Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 113 seconden

Op 23 augustus a.s. opent oud-minister prof.dr. Cramer, het internationaal symposium ‘Water Supply and Drainage for Buildings’ in Haarlem. Cramer was als minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer nauw betrokken bij veilige leidingwaterinstallaties. Het in augustus 2007 door de installatiesector aan haar aangeboden actieplan leidde tot een brief van Cramer aan de Tweede kamer waarin zij haar zorg uitsprak over de kennis van installateurs op het vlak van voorschriften en richtlijn.

Het symposium heeft als doel kennis uit te wisselen over het in stand houden van de kwaliteit van drinkwater- en sanitaire voorzieningen in gebouwen. Cramer is als hoogleraar Duurzaam innoveren verbonden aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit van Utrecht. Ook is zij werkzaam als strategisch adviseur bij het Utrecht Sustainability Institute en actief als ambassadeur Circulaire Economie bij de metropoolregio Amsterdam.

Op het symposium is er aandacht voor de resultaten van onderzoeken naar het transportmechanisme van vaste afvalstoffen in ongewijzigde en aangepaste rioleringssystemen. Zowel minder spoelwater vanuit closets en de zelfreinigende prestatie van die rioleringen bij verdere waterbesparende praktijken speelden hierin een rol. Onderzocht zijn ook de mogelijkheden van alternatieve concepten voor rioleringssystemen met geringe spoelwaterhoeveelheden.   

Door klimaatverandering komt wereldwijd zowel de beschikbaarheid van voldoende water als de kwaliteit van het beschikbare water als bron voor drinkwater onder druk te staan. De bewustwording hiervan zorgt ervoor dat er steeds vaker initiatieven zijn op het gebied van alternatieve bronnen (hemelwater en grijs water) voor al dan niet drinkwatergebruik aan sanitaire toestellen. Parallel daaraan worden op bestaande locaties sanitaire toestellen vervangen door waterzuinige uitvoeringen. Over het toepassen van waterzuinige toestellen, zoals waterbesparende kranen en douches, aangesloten op bestaande waterleiding- en rioleringsinstallaties, uiten deskundigen hun bezorgdheid. Zij vrezen voor niet controleerbare situaties voor het in stand houden van een voor de volksgezondheid voldoende hygiënische en veilige situatie.

Zorgen zijn er ook over de afstemming tussen de grootte van de waterleidinginstallaties en de werkelijke verbruiken die daaruit worden afgenomen. De bestaande rekenmethoden leiden tot overdimensionering van waterleidingsystemen. Naast een verslechtering van de waterkwaliteit kan dit een negatieve invloed hebben op de duurzaamheid en energie-efficiëntie van de warmtapwatervoorziening. Vanuit verschillende landen worden onderzoeksresultaten gepresenteerd en nieuwe rekenmethoden voorgesteld.

Bezoek voor meer informatie, het volledige programma en het aanmeldformulier voor het symposium, cibw062.tvvl.nl.