Tag Archives: energie

Technieksector: pak netcongestie ook achter de meter aan

Gepubliceerd op

De problemen op het elektriciteitsnet kunnen voor een belangrijk deel worden opgelost door technische systemen in gebouwen en woningen slimmer aan te sturen. Volgens Techniek Nederland kunnen maatregelen ‘achter de meter’ de piekbelasting van het elektriciteitsnetwerk met 25% verminderen. De brancheorganisatie voor de technieksector zegt dit in een reactie op de Kamerbrief van minister Jetten van Economische Zaken en Klimaat over netcongestie die vandaag verschijnt.

Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: “Door overbelasting van het net loopt de energietransitie vertraging op. De technieksector kan een grote bijdrage leveren aan de oplossing. We kunnen netcongestie bijvoorbeeld verminderen door duurzaam opgewekte energie te delen met huizenbezitters of bedrijven in de directe omgeving. Overheid en netbeheerders zouden dat wettelijk mogelijk moeten maken.” Techniek Nederland ziet technische maatregelen niet als de enige oplossing voor netcongestie; energiebesparing en uitbreiding en verzwaring van het net blijven noodzakelijk.

Slim aansturen van apparatuur
In de brief van minister Jetten is veel aandacht voor het uitbreiden en verzwaren van het elektriciteitsnet. Techniek Nederland vindt het belangrijk dat ook maatregelen die ‘achter de meter’ worden genomen aandacht krijgen. De brancheorganisatie juicht dan ook toe dat energiehubs, slimme aanstuurbare apparatuur, energiemanagement systemen en hybride warmtepompen onderdeel uitmaken van de aanpak. Dergelijke initiatieven zouden een publiek-privaat karakter moeten hebben.

Duurzame energie delen
Techniek Nederland vindt dat het wettelijk mogelijk moet worden om duurzaam opgewekte energie aan de buren te leveren of aan bedrijven in de omgeving. De overheid zou ook meer moeten doen om de toepassing van thuisbatterijen en buurtbatterijen te stimuleren en innovatie te ondersteunen.

Load shifting en peak shaving
In grote gebouwen bieden energiemanagementsystemen de mogelijkheid om verwarmings- en koelsystemen en opslagsystemen efficiënter te laten samenwerken. Dat kan door load shifting en peak shaving. Bij load shifting schakelen systemen op piekmomenten automatisch uit of naar een lager vermogen. Ze worden weer ingeschakeld op het moment dat de energievraag lager is. Aangezien een gebouw warmte en koude lang vasthoudt, merken de gebruikers van een gebouw er niets van wanneer de klimaatinstallatie even wordt uitgeschakeld. Moderne gebouwen leveren op die manier nu al een bijdrage aan het verminderen van de piekbelasting op het net. Bij peak shaving spelen ook lokale energieopslag en generatoren een rol bij het ontlasten van het elektriciteitsnet. Soepeler wetgeving zou de mogelijkheden van load shifting en peak shaving aanzienlijk kunnen vergroten.

Energiehubs
Bedrijven kunnen ook samen méér doen om files op het net te verminderen. Met energiehubs of smart grids op bedrijventerreinen is het mogelijk om opwekking en verbruik van energie op elkaar af te stemmen en energie te delen. Daardoor ontstaat meer ruimte op het elektriciteitsnetwerk waardoor bedrijven die verduurzamen kunnen terugleveren aan het net en het weer mogelijk wordt om nieuwe bedrijven aan te sluiten.

Alle mogelijkheden benutten
Techniek Nederland benadrukt dat het uitbreiden verzwaren én slimmer maken van het elektriciteitsnetwerk de basis is en blijft voor een succesvolle aanpak van netcongestie. Terpstra: “Het tempo waarin dat gebeurt moet omhoog. Maar het zou kortzichtig zijn om de pijlen alleen daarop te richten. We moeten álle mogelijkheden benutten om méér ruimte op het elektriciteitsnet te creëren. Minister Jetten schrijft in de Kamerbrief graag met de technieksector in gesprek te blijven over mogelijke oplossingen. Dat aanbod nemen wij vanzelfsprekend aan. Onze leden weten namelijk als geen ander hoe het energieverbruik in woningen en gebouwen kan worden geoptimaliseerd.”

Derde Open Energiedag

Gepubliceerd op

Dit jaar wordt voor de derde keer de Open Energiedag georganiseerd. Op 16 september a.s. kunnen geïnteresseerden op bezoek bij een windturbine, zonnepark, warmte-installatie of andere duurzame energieprojecten door heel Nederland. Dit jaar openen meer dan zestig locaties hun deuren voor publiek, waaronder de Daikin Experience Centers in Breukelen en Heerenveen

Nederland gaat de komende jaren steeds meer energie opwekken uit hernieuwbare bronnen, zoals met windturbines, zonnepanelen, bodemwarmte, warmtepompen of uit water. Tijdens de Open Energiedag kan iedereen zelf komen kijken en ervaren hoe dat werkt.

Zelf ervaren
De Daikin Experience Centers bieden consumenten de mogelijkheid om oplossingen voor koelen, verwarmen en luchtreiniging zelf ervaren. Experts leiden de consumenten rond. Als hoofdsponsor van de KNSB zal Daikin bovendien twee schaatstickets per bezoeker weggeven voor het World Cup Kwalificatietoernooi van 27 t/m 29 oktober in Thialf.

Meer informatie is te vinden op www.openenergiedag.nl.

Daikin en Duco gaan partnership aan

Daikin Europe gaat een samenwerking aan met de Belgische fabrikant van ventilatiesystemen Duco in het segment van woonhuisventilatie. Daikin zal ...

Vanaf maart volgend jaar subsidie op elektrische bestelauto

Er komt een subsidieregeling voor de aanschaf van een elektrische bestelauto. De subsidie gaat volgend jaar maart in en zal ...

Feenstra wil installateurs op elektrische bakfiets naar klant sturen

In 2018 nam Feenstra voor haar activiteiten in Amsterdam de eerste elektrische bussen in gebruik. Ook werd de ambitie uitgesproken ...

Groot deel wagenpark Feenstra over op elektrisch rijden

Technisch dienstverlener Feenstra vervangt een groot deel van het bestaande wagenpark door elektrische voertuigen. Het bedrijf wil met deze stap ...

Nieuwe tools om energieprestaties van gebouwen te controleren

Gepubliceerd op

De website klimaatinstallatiecheck.nl is uitgebreid met twee nieuwe tools om energie- en comfortprestaties van gebouwen te controleren. De BENGcheck (Bijna EnergieNeutraal Gebouw) en de energielabelcheck zullen de bestaande binnenklimaatcheck aanvullen. Dankzij de uitbreiding kan snel de energieprestatie van een kantoorgebouw worden voorspeld. Hierdoor krijgen zowel ontwerpers van klimaatinstallaties als gebouweigenaren meer inzicht in de energieprestaties van kantoorgebouwen.

De nieuwe tools hebben als doel om snel inzicht te geven in de relatie tussen klimaatinstallatie, kantoorgebouw en gebruiksprestaties. Voor de lokale klimaatinstallatie ligt het speelveld vooral op het gebied van comfortprestaties. Met de Binnenklimaatcheck kunnen lokale kantoorvertrekken worden ingevoerd en worden voorzien van een gevelopbouw, oriëntatie en lokale klimaatinstallatie. De tool geeft vervolgens een voorspelling van de comfortprestaties. De energieprestatie van een kantoorgebouw wordt vooral door de gebouwvorm, de gebouwschil, het centrale installatieconcept en de verlichting bepaald. De belangrijkste keuzes worden inzichtelijk gemaakt in:
•             De BENGcheck, waarbij een voorspelling wordt gedaan van de 3 BENG indicatoren en het energielabel van een nieuw kantoorgebouw.
•             De Energielabelcheck, waarbij een voorspelling wordt gedaan van het energielabel van een bestaand kantoorgebouw.

Besparen op tijd en hoge kosten
Door het relatief hoge detailniveau van de NTA 8800 is het berekenen van de energieprestatie van kantoorgebouw arbeidsintensief. Met BENG- en Energielabelcheck is de bepalingsmethode gecomprimeerd tot een snel, voorspellend rekenmodel. De eenvoudige opzet van de tools maakt het op een laagdrempelige manier mogelijk om een indicatie van de energieprestatie te bepalen, zonder hierbij al in details te treden. Op basis van deze voorspelling kunnen belangrijke conceptkeuzes in een vroegtijdig stadium worden vergeleken en afgewogen.

Gratis toegankelijk
De klimaatinstallatiecheck-website is gratis toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het verbeteren van de energieprestaties van gebouwen. Bezoekers kunnen de tools gebruiken om de energie-efficiëntie van hun gebouwen te berekenen en te vergelijken met andere gebouwen in hun omgeving.
De tools zijn ontwikkeld door de TVVL Expertgroep Klimaattechniek in samenwerking met Renor.

Interpretatie ‘Energieprestatie van Gebouwen’

Op de site van NEN is een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen’. Het document sorteert voor ...

Onderdelen Stelsel Energieprestatie gebouwen geactualiseerd

Per 1 januari 2021 treedt het nieuwe Stelsel EPG in werking waarmee de energieprestatie van gebouwen wordt bepaald en de ...

Lesstof verschenen om nieuwe methode energieprestatie te bepalen

De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen zijn gepubliceerd in de ISSO-KennisBank. De lesstof is ontwikkeld door ...

Publicaties energieprestatie aangepast aan nieuwe rekenmethodiek energielabel

De ISSO-publicaties 75.1 Handleiding Energieprestatie utiliteitsgebouwen en 82.1 Handleiding Energieprestatie woningen en woongebouwen zijn aangepast en gepubliceerd in de ISSO-KennisBank ...

Verduurzaming door flexibel te voorzien in energie

Gepubliceerd op

De energieflexibiliteit van een gebouw is de mate waarin de energiebehoefte en de energieproductie van een gebouw kunnen reageren op externe prikkels. Een (prijs)prikkel moet ervoor zorgen dat gebouwen extra vermogen vragen als er bijvoorbeeld een te groot aanbod van duurzame energie is of juist de vraag verminderen als er te weinig aanbod is. Dat staat in het TVVL Klimaattechniek (/KT) - 42 rapport ‘Energieflexibiliteit in gebouwen’. Het rapport biedt inzicht in hoe gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening door het flexibiliseren van de energiebehoefte. Voor dit rapport is ook een aanvullend document beschikbaar waarin een projectmatige aanpak wordt beschreven voor het in kaart brengen en ontsluiten van de energieflexibiliteit van een gebouw.

In de traditionele energievoorziening volgt de energieproductie de energiebehoefte. Bij de duurzame energievoorziening is het aanbod van duurzame energie niet stuurbaar. Om zo veel mogelijk gebruik te maken van de beschikbare duurzame energie is het zinvol als de energiebehoefte de duurzame energieproductie enigszins kan volgen. Dit is het doel van energieflexibiliteit. TVVL Expertgroep Klimaattechniek heeft met medewerking van de expertgroepen Gebouwbeheer en – automatisering en Elektrotechniek een rapport samengesteld dat inzicht biedt in manieren waarop de flexibilisering van de energiebehoefte ertoe leidt dat gebouwen kunnen bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening.

