Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 119 seconden

Het kabinet wil een trendbreuk realiseren in de verwarming van huizen, kantoren en industrie door veel meer gebruik te maken van hernieuwbare bronnen en restwarmte. Dit blijkt uit de warmtebrief die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Duurzame Energie Koepel is verheugd dat Minister Kamp van Economische Zaken hiermee een startschot geeft voor een omslag, waarin aardgas niet meer dominant is, maar hernieuwbare warmte ruim baan zal gaan krijgen. Het toepassen van aardgas zal in veel wijken en steden op termijn teruglopen, waarbij hernieuwbare warmte en de inzet van warmtenetten de warmtevoorziening deels gaan overnemen. De Duurzame Energie Koepel is blij hiermee, omdat het Nederland in de toekomst minder afhankelijk maakt van de import van aardgas uit instabiele landen en klimaatneutraal wonen dichterbij brengt. Deze trendbreuk  zal ook leiden tot een grotere bijdrage van de hernieuwbare energie sector aan de werkgelegenheid en de Nederlandse economie.

Hernieuwbare energiebronnen en technieken als  zonnewarmte, warmtepompen, bodemenergie (onder andere warmtekoude opslag, geothermie), en allerlei vormen van bio-energie zijn veelal goedkoper en beter voor het milieu. Bovendien is de inzet hiervan noodzakelijk om de doelstelling uit het Energieakkoord  van 14% duurzame energie in 2020 te halen.

Door de huidige regelgeving en belastingstructuren is er geen gelijk speelveld, waardoor efficiënte hernieuwbare warmtebronnen moeilijker kunnen concurreren. Teun Bokhoven, voorzitter van de Duurzame Energie Koepel: “De trendbreuk die Minister Kamp nastreeft is goed nieuws, maar alleen haalbaar als er op korte termijn een gelijk speelveld wordt gecreëerd tussen gas en hernieuwbare warmtebronnen. De warmtebrief geeft daarvoor een goed signaal. Onze sector zal zich sterk inzetten om te zorgen dat dit geen papieren tijger wordt en dringt er bij het kabinet op aan snel met maatregelen te komen, zoals het wegwerken van de ongelijkheid in de waardering in de energiebelasting tussen gas en elektriciteit.“

De visie, die wordt gepresenteerd in de Warmtebrief,  is een duidelijk nieuw geluid na decennia waarin aardgas als belangrijkste bron voor de verwarming kon gelden. De huidige turbulentie rondom aardgas speelt daarbij zeker mee. De Duurzame Energie Koepel is van mening dat aardgas een te kostbare en hoogwaardige grondstof is om zomaar te gebruiken om onze woningen mee te verwarmen.  Ons kostbare aardgas kan beter gebruikt worden voor hoogwaardige toepassingen in de industrie,  de scheepvaart en niche sectoren waar hernieuwbare warmte niet haalbaar is.

Voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/04/02/kamerbrief-warmtevisie.html