Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 215 seconden

plumber-workingDe omzet in de installatiebranche zal zich met een geschatte groei van 2% dit jaar verder herstellen, meldt de Rabobank in haar sectorprognose. Er is sprake van een lichte groei voor met name de elektrotechnische installateurs en een stabilisatie voor de werktuigbouwkundige installateurs. Dit is vooral te danken aan de zowel de nieuwbouw- als renovatie-activiteiten in de woningbouw. Positief is de door de installateurs zelf (Uneto VNI) gesignaleerde stabilisatie en het lichte herstel van het prijsniveau. De werkgelegenheid herstelt zich, het aantal arbeidsplaatsen groeit licht waarbij ‘the battle for talent’, wegens schaarste aan jong opgeleide technici een nieuwe concurrentiestrijd kan betekenen.

Na een periode van forse krimp (ongeveer 35% vanaf 2009) zag de installatiebranche in 2015 een beperkte omzetgroei, die zich in 2016 verder herstelt. Renovatie en onderhoud lijken zich licht te herstellen (+ 1,5%), met name in de utiliteitsnieuwbouw en door de groeiende investeringen in verduurzaming van bestaande woningen. Voor het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen is vooral de elektrotechnische installatietechniek nodig. De nieuwbouw van woningen laat een duidelijk en aanhoudend herstel zien en de pijplijn wordt weer gevuld met projecten. Ook voor de deelsectoren energie, duurzaamheid en domotica liggen er groeikansen.

Installateurs kunnen hun brutomarge verbeteren door zich als systemintegrator (totaalaanbieder) in de markt te zetten. Ze zijn dan inzetbaar van advies en ontwerp tot beheer en langdurig onderhoud. Verder zijn er nieuwe businessmodellen mogelijk voor installateurs, door gebruiksgemak aan de gebruiker van het vastgoed aan te bieden. Hierbij wordt een aanvankelijke investering vooraf vervangen door een gebruiksvergoeding per vast te stellen afrekeneenheid (tijd, energie, licht). Tegenover de rol van system integrator staat die van capaciteitsleverancier, waarbij de ondernemer zich vooral moet onderscheiden op prijs en efficiency in de uitvoering. De strategische keuze voor system integrator heeft wel gevolgen voor de interne bedrijfsprocessen. Denk aan een andere personele bezetting (inzet op state of art knowhow en per saldo hogere opleidingsniveaus) en het aanleren van andere technieken. Wel kan de implementatie van BIM en LEAN leiden tot kostenbesparingen, inclusief verlaging van de nog vaak onderschatte faalkosten. De prognose van de Rabobank voor de langere termijn is daarom gematigd positief.

Door uitval van concurrerend aanbod en stijgende vraag uit de markt herstellen de marktprijzen zich traag. Onder de kostprijs aanbieden gebeurt steeds minder. Groot aandachtspunt in deze markt is het volume-effect van de omzet op de dekking van de Algemene Kosten-toeslag. Calculeren in een stijgende markt vraagt om ondernemen: verantwoord risico’s nemen met verstand van zaken en met een gezonde, slanke en flexibele organisatie. De voortschrijdende technologische ontwikkelingen creëren nieuwe marktkansen door een nieuwe vraag. Maar er ontstaan ook risico’s door nieuwe markttoetreders: concurrentie van buiten de branche die mogelijk (zeer) verstrekkende gevolgen heeft voor bestaande marktpartijen en marktverhoudingen. Ondernemen in deze van oudsher wat conservatieve en arbeids- en kennisintensieve sector vraagt in de nieuwe markt om andere kwaliteiten, aldus de Rabobank.

 

new-buildDe bouwsector in zijn algemeenheid heeft de opgaande lijn ook weer te pakken, meldt de Rabobank. Vooral de (nieuwbouw-)woningmarkt trekt aan. Het aantal faillissementen daalt dit jaar fors maar omdat veel bedrijven door hun financiële reserves heen zijn, laat de prijsvorming nog steeds te wensen over. De concurrentie is onverminderd groot en in de aanbestedingsmarkt wordt op het scherpst van de snede ingeschreven. Voor 2016 en 2017 verwacht de Rabobank verdere groei met respectievelijk 4% en 3,5% voor de hele bouwsector, opnieuw met de woningmarkt als vaandeldrager. Het blijft kwakkelen in de utiliteitsmarkt. Uitgezonderd enkele grote steden is met name de kantorenleegstand nog steeds een storende factor. Ook in de retail en het onderwijs zal nieuwbouw voorlopig geen groei geven. De aantrekkende economie stimuleert voorlopig vooral de vraag naar bedrijfsruimtes zoals logistiek vastgoed.

In de bouwsector is een aantal items hot, namelijk ketensamenwerking, transformatie, creatie van toekomstbesteding vastgoed en duurzaamheid. Unaniem is de sector het erover eens dat de schakels in de keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden. Vele initiatieven zijn al jaren bekend, maar lijken omarmd te gaan worden in een streven naar klantgerichte huisvestingsvormen. Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waardebehoud. Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde.

[related_post themes=”text”]