Vorm van energieopslag
Energieflexibiliteit wordt in zijn algemeenheid gerealiseerd door een vorm van energieopslag. Dit kan een batterij zijn, maar ook een voorraadvat met warmwater. Het rapport beschrijft dat de massa van het gebouw zelf een thermische buffer is die gebruikt kan worden om energieflexibiliteit te realiseren. Daarnaast kan door het clusteren van vele gebouwen in combinatie met min of meer flexibel te schakelen apparatuur energieflexibiliteit opleveren. Ook is gekeken naar complexe factoren zoals energieflexibiliteit in samenhang met de andere gebouwsystemen en innovaties op het gebied van voorspellende regelingen.

Zowel het technische rapport als het aanvullende document is beschikbaar via het online platform van TVVL.
Technisch Rapport Energieflexibiliteit van gebouwen
Technisch Rapport Energieflexibiliteit van gebouwen, aanpak

Verduurzamen van collectieve installaties

Verduurzamen van collectieve installaties Energy Bridge verduurzaamt collectieve installaties van wooncomplexen en kantoren. Een gat in de markt. Vandaar dat ...

Geen planning bij woningcorporaties om woningen te verduurzamen

Woningcorporaties worstelen met de vraag hoe ze hun bestaande woningvoorraad moeten verduurzamen. Met name de onzekerheid over technische oplossingen en ...

Vooral jongeren hebben ambitie om hun woning te verduurzamen

Ondanks dat het energielabel verplicht is sinds 2008, weten vier van de tien Nederlanders niet welk energielabel hun woning heeft ...

Uitdaging: energieneutrale ijsbanen

Gepubliceerd op

Kunstijsbanen en energieprijzen, daar is veel over te doen. Hoe zorg je ervoor dat ijsbanen snel verduurzamen, dat ze klimaatneutraal en energiezuinig worden? De KNSB breekt zich daar het hoofd over. Daikin, hoofdsponsor en specialist in koelen en verwarmen, denkt mee. “In 2040 moeten alle ijsbanen energieneutraal kunnen zijn.”

Op de vraag of het mogelijk is om in 2040 alle ijsbanen in Nederland energieneutraal te maken, antwoorden de Daikin-experts Alphons Stevens en Bauke Hulsebosch volmondig: Ja. “Zeker als er een dak op die ijsbaan zit”, zegt Hulsebosch. Stevens: “Voor bestaande bouw zal het wel lastig zijn, maar voor nieuwbouw moet dit kunnen. Zeker!” Ze geven wel eerlijk toe dat er op weg naar dat ideale plaatje ‘nog wat uitdagingen’ te overwinnen zijn.

Taskforce
Maar daaraan wordt al hard gewerkt. Eind 2021 richtte de KNSB, samen met onder meer NOC*NSF en de Vereniging Kunstijsbanen Nederland, de Taskforce Verduurzaming IJsbanen op. Dat was voordat Poetin Oekraïne binnenviel. Als gevolg van die oorlog stegen de energieprijzen, wat ook de 22 kunstijsbanen in ons land raakt. Een versnelde verduurzaming van deze accommodaties, onmisbaar voor de schaatssport, blijkt ineens hard nodig. Het actieplan van de taskforce kwam geen dag te vroeg…

Hart voor het schaatsen
Bij Daikin volgen ze dit verhaal op de voet. Het van oorsprong Japanse bedrijf, actief op het gebied van airconditioningsystemen, is sinds 2018 hoofdsponsor van de KNSB. “Wij hebben hart voor het schaatsen en de kennis in huis om echt mee te helpen aan het verduurzamen van ijsbanen”, zegt Edwin Hoogerwerf, Managing Director van Daikin Nederland. “We denken graag mee, om ervoor te zorgen dat de schaatssport in Nederland kan blijven bestaan.”

Ervaring
Met name bij de Italiaanse tak van Daikin bestaat al ruime ervaring met ijsbanen. Dochterbedrijf Zanotti was betrokken bij de bouw van meer dan 25 ijs(hockey)stadions. Het leverde onder meer de koelinstallaties voor ijshockey- en curlinghal bij de Winterspelen van Turijn in 2006. Later volgden grote stadions in onder meer Astana (Kazachstan), Minsk (Wit-Rusland) en Moskou (Rusland). Daikin levert ook de vriesinstallaties voor mobiele ijsbanen, bijvoorbeeld van Disney on Ice. Het bedrijf is geen aannemer die stadions bouwt, maar zorgt binnen die gebouwen wel voor de installaties die het ijs maken en de lucht behandelen.

Totaaloplossing
“We praten het liefst over het hele complex”, zegt Bauke Hulsebosch, Manager Consulting Sales bij Daikin. “Het gaat om koelen, verwarmen, ventileren en wat ook belangrijk is: monitoren en regelen. De totaaloplossing moet energetisch zijn: wat voor energie gebruik je en wat doe je ermee? En het moet passen bij de situatie. Daar zit per ijsbaan wel verschil in.” Dat laatste is helemaal waar: alle 22 ijsbanen in Nederland hebben een compleet andere (energie)huishouding. De ene is al best ver met het verduurzamen van zijn installaties, bij de andere staat dit proces nog in de kinderschoenen.

Betrokken
Daikin maakt geen deel uit van de Taskforce, maar is wel betrokken bij diverse werkgroepen. Het bedrijf geeft cursussen aan ijsmeesters en adviseert sommige ijsbanen om het proces van verduurzaming in gang te zetten. “We raken steeds meer bij de ijsbanen betrokken, en dan vooral op de vraag hoe verduurzaamd kan worden”, vertelt Alphons Stevens, Manager SBU Applied bij Daikin (SBU staat voor strategische business unit). “Een grote aannemer kijkt bouwkundig mee, wij doen de energetische kant.”

Simpel verhaal
De energiehuishouding van een ijsbaan is ingewikkeld en voer voor specialisten. Maar als je het terugbrengt tot de kern is het best een simpel verhaal, vertelt Hulsebosch. “Je maakt ijs, dat is bevroren water, en voor die vriesinstallatie heb je energie nodig: gas of elektra. Om het ijspakket in stand te houden, moet je blijven vriezen. Om sporters en publiek een beetje aangenaam in de hal te laten vertoeven, moet je de lucht binnen verwarmen. Als je een slim systeem hebt, benut je daarvoor… de warmte die vrijkomt bij het ijs maken.”

Benutten van restwarmte
Hulsebosch: “Denk maar aan je koelkast thuis: die is van binnen koud en aan de achterkant warm. Energie gaat nooit verloren. Bij het maken van ijs, ofwel het koelen van water, komt warmte vrij. Daar kun je wat mee.” Dit is natuurlijk geen nieuwe ontdekking. Zo zijn er voorbeelden van ijsbanen die al gekoppeld zijn aan zwembaden. Met de warmte die vrijkomt bij het ijsmaken wordt het zwemwater op een aangename temperatuur gebracht. Toch zijn zulke combinaties meer uitzondering dan regel. Het benutten van de restwarmte kan nog veel verder worden doorgevoerd.

Nul CO2-uitstoot
In Alkmaar zetten ze al grote stappen bij sportcomplex De Meent. Daar wordt groene energie opgewekt, onder meer via een grote massa zonnepanelen, waarop de koelmachines draaien. De ijsbaan levert zijn restwarmte aan de aangrenzende  sporthal, wielerbaan en andere gebouwen. Op termijn zorgt dit complex voor nul CO2-uitstoot en levert het dus zelf opgewekte energie aan zijn directe omgeving. Hulsebosch: “Dit is een voorbeeld van zo’n moderne ijsbaan die straks geen energieslurper meer is, maar juist onderdeel van een energieneutraal gebouw, ENG in vakjargon, die zelfs restwarmte aan de omgeving levert.”

Energieneutraal
“Een ijsbaan ENG maken, ofwel energieneutraal krijgen, dat is heel goed mogelijk”, zegt Stevens. “Als je een goede schil neerzet, een slim gebouw, dan kun je het daarbinnen met de koelmachines en luchtbehandelingskasten heel goed energieneutraal maken. Als we nu naar de tekentafel gaan, zou dat bij wijze van spreken volgende week al kunnen.”

Combinatie
Hulsebosch: “Maar dan moet alles er omheen ook kloppen. De apparatuur is er nu al geschikt voor en die ontwikkelt zich nog verder door. Maar stand alone een ijsbaan neerzetten moet je niet meer doen. Je zult altijd een combinatie moeten maken: liefst bouw je een ijsbaan in combinatie met een zwembad, met daarbij ook woningen en/of kantoren. Plaats daar zonnepanelen en een windmolen bij en maak een gesloten circuit, waarin je de restwarmte van de ijsbaan benut voor die woningen/kantoren. Die maken ook dat het totale complex geld oplevert. Dit verhaal klinkt eenvoudig en dat is het eigenlijk ook. Wij zijn klaar voor de toekomst.”

Water door de Maas
De mannen van Daikin beseffen dat er nog wel wat water door de Maas zal stromen, voordat deze ideale ijsbaanwereld is gerealiseerd. Het bouwen ervan, of het omtoveren van bestaande banen tot zulke multifunctionele gebouwen, dat kost (vele) jaren en is afhankelijk van politiek draagvlak en particulier initiatief. In de tussentijd is het, zeker nu de energiemarkt ongewis blijft, noodzaak om in de dagelijkse bedrijfsvoering al besparingen te realiseren. Hulsebosch: “De overheid adviseert om thuis de thermostaat van de cv een graadje lager te zetten. Ook bij ijsbanen kun je kijken hoe je je energiegebruik kunt terugdringen.”

Deken over het ijs
Een ijsbaan die restwarmte van de koelmachine nog gewoon ‘affakkelt’, ofwel de buitenlucht in blaast, is eigenlijk niet meer van deze tijd. Moeten banen nog wel open zijn van begin oktober tot eind maart? Kan het ijs toe met iets minder harde koeling? Zijn er ook technische aanpassingen die energiegebruik kunnen besparen? Stevens: “We bekijken nu samen met een aannemer ook de mogelijkheid om ’s nachts, als er niet geschaatst wordt, een soort deken over het ijs te leggen. Daarmee voorkom je dat kou weglekt naar de lucht in de hal. Je hebt minder energie nodig om je ijspakket dik genoeg te houden en het kost je ook minder energie om de hal te verwarmen.”

Coole ijsbanen
Zo zijn er nog tal van besparingen te bedenken, waarmee niet alleen Daikin bezig is, maar waaraan ook vanuit de Taskforce Verduurzaming IJsbanen hard wordt gewerkt. Op het hoofdkantoor van de KNSB-hoofdsponsor in Capelle aan den IJssel blijven ze nauw betrokken bij die ontwikkelingen.
Hulsebosch: “Wij praten niet alleen over die koelmachine, warmtepomp of luchtbehandelingskast, maar over totaaloplossingen. Wij praten over geconditioneerde lucht: koelen, verwarmen en ventileren. In feite verkopen we lucht: geen gebakken lucht, maar aangename lucht. En dus ook ijs. We zorgen voor frisse scholen, gezonde kantoren en ook coole ijsbanen.”
Managing director Edwin Hoogerwerf: “Maar als er op korte termijn niks gebeurt, weten we zeker dat er ijsbanen afvallen. Dat moeten we met zijn allen zien te voorkomen, daarom is dit proces van verduurzaming zo belangrijk. Het liefst realiseer je er zelfs nog een paar ijsbanen bij.”

