Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 143 seconden

De Onderzoeksraad voor Veiligheid publiceerde november vorig jaar haar rapport ‘Koolmonoxide, onderschat en onbegrepen gevaar’. Hierin zijn zes aanbevelingen gericht aan minister Stef Blok (Wonen) en Edith Schippers (Volksgezondheid). Blok laat nu weten verschillende varianten van keurmerken te gaan onderzoeken. Dit gaat hij doen in samenwerking met de installatiesector, consumenten en gebouweneigenaren. Schippers gaat met fabrikanten in gesprek over koolmonoxidebeveiliging in cv’s. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit zal de kwaliteit van koolmonoxidemelders nader onderzoeken.

De Onderzoeksraad constateerde in haar rapport dat de sleutel om koolmonoxideongevallen te verminderen bij de installateur en fabrikant ligt, maar dat de overheid de regie in handen moet nemen. Het kabinet heeft nu geantwoord dat de overheid met de volgende acties de regie in handen neemt:

-De minister voor W&R gaat zich inzetten om de kwaliteit van erkenningsregelingen te verbeteren -zodat de consument hier beter op kan vertrouwen- en onderzoekt de invoering van een wettelijk verplichte uniforme erkenningsregeling.

-Voor het failsafe maken van toestellen gaat de minister van VWS in dialoog met de fabrikanten om via het vrijwillige spoor CO-sensors in toestellen op te nemen. Parallel daaraan zet de minister van VWS op Europees niveau actief in op het verplicht stellen van CO-sensors in gastoestellen. Het stellen van nationale aanvullende eisen aan de toestellen zoals het dwingend voorschrijven van een CO-sensor als onderdeel van het gastoestel is niet mogelijk in verband met Europese wetgeving.

-De minister voor W&R beziet in overleg met de sector hoe de toepassing en montage van de rookgasafvoer- en luchttoevoerkanalen beter kan worden geborgd.

-Onveilige koolmonoxidemelders zijn op last van de nationale autoriteiten (in Nederland: de NVWA) uit de handel genomen en er zijn publiekswaarschuwingen uitgegaan. In vervolg op de Europese steekproef zal de NVWA in 2016 onderzoek doen naar CO-melders op de Nederlandse markt. De NVWA is voornemens bij rapportage van de onderzoeksresultaten ook de merken en typen te vermelden. Rapportage wordt eind 2016 verwacht en zal publiek worden gemaakt.

-Voor CO-melders beziet de Europese Commissie momenteel of, naast de algemene productveiligheidseisen waar CO-melders aan moeten voldoen, er op Europees niveau ook specifieke veiligheidseisen voor CO-melders moeten komen. Het kabinet zal actief inzetten op een snelle afronding hiervan.

-De minister voor W&R blijft in 2016 (bestaande) voorlichtingscampagnes op het gebied van koolmonoxide financieel ondersteunen. Daarnaast zal een bewustwordingscampagne worden gestart in overleg met belangenorganisaties en wordt al beschikbare informatie uitgebreid. Een voorbeeld hiervan is de handreiking met betrekking tot collectieve rookgasafvoeren en handelingsperspectieven voor bewoners;

-Bij de invulling van de erkenningsregeling wordt gekeken hoe het melden van ongevallen veroorzaakt door verbrandingsinstallaties en het onderzoek doen naar de achterliggende factoren, onderdeel kan worden van de erkenningsregeling.

Met deze acties verwacht het kabinet het aantal slachtoffers als gevolg van koolmonoxidevergiftiging terug te dringen. Eind 2016 zal de Tweede Kamer worden geïnformeerd over de voortgang en/of uitkomsten van genoemde acties.

co

[related_post themes=”text”]