Tag Archives: nen

NEN 3028 nu ook voor installaties met vaste brandstoffen

Gepubliceerd op

NEN 3028 is in 2022 uitgebreid: naast eisen voor verbrandingsinstallaties die gestookt worden met gas of op vloeibare brandstoffen, bevat de norm nu ook eisen specifiek voor toepassing van vaste brandstoffen, zoals pelletketels en pelletkachels. De nieuwe versie maakt onderdeel uit van het uitgebreide abonnement 'Werken met NPR 3378'.

NEN 3028 is van toepassing op zowel 'gebouwgebonden installaties' (installaties voor ruimteverwarming, warmtapwater- en voedselbereiding) als voor 'industriële installaties' (denk aan industriële drogers of metaalbehandelingsovens, verwarmingsinstallaties in tuinderskassen of in veestallen). De norm beschrijft waar opstellingsruimten en stookruimten van deze verbrandingsinstallaties aan moeten voldoen en welke veiligheidsmaatregelen nodig zijn. Daarnaast komt het beheer, periodiek onderhoud en de inspectie van de verbrandingsinstallaties aan bod.

Wijzigingen
De norm is volledig geactualiseerd. De belangrijkste wijziging is de toevoeging van eisen voor installaties die gestookt worden op vaste brandstoffen. De aanvullende eisen voor gasmotoren in opstellingsruimten en stookruimten (in bijlage C van NEN 3028:2016) vallen onder het Warenwetbesluit machines en zijn daarom geschrapt. De rekenmethodiek in bijlage D van NEN 3028:2016 werd bijna nooit gebruikt en is daarom ook geschrapt.

Andere aanpassingen:

  • gewijzigde definities voor belasting en maximum mediumdrukbeveiliging;
  • nieuwe definities voor vaste brandstof voor de toevoerinstallatie en het vermogen;
  • tabel 1 en tabel 3 zijn aangevuld met eisen voor vaste brandstoffen;
  • 7.7.2.1, 7.9.2, hoofdstuk 9, 12.2.1 en 12.3.3 zijn gewijzigd respectievelijk aangevuld.

Nieuwe versie BRL 6000-25 over gas

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van ...

Herziene norm voor verbrandingsinstallaties

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien en gepubliceerd ter commentaar. Tot nu toe was de norm van toepassing op ...

Alles over gasverbranding in drie nieuwe ‘ISSO-kleintjes’

Ontwikkelingen als de nieuwe certificeringsregeling voor gasverbrandingsinstallaties, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen, aangepaste richtlijnen voor rookgasafvoer komen op de ...

NEN-eisen voor verbrandingsinstallaties gepubliceerd

NEN 3028 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van ...

Norm aansluitleidingen voor gas gepubliceerd

Gepubliceerd op

De nationale normenserie NEN 7244 ‘Gasvoorzieningsystemen - Leidingen voor maximale bedrijfsdruk tot en met 16 bar’ is op basis van de Europese normen voor gasdistributieleidingen opgesteld.

NEN 7244-7 geeft specifieke functionele eisen voor sterkte- en dichtheidsbeproeving en voor het in bedrijf en buiten bedrijf stellen van gasdistributieleidingen. De norm dient in onderlinge samenhang te worden gezien met de overige delen uit de NEN 7244-reeks.

Wijzigingen
NEN 7244-7:2019 vervangt NEN 7244-7:2005 en NEN 7244-7/A1:2009. In de nieuwe versie zijn zowel inhoudelijke wijzigingen opgenomen als wijzigingen in relatie tot het verwijzen naar relevante normen.

NEN organiseert kick-off bijeenkomst inregelen klimaatsystemen

Gepubliceerd op

Een verwarming die niet goed is ingeregeld, gebruikt onnodig energie en levert weinig comfort. NEN organiseert samen met Techniek Nederland een kick-off bijeenkomst waarin wordt bepaald hoe een correcte inregeling van verwarmingssystemen moet worden aangepakt. Gedacht wordt aan een NTA (Nederlandse Technische Afspraak). Deze NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen en te voldoen aan de wettelijke eisen.

