Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 206 seconden

Het kabinetsbesluit om het Nederlandse gasgebruik versneld af te bouwen, maakt innovatie in de bouw nóg urgenter. De ambitie van De Bouwagenda is om 1.000 gebouwen per dag energieneutraal te maken. Volgens Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes lukt dit alleen als de bouwsector, overheden en kennisinstellingen samen tot een ‘radicale innovatie’ komen.

Dit staat in de voortgangsrapportage ‘1 jaar Bouwagenda’, die Wientjes vandaag overhandigde aan de ministers Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en secretaris-generaal Maarten Camps (Economische Zaken en Klimaat). Tijdens een werkconferentie in Den Haag blikten ruim 150 partners en betrokkenen bij De Bouwagenda terug op het afgelopen jaar en werden de prioriteiten voor het komende jaar besproken.

Minister Ollongren sprak tijdens de bijeenkomst haar grote waardering uit voor de vorderingen en initiatieven. “Weet dat u het kabinet aan uw zijde heeft. Wij zien met vertrouwen de uitrolfase van De Bouwagenda tegemoet. Het kabinet werkt daar volop aan mee.”

Wijk voor wijk
De Bouwagenda zet de koers uit om 7,5 miljoen woonhuizen en circa 500.000 overheids- en kantoorgebouwen, winkels en scholen te verduurzamen. “Het huidige tempo ligt veel te laag”, aldus Wientjes. “Een hogere productiviteit en meer kwaliteit zijn nodig, zodat we wijk voor wijk kunnen aanpakken. De enorme opgave is met de huidige manier van werken eigenlijk niet te realiseren. Er is dringend behoefte aan nieuwe, innovatieve technieken, producten en processen. Een van de prioriteiten van De Bouwagenda voor de komende periode is daarom het opzetten van een innovatie- en kennisinfrastructuur voor de bouwsector.”

Minister Ollongren maakte bekend dat de vier technische universiteiten, de vereniging van hogescholen, TNO en het bedrijfsleven uit de bouw- en installatiewereld gaan samenwerken in het Innovatie Centrum Bouw en Techniek. Hierdoor krijgt de gebouwde omgeving een van de faciliteiten van de topsectorenaanpak.

“Dit is een belangrijke start voor de broodnodige schaalbare innovaties. Die innovaties hebben niet alleen nodig om tegemoet te komen aan de grote vraag naar woningen, maar ook voor duurzame bestaande en nieuwe woningen. We gaan immers van het gas af”, aldus de minister.

Kwaliteit en vakmanschap
Andere prioriteit voor de komende periode is modernisering van het aanbestedingsbeleid. Wientjes: “De grootste opdrachtgever van de bouw is de overheid. Die selecteert bij aanbestedingen nu nog te veel op prijs, waardoor er onvoldoende prikkels voor innovatie zijn. Daarom werken we aan een compleet nieuw aanbestedingsbeleid, waar aspecten als duurzaamheid en vermogen tot samenwerking veel zwaarder meewegen. De procesgang wordt open, transparant en volledig digitaal.”

Grote aandacht van De Bouwagenda heeft het personeelstekort in de bouw. Op de korte termijn is de komende vijf jaar 40.000 man/vrouw nodig om uitstroom van oudere werknemers in de bouw op te vangen. Dit komt bovenop de 70.000 vakmensen die sinds de economische crisis de bouw hebben verlaten. Daarnaast zijn bijna 70.000 vakmensen in de bouw- en installatiebranche in 2020 niet meer voldoende gekwalificeerd. Wientjes: “We moeten fors investeren in de kwaliteit van productie en vakmanschap, opleidingen en onderwijs. Hiervoor is een sectorbrede ‘revolutie’ nodig, waarin bedrijfsleven, kennispartners, overheden, beroepsonderwijs en de bonden samen komen tot een Human Capital Agenda voor de bouw. Zonder geschikt personeel kunnen we onze energie- en klimaatambities wel vergeten. Deze agenda dient daarom politiek verankerd te worden.”

Urgentie
De Taskforce voelt zich gesterkt door de verankering van De Bouwagenda in het Regeerakkoord en de prominente plek aan de sectortafel Gebouwde Omgeving, die advies uitbrengt aan het kabinet over het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. “Er is een groot gevoel van urgentie bij het nieuwe kabinet, dat gepaard gaat met bereidheid de wet- en regelgeving aan te passen en substantiële geldmiddelen ter beschikking te stellen om de verduurzaming te realiseren”, aldus Wientjes.

 

Over De Bouwagenda:
Op initiatief van het kabinet is De Bouwagenda opgesteld: een ambitieus vernieuwingsprogramma voor de bouwsector waarin de uitdagingen op het gebied van energie, klimaat en grondstoffen voorop staan. Doel is een CO₂-neutrale, klimaatbestendige en circulaire gebouwde omgeving in 2050. Een uniek samenwerkingsverband vanuit alle geledingen van de bouwsector – overheid, kennisinstellingen, markt en belangengroepen – heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. De Taskforce Bouwagenda, onder leiding van Bernard Wientjes, ziet toe op de uitvoering.

Het document ‘1 jaar Bouwagenda’ is te vinden op de website www.debouwagenda.com.