Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 86 seconden

NEN 5067 beschrijft de bepaling van het benodigde koelvermogen in klimaatregelinstallaties (airconditioning). Deze nationale norm wordt aangepast of vervangen door de Europese NEN-EN 16798-11 die aansluit bij de normenreeks voor energieprestatie van gebouwen. Het normontwerp van NEN-EN 16798-11 is nu gereed en ter commentaar gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hier tot 15 juli op reageren.

Met de komst van deze nieuwe Europese norm wordt de methode voor koellastberekening gewijzigd en in zijn algemeenheid simpeler. Voorbeelden en toelichting komen in Technisch Rapport CEN/TR 16798-12 (in ontwikkeling).

NEN-EN 16798-11 gaat uit van de vochtigheid in de toevoerlucht zoals berekend volgens prEN-ISO 52016-1 ‘Energy performance of buildings — Calculation of the energy needs for heating and cooling, internal temperatures and heating and cooling load in a building or building zone — Part 1: Calculation procedures’. Deze laatste norm is ook in ontwikkeling, maar de stemtermijn voor belanghebbenden die geen lid zijn van de NEN-normcommissie is inmiddels verlopen.

Vanwege de enorme verschillen per land wordt er in de Europese normen vrij weinig gezegd over oppervlaktebepaling. De voorschriften voor de oppervlakte uit NEN 5067 kunnen dus hetzelfde blijven. Dit kan een nationale bijlage bij NEN-EN 16798-11 worden, of een uitgedunde NEN 5067.

NEN-EN 16798-11 moet een uniforme basis bieden voor het opstellen van bestekken, functiegaranties en aanbiedingen en beproevingsregels van klimaatregelinstallaties. Daarnaast zullen gebouwen waarvan de klimaatinstallatie is ontworpen volgens NEN-EN 16798 in normale gevallen aan de gestelde eisen voldoen.

Belanghebbenden kunnen tot 15 juli commentaar indienen op het voorstel via www.normontwerpen.nen.nl. Dit commentaar wordt in de normcommissie 351 074 25 ‘Europese en mondiale normalisatie klimaatbeheersing’ besproken en in de Europese Technische Commissie ingebracht voor verwerking. Als de commentaren uit heel Europa zijn verwerkt, gecontroleerd en akkoord bevonden, wordt de norm in 2016 gepubliceerd. Ondertussen bekijkt de normcommissie wat er met NEN 5067 gaat gebeuren.