing. Er waren dit jaar drie bedrijven genomineerd: Smeva met de bedientoonbank Vision MkII, Bitzer met de Zuigercompressor Ecoline+ en Oxycom met de indirecte/directe verdampingskoeler IntrCooll. Smeva kwam als winnaar uit de bus.

Oproep aan installateurs te stoppen met milieuonvriendelijke koudemiddelen

Gepubliceerd op

Vier Europese verenigingen in de sector verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling (HVACR) hebben een gezamenlijk initiatief ontplooid om Europese installateurs te laten stoppen met het gebruik van milieuonvriendelijke koudemiddelen. In het bijzonder gaat het om de koudemiddelen R-404A en R-507A. Belangrijkste redenen waarom deze koudemiddelen nog steeds worden toegepast zijn de hoge prijzen ervan en de zeer beperkte beschikbaarheid van milieuvriendelijke alternatieven.

Vernieuwde website van Vasco

Gepubliceerd op

Vasco, fabrikant van radiatoren, ventilatie, vloerverwarming en koeling, heeft haar nieuwe website voorzien van tools die het selecteren van producten en diensten door eindklanten en installateurs aantrekkelijk maakt. Zo is er de Vasco Product Configurator voor radiatoren. Hiermee berekenen particulieren en professionals zelf hun Vasco-radiatoren op basis van parameters zoals de woonoppervlakte, isolatiegraad en leeftijd van de woning.

Koelmachines en warmtepompen met een middelhoog vermogen

Gepubliceerd op

Johnson Controls introduceert een serie koelmachines en warmtepompen die voldoen aan de Ecodesign 2021 richtlijn. Met vermogens van 45 kW tot 260 kW combineren de toestellen het prijsvoordeel van een scroll koelmachine met de verhoogde controle van een gelijkstroominverter (DC-inverter), aldus de fabrikant.

Veel detailhandelaren onbekend met terugfasering HFK-koudemiddelen

Gepubliceerd op

Veertig procent van de Europese detailhandelaars weet niet dat er in 2018 een terugfasering van HFK-koudemiddelen plaatsvindt. Dit blijkt uit marktonderzoek in opdracht van fabrikant Emerson Climate Technologies, die zich onder andere richt op de koeltechnische markt. HFK’s zijn zogenaamde broeikasgassen die bijdragen aan de klimaatverandering. Ze worden onder andere toegepast in airco’s en warmtepompen.

Markt voor koudetechniek en luchtbehandeling positief gestemd

Gepubliceerd op

De Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) heeft de trends bij haar leden in kaart laten brengen. De aantrekkende economie zorgt voor positieve resultaten. In 2016 zagen 2 op de 3 leveranciers hun omzet (67%) en winst (71%) groeien. Bij de installateurs is dit resp. 59% en 47%. De helft van de leden verwacht doorzet van deze groei. Vrijwel alle deelnemers (95%) zijn van plan te investeren om het rendement op termijn te verhogen. In 2016 lag dit percentage bij de installateurs nog onder de 90%.

CO2 gekoelde koelaggregaten

Gepubliceerd op

De 100% CO2 gekoelde CDU koelaggregaten van Sanden nu ook verkrijgbaar in Nederland. Deze luchtgekoelde koelaggregaten zijn geschikt voor retailers en andere kleine koeltoepassingen. De aggregaten zijn verkrijgbaar bij Centercon.

Koelmachine met variabele snelheid

Gepubliceerd op

Aggreko heeft een nieuwe koelmachine met variabele snelheid gelanceerd. De machine kan werken van 100% tot 10% vermogen. Het koelvermogen ligt tussen -15°C tot +21°C. “Onze klanten kunnen met deze koelmachine de koeling veel beter op hun behoeften afstemmen”, zegt Bill Carrick, Director Temperature Control van Aggreko.

Watergekoelde koelmachines voor kritische toepassingen

Gepubliceerd op

Trane breidt haar XStream™-portfolio watergekoelde koelmachines met schroefcompressor uit met RTHF-units met een hoger koelvermogen. De nieuwe modellen zijn bedoeld voor gebouweigenaren die op zoek zijn naar een kostenbewust alternatief voor centrifugaal koelmachines, die toegepast worden voor koelinstallaties met een grote koelcapaciteit. De capaciteit gaat nu tot 3,2 MW. De XStream RTHF heeft een hoge efficiëntie met EER waarden tot 6,3 en ESEER waarden tot 9,3. Dit maakt de units specifiek geschikt voor kritische installaties en gebouwen zoals datacenters, ziekenhuizen, proceskoeling, grote kantoorgebouwen en districtkoeling.

Oude Japanse techniek uchimizu werkt tegen warme steden

Gepubliceerd op

Het is al lang bekend dat het in de stad over het algemeen warmer is dan op het platteland. Dit wordt het ‘Urban Heat Island’ (UHI) genoemd. Wegen en gebouwen absorberen en houden meer zonnestraling gevangen dan bodem en vegetatie, die nu eenmaal prominenter aanwezig zijn op het platteland. Daardoor warmt de stad dus extra op. Daarnaast versterken menselijke activiteiten, zoals verwarming en transport, dit effect nog eens.Met de simpele oude Japanse watersprenkeltechniek uchimizu is extreme hitte in steden goed te verminderen. Dat stelde onderzoekster Anna Solcerova van de TU Delft bij de EGU General Assembly (European Geosciences Union) in Wenen begin deze week.

