Tag Archives: energie

Energietransitie zorgt voor kansen… als je nu mee verandert!

Gepubliceerd op

Er is een overgang gaande van fossiele brandstoffen naar zon en wind. Dat heeft consequenties voor het energielandschap, want de elementen laten zich niet regelen. Nu kunnen we met gas- en kolencentrales precies bepalen hoeveel energie we nodig hebben, straks zijn we voor een groot deel afhankelijk van zon en wind. Het energielandschap verandert dus van vraaggestuurd naar aanbodgestuurd en dat roept nieuwe vragen op. Hoeveel energie is er beschikbaar en hoe gebruiken we dit slim? Kunnen we wat we overdag opwekken ook overdag gebruiken? Worden dag- en nachttarieven op den duur omgedraaid? En is ons huidige energienetwerk wel geschikt voor een aanbodgestuurde markt? Wat mij betreft zijn dit vragen die we niet oplossen door alleen te kijken naar technische mogelijkheden.

 Samen met de buren
Een plek waar actief wordt gezocht naar antwoorden op bovenstaande vragen, is de wijk Hoog Dalem in Gorinchem. Hier is met een aantal bewoners een lokale energiemarkt opgezet. “De bewoners gaan aan elkaar energie verkopen zodat energie in de wijk blijft. Zo voorkom je problemen doordat er te veel energie terug moet op het net. Met dit soort oplossingen hoeft het net dan minder snel of minder zwaar versterkt te worden.” Omdat de huidige salderingsregeling mogelijk in 2023 afloopt en vervangen wordt door een versoberde vorm, is het wellicht financieel interessanter om energie met de buren te delen. “Een mooi voorbeeld van sociale innovatie van onderaf en het geeft aan dat de zaken echt gaan veranderen, hier moet je als installateur dus op inspringen.”

Leren van collega’s
Sinds de nieuwe wetgeving is ingevoerd die er voor zorgt dat nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting opgeleverd moeten worden, is ook de bewustwording sterk toegenomen. Er komen nu ook echt vragen vanuit de consument. Installateurs realiseren zich dat ze straks een ander soort kennis moeten hebben en andere technieken moeten beheersen. Zelf adviseer ik e-installateurs ‘af te kijken’ bij hun w-collega’s: “Onderhouds-verdienmodellen bijvoorbeeld zie je eigenlijk alleen bij w-installateurs. Daar kunnen de meeste e-installateurs echt nog wat van leren. Ook het monitoren van prestaties is een kans.

Alleen nog plug-and-play?
Zelf voorzie ik dat de installateur van de toekomst vaker een eigen IT-afdeling heeft, hoewel nog niet elke installateur hier open voor staat. Zo kan bijvoorbeeld de prestatiegarantie en monitoring van de technische installatie van een woning een aantrekkelijk verdienmodel opleveren.
Maar als installateurs niet mee veranderen, valt er een heel verdienmodel weg, een gat waar fabrikanten in springen door het leveren van plug-and-play-installaties. In het ergste geval wordt de installateur, buiten de reguliere installatie, alleen nog ingeschakeld voor het aansluiten van een stekker en van een leiding. Dat wil je zelf toch ook niet... Pak dus die kansen!”

Kees Jan ’t Mannetje, ABB Business Development specialist


Duurzaamheid en bewustwording worden steeds belangrijker. De energietransitie is in volle gang. Kees Jan ’t Mannetje werkt sinds 2004 bij ABB. In zijn rol als Business Development volgt hij de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet. Zijn expertise: digitalisering in combinatie met sociale innovatie waarbij zijn interesse ligt bij nieuwe technologieën.
In de praktijk betekent dit dat hij werkt aan nieuwe businessmodellen en -concepten rondom Smart Energy Management. Daarnaast was hij betrokken bij het ontwikkelen van de energieprestatie monitoringnorm en een proeftuin voor het opzetten van een lokale energiemarkt waarbij techniek, digitalisering en sociale innovatie samenkomen.
Als spreker weet hij de mensen te inspireren over onderwerpen als het nieuwe energielandschap, de rol van digitalisering hierin en welke impact sociale innovatie heeft. Meer weten over ABB en de energietransitie, kijk dan hier.

Groene waterstof alleen rendabel bij hoge gasprijzen en streng klimaatbeleid

Gepubliceerd op

Groene waterstof wordt steeds vaker genoemd als alternatief om het gebruik van fossiele energie terug te dringen en de uitstoot van CO2 te verminderen. De Rijksuniversiteit Groningen onderzocht de economische voorwaarden waaronder deze waterstof kan worden geproduceerd en verhandeld. Dit blijkt pas rendabel wanneer de prijs van aardgas langdurig hoog is, bedrijven over hun gebruik van aardgas een hogere heffing gaan betalen en de vereiste elektriciteit voor waterstofproductie grotendeels met hernieuwbare energie wordt opgewekt.

Volgens de onderzoekers van de Rijksuniversiteit zullen deze gunstige omstandigheden zich voordoen wanneer overheden hun klimaatbeleid intensiveren en de mondiale gasvraag toeneemt, bijvoorbeeld doordat landen voor hun elektriciteitsproductie kolen vervangen door aardgas. De onderzoekers van het Centre for Energy Economics Research publiceren hun bevindingen in het rapport: Outlook for a Dutch hydrogen market. Economic conditions and scenarios.