Nederlandse huishoudens beperken energieverbruik

Gepubliceerd op

Uit een onderzoek van tado°, actief op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen, blijkt dat 61,1% van de huishoudens in Nederland in maart minder energie hebben verbruikt dan in de voorgaande jaren¹. 58,2% van de Nederlandse tado°-gebruikers zegt dat geld besparen de voornaamste reden is om hun energieverbruik te verminderen. 24,9% wil minder afhankelijk zijn van Russisch gas en 16,9% doet het vanwege het milieu.

Het onderzoek keek naar energiebesparingen en vroeg aan 3.300 Nederlandse tado°-gebruikers (in totaal aan meer dan 15.000 Europese tado°-gebruikers) of recente gebeurtenissen invloed hebben gehad op hun persoonlijke energieverbruik. Jaarlijks wordt voor grofweg €3,7 miljard aan gas en kolen naar Nederland geïmporteerd vanuit Rusland². Een andere bron spreekt over 5 miljard kuub gas³.

Afhankelijkheid verminderen
Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zoeken overheden, bedrijven en huishoudens manieren om hun afhankelijkheid van geïmporteerde energie te verminderen, met name aardgas. De resultaten van het onderzoek laten zien dat Europeanen energie-efficiëntie serieus nemen en actie ondernemen, concludeert tado°. Van alle Europese respondenten die in de poll hebben aangegeven dat ze hun energieverbruik hebben verminderd, wil 65,6% hoge energieprijzen vermijden, 18% wil minder afhankelijk zijn van geïmporteerd gas uit Rusland en 16,4% wil energie besparen vanwege het milieu.
Volgens de EU wordt 79% van het energieverbruik van een huis gebruikt voor verwarming en warm water, wat meestal met gas gebeurt⁴. Deze afhankelijkheid van gas voor verwarming creëert een directe link tussen recente politieke gebeurtenissen en het comfortniveau in Europese huizen. De resultaten van het onderzoek tonen aan dat Europese huishoudens in actie komen en actief proberen hun impact te verminderen.

¹ 3.300 Nederlandse tado°-gebruikers ondervraagd in april 2022
² Hoeveel gas Nederland jaarlijks uit Rusland haalt, is voor de buitenwereld geheim
³ Nederlanders willen massaal van het gas vanwege oorlog in Oekraïne | Energiecrisis | AD.nl
Heating and cooling

 

Gebouwen koelen met waterdruppels

Adiabatische koeling, het koelen door het effect van verdampend water, is geen onbekende technologie. Maar om het ook in gebouwen ...

Onverantwoordelijke verkoop verwarmingsapparatuur

Tijdens inspecties van verwarmingsapparatuur constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) dat sommige aanbieders zoals technische groothandels en webwinkels, verwarmingsapparatuur ...

Kentallen energiegebruik en -besparing compleet herzien

ISSO heeft het Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen (versie 2021) uitgebracht. Dit Praktijkboek bevat kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van ...

Energiebeheer en -facturering inéén

Belimo, fabrikant van klepaandrijvingen, regelkleppen en sensoren voor verwarmings-, ventilatie-, en luchtbereidingstechnologie, introduceert een assortiment Belimo Energy Valves™ en energiemeters, ...

Voor 500 euro de thermostaat 2 graden lager

Gepubliceerd op

Er moet wel wat tegenover staan, wil de gemiddelde Nederlander de thermostaat twee graden lager zetten. Dit blijkt uit onderzoek van Zonneplan. Het energiebedrijf vroeg in samenwerking met onafhankelijk veldwerkbureau Panel Inzicht aan 2000 Nederlanders onder welke voorwaarde zij dit zouden doen. Eén op de vijf Nederlanders geeft aan er minimaal 500 euro aan energiekosten mee te willen besparen, terwijl een kwart ook al genoegen neemt met 250 euro. Ruim één op de vijf Nederlanders geeft daarentegen aan de thermostaat onder geen beding lager te zetten.

Volgens energiespecialist Glenn van der Linde van Zonneplan bespaart het lager zetten van de thermostaat per graad zeven procent aan gasverbruik. Twee graden lager scheelt een gemiddeld huishouden dus 168 kuub gas, wat bij de huidige gasprijs gelijkstaat aan 378 euro. Van der Linde: “Een besparing van 500 euro is dus een vrij realistisch scenario, ervan uitgaande dat er ook gezinnen zijn die nog aanzienlijk meer betalen dan 2,25 per kuub.”

Groene motieven
Voor 8 procent van de Nederlanders moet de besparing echter minstens 1000 euro bedragen, willen zij twee graden kouder gaan wonen. Een andere groep, 21 procent, hecht niet zozeer waarde aan de financiële besparing, zo blijkt uit het onderzoek van Zonneplan. Zij stellen als voorwaarde dat er een significante bijdrage aan het behalen van de klimaatdoelstellingen tegenover moet staan. Volgens Van der Linde is dit het geval. “Met het verbranden van een kuub gas gaat ongeveer 1,8 kilo CO2-uitstoot gepaard. Twee graden lager - dus 168 kuub minder - scheelt dus ruim 300 kilo CO2-uitstoot. Daarvoor kan een dieselauto twee keer op en neer van Utrecht naar Parijs rijden.”

Consument toch prijselastisch?
Jarenlang werd verondersteld dat de Nederlandse consument prijsinelastisch is als het op energie aankomt. Hogere prijzen leidden niet of nauwelijks tot minder verbruik en vice versa, zo schreef lector Energietransitie Martien Visser in 2016. Dat lijkt met de huidige energieprijzen echter wel degelijk het geval. Van der Linde: “De doorsnee consument was zich eenvoudigweg nooit bewust van de kosten van energie. Maar met de huidige prijsexplosie en de grote hoeveelheid media-aandacht hiervoor, valt het niet te missen. Het moet schijnbaar eerst écht misgaan voordat mensen wat gaan doen.”

Energiebesparing met behoud van comfort

Het demissionaire kabinet heeft plannen om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Er is €800 miljoen beschikbaar voor de warmtetransitie, waarvan ...

Kentallen energiegebruik en -besparing compleet herzien

ISSO heeft het Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen (versie 2021) uitgebracht. Dit Praktijkboek bevat kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van ...

Nog veel subsidie beschikbaar voor energiebesparing in huis

Het totaalbudget voor de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is €84 miljoen. Op 1 november 2020 was nog meer dan ...

Waterbesparing

U kent het wellicht wel vanuit uw eigen thuissituatie: pubers die urenlang de badkamer claimen. Ze staan zo lang onder ...

Interpretatie ‘Energieprestatie van Gebouwen’

Gepubliceerd op

Op de site van NEN is een interpretatiedocument te downloaden bij NTA 8800:2022 ‘Energieprestatie van Gebouwen’. Het document sorteert voor op de inwerkingtreding van het Besluit bouwwerken leefomgeving en is de basis van het Stelsel EPG.

In plaats van ‘Bouwbesluit 2012’ moet vanaf het moment van inwerkingtreding worden gelezen: ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’. In sommige gevallen wordt in NTA 8800:2022 verwezen naar specifieke artikelen in het Bouwbesluit. Welke dat zijn, en welke dit worden in het Bbl, staat in het interpretatiedocument. Daarnaast bevat het interpretatiedocument enkele redactionele aanpassingen voor NTA 8800:2022.

Gevolgen
De redactionele aanpassingen in het interpretatiedocument bij NTA 8800:2022 hebben geen effect op de andere documenten en onderdelen van het EPG-stelsel zoals de opnameprotocollen en de software. De definitieve versies van de Wijzigingsbladen voor BRL9500-W, U en de BRL9501, zullen verwijzen naar het interpretatiedocument van NEN. Deze Wijzigingsbladen liggen momenteel bij de Raad voor Accreditatie ter beoordeling, en de definitieve versies zijn derhalve nog niet gepubliceerd.
Op de website van Energieprestatie van gebouwen staat meer informatie over het Stelsel EPG. Hier is ook het interpretatiedocument te downloaden.

Brede coalitie wil grootste knelpunten op stroomnet aanpakken

Gepubliceerd op

Een brede coalitie van 14 partijen waaronder Techniek Nederland, netbeheerders, een aantal andere branches en overheid wil de komende kabinetsperiode structurele oplossingen realiseren voor de huidige knelpunten op het elektriciteitsnet. Daarmee wordt meer grootschalige productie van energie uit zon en wind mogelijk en kan de elektrificatie van woningen, vervoer en de industrie versnellen. Dat is belangrijk voor de verduurzaming van onze energiehuishouding en voor het vestigingsklimaat in ons land. De coalitie, onder de naam ‘Actieteam Netcapaciteit’, vraagt minister Jetten voor Klimaat en Energie onder meer om een aantal wettelijke aanpassingen. Ook is voor een stimuleringsprogramma voor innovatieve oplossingen 200 miljoen euro per jaar nodig uit de nieuwe middelen voor klimaatbeleid.

Nederland investeert nu al jaarlijks gemiddeld circa 3 miljard euro in het elektriciteitsnet om zon- en windparken te kunnen aansluiten en elektrificatie van zowel huishoudens als bedrijven mogelijk te maken. Daardoor is ons land wereldwijd één van de koplopers als het gaat om zonnestroom. Veel grote zon- en windparken, ondernemers en woningbouwprojecten wachten als gevolg van schaarste op het elektriciteitsnet echter op aansluiting. Ook voor de industrie moet vanwege de verduurzamingsplannen in het MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) veel capaciteit beschikbaar komen op het elektriciteitsnet. Voor de plannen van gemeenten en provincies, gebundeld in de RES’en (regionale Energie Strategie) is ruimte op het net ook onmisbaar.

Belemmeringen
Grote tekorten aan technici, lange realisatietermijnen en regelgeving belemmeren echter snelle verzwaring en aanpassing van het net. Ook kunnen domweg niet overal tegelijk de straten open. Voor de komende drie jaar staan er veel grote zon- en windparken op de planning die zonder creatieve oplossingen vooralsnog niet aangesloten kunnen worden. Het gaat dan om ruim 10 Gigawatt aan zonnestroom en 3,7 Gigawatt aan windprojecten die in de pijplijn zitten, goed voor het elektriciteitsverbruik van ruim 6 miljoen huishoudens.

Snelle oplossingen zijn nodig
Het nieuwe Actieteam Netcapaciteit wil voor de grootste knelpunten snelle oplossingen zoeken in de komende kabinetsperiode en schetst in haar voorstel de hoofdlijnen waarlangs dit kan. Daarbij ligt er een kans voor bestaande en nieuwe marktpartijen om slimme technieken in te zetten. Denk aan lokale opslag van energie, vraagstimulering of curtailment (regeltechnieken op basis van data, waarbij bijvoorbeeld aanbod-  of vraagpieken worden afgevlakt). Daarnaast blijven verzwaring van het net en congestiemanagement structurele oplossingen.

