Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 88 seconden

De duurzame energiesector is blij met de kabinetsplannen om extra in te zetten op het binnen bereik brengen van de doelen voor duurzame energie in 2020. De Nationale Energie Verkenning 2015 (NEV2015) constateert dat op basis van het huidige beleid de duurzame energiedoelstelling voor 2020 met meer dan 2% achterblijft op wat is afgesproken in het Energieakkoord, namelijk 11,9% in plaats van 14%. De rol van de provincies wordt echter belangrijker.
De maatregelen die het kabinet aankondigt via het verhogen van het SDE+ budget, de verruiming voor de zogenaamde Postcoderoosregeling en de nieuwe stimuleringsregeling voor kleinschalige duurzame warmte opties zoals zonneboilers, warmtepompen en bio-ketels, komen tegemoet aan de wensen die de Duurzame Energie Koepel al eerder heeft geuit. Deze maatregelen dragen positief bij aan de duurzame energie doelen en versterking van de werkgelegenheid in deze sector.
De NEV 2015 spreekt echter ook zijn zorg uit dat de doelstelling voor wind op land van 6000MW niet wordt gehaald. Het Rijk en de provincies hebben extra inspanningen aangekondigd. Gelet op het krappe tijdspad tot 2020 is een strakke provinciale planning en uitwerking van aanvragen gekoppeld aan beschikbare SDE+ budgetten essentieel. Ook voor andere duurzame energieopties wordt de provinciale en regionale inspanning steeds belangrijker om de doelen te bereiken. De Duurzame Energie Koepel vindt het van groot belang voor de realisatie van alle hernieuwbare energieprojecten dat er bij de beoordeling van vergunningen door lokale en provinciale overheden voor duurzame energieprojecten een realistische, soepele voortvarende aanpak wordt gekozen. Ook op lokaal niveau zal, net als het kabinet nu aankondigt te doen, de inzet moeten worden geïntensiveerd. De komende zes weken worden benut om binnen de borgingscommissie van het Energieakkoord te komen tot een sluitende set maatregelen om de aangekondigde intensivering op al deze onderdelen concreet te maken.

Voor meer informatie: www.dekoepel.org