Grijze, blauwe en groene waterstof
Tot nu toe wordt waterstof gemaakt op basis van aardgas, dat is de zogenaamde grijze waterstof. Grijze waterstof wordt blauwe waterstof genoemd wanneer de CO2-uitstoot wordt afgevangen. Groene waterstof is waterstof die gemaakt wordt uit elektrolyse op basis van hernieuwbare stroom. Het klimaatbeleid gaat doorgaans over deze groene variant. De onderzoekers berekenden dat groene waterstof pas rendabel is wanneer de verwachte prijs voor elektriciteit de komende decennia lager is dan 20 euro/MWh. De afgelopen tien jaar is de prijs echter nooit zo laag geweest: gemiddeld bedroeg de prijs van elektriciteit 45 euro/MWh.

Dalende stroomprijs?
De ontwikkeling van groene waterstof is gebaat bij goedkopere elektriciteit. Vaak wordt gesteld dat de elektriciteitsprijs in de toekomst zal dalen vanwege het groeiende aanbod hernieuwbare energie van windmolens en zonnepanelen. Mulder, hoogleraar Regulering van Energiemarkten aan de RUG, zet vraagtekens bij die verwachtingen. “Investeringen in hernieuwbare energie worden alleen gedaan wanneer de stroomprijzen voldoende hoog zijn om ze terug te verdienen. De stroomprijs zal op langere termijn dus niet lager worden dan het niveau dat nodig is om die investeringen terug te verdienen. Het zal heel lastig zijn om langdurig omstandigheden te creëren die gelijktijdig gunstig zijn om groene waterstof te laten groeien en hernieuwbare elektriciteitsproductie te stimuleren. Voor dat eerste zijn regelmatig lage stroomprijzen nodig, voor het laatste juist regelmatig hoge stroomprijzen.”

Waterstof als transportmiddel
Onlangs presenteerden netbeheerder TenneT en de Gasunie een rapport over de rol die waterstof kan spelen om stroom vanaf windparken op zee naar het vaste land te transporteren. Centraal staat het idee dat het voordelig is om stroom op zee meteen in waterstof om te zetten, en de waterstof daarna via de bestaande gaspijpleidingen naar het vaste land te brengen. Daarmee zouden veel kosten kunnen worden bespaard die anders nodig zijn om het stroomnetwerk uit te breiden. De onderzoekers schatten echter dat die voordelen onvoldoende groot zijn om dergelijke projecten rendabel te maken. Mulder: “Omdat je op zee alleen waterstof kunt maken wanneer het waait, is de bezettingsgraad van de waterstofinstallaties laag. Dat is slecht voor de economische efficiëntie. Deze methode wordt pas rendabel als de investeringskosten van zowel elektrolyse als hernieuwbare stroom fors zijn gedaald.”

Blauwe waterstof juist kansrijk bij lage gasprijzen
Wanneer de condities voor groene waterstof ongunstig zijn, is blauwe waterstof mogelijk een alternatieve manier om de CO2-uitstoot te verminderen. Bij lage gasprijzen zijn de kosten van blauwe waterstof ook lager. Bij een CO2-prijs van minimaal 30 euro is het bovendien rendabel om de CO2, die vrijkomt bij de productie van waterstof uit aardgas, op te vangen en op te slaan. Blauwe waterstof is dan goedkoper dan de zogenoemde grijze waterstof, waarbij de CO2 niet wordt opgevangen. Mulder: “Ook voor blauwe waterstof geldt dat hogere belastingen op het gebruik van aardgas door de industrie nodig zijn om het een aantrekkelijk alternatief te laten zijn. Ook blauwe waterstof is dus alleen kansrijk wanneer er een streng klimaatbeleid wordt gevoerd.”

Stikstofinstallatie moet buitenlands aardgas geschikt maken voor Nederlands gebruik

Gepubliceerd op

Air Products gaat voor de Nederlandse Gasunie een stikstofinstallatie in Groningen bouwen. Die stikstof is nodig om geïmporteerd aardgas geschikt te maken voor gebruik in huishoudens en bedrijven. Nu er minder eigen aardgas wordt gewonnen en de winning op termijn zal worden stopgezet, zal er steeds meer aardgas uit het buitenland komen.

De stikstoffabrieken die Air Products zal bouwen produceren stikstof die met het buitenlandse aardgas gemengd wordt. Daardoor voldoet het wel aan de specificaties voor Nederlands aardgas en is het daarmee ook geschikt voor grootschalig gebruik. De drie fabrieken, die gebouwd worden in Zuidbroek bij de stad Groningen, produceren per uur 180.000 kubieke meter stikstof zodra ze in oktober 2021 operationeel zijn.

Gasfabrikanten willen gasnetten behouden voor biogas en waterstof

Gepubliceerd op

De Koninklijke Vereniging van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) heeft haar visie ‘Op weg naar CO2-neutraal in 2050′ gepubliceerd. De vereniging noemt het zelf een ‘strijdplan voor een CO2-neutrale toekomst’. Ze benadrukt dat het doel voor 2050 niet is om ‘van gas af’ te gaan, maar wel om van het Groningse aardgas af te gaan. Dat kan met duurzame gassen, zoals biogas en waterstof, aldus KVGN. De gasnetten zullen daarvoor moeten worden vernieuwd en moeten dus blijven bestaan.

De gassector is bij haar visie uitgegaan van het realiseren van klimaatdoelen met behoud van het huidige niveau van leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Het visiedocument houdt volgens KVGN ook rekening met de voorlopige resultaten van de lopende onderhandelingen over het klimaatakkoord. De oplossing zal uiteindelijk een combinatie van schone gassen en schone warmte moeten zijn.