De ontwikkeling van een Nederlandse Technische Afspraak biedt de mogelijkheid om met alle relevante partijen in de keten af te stemmen. Denk hierbij aan de inhoudelijk aspecten: waar moet de inregeling aan voldoen? Hoe wordt goede inregeling gemeten? En de procedurele aspecten: hoe wordt de uitvoering van de inregeling geborgd?

Aansluiting bij wet- en regelgeving
Het Activiteitenbesluit milieubeheer bevat een lijst met erkende maatregelen. Bedrijven moeten deze maatregelen treffen omdat ze zichzelf binnen 5 jaar terugverdienen. Sinds 1 januari 2018 valt ook het hebben van een Energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS) hieronder, voor zes branches. Het gaat om gezondheidszorg- en welzijnszorginstellingen; kantoren; onderwijsinstellingen; sport en recreatie; hotels en restaurants; en detailhandel. Met een EBS wordt inzicht verkregen in het energiegebruik binnen het gebouw. Vervolgens moet actie worden ondernomen op de gemeten uitkomsten. Dit kan zijn via het zogenoemde waterzijdig inregelen. Maar ook via inregelen op gebruik, zodat er bijvoorbeeld niet meer vol verwarmd wordt tijdens vakanties. De NTA moet het zo eenvoudig mogelijk maken om het inregelen van verwarmingssystemen in de praktijk te brengen, en te voldoen aan de wettelijke eisen. Ook richting derden kan dan meteen worden aangetoond dat energiebesparing door beter inregelen is gerealiseerd.

Beoogde sectoren/toepassingsgebied van de NTA
Om snel te kunnen beginnen, is het voorstel te starten met een gezamenlijke afspraak over het inregelen van verwarmingsinstallaties in de utiliteitsbouw. In een volgend stadium kunnen woningbouw, koeling, en ventilatie volgen. Doel van de kick-off bijeenkomst is om deze aanpak te toetsen met belanghebbende partijen, en samen te komen tot een 'go' voor de start van dit normalisatietraject.

De bijeenkomst zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 12 maart a.s. bij NEN in Delft. Voor informatie, neem contact op met Julia Stikkelman, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2 691 324 of e-mail bi@nen.nl.

NPR 9090 gepubliceerd

Gepubliceerd op

NPR 9090 (Nederlandse Praktijkrichtlijn) is geschreven om de technicus die nu nog niet dagelijks met DC (gelijkspanningsinstallaties) te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. In de NPR staan die kennis en vaardigheden beschreven. NPR 9090 is nu gepubliceerd.

Nieuwe praktijkrichtlijn rookgasafvoersystemen voor gesloten hr-toestellen

Gepubliceerd op

NEN heeft een nieuw deel 46 gepubliceerd van de serie NPR 3378 Praktijkrichtlijn Gasinstallaties. Het is gericht op de rookgasafvoer voor de meest gebruikelijke gesloten cv-toestellen. Deze NPR is van belang voor installateurs, ontwerpers en inspecteurs van verbrandingstoestellen en rookgasafvoersystemen. In de nieuwe NPR wordt de keuze van materialen en constructies van enkelvoudige afvoersystemen vanaf de aansluitstomp van het toestel tot aan de uitmonding toegelicht. De inhoud van de oude NPR 3378-delen 42, 43 en 44 is nu voor type C-toestellen met ventilator opgenomen in deze richtlijn.

NEN publiceert eisen voor verbrandings installaties

Gepubliceerd op

NEN 3028:2016 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen.

NEN-eisen voor verbrandingsinstallaties gepubliceerd

Gepubliceerd op

NEN 3028 is gepubliceerd. Deze norm bevat eisen voor stookruimten en opstellingsruimten en regelt met name de brandveilige opstelling van verbrandingstoestellen volgens Bouwbesluit 2012. De norm is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met het ontwerpen, installeren en controleren/inspecteren van verbrandingstoestellen. De laatste herziening in 2011 was grotendeels beperkt tot het toevoegen van de eisen voor opstellingsruimten. In de nieuwe versie is de gehele norm tegen het licht gehouden en geactualiseerd. In het bijzonder is de norm aangepast aan de Europese norm NEN-EN 12828 ’Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’. Dit betreft o.a. de eisen aan veiligheidskleppen en expansievaten. De norm is zowel voor gebouwgebonden als voor industriële installaties.

