Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 56 seconden

Met ingang van 15 juli 2014  is voor de verlening van het Kiwa keur ter kritiek gepubliceerd Beoordelingsrichtlijn: BRL-K15003/01 ‘Guideline for the Kiwa product certificate for products used for treatment and / or production of drinking water’. Met deze BRL is nu ook helder gemaakt dat voor de producten , waarvoor deze BRL gaat gelden, de standaard BRL-procedure conform het Kiwa Reglement voor Productcertificatie gevolgd wordt.

 

Zo is nu de eis dat het merken moet voldoen aan de door Kiwa vastgestelde criteria (zie hoofdstuk 6) helder en eenduidig. Extra nadruk is ook gelegd op verpakkingseisen (zie hoofdstuk 4.7) en het hanteren van de Europese (EN) normen tbv testen  conform het interne kwaliteitssysteem (zie hoofdstuk 5.6).

Voor de bestaande certificaathouders zijn er geen (financiële) consequenties.

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiek termijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp  beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn te zenden aan:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. W.R.F. Derwort (secretaris CWK)
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

e-mail: Jantje.Bakker@kiwa.nl
tel.: 070-4144475

Voor meer informatie: www.kiwa.nl