Download hier het visiedocument.

Aandacht voor energietransitie terug te vinden op vakbeurs Energie

Gepubliceerd op

De vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power trok de afgelopen week zo’n 15.000 zakelijke bezoekers. Dat was bijna 3% meer dan vorig jaar. Centraal thema was de verduurzaming van Nederland. De vakbeurs lift duidelijk mee met de toenemende aandacht voor energietransitie in ons land.

Huizen in Duiven krijgen warmte en stroom uit houtresten

Gepubliceerd op

Sparkling Biomass start binnenkort met de bouw van een warmtekrachtinstallatie in Duiven. Deze installatie levert elektriciteit en warmte op van houtresten uit de gemeente Duiven en omgeving. De installatie kan uiteindelijk jaarlijks 12.500 MWh elektriciteit en 87.600 MWh warmte produceren. Dit komt overeen met het elektriciteits- en aardgasverbruik van bijna 4.000 respectievelijk 7.000 huishoudens. De aansluitingen om op termijn het stadswarmtenet van Arnhem, Duiven en Westervoort aan te laten haken zijn al voorbereid.

Hoe gaan we van het aardgas af?

Gepubliceerd op

Als eerste Utrechtse woonwijk wordt Overvecht-Noord uiterlijk in 2030 aardgasvrij. Wethouder en ‘beste jonge bestuurder’ van Nederland Lot van Hooijdonk doet in het openingsdebat van Vakbeurs Energie uit de doeken hoe gemeenten met bewoners en bedrijven samen deze warmtetransitie kunnen maken. Vakbeurs Energie wordt gehouden in de Brabanthallen in Den Bosch. De beurs start vandaag en duurt nog tot donderdag.

Waarom niet stoken’ op waterstof in plaats van op gas?

Gepubliceerd op

Volgens Kiwa kan waterstof in de toekomst aardgas vervangen. Het huidige gasnet zou hiervoor niet ingrijpend hoeven te veranderen. Waterstof zou vooral een alternatief kunnen bieden voor wijken die niet geschikt zijn voor andere gasloze oplossingen, zoals elektrische warmtepompen of het warmtenet. “Dat zijn bijvoorbeeld regio’s met oudere boerderijen of historische binnensteden”, zegt hoogleraar toekomstige energiesystemen Ad van Wijk tegen de NOS. “Het is heel duur om dat soort huizen met een warmtepomp te verwarmen, een warmtenet is er niet en het isoleren van historische gebouwen kan veel gedoe zijn. In die gevallen kan overgaan op waterstof aantrekkelijk zijn, vooral als de infrastructuur er toch al is.”

Megabatterij voor Johan Cruijff ArenA

Gepubliceerd op

De Johan Cruijff ArenA krijgt een megabatterij van 3MW en daarmee ‘s werelds grootste energieopslagsysteem voor een multifunctioneel gebouw. Het stadion zal vanaf eind juni haar eigen, duurzame energie slimmer kunnen gebruiken en de beschikbare opslagcapaciteit in de batterij verhandelen. Daardoor draagt het stadion bij aan een stabiel Nederlands energienet.

“Vraag naar gas zal juist stijgen door elektrificatie van huizen en transport”

Gepubliceerd op

Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en elektrisch aangedreven vervoermiddelen zal ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals het Groningse aardgas. Dat zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In die behoefte zal paradoxaal genoeg juist door gascentrales moeten worden voorzien. Dat concluderen hoogleraren Machiel Mulder en José Luis Moraga González van de Rijksuniversiteit Groningen in een onderzoek in opdracht van het Centre on Regulation in Europe.

Onderzoek naar boren warmte dieper dan 4 kilometer

Gepubliceerd op

Witteveen+Bos gaat in opdracht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderzoek doen naar de risico’s van Ultra Diepe Geothermie en Enhanced Geothermal Systems in Nederland. Ultra Diepe Geothermie (UDG) heeft een potentie om in de duurzame warmtebehoefte van vooral de industrie te voorzien. UDG is het boren naar warmte dieper dan 4 kilometer. Op deze diepte bevindt zich in Nederland water van meer dan 120 graden, wat op het aardoppervlak omgezet kan worden in stoom. Enhanced Geothermal Systems (EGS) zijn speciale boor- en stimulatietechnieken die nodig zijn om op deze grote diepte heet water te kunnen winnen.

Thuis opslaan van zonne-energie

Gepubliceerd op

ABB introduceert een hoog-voltage batterij voor het opslaan van zonne-energie. Hiermee kunnen volgens de producent woningen in toenemende mate zelfvoorzienend worden. Zonne-energie die overdag wordt opgewekt en niet meteen benut, wordt opgeslagen in deze batterij voor gebruik op een later tijdstip. De modulaire oplossing kan meegroeien met de behoeften van een huishouden van 4 kWh tot aan 12 kWh.

‘Gekleurde gevels’ als energiebron

Gepubliceerd op

Op de campus van de TU Eindhoven onderzoeken Nederlandse wetenschappers en ondernemers de potentie van decoratieve gevels die zijn uitgerust met dunne filmzonnecellen. “Het doel van de praktijkproef is de daadwerkelijke opbrengst van gekleurde PV-gevels te achterhalen”, stelt Henrico van den Boomen van EigenEnergie.net.