Jubilerende NEN voortaan Koninklijk

Gepubliceerd op

In 2016 bestaat NEN 100 jaar. Tijdens het jubileumfeest op 13 april in het Amsterdamse Concertgebouw heeft het instituut het predicaat Koninklijk mogen ontvangen. Bestuursvoorzitter Kees van der Waaij nam het predicaat in ontvangst uit handen van commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Van telegram naar tweet, van postzakken naar e-mailverkeer, van loonzakje tot bankverkeer, van fysieke archieven naar data-opslag, van lokaal naar wereldwijd; in 100 jaar is de wereld stap voor stap veranderd, gedigitaliseerd en efficiënter geworden. NEN is ervan overtuigd dat het proces van normalisatie daaraan een positieve bijdrage heeft geleverd. Piet-Hein Daverveldt, Algemeen Directeur NEN: “We zijn ontzettend blij met deze eervolle erkenning, het is letterlijk de kroon op 100 jaar normalisatiewerk. NEN zal het predicaat Koninklijk met trots gaan voeren. Samen met de duizenden experts, nationaal en internationaal, maken we de wereld gezonder, veiliger en duurzamer. We nemen handelsbarrières weg en bevorderen we innovatie door verspreiding van kennis, technologie en bedrijfspraktijken.”

Rioleringstak installatiebranche belangrijk om regenwateroverlast te beperken

Gepubliceerd op

Eigen grondbezitters, hoe klein ook, zijn belangrijk in de strijd tegen regenwateroverlast. De rioleringstak van de installatiebranche kan veel maatregelen treffen om eigenaren en bewoners gerust te stellen, nu het KNMI voorspelt dat zware buien steeds vaker zullen optreden en extremer worden. Sommige maatregelen kunnen direct worden toegepast, voor andere is afstemming met de omgeving nodig. NEN schrijft op haar website aan welke maatregelen kan worden gedacht. Daarbij is het allereerst van belang om de gebouw- en terreinriolering in kaart te brengen en deze te toetsen aan de recente voorschriften. De voorschriften zijn door het veranderende klimaat al meerdere malen aangescherpt. De wet verwijst naar twee voorschriften in het Bouwbesluit, te weten: NEN 3215 en de praktijkrichtlijn NTR 3216.

Drinkwater in Nederland beter dan in VS en Groot-Brittannië

Gepubliceerd op

Nederland heeft de minste uitbraken van ziekten door vervuild drinkwater. Dit terwijl er geen chloor aan het drinkwater wordt toegevoegd. De VS en Groot-Brittannië voegen wel chloor toe. Dit blijkt uit onderzoek van Amerikaanse, Britse en Zwitserse universiteiten, die de drinkwatersystemen in deze landen met elkaar hebben vergeleken. Zij publiceerden recent over hun studie in het wetenschappelijk tijdschrift Science. Het Nederlandse systeem bewijst volgens de onderzoekers dat desinfecterende middelen in principe niet nodig zijn, als er maar andere passende voorzorgsmaatregelen zijn getroffen om microbiële besmetting tegen te gaan. In de studie scoort Nederland met name goed op het onderhoud van het drinkwatersysteem. In de Verenigde Staten en Groot-Brittannië zijn leidingen vaak verouderd, met lekpercentages van respectievelijk 16 en 25 procent. In Nederland lekt 6 procent van het water weg. Als een leiding lek is, kunnen schadelijke stoffen het drinkwatersysteem binnendringen. Daardoor stijgt de noodzaak om desinfecterende middelen toe te voegen.

