Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 190 seconden

In de aanloop naar het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken van 10 juni a.s., hekelt dagvoorzitter Eric van der Blom de kritische uitlatingen van het RIVM-Centrum Infectieziektebestrijding en Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, over de regelgeving voor legionellapreventie. De uitingen van het RIVM en Actal hebben bij veel partijen tot grote zorgen en verontwaardiging geleid, weet Van der Blom. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft in de Beleidsnota Drinkwater aangekondigd dit jaar te starten met een beleidsevaluatie naar legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Het ministerie moet zeer behoedzaam omgaan met het betrekken van de uitingen bij de beleidsevaluatie.

Het RIVM stelt in een recent artikel dat het leidingwater op scholen, kantoren, sportlocaties en andere niet-prioritaire locaties legionellabacteriën mag bevatten, omdat uit casuïstiek blijkt dat de kans op legionellose via deze locaties zeer gering is. Risicoanalyses, beheersplannen en monstername zijn op niet-prioritaire locaties overbodig en zelfs ongewenst omdat ze kunnen leiden tot onnodige onrust, onverantwoorde investeringen en milieuschade, aldus het RIVM. Van der Blom vraagt zich af of de stelling klopt. “Is het logisch te veronderstellen dat er geen legionellarisico’s zijn voor personen die in een sporthal douchen en wel voor dezelfde personen die in een hotel of bepaalde zorginstelling verblijven? De personen zijn dezelfde, de installatieomstandigheden zijn alleen complex. Uit de casuïstiek blijkt dat als er al een match gemaakt kan worden tussen de besmetting van een persoon en een bron, dat dit juist niet-prioritaire installaties blijken te zijn.

Het Adviescollege toetsing regeldruk (Actal) adviseert de regering en Staten-Generaal om de regeldruk zo laag mogelijk te maken, voor bedrijven, burgers en beroepsbeoefenaren in de zorg, onderwijs, veiligheid en sociale zekerheid. Onlangs liet waakhond Actal in de media weten dat de rapportage van het kabinet over regeldruk rammelt. “Hetzelfde kan echter gezegd worden over de rapportage van Actal over de regeldruk bij legionellabeheersing, onlangs aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Milieu. Dat rapport rammelt aan alle kanten. In dat rapport bagatelliseert Actal de risico’s van legionellose”, aldus Van der Blom. Uit het rapport van Actal blijkt dat de opstellers niet goed op de hoogte zijn van de huidige regelgeving en het toezicht daarop, er staan verschillende onjuistheden met betrekking tot de uitvoering van legionellapreventie vermeld en er is wel erg veel vanuit één specifieke doelgroep (recreatiesector) naar het onderwerp gekeken. De inhoudelijke kwaliteit van het rapport is rondweg beschamend voor een adviescollege als Actal, stelt Van der Blom.

Van der Blom wijst erop dat een eerste toets betreft het voldoen van de installatie aan NEN 1006 (Algemene voorschriften voor leidingwaterinstallaties). Dit normblad wordt genoemd in het Bouwbesluit en is dus voor alle locaties/gebouwen van toepassing, zowel voor het ontwerp, de aanleg als het gebruik en beheer van de leidingwaterinstallatie. Voldoet de installatie aan NEN 1006 en de bijhorende Waterwerkbladen, dan zijn de beheersmaatregelen voor een legionellaveilige situatie minimaal. Zijn op grond van die toetsing aanpassingen nodig, dan zijn deze sowieso verplicht voor een veilige leidingwaterinstallatie en mogen de kosten daarvoor niet aan de kapstok van legionellapreventie worden gehangen. Tijdens de zesde editie van het TVVL Nationaal Congres Sanitaire Technieken op 10 juni a.s. in Amersfoort zal NEN voor het eerst naar buiten treden met de inhoud van de geheel herziene NEN 1006 die in september 2015 wordt gepubliceerd. De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn ingrijpend, zowel voor het ontwerp en de aanleg van leidingwaterinstallaties als voor de informatievoorziening in de vorm van een installatiegebonden dossier.

Bij de opening van het congres gaat Eric Van der Blom (voorzitter TVVL Expertgroep Sanitaire Technieken) dieper in op de signalen op het gebied van legionellapreventie.

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het congres, www.tvvl.nl. Het symposium vindt plaats op 10 juni a.s. in Stadshal Theater de Flint, Coninckstraat 60, 3811 WK, Amersfoort. Ontvangst om 12.30 uur en aanvang om 13.15 uur.