Elektrische auto als energieopslag voor een kantoorgebouw

Gepubliceerd op

Voor het eerst is een laadpaal voor een elektrisch auto gekoppeld aan een kantoorpand. Dat gebeurde bij energieleverancier Engie in Zaandam. Het betreft een laadpaal die een elektrisch auto ook kan ontladen. Bovendien kunnen zonnepanelen en externe opslag rechtstreeks op de lader worden aangesloten, waardoor efficiënter elektriciteit geleverd kan worden aan een gebouw.

Netwerkbedrijf ziet aandeel duurzame energie fors stijgen

Gepubliceerd op

Netwerkbedrijf Enexis ziet dat het aandeel duurzame energie blijft stijgen. In 2017 zijn ruim 53.000 klanten zelf elektriciteit gaan produceren. Ook Enexis zelf zich steeds meer op het versnellen van de energietransitie. De verduurzaming van de warmtevraag is hiervan een voorbeeld, schrijft het bedrijf in zijn jaarverslag. In bestaande wijken wordt het gasnetwerk niet uitgefaseerd als er op korte termijn geen andere warmteoplossing beschikbaar is. In plaats daarvan adviseert Enexis klanten, gemeenten en projectontwikkelaars om de slag te maken naar hybride warmtepompen om de warmtevraag te verduurzamen.

Eindhoven gaat stapsgewijs op zoek naar alternatieven voor aardgas

Gepubliceerd op

Eindhoven neemt concrete stappen richting een aardgasvrije stad. Het college B&W van de lichtstad heeft het plan ‘Naar aardgasvrij verwarmen en koken’ goedgekeurd. In het plan is vastgelegd dat nieuwbouw niet meer wordt aangesloten op aardgas en bestaande woningen in stappen, verspreid over de komende 30 jaar, worden aangepakt om uiteindelijk afgekoppeld te worden van het aardgas. Eindhoven heeft ruim 100.000 woningen. Gemiddeld zal dus ieder jaar voor ruim 3.100 woningen op zoek moeten worden gegaan naar alternatieven voor aardgas.

Grote bedrijven nog niet echt actief met optimaliseren energie en duurzaamheid

Gepubliceerd op

De meeste grote bedrijven voelen zich voorbereid op een gedecentraliseerde, schone en digitale toekomst maar nemen nog niet de stappen die daadwerkelijk nodig zijn om energie- en duurzaamheidsprogramma’s te optimaliseren en integreren. Dit komt omdat ze nog steeds vrij conventioneel tegen energiebeheer en klimaatmanagement aan kijken. Daarnaast werken afdelingen nog niet goed met elkaar samen en wordt data inefficiënt verzameld.

Coalitiepartijen willen per 2019 gasloze nieuwbouw

Gepubliceerd op

De coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie dienen vanmiddag gezamenlijk een voorstel in om nieuwbouwhuizen niet langer standaard op gas aan te sluiten. De bedoeling is dat nieuw te bouwen huizen niet langer automatisch worden aangesloten op het gasnet, zoals dat nu nog bij wet is geregeld. De vier partijen willen dat de wet vanaf 2019 in werking treedt. Alleen onder strikte voorwaarden, waaronder financiële redenen, zou een gasaansluiting nog mogelijk blijven. GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren dient later vandaag nog een eigen voorstel in om financiële redenen niet te laten meewegen om huizen alsnog op gas aan te sluiten.

Inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten

Gepubliceerd op

Stedin komt met een inkeerregeling voor aardgas bij nieuwbouwprojecten. Daarnaast gaat het een ontbindende voorwaarde opnemen in contracten en green deals met gemeenten sluiten om zo min mogelijk nieuwe bouwprojecten met aardgas te beginnen. Stedin anticipeert hiermee op de aansluitplicht die naar alle verwachting uit de wet geschrapt gaat worden.

Slim aansturen warmtepompen en elektrische auto’s om elektriciteitspieken op te vangen

Gepubliceerd op

Voor het eerst gaan elektrische auto’s en warmtepompen slim aangestuurd worden om pieken in het elektriciteitsnet op te vangen. Tijdens deze pilot ‘Flexibel laden en verwarmen achter de meter’, willen de deelnemende partijen nader inzicht krijgen in de acceptatie van de consument voor het door een energiemanager laten regelen van energie in en om het huis. Ook wordt onderzocht hoe de techniek om het energiegebruik  in en om het huis slim te regelen verder kan worden ontwikkeld. In deze proef wordt nu gekeken of met slimme sturing huishoudens een bijdrage kunnen leveren aan het opvangen van pieken van het elektriciteitsnet.

Heeten onderzoekt de mogelijkheden van een lokale en duurzame energiemarkt

Gepubliceerd op

In het Overijsselse Heeten is een proef gestart om een lokale en duurzame energiemarkt op te zetten. De proef is erop gericht om energie zoveel mogelijk daar te gebruiken waar deze ook opgewekt is: in de woning zelf, bij de buurman of in de wijk. Doordat de energie zoveel mogelijk lokaal opgeslagen, verhandeld en gebruikt wordt, hoeft deze niet ingekocht te worden. Daardoor worden de kosten voor energie in de wijk verrekend. Het doel is om tot een businesscase te komen, die schaalbaar en toepasbaar is voor de toekomst. De proef loopt tot eind 2019.