Ontwerp-aanvullingsblad bij NEN 7120 ter commentaar gepubliceerd

Gepubliceerd op

Als het gaat om de bepaling van de energieprestatie van gebouwen (EPG) is NEN 7120 sinds 2011 een begrip in de Nederlandse markt. Na de publicatie van een aantal correctiebladen is er nu voor het eerst een ontwerp-aanvullingsblad (A1) gepubliceerd. Marktpartijen worden uitgenodigd om hun commentaar op dit aanvullingsblad vóór 1 mei kenbaar te maken.
Aanleiding voor dit ontwerp-aanvullingsblad is om een aantal nieuwe technieken, die in toenemende mate in de praktijk gebruikt worden, bij de norm op te nemen en de methodiek op een aantal aspecten te verbeteren. Naast een aantal kleine onderwerpen komen in het ontwerp-aanvullingsblad onder andere de volgende onderwerpen aan de orde: de waardering van biomassa; de waardering van booster warmtepompen; de herziene waardering van W/W (water/water) en B/W (brine/water) en L/W (lucht/water) warmtepompen voor ruimteverwarming; de waardering van ventilatieconvectoren; de waardering van de elektrische voorverwarming van een natuurlijke toevoerluchtvolumestroom.

NEN heeft het wijzigingsblad bij NEN 7250 ‘Zonne-energiesystemen – Integratie in daken en gevels – Bouwkundige aspecten’ gepubliceerd.  NEN 7250, verschenen in maart 2014, geeft technische eisen en bepalingsmethoden voor de montage van zonne-energiesystemen in de gebouwschil van een bouwwerk. Met het wijzigingsblad NEN7250/A1 zijn onder andere de volgende punten aangepast:

Speciaal voor de installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld dat altijd toegang geeft tot de laatste NEN 1010 en NPR 5310, hét online platform ‘Werken met NEN 1010’. Hiermee is een van de belangrijkste normen binnen de elektrotechnische branche altijd én overal via een pc of een mobile device beschikbaar.

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien. Deze norm geeft eisen voor het (brand)veilig opstellen van verbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels. Voor bijvoorbeeld installateurs is NEN 3028 een belangrijke norm waarnaar verwezen wordt vanuit het Bouwbesluit 2012. Na een beperkte herziening in 2011 wordt nu de gehele norm geactualiseerd.

Soms is het efficiënter om binnen een gebied energie te besparen in plaats van voor elk gebouw apart. Met de EMG kan de invloed van zo’n collectieve actie worden verrekend in de energieprestatie van de aangesloten gebouwen. Hiervoor bestond sinds 2011 een ‘voornorm’. Deze is nu herzien en krijgt de status van een NEN-norm. Belanghebbenden kunnen tot 15 november 2015 commentaar indienen op het normontwerp. Daarna wordt NEN 7125 gepubliceerd.

Het 6-jarig werkprogramma voor het ontwikkelen van een volgende generatie van Europese normen voor bouw- en geotechnische ontwerpen is onlangs gelanceerd. Dit werkprogramma wordt ondersteund door de Europese Commissie. De nieuwe normen worden naar verwachting gepubliceerd in 2020. Nieuwe technologieën en marktbehoeften worden erin verwerkt, met een uitbreiding van de scope van de bestaande Structurele Eurocodes (EN 1990 –EN 1999) als resultaat.

Speciaal voor de installatieprofessional heeft NEN een product ontwikkeld die altijd toegang geeft tot de laatste delen van NPR 3378 én de zes meest relevante gasnormen: het online platform ‘Werken met NPR 3378’. Zo kunnen de praktijkrichtlijn voor gasinstallaties alsook zes belangrijke gasnormen altijd én overal via een pc of een mobile device (onder andere tablet) geraadpleegd worden.

Kennisoverdracht is belangrijk. Dat vindt Havé-Digitap ook en daarom organiseren zij al jaren (gebruikers)trainingen, seminars en demo’s over en voor hun pakket test- en meetinstrumenten. Of het nu gaat om alle technische ins & outs, het juiste gebruik en toepassing van de apparatuur of bijvoorbeeld de wettelijke normeringen (NEN, ATEX, etc.); Havé-Digitap hecht er waarde aan om hun klanten tijdig op de hoogte te brengen van noviteiten aangaande onze producten of ontwikkelingen in de markt.