Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 141 seconden

In een artikel in het blad H2O beschrijft het RIVM haar standpunt over Legionellapreventie in leidingwaterinstallaties. Ze stellen dat Legionellapreventie bij scholen, kantoren en andere niet-prioritaire locaties niet nodig  is. Het drinkwater van deze locaties mag, volgens het RIVM, legionellabacteriën bevatten omdat uit casuïstiek blijkt dat de kans op een longontsteking door legionella via deze locaties zeer gering is. Het artikel heeft voor nogal wat opschudding gezorgd bij mensen en organisaties die zich bezighouden met legionellapreventie.

De stelligheid waarmee in het artikel wordt beweerd dat er geen legionellarisico is bij niet-prioritaire installaties is gebaseerd op het gegeven dat er geen casuïstiek zou zijn. Door de gebrekkige bron opsporingspraktijk geeft dit geen enkele zekerheid. Het RIVM kan niet hard maken dat er geen legionellarisico’s zijn in niet-prioritaire gebouwen. De splitsing in niet-prioritaire en prioritaire installaties in het Drinkwaterbesluit is niet alleen tot stand gekomen op basis van casuïstiek, maar ook op basis van haalbaarheid bij handhaving en toezicht.

Standpunt ISSO: handhaaf de zorgplicht. Een werkgever met een personeelsdouche (voor bijvoorbeeld. werknemers die met de fiets naar het werk komen) wil er zeker van zijn dat ze bij hem geen onnodig risico lopen. Een eigenaar en/of beheerder van een sporthal zal graag willen weten of de mensen veilig bij hem kunnen douchen.  Als uit een verkorte risicoanalyse (scan) blijkt dat er groeibevorderende omstandigheden zijn, zoals te hoge koud watertemperaturen, te lage warmwatertemperaturen en stagnatie, heeft de eigenaar van de sporthal  de zorgplicht om passende maatregelen te treffen, bijvoorbeeld conform www.zorgplicht-legionella.nl. Het laten opstellen van een uitgebreid legionellabeheersplan is dus niet vereist. Vaak kunnen de beheersmaatregelen beperkt zijn (bijvoorbeeld zorgen voor regelmatige verversing en tegengaan van hotspots). Ook is in veel gevallen periodieke monstername niet nodig. Het aanbieden van onnodige monsternames door bedrijven aan gebouweigenaren gaat dan ook te ver.

ISSO voorziet de professionals in de gebouwde omgeving van informatie en kennis over legionellapreventie. In ISSO-publicatie 55.2 en op de site zorgplicht-legionella.nl  staat de invulling van de zorgplicht met betrekking tot legionellapreventie in leidingwaterinstallaties beschreven. De inhoud is gebaseerd op het daadwerkelijk voldoen aan de algemene eisen in NEN 1006, dat is aangewezen door het Bouwbesluit en het Drinkwaterbesluit. Bij het bepalen van de inhoud is een breed spectrum aan relevante partijen betrokken en geconsulteerd, waaronder de Rijksgebouwendienst en Dienst Vastgoed Defensie. De invulling van de zorgplicht op deze wijze is aangemoedigd door de overheid en de 2e kamer.

ISSO heeft ook de indruk dat andere bronnen van legionella zoals natte koeltorens en luchtwassers onderschat worden ten opzichte van leidingwaterinstallaties. Bij de grote legionella-uitbraken zijn veelal koeltorens of andere vernevelende installaties in de buitenlucht de oorzaak.  De focus zou zich daar meer op moeten richten.

Op 27 november organiseert ISSO een landelijk congres over legionellapreventie in koeltorens. Meer informatie is te vinden op www.isso.nl