Test met batterij die zonne-energie van hele wijk opslaat

Gepubliceerd op

Voor het eerst wordt in ons land een buurtbatterij in een wijk ingezet, meldt duurzaamnieuws.nl. Deze batterij slaat zelf opgewekte zonne-energie op die een huishouden niet gebruikt. Op het moment dat er stroom nodig is, kan die er weer worden afgehaald. 35 huishoudens in Haarlemmermeer testen de batterij samen met Lyv smart Living, netbeheerder Liander en Tegenstroom, het lokale energiebedrijf van de gemeente Haarlemmermeer.

Gemeente Soest laat haalbaarheid geothermische energiecentrale onderzoeken

Gepubliceerd op

De gemeente Soest en Larderel Energy, onderdeel van Ingenieursbureau Herman de Groot, hebben een Letter of Intent getekend voor de realisatie van een geothermische energiecentrale. De centrale richt zich op ultra-diepe geothermie (tot een diepte van ca. 7 kilometer). Deze techniek kan ruim 50% van de duurzame energiebehoefte opwekken voor de 20.000 huishoudens in Soest.

KU Leuven onderzoekt potentie van ramen met zonnecellen

Gepubliceerd op

Op de campus van de KU Leuven onderzoeken Vlaamse en Nederlandse wetenschappers en ondernemers de potentie van ramen die uitgerust zijn met zonnecellen. “Het onderzoek is cruciaal om te weten hoe je in de toekomst deze producten kunt verkopen”, aldus Bennie Pekel van het Schoonebeekse bedrijf Sanko Solar. Dit bedrijf heeft de PV-ramen voor dit onderzoek beschikbaar heeft gesteld.

“Steeds meer nadruk op het intelligent verduurzamen van woningen”

Gepubliceerd op

“Nu de nieuwe regering het einde van de salderingsregeling heeft aangekondigd, wordt energieopslag bij een woning met zonnepanelen interessanter.” Dat zegt Wendy van der Aa, segment manager residentieel bij Eaton Industries, een bedrijf dat energie efficiënte oplossingen aanbiedt. “Het zijn zeer interessante tijden voor fabrikanten en installateurs in de woningmarkt. Er komt steeds meer nadruk te liggen op het intelligent uitvoeren en verduurzamen van woningen en daar spelen zij natuurlijk een grote rol in.

Thuis zonne-energie opslaan

Gepubliceerd op

Enphase Energy, leverancier van micro-omvormers, maakt bekend dat het zijn AC batterij-oplossing nu ook beschikbaar stelt voor installateurs en consumenten in de Benelux-regio. De batterij is een geïntegreerde oplossing die zonne-energie, energiebeheersing en opslag combineert. “We zijn blij met de groeiende vraag van zowel installateurs als huiseigenaren in de Benelux-regio voor ons batterijopslagsysteem”, aldus Robert Gruijters, marketing directeur, EMEA bij Enphase Energy. “Een energieopslagoplossing van 4.8 kWh kan door één persoon in minder dan twee uur worden geïnstalleerd.”

Nuon zet volop in op zonne-energie

Gepubliceerd op

Nuon investeert de komende jaren miljoenen in zonne-energie. Een nieuw bedrijfsonderdeel gaat zonneparken bouwen, waaronder een zonnecentrale met 135.000 panelen in de gemeente Goeree-Overflakkee. Hiervoor is onlangs de vergunning verkregen. Ook biedt Nuon particulieren de mogelijkheid om zonnepanelen te huren en realiseert het energiebedrijf grote zonneprojecten voor zakelijke klanten.

GroenLinks wil aansluitplicht op gasnet uit de wet

Gepubliceerd op

Gisteren diende GroenLinks Kamerlid Liesbeth van Tongeren een initiatiefwet in die de huidige aansluitplicht op het gasnet voor nieuwbouwwoningen uit de wet haalt. Van Tongeren stelde dit voor bij een debat over energiedoelen bij woningbouwcoöperaties. Er is steeds meer animo vanuit de samenleving om al op korte termijn woningen van het gas af te hebben. Eerder deed Uneto-VNI voorzitter Doekle Terpstra al een oproep aan een nieuw kabinet om gasloze ambities te ondersteunen.

Lek in beveiliging zonnepanelen

Gepubliceerd op

Het beveiligingsbedrijf ITsec waarschuwt dat de beveiliging van zonnepanelen mankementen vertoont, schrijft de Volkskrant vandaag. Door een lek in de beveiliging loopt de stroomvoorziening in Europa gevaar. Het lek zou zitten in de omvormers. Kwaadwillenden zouden deze eenvoudig kunnen uitschakelen. In een worst case scenario kan op een zonnige dag het stroomgebruik van miljoenen huishoudens wegvallen. Volgens de Volkskrant onderkennen de stroombedrijven het gevaar niet, maar erkennen onafhankelijke deskundigen wel het risico.  Het ministerie van Economische Zaken houdt in de gaten of het nodig is de ict-beveiliging van zonnepanelen te verbeteren.

Energieleverancier neemt isolatie-expert over

Gepubliceerd op

Essent heeft isolatie-expert Isoprofs overgenomen. Isoprofs is een isolatiebedrijf met ruime ervaring in zowel de zakelijke als particuliere markt. De energieleverancier voegt hiermee een nieuw bedrijf toe aan het landelijk dekkend netwerk van Essent Servicepartners, die actief zijn in onder andere installatie en service van energiebesparende maatregelen in en rond het huis. De overname past in de ambitie van Essent om koploper te worden op het gebied van betaalbare en slimme producten en diensten die bijdragen aan verduurzaming en energiebesparing. De naam Isoprofs blijft gehandhaafd en alle medewerkers van de vier Isoprofs vestigingen in Nederland en België behouden hun baan.

