Tag Archives: regelgeving

Wet die versnelde besluiten over projecten mogelijk maakt door Eerste Kamer

Gepubliceerd op

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk.

De Omgevingswet is nodig om maatschappelijke opgaven als woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. De regels van de gemeente over de fysieke leefomgeving worden straks gebundeld in één omgevingsplan. Provincies en waterschappen werken met de regels in de Omgevings- en Waterschapsverordening. Daarnaast stelt elke provincie, gemeente en het Rijk een omgevingsvisie op met de lange termijnambities voor de leefomgeving.

Omgevingsloket
In het Omgevingsloket komt de regelgeving samen en kan iedereen straks zien welke regels er gelden in een gebied. Je kunt er vergunningen aanvragen en de vergunningsprocedure wordt verkort, het uitgangspunt wordt 8 weken in plaats van 26 weken. Het blijft daarnaast ook mogelijk om een vergunning schriftelijk aan te vragen.

Ingangsdatum
Rond de zomer wordt samen met de VNG, UvW, het IPO, het Rijk en de Tweede en Eerste Kamer besloten of de Omgevingswet per 1 januari 2021 ingaat. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. De komende periode informeert de minister de betrokken partijen maandelijks over de voortgang van deze implementatie.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Certificering ‘werken aan gasketels’ loopt vertraging op

Gepubliceerd op

De wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties zal niet per 1 januari a.s. worden ingevoerd. Met de invoering had de Tweede Kamer al ingestemd maar minister Knops van Binnenlandse Zaken laat nu weten dat een besluit over de wet pas na het kerstreces zal worden behandeld in de Eerste Kamer. De wettelijke regeling houdt in dat alleen gecertificeerde bedrijven met vakbekwame monteurs nog werkzaamheden mogen verrichten aan cv-ketels, geisers en gashaarden.

De wetswijziging zou oorspronkelijk januari 2020 ingaan, waarna een overgangstermijn van een jaar zou gelden. De bedoeling is vervolgens dat de overheid na drie jaar evalueert wat het effect van de wet is op de veiligheid van cv-ketels, de regeldruk en kosten voor bedrijven en consumenten.

Techniek Nederland heeft eerder dit jaar al aangekondigd monteurs te helpen om te voldoen aan de nieuwe vakbekwaamheidseisen. Onderdeel daarvan zijn een online-zelftoets en een theorie- en praktijkexamen.

Op onze nieuwsbrief abonneren

Morgen bespreekt Tweede Kamer opnieuw wetsvoorstel Kwaliteitsborging

Gepubliceerd op

Morgen praat de Tweede Kamer opnieuw over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. In het voorgestelde wetsvoorstel wordt het toezicht op de bouwkwaliteit van nieuwbouw niet langer aan de overheid maar aan private partijen overgelaten. De eerste termijn van deze behandeling werd twee weken geleden afgebroken. Uitstel bleek nodig om de meningsverschillen tussen de PvdA en de VVD te overbruggen. Struikelpunt is met name de mate van aansprakelijkheid die bouwers straks krijgen. De PvdA vindt dat bouwbedrijven altijd volledig verantwoordelijk moeten zijn voor bouwfouten. Blok vindt dit veel te ver gaan.

Europese methodiek energieprestatie aangenomen

Gepubliceerd op

De afgelopen jaren hebben marktpartijen, gecoördineerd door NEN, gewerkt aan een set van normen die moet leiden tot een hernieuwde Europese methode aangegeven door de Europese Richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD). Alle normen die hiervoor zijn opgesteld zijn aangenomen. De bepalingsmethode is vastgelegd in een set normen. Deze set bevat normen over onder andere isolatie, verwarming, koeling, ventilatie, verlichting en schakelapparatuur. Het gaat zowel over berekenen als meten, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw en zowel voor woningen als utiliteitsbouw.

Wetsvoorstel kwaliteitsborging bouw: wordt vervolgd

Gepubliceerd op

De Bouwwet van minister Blok die de aansprakelijkheid van bouwers moet verhogen, heeft opnieuw vertraging opgelopen. De minister wil het bouwtoezicht overlaten aan private controleurs en heeft daarvoor een wetsvoorstel neergelegd dat gisteren in de Tweede Kamer werd behandeld. De eerste termijn van deze behandeling werd afgebroken toen bleek dat zich een meerderheid had afgetekend voor het uitstellen van de tweede termijn. Waarschijnlijk wordt een en ander nu over twee weken vervolgd. Het uitstel is nodig om de meningsverschillen tussen de PvdA en de VVD te overbruggen. Struikelpunt is met name de mate van aansprakelijkheid die bouwers straks krijgen. De PvdA vindt dat bouwbedrijven altijd volledig verantwoordelijk moeten zijn voor bouwfouten. Blok vindt dit veel te ver gaan.

