Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 90 seconden

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien. Deze norm geeft eisen voor het (brand)veilig opstellen van verbrandingsinstallaties, zoals cv-ketels. Voor bijvoorbeeld installateurs is NEN 3028 een belangrijke norm waarnaar verwezen wordt vanuit het Bouwbesluit 2012. Na een beperkte herziening in 2011 wordt nu de gehele norm geactualiseerd.

In 2011 is de norm alleen aangepast voor de aansluiting op het Bouwbesluit 2012. Daarbij zijn naast de stookruimte ook de eisen aan de opstellingsruimte uitgewerkt. In het nieuwe normontwerp zijn onder andere de volgende aspecten aangepast:

Het onderscheid stookruimte – opstellingsruimte is verduidelijkt en de eisen daaraan zijn nu in aparte hoofdstukken geplaatst;

De norm is in overeenstemming gebracht met de Europese norm (NEN-EN 12828 ‘Verwarmingssystemen in gebouwen – Ontwerp voor watervoerende verwarmingssystemen’). Dit betreft een Europese norm met enige overlap met NEN 3028. Deels wordt daar nu naar verwezen en in ieder geval is nu voorkomen dat er sprake is van strijdigheid;

Conform Bouwbesluit 2012 is de vrije doorgang bij de deur van een stookruimte van 0,6 m gewijzigd in 0,85 m;

Naast ‘aanvullende eisen voor stookruimten voor verbrandingstoestellen gestookt met vloeibare brandstof’ is ook een specifieke tekst voor situaties met vaste brandstof in voorbereiding. Dit is echter nog niet gereed. Input hiervoor wordt zeer op prijs gesteld.

De verwijzing naar het ‘Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties’ (BEMS) is vervangen door verwijzing naar het Activiteitenbesluit, met verduidelijking van de verantwoordelijkheden voor keuring en onderhoud;

Bijlage C met aanvullende eisen voor gasmotoren in opstellingsruimten en stookruimten is grondig herzien;

Verwijzingen naar andere normen zijn geactualiseerd.

Belanghebbenden kunnen tot 15 november 2015 via www.normontwerpen.nen.nl commentaar indienen op het ontwerp van NEN 3028. Op deze website is het voor iedereen mogelijk de normontwerpen in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Arie de Jong, Consultant Bouw & Installatie, telefoon (015) 2 690 162 of e-mail arie.dejong@nen.nl.