Alle ins and outs over de energiewereld

Gepubliceerd op

De energiewereld verandert in razendsnel tempo: energieopslag, verduurzaming van woningen en energie, voorschriften rondom vlamboogdetectie, woonhuisintelligentie, conceptueel bouwen en ga zo maar door. Eaton wil installateurs en fabrikanten op het gebied van energieverdeling en energieopslag up-to-date houden over de laatste trends én de toekomst. Daarom rijdt Eaton de hele maand september met een demotruck naar 16 Van der Valk locaties in het hele land.

Omvormer slaat teveel geproduceerde energie op

Gepubliceerd op

ABB introduceert een omvormer met een ingebouwde 2 kWh lithium-ion-batterij die ongebruikte energie opslaat. Deze is beschikbaar als eenfasige omvormer van 4,6 kW of 3,6 kW. Met dit apparaat kan het teveel aan energie dat een PV-installatie tijdens piekperioden  produceert, worden opgeslagen. Deze energie kan vervolgens worden gebruikt in perioden met hogere energiebehoeften.

Minister verlengt salderingsregeling tot 2023

Gepubliceerd op

Minister Henk Kamp van Economische Zaken stemt in met de wens van de Tweede Kamer om de salderingsregeling tot 2023 te verlengen. Het tarief dat particulieren krijgen voor de zonnestroom die ze aan het energienet leveren, blijft daarmee tot 2023 hetzelfde. Tot dat jaar ontvangen ze evenveel voor de stroom die ze met hun zonnepanelen leveren, als dat ze betalen voor de stroom die ze verbruiken. Aanvankelijk waren er plannen om het tarief per 2020 te verlagen.

Proef: warmtepompen en zonnepanelen direct op gelijkstroom

Gepubliceerd op

Netwerkbedrijf Alliander installeert vandaag het eerste publieke gelijkstroomstation van Europa. Duurzame energievoorzieningen zoals warmtepompen en zonnepanelen werken al op gelijkstroom. Doorgaans wordt deze gelijkstroom omgezet in wisselstroom om het in te kunnen voeden op het stroomnet. Door deze voorzieningen rechtstreeks aan te sluiten op een gelijkstroomnet kan energie worden bespaard die verloren gaat bij het omzetten en kan efficiencywinst worden geboekt.

Verplichte gasaansluiting voor nieuwbouwwoning vervalt

Gepubliceerd op

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot.  Minister van Economische Zaken, Henk Kamp, heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Rijswijkse woning voortaan zonder gas

Gepubliceerd op

In Rijswijk (ZH) is een woning ‘gasloos’ gemaakt. De bestaande woning is gerenoveerd en daarbij goed geïsoleerd. Daarnaast zijn er in de gevel zonnepanelen geïntegreerd. Door installateur Mevaba is een Techneco Loria warmtepomp geïnstalleerd voor de verwarming van de woning en het tapwater. De warmtepomp gebruikt de warmte uit de buitenlucht via een buitenunit op het dak. Bij de ingebruikname draaide Wethouder Marloes Borsboom van de gemeente Rijswijk de gaskraan naar de woning definitief dicht. De Gemeente Rijswijk maakte een filmpje van deze woning.

Kuijpers start samenwerking om energieprestatie inzichtelijk te maken

Gepubliceerd op

Kuijpers en hello energy zijn een samenwerking gestart met als doel organisaties energiebewuster en energiezuiniger te maken. Hello energy maakt de duurzaamheidsprestaties van gebouwen zichtbaar voor gebruikers en bezoekers. Kuijpers realiseert toekomstbestendige installaties en oplossingen. “De data die hello energy verzamelt en visualiseert, gebruiken wij – in combinatie met onze praktische kennis van een gebouw – om besparingspotentieel in kaart te brengen en concrete energiebesparingsmaatregelen te treffen”, vertelt Bob Bloemers, manager duurzame energie bij Kuijpers.

Warmtenet gaat zorgen voor aardgasvrije woningen in Zaanstad

Gepubliceerd op

De gemeente Zaanstad heeft samen met betrokken partijen een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een warmtenet in Zaandam-Oost in 2018. Hierdoor zal geen aardgas meer nodig zijn om woningen te verwarmen. Het warmtenet garandeert bovendien voor de looptijd van het contract lagere kosten dan het huidige fossiele gas. “Dit project past binnen de ambitie van de gemeente Zaanstad om in 2020 klimaatneutraal te zijn”, zegt wethouder Dick Emmer (Duurzaamheid).

Proef met vijf thuisbatterijen in NOM-woningen

Gepubliceerd op

BAM is een pilot gestart met de installatie van vijf thuisbatterijen in NOM-woningen in Heerhugowaard. De jaren ’70 wijk waar de woningen staan, is eerder door BAM gerenoveerd naar Nul op de Meter. Bij de selectie van de woningen is gekeken naar een zo goed mogelijke afspiegeling van het type huishoudens in de wijk, waardoor het eventuele verschil in energiegebruik goed in kaart gebracht kan worden. Naast de data die gemeten wordt, is er ook aandacht voor de ervaringen van de bewoners. Hoe bevalt het, waar lopen ze tegen aan en welke vragen zijn er? De pilot heeft een looptijd van twee jaar en de eerste resultaten worden over een half jaar verwacht.