Randvoorwaarden
De 14 partijen nemen met hun voorstel verantwoordelijkheid voor gezamenlijke oplossingen maar vragen tegelijkertijd minister Jetten voor Klimaat en Energie om mede-eigenaarschap en concrete acties. Zo is op korte termijn invulling nodig van een aantal randvoorwaarden:
-           het verkorten van realisatietermijnen voor netuitbreiding, bijvoorbeeld door het inrichten van een fast lane met gespecialiseerde (juridische) beleidsmedewerkers;
-           De mogelijkheid voor overheden om – in overleg met betrokkenen – maatschappelijk afgewogen keuzes te maken bij het verdelen van de schaarse elektriciteit.
-           Snellere aanpassing van wet- en regelgeving die het mogelijk maakt dat netbeheerders en marktpartijen samen optimaal flexibiliteit (zoals batterijen) kunnen inzetten;
-           Onderzoek naar het effect van financiële prikkels in het technisch beroepsonderwijs. Denk bijvoorbeeld aan een afstudeerbonus voor mbo’ers techniek en extra financiering voor techniekopleidingen. Er zijn ook nu al veel te weinig technische vakmensen voor netverzwaring, maar óók om zonnepanelen en warmtepompen te plaatsen.

Stimuleringsprogramma
Voor de inzet van flexibiliteit en creatieve oplossingen adviseert het Actieteam Netcapaciteit een stimuleringsprogramma van jaarlijks 200 miljoen euro gedurende deze kabinetsperiode. Hiermee kan de invoering van bestaande en nieuwe technieken bij grote knelpunten in het net een impuls krijgen. Denk bijvoorbeeld aan grootschalige opslag of het sturen van de lokale vraag.

De volledige coalitie bestaat uit: Energie-Nederland, Energie Samen, Energy Storage NL, FME, Holland Solar, IPO, Koninklijke Bouwend Nederland, Netbeheer Nederland, NVDE, NWEA, Techniek Nederland, VNG, VNO-NCW/MKB Nederland en WENB.

 

Energie uit damwanden

Gepubliceerd op

Door stalen damwanden te voorzien van collectoren, kunnen havenkades, kanaaloevers, bouwkuipen, dijken en alle andere waterkeringen ons van warmte en koude voorzien. Aardwarmteboringen zijn niet nodig. Bij de jachthaven van Enkhuizen is een testopstelling neergezet. Het eerste gebouw wordt zelfs al verwarmd en gekoeld met energie uit de eigen jachthaven.

Het principe van geactiveerde damwanden werd tien jaar geleden bedacht en gepatenteerd door het Duitse SPS Energy. Damwandleverancier Gooimeer zag de potentie. Patrick Stoelhorst, directeur van het bedrijf: “We hebben veel water in stedelijk gebied en de grootste damwanddichtheid ter wereld. Dus als het in Nederland niet werkt; dan werkt het nergens! Twee en een half jaar geleden kwam ik met SPS Energy in contact en besloot ik het hier in Nederland uit te gaan dragen.” Voor de kennis van geothermie en warmtepompen werd Nathan ingeschakeld. Nathan-projectleider Robert Nagelhout hierover: “We zagen een mooie uitdaging in het mee-ontwikkelen van het totaalconcept met de damwanden.”

Test én eerste opdracht
In de Enkhuizer Compagnieshaven van havendirecteur Jeroen Mulder, vonden de bedrijven een welwillende testlocatie voor het concept. Mulder: “De damwanden waren toe aan en vernieuwing en we zijn hier veel met verduurzaming bezig. In de toekomst wilden we het havengebouw met kantoren, supermarkt, douches, restaurant, watersportwinkel en zeilmakerij gasloos gaan maken, dus het was interessant om daar nu al de eerste stappen voor te zetten.” Door corona gingen die eerste stappen echter wat harder dan gepland. Toen het havenrestaurant haar deuren moest sluiten, werd het renovatieplan naar voren gehaald. Al voordat de eerste testresultaten binnen waren, werd het restaurant als eerst gerenoveerde gebouw aangesloten op de kade. En nu zijn we de eerste jachthaven wereldwijd waar dit wordt toegepast.”
Nagelhout: “Naast een ontwerp voor de testopstelling hebben we meteen een installatieontwerp voor het aansluiten van de damwanden op de toekomstige warmtepompen in de verschillende gebouwen gemaakt. Met nauwelijks garanties van opbrengsten of werking van het systeem, heeft de jachthaven de damwanden laten installeren. Men werkt overal aan mee en we krijgen alle ruimte om aan onze testopstelling te werken.”

Gesloten stalen collector
De werking van de energie-damwanden verschilt feitelijk niet van de techniek die Nathan al jaren toepast. Het grootste verschil is het materiaal en de prefab productie van de collectoren. In de Almeerse Gooimeer-fabriek worden goed geleidende stalen collectoren op de stalen damwanden gelast. Op locatie worden de wanden vervolgens geplaatst en de collectoren gekoppeld. De bovenste meter damwand is niet van een collector voorzien, waardoor kleine niveauverschillen in het waterpeil geen effect hebben. In Enkhuizen werden maar liefst 72 geactiveerde damwanden – goed voor een 115 meter lange kade – geplaatst, vervolgens aangesloten op rvs-verdelers en afgevuld met een water/glycolmengsel.

Aansluiting op de gebouwen
Op de kade metselde de haven zelf een put voor de twee rvs-verdelers. Normaal is dit een kunststof put met een deksel. De haven koos voor een betonplaat als afdichting, zodat het grote havenmaterieel als kranen en heftrucks er probleemloos overheen kunnen rijden. Nathan-partner Braakman gebruikte kunststof Uponor PE-Xa-leidingen om de geactiveerde damwanden aan te sluiten op de rvs-verdelers. Nagelhout: “Op de ene verdeler is de testopstelling aangesloten, op de andere verdeler zit het restaurant. De verdelers zijn met een PE 110 mm verzamelleiding gekoppeld waarop de haven in de toekomst haar gebouwen kan aansluiten. Na het testen wordt het één collectief systeem.” Edwin de Haan; Sales Advisor van Nathan: “Met het systeem dat nu klaarligt, kan de haven stap voor stap werken aan verduurzaming. Dat doen ze heel mooi; één voor één worden de gebouwen energetisch verbeterd en met een aftakking aangesloten op deze verzamelleiding. Na het restaurant volgt de watersportwinkel en over vier jaar het hoofdgebouw. Dat kan gewoon want de energie ligt letterlijk klaar voor de deur!”

Testen
Voor Nathan en Gooimeer zijn vooral de cijfers interessant. Nagelhout: “De testopstelling is aangesloten op het net, zodat we hem op afstand kunnen besturen, monitoren en uitlezen en ook de bodem- en watertemperatuur wordt gemeten. Er waren natuurlijk al cijfers vanuit Duitsland, maar omdat we bij Nathan 25 jaar garantie op een werkend bodemsysteem geven, stonden we erop om het ook zelf te testen. Die ruimte bood de haven ons. We testen vooral of de Duitse theorieën kloppen. Inmiddels hebben we twee tests gedraaid die een goed beeld hebben gegeven van wat er nou gebeurt. Er volgen nog vier tests. Tot nu toe hebben we op maximaal vermogen in continubedrijf gedraaid. De volgende tests worden onder andere aan-uit-aan-uit-tests, wat meer de daadwerkelijke werking weergeeft. In de testcontainer en op de damwanden zitten sensoren waarmee wij verschillende parameters continu meten en registreren. Zo weten wij wat er in het water en met de warmtepomp gebeurt.”

Kansen
Nagelhout: “In Nederland moet nog zó veel kade vervangen worden. Alleen in Amsterdam gaat het al om zo’n 700 kilometer kademuur, waarvan 200 kilometer acuut is. Als ze bij de vervanging preventief kiezen voor damwanden met wisselaars erin, dan ligt de plug & play oplossing voor de het verduurzamen van grachtenpanden al klaar. De meerprijs daarvoor valt reuze mee als je toch je wanden al moet vervangen.” De Haan: “Die locaties langs grachten zijn typische plekken waar aardwarmteboringen uitdagend of zelfs helemaal niet mogelijk zijn. Voor gemeenten is dit dan de perfecte manier om een goed alternatief voor gas te bieden.

Opschalen: van BENG naar BELG

Het idee voor ChargeFreeHome ontstond bij grondlegger Henk van Houten toen hij zag wat een BENG-woning inhoudt en dat vergeleek ...

Geothermie bundelt krachten in nieuwe brancheorganisatie

De brancheorganisatie Geothermie Nederland gaat vanaf 1 januari 2021 van start. De bestaande organisaties Platform Geothermie (2002) en DAGO (2014) ...

Branche verdiept zich nog nauwelijks in geothermie

Uit een studie van Energie Beheer Nederland blijkt dat 2,6 miljoen huizen en gebouwen van warmte kunnen worden voorzien door ...

De toekomst van de warmtepomp

Opleidingscentrum GO0 organiseerde in samenwerking met brancheorganisatie NVKL onlangs een online variant van de Dag van de Warmtepomp. In twee ...

Kentallen energiegebruik en -besparing compleet herzien

Gepubliceerd op

ISSO heeft het Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen (versie 2021) uitgebracht. Dit Praktijkboek bevat kentallen over energiegebruik en de energiebesparing van diverse maatregelen. De online versie was al beschikbaar via ect.isso.nl.

Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen is interessant voor adviseurs op het gebied van energie, milieu, techniek en innovaties, voor installateurs en energiebedrijven, en voor beleidsmakers bij milieudiensten en gemeenten die aan de gang gaan met energiemaatregelen. De gegevens helpen ook bij de keuze voor maatregelen die tot een duurzamere gebouwde omgeving leiden.

Duurzame energieopwekking
De onderwerpen in deze vernieuwde Energiecijfers en -tabellen zijn hetzelfde als in de vorige editie [2007]. In dit nieuwste werk komen alle kentallen aan bod: van ‘elektriciteitsprijzen’ tot ‘milieubelastingen’, van ‘warmte’ tot ‘hernieuwbare energie’ en alles ertussenin. Wel zijn wat feiten weggelaten of juist toegevoegd. Zo is het aandeel energieverbruiksgetallen en kentallen over beweegbare brugdelen kleiner geworden. Het thema duurzame energieopwekking is daarentegen uitgebreid. Om die reden is de naam gewijzigd in Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen.

ECT online
Dit naslagwerk werd oorspronkelijk uitgegeven door SenterNovem (RVO) onder de naam Cijfers & Tabellen. In 2018 zijn RvO en ISSO begonnen aan de herziening van deze uitgave. Eerst verscheen de online versie, te raadplegen via ect.isso.nl. Op ect.isso.nl is de data eenvoudig te doorzoeken en bijvoorbeeld te gebruiken in rapporten. De online versie van Energiecijfers en -tabellen is gratis beschikbaar.

Bestellen Praktijkboek
De papieren editie van Praktijkboek Energiecijfers en -tabellen is te bestellen via ISSO Open.

Ook dynamisch inregelen nu opgenomen in ISSO-publicatie 65

De kennis in ISSO-publicatie 65 ‘Inregelen van ontwerpvolumestromen in klimaatinstallaties’ is herzien. De inregelmethoden die de publicatie beschrijft, zijn een ...

ISSO komt met vernieuwde publicatie voor leidingisolatie

ISSO-publicatie 64 ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw' is herzien. De publicatie is een referentie voor materiaalkeuze en montage van leidingisolatie ...

