Het normontwerp voor NEN 6062 is gepubliceerd en vervangt de versie uit 2017. Deze norm betreft rookgasafvoervoorzieningen van stook- en verbrandingstoestellen voor zowel vaste als niet-vaste brandstoffen. Voor de beoordeling van de brandveiligheid van een rookgasafvoervoorziening verwijst het Bouwbesluit (en binnenkort het Besluit Bouwwerken leefomgeving) naar deze norm.

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe uitgave zijn:
•             Op verzoek van de wetgever is de voormalige in het Bouwbesluit opgenomen eis met betrekking tot onbrandbare materialen bij een te hoge temperatuur in dat materiaal toegevoegd.
•             De tekst over ‘afstand tot brandbare materialen’ is ingrijpend aangepast.
Met betrekking tot de maatregelen gerelateerd aan de afstand tot brandbare materialen zijn de drie te onderscheiden situaties verduidelijkt.
•             Helder is gemaakt dat tot een uittredetemperatuur van T250 een rookgasafvoerkanaal kan worden opgenomen in een schacht of koker waarin ook brandbare materialen zijn opgenomen, mits de afstand tot brandbare materialen en de ventilatiecondities in de schacht of koker in acht zijn genomen.
•             Voorbeelden van proefopstellingen voor de Nederlandse situatie zijn toegevoegd.
•             De terminologie is beter in lijn gebracht met de geharmoniseerde Europese normen.
•             De criteria voor duurzaamheid zijn verduidelijkt

Iedere belanghebbende of geïnteresseerde kan via www.normontwerpen.nen.nl het normontwerp inzien en tot 1 september commentaar leveren. 

NEN 3028 nu ook voor installaties met vaste brandstoffen

NEN 3028 is in 2022 uitgebreid: naast eisen voor verbrandingsinstallaties die gestookt worden met gas of op vloeibare brandstoffen, bevat ...

Herziene norm voor verbrandingsinstallaties

NEN 3028 ‘Eisen voor verbrandingsinstallaties’ is herzien en gepubliceerd ter commentaar. Tot nu toe was de norm van toepassing op ...

Veilig werken aan installaties voor gasverbranding

Om het aantal ongelukken door koolmonoxide terug te dringen, mogen werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vanaf 2022 alleen nog worden uitgevoerd door ...

‘Brandrisico zonnepanelen wordt overdreven’

Techniek Nederland en Holland Solar ontvangen signalen dat verzekeraars de premies voor zonne-energie-installaties sinds deze zomer soms wel verdubbelen in ...