‘Vandaag te behandelen wetsvoorstel bouwtoezicht gaat een stap te ver’

Gepubliceerd op

Minister Blok wil het bouwtoezicht overlaten aan private controleurs. Dit wetsvoorstel wordt vandaag in de Tweede Kamer behandeld. De Vereniging Eigen Huis geeft vooruitlopend daarop aan bang te zijn dat het wetsvoorstel een stap te snel gaat. “Bij alle experimenten die hiermee  zijn uitgevoerd bleek dat de kwaliteit er op achteruit gaat terwijl de kosten hoog of onduidelijk waren”, zegt directeur belangenbehartiging Rob Mulder. “We hopen dat de Kamer gaat voor snelheid én zorgvuldigheid en regelt wat goed is en de andere elementen in de ijskast zet.” Naast de stelselwijziging regelt het wetsvoorstel dat aannemers veel makkelijker door consumenten aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten die ze maken. Dit onderdeel ziet Vereniging Eigen Huis het liefst zo snel mogelijk in de wet verankerd.

Nieuwe delen Praktijkrichtlijn Gasinstallaties gepubliceerd

Gepubliceerd op

Eind december is een aantal delen van de bekende serie NPR 3378 ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’ herzien. Daarnaast is er een nieuw deel van deze NPR gepubliceerd. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. De richtlijn geeft toelichting en voorbeelden bij de normen voor gasinstallaties en de eisen die het Bouwbesluit daaraan stelt.

NEN 2699 afgestemd op praktijk wat betreft gebouwinstallaties

Gepubliceerd op

Normsubcommissie 351 290 SC 4 Life Cycle Cost heeft de bestaande norm NEN 2699 ‘Investerings- en exploitatiekosten van onroerende zaken – Begripsomschrijvingen en indeling’ uit 2013 op een aantal plaatsen verbeterd. De norm sluit wat betreft gebouwinstallaties nu beter aan bij de praktijk. Tot 1 december a.s. kunt u nog uw mening geven op deze verandering.

“Afgebeelde geiser is levensgevaarlijk”

Gepubliceerd op

In onze septemberuitgave IZ staat een artikel over de wettelijke verplichte erkenningsregeling voor installateurs. Daarin meldden we dat bijna de helft van de koolmonoxideongevallen gebeurt met een cv-installatie, waarvan het merendeel goed is onderhouden. We plaatsten bij deze tekst een foto van een Fasto geiser met als onderschrift: ‘het zijn niet alleen oude geisers die koolmonoxide produceren’. Installateur Frans van Och hing meteen aan de lijn, want juist deze afgebeelde geiser is volgens hem levensgevaarlijk en een praktijkvoorbeeld van hoe het niet moet.

Branchevereniging belicht zwaardere kwaliteitseisen installateurs

Gepubliceerd op

Tijdens de Installatievakbeurs in Hardenberg kunt u bij vakspecialisten van Uneto-VNI terecht voor informatie over een nieuwe een uniforme, wettelijke erkenningsregeling. Uit het in november 2015 verschenen rapport  van de Onderzoeksraad bleek dat er jaarlijks meer dan 10 doden vallen en zeker 200 ziekenhuisopnames zijn door koolmonoxidevergiftiging. Door onvolledige registratie in de zorg zouden deze cijfers nog hoger kunnen uitpakken. Zeker 46% van de koolmonoxideongevallen gebeurt met een cv-installatie, waarbij periodiek onderhoud aan installaties geen garanties biedt om het aantal ongevallen te verminderen. Alles draait om de kwaliteit van de installateur en het advies dat hij aan zijn klanten geeft, maar ook welke voorwaarden hij accepteert vanuit de fabrikanten.

