Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 96 seconden

Installateurskoepel Uneto-VNI heeft het grondstoffenakkoord ondertekend. In dit akkoord spreken overheid en bedrijfsleven af om nog dit jaar aanbevelingen te formuleren voor de ontwikkeling naar een circulaire economie in 2050. Het nieuwe kabinet kan vervolgens met deze aanbevelingen aan de slag. Meer dan 180 partijen hebben het akkoord inmiddels getekend. VNO-NCW is hoofdondertekenaar namens het Nederlandse bedrijfsleven. Uneto-VNI heeft ondertekend als ondersteunende partij. De brancheorganisatie gaat meedenken over de grote kansen die een circulaire economie de installatiebranche en de technische detailhandel kunnen opleveren.

Volgens Uneto-VNI moet een analyse van de huidige situatie in de sector en de kansen en knelpunten het uitgangspunt zijn voor de discussie over een circulaire economie. De toeleverende industrie bepaalt in de installatiebranche en de technische detailhandel in hoge mate het gebruik van materialen en grondstoffen. Uneto-VNI wil in overleg met deze ketenpartners de mogelijkheden van het gebruik van duurzame materialen bevorderen.

De ontwikkeling naar smart buildings kan bijdragen aan een omslag naar een circulaire economie. Dat geldt ook voor de digitalisering en de ontwikkeling van het Bouw Informatie Model die het mogelijk maken op maat te produceren en materiaalverlies te beperken.

De installateurskoepel vindt extra aandacht voor beheer en onderhoud van technische installaties belangrijk. Door predictief onderhoud en het nemen van innovatieve maatregelen neemt de technische levensduur van de installaties toe en zijn minder schaarse grondstoffen nodig.

De overheid kan volgens Uneto-VNI een rol spelen als launching customer door zoveel mogelijk circulair in te kopen. Uneto-VNI vraagt specifieke aandacht voor de vertaling van de definitieve aanbevelingen naar de dagelijkse praktijk. De overgang naar een circulaire economie moet ook voor het mkb haalbaar zijn en niet leiden tot extra regel- en lastendruk.

Ondertekening van het grondstoffenakkoord sluit aan op eerdere initiatieven van Uneto-VNI om een circulaire economie te bevorderen. Zo heeft de ondernemersorganisatie aan de wieg gestaan van de Nationale Milieudatabase. Hiermee is het mogelijk om de milieueffecten van producten en gebouwen inzichtelijk te maken.

[related_post themes=”text”]