Verder dan de huidige F-Gas regelgeving

Gepubliceerd op

Trane biedt eigenaren van commerciële gebouwen in Europa een andere manier om duurzaamheidsdoelen te halen met de introductie van XStream™ eXcellent watergekoelde koelmachines. Deze machines zijn ontworpen om hun impact op het milieu te verminderen dankzij koudemiddelen met een lage GWP-waarde en een hoog rendement. Ze zijn verkrijgbaar met het koudemiddel Honeywell Solstice®ze (R-1234ze heeft een GWP-waarde van minder dan één bij gebruik in dit type).

Nieuw bedrijfspand One Solution Holland

Gepubliceerd op

Warmte- en koudespecialist OSH, onder andere leverancier van het plug&play bodem-energiesysteem ONE, heeft een nieuw bedrijfspand in gebruik genomen. Het pand, met zo’n 1.600 m2 aan vloeroppervlakte, is net als de vorige locatie gevestigd in Zaltbommel. Het bestaat uit kantoor-, vergader- en presentatieruimten, een magazijn en een assemblagehal waar de onlangs geïntroduceerde distributiesets voor de ONE worden samengesteld. Directeur Toon van Engelen: “We verwarmen en koelen ons eigen pand duurzaam met de ONE. Deze installatie staat in de ontvangsthal zichtbaar opgesteld.”

Lezingen koudetechniek, F-gassen en natuurlijke koudemiddelen tijdens vakbeurs

Gepubliceerd op

NVKL organiseert een (kennis)programma voor het Koude & Klimaatplein tijdens de vakbeurs Klimaatvak. NVKL is de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek. Het programma bestaat onder andere uit lezingen over koudetechniek, management, F-gassen en natuurlijke koudemiddelen. Alle onderdelen zijn gratis bij te wonen voor bezoekers. Het programma op dit plein wordt speciaal opgezet voor monteurs, management en MBO-studenten Koudetechniek.

Keramische coating voor watergekoelde condensors

Gepubliceerd op

Coatings voor watergekoelde condensors zijn er nauwelijks. Terwijl juist de pijpenplaten continu bloot staan aan zware corrosie. Het gevolg? Lekkages, capaciteitsverlies en vroegtijdige vervanging. Blygold bedacht een oplossing: een keramische coating, speciaal voor pijpenplaten van watergekoelde condensors.

Koelmachine mogelijk oorzaak brand Radboud Universiteit

Gepubliceerd op

Op de campus van de Radboud Universiteit in Nijmegen is vandaag brand uitgebroken. De brand woedde op het dak van het universiteitsgebouw. Een woordvoerder van de universiteit zegt tegen Omroep Gelderland dat een koelmachine in brand was gevlogen. Die stond daar wegens onderhoudswerkzaamheden. Boven het Spinozagebouw waren dikke rookwolken te zien. De brand is inmiddels onder controle.

Open dag voor toekomstige monteurs koudetechniek

Gepubliceerd op

Het Expertisecentrum Koudetechniek in Ede organiseert 14 januari a.s. een open dag. Tussen 10 en 13 uur zijn trainers en opleidingsexperts aanwezig om bedrijven en toekomstige deelnemers te informeren. Daarnaast zullen er rondleidingen worden gegeven. Het opleidingscentrum geeft theorie- en praktijklessen als onderdeel van de mbo-opleidingen van opleidingscentrum GOº die opleiden tot monteur koudetechniek. Deelnemers ontwikkelen hier vaardigheden om (beroeps)problemen goed en creatief op te lossen. Er wordt getraind op systemen uit de dagelijkse praktijk.

Per 1 januari a.s. treden wijzigingen F-gassenverordening in werking

Gepubliceerd op

Per 1 januari 2017 verloopt de overgangstermijn van de F-gassenverordening. Er zullen dan een aantal wijzigingen in werking treden. Deze wijzigingen hebben betrekking op het registreren van lekcontroles en het verplicht vermelden van specifieke gegevens op kenplaten van nieuw geplaatste apparatuur en installaties. F-gassen, voluit gefluoreerde broeikasgassen, worden gebruikt als koudemiddel in koelsystemen. Veel gebruikte koudemiddelen zijn R-134A, R-404A en R-410A. Deze middelen dragen relatief veel bij aan de opwarming van de aarde.

UTC opent centrum voor luchtbehandeling en binnenluchtkwaliteit in Frankrijk

Gepubliceerd op

UTC Climate, Controls & Security heeft zijn ‘Center of Excellence voor luchtbehandeling en binnenluchtkwaliteit’ officieel geopend in Culoz, Ain, Frankrijk. Het centrum omvat twee faciliteiten voor onderzoek en ontwikkeling en een testlaboratorium, die zijn toegespitst op productinnovatie om de ontwikkelingstermijn van nieuwe producten te verkorten en de energieprestaties en het gebruikscomfort te verhogen. Het is UTC’s tweede verwarmings-, ventilatie- en airconditioningscenter (HVAC) in de regio. Het centrum in Montluel richt zich op de innovatie en productie van koelmachines, met speciale aandacht voor de nieuwste generatie milieuvriendelijke koudemiddelen.