Nieuw ISSO-Kleintje over Power Quality en EMC

Gepubliceerd op

Gebouwen en bedrijfsprocessen zijn steeds meer ‘all electric’. Elektrische energie is dan ook de levensader van handel, dienstverlening en industrie. Toch is de term Power Quality, ofwel stroom- en spanningskwaliteit, voor veel mensen een relatief onbekend begrip. Het nieuwe ISSO-Kleintje Power Quality en EMC legt uit wat Power Quality (PQ) is, wat het belang ervan is en hoe we het kunnen verbeteren.

Steeds meer aandacht voor zonne-energieproducten

Gepubliceerd op

In de Expo Haarlemmermeer vond op 22 en 23 maart het jaarlijkse Solar Solutions Int. plaats. Gedurende dit evenement konden professionals zich laten informeren over zonne-energieproducten. Uit de bezoekersaantallen bleek duidelijk dat er steeds meer aandacht is voor deze producten. Kwamen in 2016 nog 4.824 professionals op het evenement af, dit jaar waren dat er 5.132, een toename van ruim 6%. De bezoekers zijn vooral afkomstig van installatiebedrijven, bouwbedrijven, bedrijven uit de energiesector, woning- en gebouwbeheerders, (semi)overheid, architecten en consultants.

Hoogte subsidie voor hernieuwbare energie bekend

Gepubliceerd op

Deze week zijn de definitieve correctiebedragen 2016 in de Staatscourant gepubliceerd voor SDE of SDE+ subsidie voor hernieuwbare energie. De hoogte van de subsidie hangt onder meer af van deze correctiebedragen. Bedrijven en (non-)profit instellingen kunnen SDE+ subsidie ontvangen voor hernieuwbare energie die zij opwekken. De SDE+ vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De hoogte van de SDE+ bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijs.

‘Nieuw kabinet: Energiebelasting gelijk trekken en Minister van Klimaat en Energie wenselijk’

Gepubliceerd op

Zeventig bestuurders is gevraagd naar hun visie op de huidige energietransitie en het energiebeleid van een volgend kabinet. Een meerderheid vindt energiebelasting een goed instrument om investeringen in duurzame energie en energiebesparing interessanter te maken. Ook denkt een grote meerderheid dat een Minister van Klimaat en Energie wenselijk is. Doekle Terpstra, de nieuwe voorzitter van Uneto-VNI, ziet bijvoorbeeld een belangrijke rol weggelegd voor de installatiebranche: “Wij maken Nederland het energiezuinigste land ter wereld!”

Ennatuurlijk ondersteunt nationale Green Deal aardgasvrije wijken

Gepubliceerd op

Ennatuurlijk ondersteunt de Green Deal die minister Kamp samen met 30 gemeenten, 5 netbeheerders en de 12 provinciën heeft getekend. De overeenkomst stelt deze gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de ondertekening is een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050. De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven. Ennatuurlijk is als partner betrokken bij de deal.

Minister Kamp ondertekent Green Deal aardgasvrije wijken

Gepubliceerd op

Vandaag heeft minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal ondertekend die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Met de Green Deal die mede ondertekend is door minister Plasterk en staatsecretaris Dijksma, wordt een eerste concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda waarin het kabinet bij de presentatie in december vorig jaar, de route schetst naar een CO2-arme samenleving in 2050.  De partijen die de Green Deal ondertekenen worden daarbij ondersteund door maatschappelijke organisaties en bedrijven die als partner zijn aangesloten bij de deal.

Grote technische dienstverleners binnen Uneto-VNI nemen voortouw bij energietransitie

Gepubliceerd op

De grote technische dienstverleners binnen Uneto-VNI hebben afgesproken het voortouw te nemen bij de versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving (utiliteit, woningbouw). Dat doen zij door het potentieel voor energiebesparing bij klanten (profit- en non-profitsector) vast te stellen en op basis daarvan concrete maatregelen uit te voeren. Daarbij werken de grote technisch dienstverleners nauw samen met energiebedrijven, netwerkbedrijven en andere stakeholders. Uneto-VNI-directeur Erik van Engelen presenteerde gisteren tijdens de SER-conferentie ‘Energieakkoord in versnelling’ de plannen van de installatiebranche om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving terug te dringen.

“De installateur kan als energieregisseur gaan optreden”

Gepubliceerd op

De Borgingscommissie van het Energieakkoord stelt in een speciale netwerkbijeenkomst een aantal partijen in de gelegenheid nieuwe initiatieven aan te dragen. Zes initiatiefnemers, waaronder Uneto-VNI, zullen hun plannen op dinsdag 7 maart a.s. publiekelijk presenteren. Uiteindelijk doel is een versnelling realiseren van de energietransitie. De installateur kan daarbij volgens de brancheorganisatie een belangrijke rol spelen. Woordvoerder Dick Reijman: “Voor de installateur is een rol weggelegd als energieregisseur.”

“De installateur neemt steeds meer het voortouw bij de verduurzaming van gebouwen”, legt Reijman uit. “Logisch, gezien de ontwikkelingen die zich in de bouwbranche voltrekken. Zo neemt de installatiequote in gebouwen nog steeds toe. In bepaalde segmenten wordt al 40% van de bouwsom uitgetrokken voor installatietechniek. Bovendien heeft de installateur een sterke relatie met de klant. Na aanleg kan hij zijn meerwaarde aantonen door installaties tijdens de exploitatiefase te optimaliseren en zo energiebesparing en operationele kosten terug te brengen. Dit in tegenstelling tot de bouwende partijen die over het algemeen na de realisatie van het toneel verdwijnen.”