ISSO-publicatie 30 ‘Leidingwater-installaties in woningen’ geactualiseerd

Aan de hand van de nieuwste inzichten helpt ISSO-publicatie 30 bij het ontwerpen, aanleggen, onderhouden en beheren van leidingwaterinstallaties in ...

ISSO lanceert kennisplatform ISSO Open

ISSO heeft haar kennis ondergebracht in een nieuwe online omgeving: ISSO Open. Professionals kunnen hier een antwoord vinden op vragen ...

Twee jaar om oude verklaringen voor kwaliteit en gelijkwaardigheid over te zetten

Gepubliceerd op

De stelselwijziging voor het berekenen van de energieprestatie, die op 1 januari 2021 in werking trad, heeft ook gevolgen voor gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen. Nu de energieprestatieberekeningen volgens de NTA 8800 worden gemaakt, moeten ook de toegepaste producten en systemen aan die eisen voldoen. Desondanks hanteert Bureau CRG, de beheerder van de database met gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen, in samenspraak met het ministerie van Binnenlandse Zaken voor specifieke situaties een overgangsperiode van twee jaar.

De verklaringen van producten en systemen die BCRG tot 31 december controleerde en in haar database opnam, moesten aan de NEN 7120 voldoen. Nu de berekening van de nieuwe energie-eis, de BENG, volgens de NTA 8800 gebeurt, moeten ook de kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen van producten in die berekening aan de NTA 8800 voldoen. Dat betekent dat veel van de ‘oude’ verklaringen moeten worden omgezet.

Overgangsperiode
“Voor het overzetten van die verklaringen hanteren we een overgangsperiode”, vertelt Kees Arkesteijn, secretaris van BCRG. “Deze is bedoeld om bedrijven de tijd te geven om die omzetting in orde te maken. De overgangsregeling is van toepassing op producten en systemen waarvoor is aangetoond dat de energieprestatie via de NEN 7120-verklaring van het systeem of product gelijk of conservatiever is dan energieprestatie conform de methoden in de NTA 8800.”

Ingrijpend
Volgens Arkesteijn was het zonder de overgangsregeling voor veel leveranciers met producten in de database erg ingrijpend om overal nieuwe kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen voor aan te leveren. “Nu zie je dat voor warmtepompen en combiketels, zo toonde een studie aan, de energieprestatie conform de NTA 8800 nagenoeg gelijk is aan die van NEN 7120. In een aantal gevallen zijn de methode voor het bepalen van de energieprestatie van het product of systeem in de NTA 8800 gelijk aan de methode in de NEN 7120. Dit geldt onder meer voor douche-wtw’s en pv-panelen. Voor zonneboilersystemen of ventilatie-wtw is het weer anders; daar zijn er wel aanzienlijke verschillen tussen de methode in NEN 7120 en NTA 8800, en zullen de leveranciers dus echt wel wat moeite moeten doen voor nieuwe verklaringen.”

Nog twee jaar in de databank
“Daarnaast speelt ook nog dat de verklaringen, die zijn opgesteld voor het Nader Voorschrift (NEN 7120), ook de komende twee jaar nog in de databank blijven staan. Dit doen we voor woningbouwcorporaties die voor 1 januari 2021 een nulmeting van woningen hebben laten uitvoeren voor de aanvraag van een subsidie. De eindmeting van deze woningen met specifieke energiebesparende maatregelen moet namelijk ook worden uitgevoerd met het Nader Voorschrift dat zij voor de nulmeting gebruikten. De NEN 7120 verklaringen spelen dus nog een belangrijke rol bij deze eindmeting. De eindmeting kan de komende twee jaar nog plaatsvinden.”

Speciale filters
In de database van BCRG kunnen de gebruikers snel en eenvoudig de verschillende verklaringen opzoeken. Om het verschil tussen ‘oude’ en nieuwe verklaringen te kunnen zien, heeft BCRG speciale filters ingebouwd. Zoals je ook kunt zoeken op gelijkwaardigheid, kwaliteit of EMG-verklaring, kun je nu ook op richtlijn filteren, dus op NEN 7120 of NTA 8800. De afgelopen maanden was het meteen al erg druk bij BCRG, omdat veel leveranciers hun verklaringen zo snel mogelijk up-to-date in de database willen krijgen. Arkesteijn schat dat inmiddels 70% van de verklaringen is omgezet of in de overgangsregeling zit, en daarmee dus aan de NTA 8800 voldoet.

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik

Er is een uniforme rekenmethode ontwikkeld die is het mogelijk maakt gebouwen snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. staat ...

NEN-norm

Met de verduurzaming van onze energievoorziening lijkt het erop dat we ook afscheid gaan nemen van de traditionele meterkast of ...

NEN test norm voor installaties leidingwater in digitale vorm

NEN wil haar normen in een digitale vorm aanleveren, zodat de gebruiker deze makkelijker kan toepassen. Als experiment wordt de ...

Digitale versie kwaliteitshandboek luchtkanalen is geactualiseerd

Het kwaliteitshandboek voor de luchtkanalenbranche is geactualiseerd. Dit Luka Kwaliteitshandboek is sinds 2018 in digitale versie verkrijgbaar. De belangrijkste wijzigingen ...

Meten en sturen op werkelijk energiegebruik

Gepubliceerd op

Er is een uniforme rekenmethode ontwikkeld die is het mogelijk maakt gebouwen snel te beoordelen op het werkelijke energiegebruik. staat voor De Werkelijke Energie intensiteit indicator, kortweg WEii, maakt inzichtelijk wat een gebouw per vierkante meter per jaar aan energie gebruikt. Gebouweigenaren en -gebruikers krijgen zo direct inzicht in de werkelijke energieprestaties van hun pand in relatie tot gelijkwaardige panden in hun sector, in plaats van een theoretisch inzicht. Daarnaast ontstaat direct een beeld van hoe ver ze verwijderd zijn van de Parijse klimaatdoelstellingen of zelfs een energieneutraal gebouw.

De ambitie van het Klimaatakkoord is een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% ten opzichte van 1990. Voor utiliteitsgebouwen wordt voor het realiseren van deze doelstelling vooral ingezet op het vaststellen van een wettelijke eindnorm voor de energetische kwaliteit van gebouwen in 2050. Daarom moet bijvoorbeeld nieuwbouw voldoen aan de BENG-norm, die is vastgesteld aan de hand van de methode NTA 8800. In de praktijk blijkt er echter een mismatch te zijn tussen het werkelijke energiegebruik van gebouwen en het energiegebruik dat verwacht wordt op basis van een theoretische berekening. WEii is, in tegenstelling tot BENG, ontwikkeld om wel inzicht te geven op de werkelijke energie-intensiteit van gebouwen.

Paris Proof-aanpak
WEii is een initiatief van DGBC en TVVL. Beide organisaties zijn overtuigd van het belang van meten op werkelijk energiegebruik. En ze werken dan ook al volgens dat principe: DGBC introduceerde in 2017 de Paris Proof-aanpak en TVVL is de initiator van WENG (Werkelijk EnergieNeutraal Gebouw). Die twee doelstellingen voor gebouwen zijn nu verwerkt tot scores op de WEii-ladder, die loopt van heel onzuinig via Paris Proof tot WENG.

Voor en door de markt
WEii is ontwikkeld voor en door de markt. Diverse overheidsinstanties en gezaghebbende marktpartijen hebben de afgelopen jaren in allerlei vormen meegewerkt aan de ontwikkeling van de rekenmethode, van TNO tot E-Nolis en van DWA tot het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast is er voor de methode al interesse onder handhavers. Bijvoorbeeld omgevingsdiensten kunnen WEii gebruiken om de energieprestaties van gebouwen snel en correct in beeld te brengen en daarop te handhaven.

Eenvoudig en laagdrempelig
Martin Mooij is als programmamanager namens DGBC bij de ontwikkeling van WEii betrokken. Hij ziet grote kansen als het gaat om de toepasbaarheid van de tool. “Het is echt eenvoudig, je hoeft geen techneut te zijn om dit in te vullen.” Dat is volgens hem van groot belang, omdat de energietransitie ‘voor iedereen begrijpelijk moet zijn’. Daarom blijft hij ook hameren op het meten op het werkelijke energiegebruik: “Het is toch niet meer uit te leggen dat een gebouw een goed energielabel heeft, maar toch te veel energie gebruikt. Het theoretische en gebruik in de praktijk is met WEii direct terug te brengen tot één eenheid: het werkelijke energiegebruik.”

Nieuwe tool berekent invloed ventilatie op besmettingskans via aerosolen

Voor de derde maal heeft het Masterplan Ventilatie een gratis tool ontwikkeld die professionals helpt de ventilatie in gebouwen te ...

Cijfers en tabellen over energiegebruik en -besparing nu online

Kennisinstituut ISSO heeft een nieuwe versie ontwikkeld van het nu online te raadplegen ‘Energiecijfers en -tabellen’. Voorheen was dit werk ...

Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar

De Quickscan ventilatie in scholen is beschikbaar gekomen. Het is de tweede tool van Masterplan Ventilatie. Met deze quickscan kunnen ...

Masterplan gebouwventilatie in de maak

Goede ventilatie in gebouwen helpt verspreiding van het coronavirus tegengaan. Maar wanneer is een gebouw goed geventileerd? Verschillende experts in ...

Test met opwekking én opslag van duurzame energie in pilotwoning

Gepubliceerd op

Een geïntegreerd systeem voor PV-thermische energieopwekking met seizoensgebonden energieopslag. In Helmond bouwen studenten van de TU EIndhoven samen met woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Hurks een pilotwoning met dit systeem.

Brainport Smart District moet de slimste wijk ter wereld worden. In dit deel van de Helmondse wijk Brandevoort worden allerlei nieuwe technieken en inzichten toegepast om een duurzame en mooie leef- en werkomgeving te creëren. Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven (Team CASA) bouwen hier samen met woningcorporatie Woonbedrijf en bouwbedrijf Hurks een woning (CASA 1.0) met technologie die door de studenten is bedacht. Het project ontvangt subsidie vanuit Europa, de provincie Noord-Brabant en het ministerie van EZK. Doel is om een alternatief voor sociale huurwoningen te bouwen dat Comfortable, Affordable en Sustainable Alternative (CASA) is. Bedenker en teammanager Antoine Post: “In deze pilot testen we de juiste dimensionering van bouwkundige en installatietechnische technieken met als doel deze voor toekomstige woningbouw te kunnen opschalen.”

Installatietechniek
In de woning met drie appartementen worden verschillende bestaande technieken samengevoegd, veelal gebaseerd op vernieuwende technologieën. Op installatiegebied komt er een systeem voor de opwekking én opslag van duurzame energie. Het systeem is opgebouwd uit bestaande componenten die echter op een unieke manier worden geïntegreerd ten behoeve van verwarming, koeling en ventilatie. Zonne-energie wordt via het PV-thermische dak (PV-panelen met onderliggend buizenstelsel) opgewekt om de woning te verwarmen en van elektriciteit te voorzien. Het opgewarmde water wordt opgeslagen in een enorme tank (100.000 liter) onder de woning. Zo kan er in de winter warmte onttrokken worden om het gebouw energieneutraal te verwarmen en van warm tapwater te voorzien. “Het water wordt door een warmtepomp opgewarmd tot 75 graden Celsius en blijft door de grote buffer minimaal 30 graden. Mocht de temperatuur toch daaronder komen, dan kunnen we met de warmtepomp bijverwarmen”, zegt Post. Door het energiesurplus van de zomer ‘s winters te gebruiken, worden piekbelastingen van het elektriciteitsnet voorkomen.

