Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 91 seconden

Dekra is met ingang van 8 januari 2015 geaccrediteerd voor het uitvoeren van certificeringen voor de CO2 Prestatieladder. Dekra is de eerste certificerende instelling die de ladderbeoordelingen onder accreditatie kan uitvoeren in combinatie met een volledige KAM-audit (ISO 9001 voor Kwaliteit, OHSAS 18001 voor Arbo en ISO 14001 voor Milieu). Ook andere combinaties zijn mogelijk, die bij DEKRA door één auditor onder accreditatie uitgevoerd kunnen worden.

De CO2 Prestatieladder is een instrument dat bedrijven helpt bij de reductie van CO2. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten kan nog veel winst worden behaald; zowel wat betreft energiebesparing als het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. De CO2 Prestatieladder is het aangewezen instrument om dat proces in goede banen te leiden en te versnellen.

Bij de ontwikkeling van de CO2 Prestatieladder is gekozen voor twee belangrijke uitgangspunten: maximale gerichtheid op het eigen initiatief, praktische resultaten en innovatie, maar ook op minimale belasting en belemmering van de onderneming door regels en voorschriften.

De ladder werkt daarom niet met regelgeving voor productiemethoden of productvoorschriften, maar biedt ruimte voor creativiteit en vernieuwing van bedrijfsvoering en producten. Het is de bedoeling dat bedrijven die zich volgens de ladder laten certificeren, het proces ervaren als een nuttige investering die zich snel terugverdient dankzij lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst.

De CO2 Prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) werd medio 2012 officieel door de Raad voor Accreditatie (RvA) als schema geaccepteerd. Dankzij deze acceptatie heeft de CO2 Prestatieladder in ons land een nieuwe impuls gekregen.

Alle gebruikers – zowel gecertificeerde organisaties als opdrachtgevers en andere stakeholders – hebben nog meer zekerheid over de kwaliteit van de geleverde diensten en de CO2 Prestatieladder als zij door een geaccrediteerde certificerende instelling beoordeeld zijn. De al door Dekra gecertificeerde organisaties ontvangen na de eerstvolgende audit een geaccrediteerd certificaat.

Voor meer informatie: www.co2-prestatieladder.nl