Wat houdt die nieuwe rol voor de installateur nou precies in? Reijman is hier duidelijk over: “De installateur gaat als energieregisseur optreden. Hij zorgt voor duurzame energieoplossingen, installeert slimme energiemanagementsystemen, kortom staat aan de wieg van Smart Buildings, oftewel adaptieve gebouwen, die zo min mogelijk energie gebruiken. Een aantal grote installateurs hebben zich deze werkwijze al eigen gemaakt. Ook middelgrote en kleinere installateurs kunnen hierin een rol van betekenis spelen of doen dat al.”

“Tegelijkertijd kan de installateur partijen bij elkaar brengen om gezamenlijk oplossingen te realiseren voor energiezuinige gebouwen,” vervolgt Reijman, “Daarbij zien we mogelijkheden voor een one-stop-shopping benadering met Duurzame Aanbieders. Dit werken we momenteel uit met Bouwend Nederland en OnderhoudNL..”

Aan het Uneto-VNI-initiatief ‘Energie en Duurzaamheid in de gebouwde omgeving’, waarvoor 7 maart dus de aftrap plaatsvindt, wordt geen einddatum opgehangen. De bedoeling is in eerste instantie om de uitvoering van het Energieakkoord te intensiveren.

Uneto-VNI wil de conferentie aangrijpen om de rol van de installateur bij het energie-transitieproces breed onder de aandacht brengen, van ontwerp en aanleg tot en met beheer en exploitatiefase: wat zijn de mogelijkheden en welke oplossingen kan hij inzetten? Kortom, hoe kan hij inhoud geven aan zijn rol als energieregisseur.

De vereniging zal zelf input geven, maar verwacht ook dat de overheid een bijdrage levert. Niet alleen als financier, maar door de juiste randvoorwaarden te creëren. Hoe? Reijman: “Door regelgeving behapbaar en overzichtelijk te houden en door actief haar rol als handhaver te vervullen. Laat de overheid bijvoorbeeld actief controleren of partijen voldoen aan de Wet Milieubeheer.”

De uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is inmiddels goed op streek. Door de inspanningen van velen, zo betoogt Uneto-VNI, zijn de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik. ‘Maar daarmee staan we pas aan het begin: met de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs worden de immense uitdagingen steeds duidelijker. Tegelijkertijd leert de nationale Klimaattop 2016 dat er in Nederland vele initiatieven ontstaan die de energietransitie in een hogere versnelling kunnen brengen.’

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

-een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;

-100 petajoule energiebesparing per 2020;

-een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;

-ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

De conferentie van 7 maart is openbaar, heeft een interactieve opzet en is bedoeld voor zowel direct betrokkenen bij het Energieakkoord als andere belangstellenden die een bijdrage willen leveren aan een versnelling van de energietransitie.

Initiatieven die tijdens deze conferentie zullen worden aangedragen zijn afkomstig van:

 • de gassector (onder meer groen gas);
 • infrabeheerders en Rijkswaterstaat (Groenenettencoalitie);
 • waterschappen met Rijkswaterstaat (Monsterverbond water);
 • Uneto-VNI (programma Energie en Duurzaamheid in de gebouwde omgeving);
 • VNO-NCW en VIB (Thermische isolatie in de industrie en energiecentrales);
 • Dutch Green Building Council (Deltaplan Duurzame renovatie);
 • U kunt zich voor het bijwonen van deze conferentie hier aan te melden.

  [related_post themes="text"]

  Bepalen waar energie verloren gaat

  Gepubliceerd op

  Met de nieuwe Fluke 1732 en 1734 drie fasen elektrische energie loggers is het mogelijk om energie te loggen en te bepalen waar energie verloren gaat. Bepaal waar en wanneer energie wordt gebruikt in een installatie vanaf de hoofdverdeler en onderverdelers tot de gebruiker. Er kan een energiegebruik profielschets gemaakt worden waarmee bepaald kan worden waar energiebesparing mogelijk is. Met het softwarepakket voor energieanalyse is het mogelijk om een historie op te bouwen over een langere tijd zodat er kosten bespaard kunnen worden. Met Fluke Connect (uitsluitend model 1734) kunt u met een App op uw smartphone of tablet op gemakkelijke wijze toegang krijgen tot de loggegevens en samen met een installatieverantwoordelijke bepalen of er directe maatregelen getroffen moet worden. Het is hiermee tevens mogelijk de meetwaarden te bekijken op een veilige manier, zonder gebruik te maken van persoonlijke beschermingsmiddelen. Het is ook mogelijk om twee losse FC-modules op het toestel uit te lezen. Deze instrumenten meten spanning, stroom, frequentie, vermogen, cosinus phi / arbeidsfactor en totale harmonische vervorming

  Meer budget beschikbaar voor energie-investeringsaftrek

  Gepubliceerd op

  Voor ondernemers die in 2017 willen investeren in energiezuinige technieken is er weer fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Het budget is gestegen van 161 miljoen euro naar 166 miljoen euro. Bedrijven die investeren in op de Energielijst genoemde technieken kunnen tot ruim 55 procent van de investeringskosten aftrekken van hun fiscale winst. Grote wijzigingen dit jaar op de Energielijst zijn onder andere een brede verruiming van de besparingsnormen, die met name gunstig is voor energiebesparing bij het midden- en grootbedrijf. Deze maatregel ondersteunt het doel voor energiebesparing uit het Energieakkoord.