Componenten en monitoring
Flamco levert verschillende componenten van dit systeem, zoals een Flexcon Premium expansievat met 15 jaar garantie, energiebesparende XStream lucht- en vuilafscheiders, buffervaten, mengvaten, vul- en tapkranen, filters, flowsensoren en beveiligingen. Ook de energiemeters die de thermische prestaties van het systeem (opslag en verbruik) monitoren, komen van deze fabrikant. De data kan op afstand worden uitgelezen via Flamconnect Remote Rervice. Daarmee heeft de installateur real time inzicht in en controle over de conditie van het systeem. Zo kan hij pro-actief op (storings)meldingen reageren en die op afstand verhelpen.

Blijven leren
De woning is begin mei 2021 klaar. Het grote appartement op de begane grond (60 m2) betrekt Post zelf, ook om uit eerste hand te kunnen evalueren. “Wij hebben redelijk vertrouwen in het systeem, want het zijn vertrouwde componenten. We testen in de praktijk wat wij berekend hebben, want de systeemintegratie is nieuw. Mocht het nodig zijn, dan kunnen we de dimensionering aanpassen. Maar het project is nu al geslaagd, want we hebben veel geleerd.”

Mag het een graadje lager?

Om legionellagroei te voorkomen is een minimumtemperatuur van het warme water vereist van 60 oC in collectieve installaties en van ...

Hybride oplossing

In Venlo vindt een indrukwekkende transformatie plaats. Wat ooit een drukbezocht postkantoor was, wordt nu omgetoverd in een heus museum ...

Thermische laadstations vervangen boilers in flatgebouw

Solide Vastgoed Beheer vervangt in de Groningse Vondelflat 164 grote boilers door de compacte FlexTherm Eco toestellen van Flamco. De ...

Visie All-Electric

Is All-Electric de heilige graal? LG en Alklima-Mitsubishi Electric, twee toonaangevende spelers, geven hun visie op de ‘Road to All-Electric’ ...

Wegwijzer Aanpasbaarheid klimaatinstallaties gelanceerd

Gepubliceerd op

Om meer aandacht te vragen voor aanpasbaarheid van klimaatinstallaties is de Wegwijzer Aanpasbaarheid klimaatinstallaties opgesteld. De wegwijzer is te vinden op de website www.platformduurzamehuisvesting.nl. Het project is uitgevoerd door de Expertgroep Klimaattechniek van TVVL in samenwerking met Platform Duurzame Huisvesting en i4services.

De Expertgroep Klimaattechniek signaleerde dat energiebesparende gebouwontwerpen vaak een tegenvalland, werkelijk energiegebruik kennen, als het gebouw zich onvoldoende efficiënt kan aanpassen aan de veranderende behoefte van de gebruiker. Door een ‘mismatch’ tussen gebouwontwerp en werkelijk gebruik, ontstaan gebouwen die over de complete levenscyclus veel meer energie gebruiken dan beoogd was.

Toekomstwaarde
Een goed aanpasbaar gebouw en dito klimaatinstallatie zijn in staat om zich met weinig middelen aan te passen aan gebruikswensen, zonder daarbij concessies te doen in energieprestatie en comfort. Dit betaalt zich uiteindelijk uit in de toekomstwaarde van het gebouw. Om de doelstellingen voor CO2-reductie in 2050 te kunnen realiseren zal er steeds meer behoefte zijn aan gebouwen die over de complete levenscyclus een gereduceerde CO2-uitstoot kunnen realiseren.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nieuw team specialisten energie bij ISSO

Gepubliceerd op

ISSO heeft voor het thema energieprestatie een nieuw team van specialisten opgezet. Dit was nodig na het vertrek van Kees Arkesteijn, die bijna 20 jaar bij het kennisinstituut een belangrijke rol vervulde bij de kennisontwikkeling op het vakgebied van de energieprestatie. Sinds begin dit jaar is Arkesteijn actief voor het Bureau Controle en Registratie Gelijkwaardigheid (BCRG B.V.).

Het nieuwe team bestaat uit Irene van Veelen, Kelly Greene en Marco Hofman. Zij zijn als specialisten inmiddels goed op de hoogte van alle ontwikkelingen en vanaf heden het aanspreekpunt bij ISSO op het gebied van de energieprestatie. Daarnaast blijven de drie teamleden ook op andere vakgebieden actief waarvoor ze binnen ISSO al eerder hun kennis inzetten.

Realiseren van nieuwe kennisproducten
ISSO richt zich de komende tijd op het realiseren van alle kennisproducten die nodig zijn voor de overgang op 1 januari 2021 naar BENG (bijna energie neutrale gebouwen) en de bijbehorende nieuwe bepalingsmethode - de NTA 8800 - voor de energieprestatie van woningen en gebouwen. Inmiddels heeft het team, samen met veel partners, de eerste werkversies van de nieuwe opnameprotocollen en examens opgesteld. Ook wordt er druk aan het opleidingsmateriaal gewerkt.

Nieuwe rol Arkesteijn
Kees Arkesteijn was bij ISSO bekend als specialist op het gebied van duurzame technieken maar vooral ook als de aanstichter van kennisontwikkeling op het gebied van de energieprestatie. Hij heeft deze kennis opgezet, met partners ingevuld en jarenlang beheerd. Sinds dit jaar is hij fulltime voor BCRG gaan werken, een instantie waarvoor hij in zijn ISSO-tijd ook al parttime actief was. BCRG zorgt voor gecontroleerde kwaliteits- en gelijkwaardigheidsverklaringen van producten of systemen die in de bouw- of installatiesector worden toepast. De database bevat vele producten en wordt veelvuldig geraadpleegd.

BCRG op eigen benen
Lange tijd voerde BCRG haar taken uit onder de vleugels van ISSO. BCRG is inmiddels een zelfstandige B.V. die bestuurd wordt vanuit de nieuwe Stichting BCRG. Het uitgangspunt daarbij is dat het zelfstandige bedrijf BCRG vanuit een onafhankelijke positie kan opereren.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Nederlandse woning verliest veel warmte in korte tijd

Gepubliceerd op

Woningen in Nederland weten minder warmte binnen te houden dan andere Europese landen. Onderzoek, uitgevoerd tussen december 2019 en januari 2020 onder 80.000 huizen, wijst uit dat een Nederlandse woning bij een binnentemperatuur van 20 °C en een buitentemperatuur van 0 °C gemiddeld na 5 uur 2,4 °C verliest. In vergelijking met sommige West-Europese landen, waaronder Duitsland en Noorwegen, verliezen Nederlandse huizen tot 2,5 keer zo snel warmte in 5 uur tijd.

Het onderzoek is uitgevoerd door tado°, specialist op het gebied van intelligent klimaatbeheer voor woningen. Er is rekening gehouden met de binnen- en buitentemperatuur (in alle landen 20 °C en 0 °C). Uit het onderzoek kwam overigens naar voren dat huizen in het Verenigd Koninkrijk de meeste warmte verliezen in 5 uur tijd, namelijk 3 °C. Hier staat dan ook het grootste aantal oude woningen in Europa; maar liefst 38% van de woningen is vóór 1946 gebouwd.

Oude woningen minder goed geïsoleerd
Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de resultaten van het onderzoek, bijvoorbeeld de hoeveelheid overheidssteun/subsidies, de kwaliteit van nieuwere huizen, slechte isolatie. De meeste woningen met een ouder bouwjaar zijn namelijk minder goed geïsoleerd. Hoe zit dat in Nederland? In de periode vóór 1946 werd 18,9% van de huizen gebouwd, in 1946-1980 was dit 41,9%, in 1980-2000 ging het om 26,4% en na 2000 slechts 9,5%. Een vijfde van de huizen is heel oud, wat kan hebben gezorgd voor het warmteverlies van 2,4 °C in Nederlandse huizen.

Overheidsmaatregelen
Een van de manieren om broeikasgasemissies te verminderen is door gebouwen beter te isoleren. De Nederlandse overheid heeft particulieren sinds 2 september 2019 de mogelijkheid gegeven om subsidie aan te vragen voor de isolatie van een koopwoning . Ook is er het programma aardgasvrije wijken (PAW). Gemeenten moeten een transitievisie warmte opstellen, een beleidsdocument waarin elke gemeente aangeeft hoeveel woningen en andere gebouwen in de periode tot en met 2030 geïsoleerd en/of aardgasvrij worden gemaakt. De ambitie uit het Klimaatakkoord is om tot 2030 minimaal 1,5 miljoen woningen en andere gebouwen te verduurzamen.

Enorm veel besparingspotentieel
Jan Meyer, verantwoordelijk voor verwarmingsoplossingen bij E.ON Duitsland: “Verwarming en warm water zijn goed voor 79% van het uiteindelijke energiegebruik van huishoudens in de EU. Dit getal toont aan dat er een enorm veel besparingspotentieel is. Door een verouderd olieverwarmingssysteem te vervangen voor een moderne gascondensatieketel kan een huiseigenaar bijvoorbeeld tot 20% energie besparen. Verbetering van de isolatie van een gebouw en modernisering van ramen kunnen ook waardevolle investeringen zijn die het energiegebruik verlagen en het comfort verhogen. Een andere optie is het installeren van slimme thermostaten, omdat deze kunnen helpen energie te besparen door deze efficiënter te gebruiken. Dergelijke maatregelen helpen niet alleen bij het verlagen van de verwarmingskosten, maar dragen ook bij aan de bescherming van het klimaat.”

Op onze nieuwsbrief abonneren

Energietransitie zorgt voor kansen… als je nu mee verandert!

Gepubliceerd op

Er is een overgang gaande van fossiele brandstoffen naar zon en wind. Dat heeft consequenties voor het energielandschap, want de elementen laten zich niet regelen. Nu kunnen we met gas- en kolencentrales precies bepalen hoeveel energie we nodig hebben, straks zijn we voor een groot deel afhankelijk van zon en wind. Het energielandschap verandert dus van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd en dat roept nieuwe vragen op. Hoeveel energie is er beschikbaar en hoe gebruiken we dit slim? Kunnen we wat we overdag opwekken ook overdag gebruiken? Worden dag- en nachttarieven op den duur omgedraaid? En is ons huidige energienetwerk wel geschikt voor een aanbodgestuurde markt? Wat mij betreft zijn dit vragen die we niet oplossen door alleen te kijken naar technische mogelijkheden.

 Samen met de buren
Een plek waar actief wordt gezocht naar antwoorden op bovenstaande vragen, is de wijk Hoog Dalem in Gorinchem. Hier is met een aantal bewoners een lokale energiemarkt opgezet. “De bewoners gaan aan elkaar energie verkopen zodat energie in de wijk blijft. Zo voorkom je problemen doordat er te veel energie terug moet op het net. Met dit soort oplossingen hoeft het net dan minder snel of minder zwaar versterkt te worden.” Omdat de huidige salderingsregeling mogelijk in 2023 afloopt en vervangen wordt door een versoberde vorm, is het wellicht financieel interessanter om energie met de buren te delen. “Een mooi voorbeeld van sociale innovatie van onderaf en het geeft aan dat de zaken echt gaan veranderen, hier moet je als installateur dus op inspringen.”

