Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 161 seconden

Zo’n 59% van alle gekeurde woningen in de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ voldoet niet aan de keuringseisen. Dat is alarmerend omdat de bewoners van woningen met dit soort gebreken in veel gevallen grote veiligheids- en gezondheidsrisico’s lopen. De gemeente en Uneto-VNI trekken gezamenlijk de conclusie dat een periodieke, vierjaarlijkse APK voor woninginstallaties wenselijk is. Uiteraard is dat primair een verantwoordelijkheid van de eigenaar, maar het bewustzijn bij de eigenaar over de risico’s die hij – of eventuele huurders – loopt, blijkt in de praktijk zeer beperkt. Om die reden is er een vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin pleiten wethouder Wonen Paulus Jansen en Titia Siertsema, voorzitter van Uneto-VNI om de conclusies van de Utrechtse pilot te betrekken bij de parlementaire behandeling van het rapport ‘Koolmonoxide – onderschat en onbegrepen gevaar’ van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid.

Pilot ‘Veilige Gezonde Woning’
Tijdens de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ werden van juni tot en met november 2015 installatiechecks uitgevoerd in woningen in de vooroorlogse buurten Tuinwijk en Majellapark/Nieuw Engeland. Hiermee willen de gemeente Utrecht en Uneto-VNI incidenten met ondeugdelijke elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties tegengaan. Utrecht investeerde als eerste gemeente in Nederland in een dergelijke pilot.

Bij 160 woningen in de pilotbuurten werden de elektra-, gas- en leidingwaterinstallaties gratis gekeurd door erkende installateurs. De meeste gebreken werden in de elektrische installatie geconstateerd. Zoals een niet op orde zijnde aardlek, (te)veel belasting per groep en slechte en/of onjuiste bedrading. Gebreken die vooral veroorzaakt zijn door fouten bij de installatie, gedrag en hobbyisme. Bij de gasinstallatie betroffen de gebreken vooral verroeste gasleidingen (18%). Van alle cv-ketels voldoet 29% niet aan de keuringseisen. 47% van de woningen heeft een cv-ketel van minimaal tien jaar oud. Zes op de tien cv-ketels wordt periodiek en volgens wettelijke eisen gecontroleerd. In 5% van de gekeurde woningen zijn de waarden van koolstofmonoxide in de verbrandingsgassen niet in orde.

Veilig gevoel na keuring
Uit een enquête onder de deelnemers van de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ blijkt dat 74% van de woningeigenaren zich na de keuring veiliger voelt. Van de gevonden gebreken is 28% hersteld, 70% van de woningeigenaren is van plan om de gebreken nog te (laten) herstellen. 38% van de geënquêteerde woningeigenaren wil de keuring in de toekomst herhalen.

Regelmatige controle installaties noodzakelijk
De gemeente en Uneto-VNI constateren in de eindrapportage van de pilot dat de staat van veel installaties een risico vormt voor de bewoners en hun omgeving. Als dit in Utrecht problemen oplevert, dan geldt dit ook voor andere steden. Dat controle op installaties noodzakelijk is, wordt bevestigd door de conclusies uit het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid van eind 2015. Deze stelt dat verschillende kwaliteitslabels te weinig garantie bieden voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

Risicogroepen
Voor de pilot ‘Veilige Gezonde Woning’ hebben eigenaren zich bewust aangemeld. Bij de keuringen van deze installaties kwamen zoveel gebreken boven dat er zorgen zijn over de staat van onderhoud van installaties van ‘minder bewuste’ eigenaren en particuliere verhuurders. Utrecht bekijkt de mogelijkheden om bij inspecties van risicopanden standaard een APK van de woninginstallaties uit te voeren. Bijvoorbeeld bij studentenhuizen op de particuliere verhuurmarkt.

Het rapport met de keuringsresultaten en een enquête naar de ervaringen van de deelnemers aan de pilot vindt u op: www.utrecht.nl/veiligwonen.