Uneto-VNI wil in gesprek met Tweede Kamerleden over wettelijke erkenningsregeling

Gepubliceerd op

Het kabinet overweegt een wettelijke erkenningsregeling voor installateurs. De verantwoordelijke ministers Blok en Schippers hebben dit inmiddels in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Op 15 september bespreekt de Tweede Kamer de reactie van het kabinet en in de weken daarvoor wil Uneto-VNI in gesprek gaan met Tweede Kamerleden. Voorzitter Titia Siertsema van de branchevereniging reageert in een column positief op de brief van de ministers, maar plaatst meteen ook vraagtekens. ‘De verantwoordelijke ministers hebben gekeken naar landen als België, Denemarken, Engeland en Duitsland en uiten twijfels over de effectiviteit. Ten onrechte. Het ligt dezer dagen misschien wat gevoelig, maar het beste voorbeeld is in dit geval toch echt het Verenigd Koninkrijk. De invoering van een wettelijke erkenningsregeling heeft daar aantoonbaar geleid tot een daling van het aantal koolmonoxideslachtoffers. Britse monteurs moeten voldoen aan zware vakbekwaamheidseisen en zijn verplicht zich regelmatig te laten bijscholen. De kwaliteit en veiligheid van uitgevoerd werk wordt op basis van steekproeven gecontroleerd. Een prima model voor Nederland.’

Zonnepanelen pas na 25 jaar terugverdiend bij versoberen saldering

Gepubliceerd op

Als de plannen van de politiek om de salderingsregeling op zonnepanelen vanaf 2020 te versoberen of af te schaffen worden doorgezet, zal het aantal nieuwe particuliere zonnestroominstallaties drastisch verminderen. Bij het afschaffen of versoberen van de salderingsregeling zijn er nauwelijks tot geen financiële argumenten voor het investeren in dergelijke systemen. In de huidige situatie betalen eigenaren van zonnepanelen geen energiebelasting en BTW over de zelf opgewekte elektriciteit. Hierdoor is het investeren in groene installaties voor het opwekken van stroom aantrekkelijker. Met de plannen van de politiek om de salderingsregeling vanaf 2020 te versoberen, verschuift de terugverdientijd maar liefst van tien naar meer dan vijfentwintig jaar. Dit blijkt uit berekeningen, gebaseerd op een in gebruik zijnde PV-installatie, van Mark Kok van K&R Consultants. “Voor het maken van de berekeningen, ben ik uitgegaan van drie mogelijke scenario’s. De huidige situatie met salderingsregeling, het volledig afschaffen van de salderingsregeling en een tussenvorm waarbij het voordeel van de salderingsregeling gehalveerd is. Hiervan zijn zowel de eenvoudige terugverdientijd (TVT) als de interne rentabiliteit (IR) berekend.” De resultaten zijn te zien in onderstaande tabel.

De Legionellaregelgeving is op het allerlaatste moment van de agenda van het Water Wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer gehaald. Dit gebeurde op verzoek van kamerlid Jaco Geurts (CDA), direct aan het begin van de vergadering op 30 november j.l. van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.  Op de agenda stonden de reactie van minister Schultz van Haegen-Maas Geestanus op het Actal-advies ‘Regeldruk bij legionellapreventie’ (zie TM 10-2015) en de Initiatiefnota van kamerlid  Ziengs (VVD) over legionellaregelgeving (zie TM 11-2015 en TM 12-2015).

Het geheel vernieuwde Handboek WoonKeur 2015 is verschenen. Het nieuwe handboek omvat naast de eisen voor WoonKeur Nieuwbouw nu óók de eisen voor Woonkeur Bestaande woningen.  WoonKeur stelt eisen aan de gebruiksveiligheid, de toegankelijkheid en toekomstbestendigheid van woningen en woongebouwen.

Speciaal voor de installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld die altijd toegang geeft tot de laatste delen van NPR 3378 én de zes meest relevante gasnormen: het online platform ‘Werken met NPR 3378’. Zo kunnen de praktijkrichtlijn voor gasinstallaties alsook zes belangrijke gasnormen altijd én overal via een pc of een mobile device (onder andere tablet) geraadpleegd worden.

Algemeen directeur Richard Daamen meldt met trots dat zijn Belimo is uitgeroepen als beste in de branche “Meet & Regeltechniek” en nu genomineerd is voor de fel begeerde Nationale Succes Award 2014. Met als titel : Het beste bedrijf van Nederland.

De energieprestatie voor stadsverwarming is te berekenen met NEN 7120 ‘Energieprestatie voor gebouwen’ (EPG) en NVN 7125 ‘Energieprestatie Maatregelen voor Gebieden’ (EMG). De grondslag hiervoor wordt echter gewijzigd: er komt een gewijzigde Europese norm voor de bepaling van de energieprestatie van stadsverwarming en -koeling (EN 15316-4-5). Tot begin maart 2015 kunnen belanghebbenden en geïnteresseerden commentaar indienen op het normontwerp.