Leren van collega’s
Sinds de nieuwe wetgeving is ingevoerd die er voor zorgt dat nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting opgeleverd moeten worden, is ook de bewustwording sterk toegenomen. Er komen nu ook echt vragen vanuit de consument. Installateurs realiseren zich dat ze straks een ander soort kennis moeten hebben en andere technieken moeten beheersen. Zelf adviseer ik e-installateurs ‘af te kijken’ bij hun w-collega’s: “Onderhouds-verdienmodellen bijvoorbeeld zie je eigenlijk alleen bij w-installateurs. Daar kunnen de meeste e-installateurs echt nog wat van leren. Ook het monitoren van prestaties is een kans.

Alleen nog plug-and-play?
Zelf voorzie ik dat de installateur van de toekomst vaker een eigen IT-afdeling heeft, hoewel nog niet elke installateur hier open voor staat. Zo kan bijvoorbeeld de prestatiegarantie en monitoring van de technische installatie van een woning een aantrekkelijk verdienmodel opleveren.
Maar als installateurs niet mee veranderen, valt er een heel verdienmodel weg, een gat waar fabrikanten in springen door het leveren van plug-and-play-installaties. In het ergste geval wordt de installateur, buiten de reguliere installatie, alleen nog ingeschakeld voor het aansluiten van een stekker en van een leiding. Dat wil je zelf toch ook niet... Pak dus die kansen!”

Kees Jan ’t Mannetje, ABB Business Development specialist


Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën.
In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen.
Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft. Meer weten over ABB en de energietransitie, kijk dan hier.

Groene waterstof alleen rendabel bij hoge gasprijzen en streng klimaatbeleid

Gepubliceerd op

Groene waterstof wordt steeds vaker genoemd als alternatief om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de economische voorwaarden waaronder deze waterstof kan worden geproduceerd en verhandeld. Dit blijkt pas rendabel wanneer de prijs van aardgas langdurig hoog is, bedrijven over hun gebruik van aardgas een hogere heffing gaan betalen en de vereiste elektriciteit voor waterstofproductie grotendeels met hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Volgens de onderzoekers van de Rijksuniversiteit zullen deze gunstige omstandigheden zich voordoen wanneer overheden hun klimaatbeleid intensiveren en de mondiale gasvraag toeneemt, bijvoorbeeld doordat landen voor hun elektriciteitsproductie kolen vervangen door aardgas. De onderzoekers van het Centre for Energy Economics Research publiceren hun bevindingen in het rapport: Outlook for a Dutch hydrogen market. Economic conditions and scenarios.

Grijze, blauwe en groene waterstof
Tot nu toe wordt waterstof gemaakt op basis van aardgas, dat is de zogenaamde grijze waterstof. Grijze waterstof wordt blauwe waterstof genoemd wanneer de CO2-uitstoot wordt afgevangen. Groene waterstof is waterstof die gemaakt wordt uit elektrolyse op basis van hernieuwbare stroom. Het klimaatbeleid gaat doorgaans over deze groene variant. De onderzoekers berekenden dat groene waterstof pas rendabel is wanneer de verwachte prijs voor elektriciteit de komende decennia lager is dan 20 euro/MWh. De afgelopen tien jaar is de prijs echter nooit zo laag geweest: gemiddeld bedroeg de prijs van elektriciteit 45 euro/MWh.

Dalende stroomprijs?
De ontwikkeling van groene waterstof is gebaat bij goedkopere elektriciteit. Vaak wordt gesteld dat de elektriciteitsprijs in de toekomst zal dalen vanwege het groeiende aanbod hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen. Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de RUG, zet vraagtekens bij die verwachtingen. “Investeringen in hernieuwbare energie worden alleen gedaan wanneer de stroomprijzen voldoende hoog zijn om ze terug te verdienen. De stroomprijs zal op langere termijn dus niet lager worden dan het niveau dat nodig is om die investeringen terug te verdienen. Het zal heel lastig zijn om langdurig omstandigheden te creëren die gelijktijdig gunstig zijn om groene waterstof te laten groeien en hernieuwbare elektriciteitsproductie te stimuleren. Voor dat eerste zijn regelmatig lage stroomprijzen nodig, voor het laatste juist regelmatig hoge stroomprijzen.”

Waterstof als transportmiddel
Onlangs presenteerden netbeheerder TenneT en de Gasunie een rapport over de rol die waterstof kan spelen om stroom vanaf windparken op zee naar het vaste land te transporteren. Centraal staat het idee dat het voordelig is om stroom op zee meteen in waterstof om te zetten, en de waterstof daarna via de bestaande gaspijpleidingen naar het vaste land te brengen. Daarmee zouden veel kosten kunnen worden bespaard die anders nodig zijn om het stroomnetwerk uit te breiden. De onderzoekers schatten echter dat die voordelen onvoldoende groot zijn om dergelijke projecten rendabel te maken. Mulder: “Omdat je op zee alleen waterstof kunt maken wanneer het waait, is de bezettingsgraad van de waterstofinstallaties laag. Dat is slecht voor de economische efficiëntie. Deze methode wordt pas rendabel als de investeringskosten van zowel elektrolyse als hernieuwbare stroom fors zijn gedaald.”

Blauwe waterstof juist kansrijk bij lage gasprijzen
Wanneer de condities voor groene waterstof ongunstig zijn, is blauwe waterstof mogelijk een alternatieve manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij lage gasprijzen zijn de kosten van blauwe waterstof ook lager. Bij een CO2-prijs van minimaal 30 euro is het bovendien rendabel om de CO2, die vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas, op te vangen en op te slaan. Blauwe waterstof is dan goedkoper dan de zogenoemde grijze waterstof, waarbij de CO2 niet wordt opgevangen. Mulder: “Ook voor blauwe waterstof geldt dat hogere belastingen op het gebruik van aardgas door de industrie nodig zijn om het een aantrekkelijk alternatief te laten zijn. Ook blauwe waterstof is dus alleen kansrijk wanneer er een streng klimaatbeleid wordt gevoerd.”

Stikstofinstallatie moet buitenlands aardgas geschikt maken voor Nederlands gebruik

Gepubliceerd op

Air Products gaat voor de Nederlandse Gasunie een stikstofinstallatie in Groningen bouwen. Die stikstof is nodig om geïmporteerd aardgas geschikt te maken voor gebruik in huishoudens en bedrijven. Nu er minder eigen aardgas wordt gewonnen en de winning op termijn zal worden stopgezet, zal er steeds meer aardgas uit het buitenland komen.

De stikstoffabrieken die Air Products zal bouwen produceren stikstof die met het buitenlandse aardgas gemengd wordt. Daardoor voldoet het wel aan de specificaties voor Nederlands aardgas en is het daarmee ook geschikt voor grootschalig gebruik. De drie fabrieken, die gebouwd worden in Zuidbroek bij de stad Groningen, produceren per uur 180.000 kubieke meter stikstof zodra ze in oktober 2021 operationeel zijn.

Gasfabrikanten willen gasnetten behouden voor biogas en waterstof

Gepubliceerd op

De Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) heeft haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050′ gepubliceerd. De vereniging noemt het zelf een ‘strijdplan voor een CO2-neutrale toekomst’. Ze benadrukt dat het doel voor 2050 niet is om ‘van gas af’ te gaan, maar wel om van het Groningse aardgas af te gaan. Dat kan met duurzame gassen, zoals biogas en waterstof, aldus KVGN. De gasnetten zullen daarvoor moeten worden vernieuwd en moeten dus blijven bestaan.

De gassector is bij haar visie uitgegaan van het realiseren van klimaatdoelen met behoud van het huidige niveau van leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het visiedocument houdt volgens KVGN ook rekening met de voorlopige resultaten van de lopende onderhandelingen over het klimaatakkoord. De oplossing zal uiteindelijk een combinatie van schone gassen en schone warmte moeten zijn.

Download hier het visiedocument.

Aandacht voor energietransitie terug te vinden op vakbeurs Energie

Gepubliceerd op

De vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power trok de afgelopen week zo’n 15.000 zakelijke bezoekers. Dat was bijna 3% meer dan vorig jaar. Centraal thema was de verduurzaming van Nederland. De vakbeurs lift duidelijk mee met de toenemende aandacht voor energietransitie in ons land.

Huizen in Duiven krijgen warmte en stroom uit houtresten

Gepubliceerd op

Sparkling Biomass start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn al voorbereid.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Gepubliceerd op

Als eerste Utrechtse woonwijk wordt Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 aardgasvrij. Wethouder en ‘beste jonge bestuurder’ van Nederland Lot van Hooijdonk doet in het openingsdebat van Vakbeurs Energie uit de doeken hoe gemeenten met bewoners en bedrijven samen deze warmtetransitie kunnen maken. Vakbeurs Energie wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs start vandaag en duurt nog tot donderdag.

Waarom niet stoken’ op waterstof in plaats van op gas?

Gepubliceerd op

Volgens Kiwa kan waterstof in de toekomst aardgas vervangen. Het huidige gasnet zou hiervoor niet ingrijpend hoeven te veranderen. Waterstof zou vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere gasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of het warmtenet. “Dat zijn bijvoorbeeld regio’s met oudere boerderijen of historische binnensteden”, zegt hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk tegen de NOS. “Het is heel duur om dat soort huizen met een warmtepomp te verwarmen, een warmtenet is er niet en het isoleren van historische gebouwen kan veel gedoe zijn. In die gevallen kan overgaan op waterstof aantrekkelijk zijn, vooral als de infrastructuur er toch al is.”

Megabatterij voor Johan Cruijff ArenA

Gepubliceerd op

De Johan Cruijff ArenA krijgt een megabatterij van 3MW en daarmee ‘s werelds grootste energieopslagsysteem voor een multifunctioneel gebouw. Het stadion zal vanaf eind juni haar eigen, duurzame energie slimmer kunnen gebruiken en de beschikbare opslagcapaciteit in de batterij verhandelen. Daardoor draagt het stadion bij aan een stabiel Nederlands energienet.

“Vraag naar gas zal juist stijgen door elektrificatie van huizen en transport”

Gepubliceerd op

Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en elektrisch aangedreven vervoermiddelen zal ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals het Groningse aardgas. Dat zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In die behoefte zal paradoxaal genoeg juist door gascentrales moeten worden voorzien. Dat concluderen hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe.

Onderzoek naar boren warmte dieper dan 4 kilometer

Gepubliceerd op

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een potentie om in de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie te voorzien. UDG is het boren naar warmte dieper dan 4 kilometer. Op deze diepte bevindt zich in Nederland water van meer dan 120 graden, wat op het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom. Enhanced Geothermal Systems (EGS) zijn speciale boor- en stimulatietechnieken die nodig zijn om op deze grote diepte heet water te kunnen winnen.

Thuis opslaan van zonne-energie

Gepubliceerd op

ABB introduceert een hoog-voltage batterij voor het opslaan van zonne-energie. Hiermee kunnen volgens de producent woningen in toenemende mate zelfvoorzienend worden. Zonne-energie die overdag wordt opgewekt en niet meteen benut, wordt opgeslagen in deze batterij voor gebruik op een later tijdstip. De modulaire oplossing kan meegroeien met de behoeften van een huishouden van 4 kWh tot aan 12 kWh.

‘Gekleurde gevels’ als energiebron

Gepubliceerd op

Op de campus van de TU Eindhoven onderzoeken Nederlandse wetenschappers en ondernemers de potentie van decoratieve gevels die zijn uitgerust met dunne filmzonnecellen. “Het doel van de praktijkproef is de daadwerkelijke opbrengst van gekleurde PV-gevels te achterhalen”, stelt Henrico van den Boomen van EigenEnergie.net.

Elektrische auto als energieopslag voor een kantoorgebouw

Gepubliceerd op

Voor het eerst is een laadpaal voor een elektrisch auto gekoppeld aan een kantoorpand. Dat gebeurde bij energieleverancier Engie in Zaandam. Het betreft een laadpaal die een elektrisch auto ook kan ontladen. Bovendien kunnen zonnepanelen en externe opslag rechtstreeks op de lader worden aangesloten, waardoor efficiënter elektriciteit geleverd kan worden aan een gebouw.

Netwerkbedrijf ziet aandeel duurzame energie fors stijgen

Gepubliceerd op

Netwerkbedrijf Enexis ziet dat het aandeel duurzame energie blijft stijgen. In 2017 zijn ruim 53.000 klanten zelf elektriciteit gaan produceren. Ook Enexis zelf zich steeds meer op het versnellen van de energietransitie. De verduurzaming van de warmtevraag is hiervan een voorbeeld, schrijft het bedrijf in zijn jaarverslag. In bestaande wijken wordt het gasnetwerk niet uitgefaseerd als er op korte termijn geen andere warmteoplossing beschikbaar is. In plaats daarvan adviseert Enexis klanten, gemeenten en projectontwikkelaars om de slag te maken naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen.

Eindhoven gaat stapsgewijs op zoek naar alternatieven voor aardgas

Gepubliceerd op

Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad. Het college B&W van de lichtstad heeft het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ goedgekeurd. In het plan is vastgelegd dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas en bestaande woningen in stappen, verspreid over de komende 30 jaar, worden aangepakt om uiteindelijk afgekoppeld te worden van het aardgas. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Gemiddeld zal dus ieder jaar voor ruim 3.100 woningen op zoek moeten worden gegaan naar alternatieven voor aardgas.

Grote bedrijven nog niet echt actief met optimaliseren energie en duurzaamheid

Gepubliceerd op

De meeste grote bedrijven voelen zich voorbereid op een gedecentraliseerde, schone en digitale toekomst maar nemen nog niet de stappen die daadwerkelijk nodig zijn om energie- en duurzaamheidsprogramma’s te optimaliseren en integreren. Dit komt omdat ze nog steeds vrij conventioneel tegen energiebeheer en klimaatmanagement aan kijken. Daarnaast werken afdelingen nog niet goed met elkaar samen en wordt data inefficiënt verzameld.

Coalitiepartijen willen per 2019 gasloze nieuwbouw

Gepubliceerd op

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen vanmiddag gezamenlijk een voorstel in om nieuwbouwhuizen niet langer standaard op gas aan te sluiten. De bedoeling is dat nieuw te bouwen huizen niet langer automatisch worden aangesloten op het gasnet, zoals dat nu nog bij wet is geregeld. De vier partijen willen dat de wet vanaf 2019 in werking treedt. Alleen onder strikte voorwaarden, waaronder financiële redenen, zou een gasaansluiting nog mogelijk blijven. GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren dient later vandaag nog een eigen voorstel in om financiële redenen niet te laten meewegen om huizen alsnog op gas aan te sluiten.

Inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten

Gepubliceerd op

Stedin komt met een inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast gaat het een ontbindende voorwaarde opnemen in contracten en green deals met gemeenten sluiten om zo min mogelijk nieuwe bouwprojecten met aardgas te beginnen. Stedin anticipeert hiermee op de aansluitplicht die naar alle verwachting uit de wet geschrapt gaat worden.

Slim aansturen warmtepompen en elektrische auto’s om elektriciteitspieken op te vangen

Gepubliceerd op

Voor het eerst gaan elektrische auto’s en warmtepompen slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Tijdens deze pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’, willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de techniek om het energiegebruik  in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. In deze proef wordt nu gekeken of met slimme sturing huishoudens een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet.

Heeten onderzoekt de mogelijkheden van een lokale en duurzame energiemarkt

Gepubliceerd op

In het Overijsselse Heeten is een proef gestart om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten. De proef is erop gericht om energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is: in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.

Test met batterij die zonne-energie van hele wijk opslaat

Gepubliceerd op

Voor het eerst wordt in ons land een buurtbatterij in een wijk ingezet, meldt duurzaamnieuws.nl. Deze batterij slaat zelf opgewekte zonne-energie op die een huishouden niet gebruikt. Op het moment dat er stroom nodig is, kan die er weer worden afgehaald. 35 huishoudens in Haarlemmermeer testen de batterij samen met Lyv smart Living, netbeheerder Liander en Tegenstroom, het lokale energiebedrijf van de gemeente Haarlemmermeer.

Gemeente Soest laat haalbaarheid geothermische energiecentrale onderzoeken

Gepubliceerd op

De gemeente Soest en Larderel Energy, onderdeel van Ingenieursbureau Herman de Groot, hebben een Letter of Intent getekend voor de realisatie van een geothermische energiecentrale. De centrale richt zich op ultra-diepe geothermie (tot een diepte van ca. 7 kilometer). Deze techniek kan ruim 50% van de duurzame energiebehoefte opwekken voor de 20.000 huishoudens in Soest.

KU Leuven onderzoekt potentie van ramen met zonnecellen

Gepubliceerd op

Op de campus van de KU Leuven onderzoeken Vlaamse en Nederlandse wetenschappers en ondernemers de potentie van ramen die uitgerust zijn met zonnecellen. “Het onderzoek is cruciaal om te weten hoe je in de toekomst deze producten kunt verkopen”, aldus Bennie Pekel van het Schoonebeekse bedrijf Sanko Solar. Dit bedrijf heeft de PV-ramen voor dit onderzoek beschikbaar heeft gesteld.

“Steeds meer nadruk op het intelligent verduurzamen van woningen”

Gepubliceerd op

“Nu de nieuwe regering het einde van de salderingsregeling heeft aangekondigd, wordt energieopslag bij een woning met zonnepanelen interessanter.” Dat zegt Wendy van der Aa, segment manager residentieel bij Eaton Industries, een bedrijf dat energie efficiënte oplossingen aanbiedt. “Het zijn zeer interessante tijden voor fabrikanten en installateurs in de woningmarkt. Er komt steeds meer nadruk te liggen op het intelligent uitvoeren en verduurzamen van woningen en daar spelen zij natuurlijk een grote rol in.

Thuis zonne-energie opslaan

Gepubliceerd op

Enphase Energy, leverancier van micro-omvormers, maakt bekend dat het zijn AC batterij-oplossing nu ook beschikbaar stelt voor installateurs en consumenten in de Benelux-regio. De batterij is een geïntegreerde oplossing die zonne-energie, energiebeheersing en opslag combineert. “We zijn blij met de groeiende vraag van zowel installateurs als huiseigenaren in de Benelux-regio voor ons batterijopslagsysteem”, aldus Robert Gruijters, marketing directeur, EMEA bij Enphase Energy. “Een energieopslagoplossing van 4.8 kWh kan door één persoon in minder dan twee uur worden geïnstalleerd.”

Nuon zet volop in op zonne-energie

Gepubliceerd op

Nuon investeert de komende jaren miljoenen in zonne-energie. Een nieuw bedrijfsonderdeel gaat zonneparken bouwen, waaronder een zonnecentrale met 135.000 panelen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hiervoor is onlangs de vergunning verkregen. Ook biedt Nuon particulieren de mogelijkheid om zonnepanelen te huren en realiseert het energiebedrijf grote zonneprojecten voor zakelijke klanten.

GroenLinks wil aansluitplicht op gasnet uit de wet

Gepubliceerd op

Gisteren diende GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren een initiatiefwet in die de huidige aansluitplicht op het gasnet voor nieuwbouwwoningen uit de wet haalt. Van Tongeren stelde dit voor bij een debat over energiedoelen bij woningbouwcoöperaties. Er is steeds meer animo vanuit de samenleving om al op korte termijn woningen van het gas af te hebben. Eerder deed Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra al een oproep aan een nieuw kabinet om gasloze ambities te ondersteunen.

Lek in beveiliging zonnepanelen

Gepubliceerd op

Het beveiligingsbedrijf ITsec waarschuwt dat de beveiliging van zonnepanelen mankementen vertoont, schrijft de Volkskrant vandaag. Door een lek in de beveiliging loopt de stroomvoorziening in Europa gevaar. Het lek zou zitten in de omvormers. Kwaadwillenden zouden deze eenvoudig kunnen uitschakelen. In een worst case scenario kan op een zonnige dag het stroomgebruik van miljoenen huishoudens wegvallen. Volgens de Volkskrant onderkennen de stroombedrijven het gevaar niet, maar erkennen onafhankelijke deskundigen wel het risico.  Het ministerie van Economische Zaken houdt in de gaten of het nodig is de ict-beveiliging van zonnepanelen te verbeteren.

Energieleverancier neemt isolatie-expert over

Gepubliceerd op

Essent heeft isolatie-expert Isoprofs overgenomen. Isoprofs is een isolatiebedrijf met ruime ervaring in zowel de zakelijke als particuliere markt. De energieleverancier voegt hiermee een nieuw bedrijf toe aan het landelijk dekkend netwerk van Essent Servicepartners, die actief zijn in onder andere installatie en service van energiebesparende maatregelen in en rond het huis. De overname past in de ambitie van Essent om koploper te worden op het gebied van betaalbare en slimme producten en diensten die bijdragen aan verduurzaming en energiebesparing. De naam Isoprofs blijft gehandhaafd en alle medewerkers van de vier Isoprofs vestigingen in Nederland en België behouden hun baan.

Alle ins and outs over de energiewereld

Gepubliceerd op

De energiewereld verandert in razendsnel tempo: energieopslag, verduurzaming van woningen en energie, voorschriften rondom vlamboogdetectie, woonhuisintelligentie, conceptueel bouwen en ga zo maar door. Eaton wil installateurs en fabrikanten op het gebied van energieverdeling en energieopslag up-to-date houden over de laatste trends én de toekomst. Daarom rijdt Eaton de hele maand september met een demotruck naar 16 Van der Valk locaties in het hele land.

Omvormer slaat teveel geproduceerde energie op

Gepubliceerd op

ABB introduceert een omvormer met een ingebouwde 2 kWh lithium-ion-batterij die ongebruikte energie opslaat. Deze is beschikbaar als eenfasige omvormer van 4,6 kW of 3,6 kW. Met dit apparaat kan het teveel aan energie dat een PV-installatie tijdens piekperioden  produceert, worden opgeslagen. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt in perioden met hogere energiebehoeften.