Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 197 seconden

Inventum trainingMinister Blok heeft ten onrechte de indruk gewekt dat met het nieuwe Doe-Het-Zelf-energielabel wordt voldaan aan de Europese regelgeving. Uitlatingen van BZK-ambtenaren dat Brussel akkoord zou gaan met dit label zijn uiterst dubieus, gezien de actuele kritiek van Paul Hodson, hoofd van het Directoraat Generaal voor Energie, op het Nederlandse energiebeleid.

Nederland behoort allang niet meer tot de voorhoede van het Europese energiebeleid. Tot twee keer toe in 2009 en 2012 heeft de Europese Commissie Nederland formeel in gebreke gesteld met betrekking tot de invoering van Europese energieregelgeving, zoals die is vastgesteld in de zogeheten EPBD (Energy Performance of Buildings Directive).

In antwoord op vragen van de AvEPA (Associatie van Energie Prestatie Adviseurs) om opheldering over actuele stand van zaken schrijft Hodson dat het Nederlandse weerwoord op de twee achtereenvolgende EU-ingebrekestellingen van het binnenlandse energiebeleid ‘onbevredigend is’. “Verklaringen van Nederlandse autoriteiten dat verschillende onderdelen van de EPBD inmiddels zijn overgenomen – de meest recente in november 2014 – worden momenteel geanalyseerd. Pas nadat we de laatste wetgevende maatregelen hebben doorgelicht, kunnen we beslissen of de Nederlandse regering aan alle EPBD-verplichtingen heeft voldaan”, aldus het afdelingshoofd energy efficiency van het Europese Directoraat Generaal voor Energie.

Gedupeerde energieprestatie-adviseurs, verenigd in EnergyClaim, zijn al jaren verwikkeld in een juridisch gevecht met de Nederlandse overheid over een schadevergoeding voor de abrupte omslag van het Nederlandse energiebeleid. Tot het eerste kabinet-Balkenende (2002-2003) liep Nederland voorop. Het Nederlandse energiebeleid stond zelfs model voor de EPBD.

Vooruitlopend op de voorgeschreven introductie van het ‘Europese’ energieprestatiecertificaat dat kopers en huurders inzicht moet geven in het energiegebruik van de woning die zij overwegen te betrekken, hebben honderden ondernemende pioniers zich geschoold en geoefend in het (gecertificeerd) vaststellen van de energieprestatie van alle 7,5 miljoen woningen in Nederland. Goed voor 10.000 tot 12.000 banen was de verwachting.

Allemaal weggegooid geld, want vanaf 2003 heeft de overheid het stimuleren van energiebesparingsmaatregelen grotendeels gestaakt, voor zover niet in woorden dan toch zeker in daden. Nederland weigerde zelfs om het verplichte energieprestatiecertificaat te introduceren. Tegen alle afspraken in, zoals onomstotelijk werd vastgesteld door de Nationale ombudsman, vier jaar geleden. ‘De klachten van EnergyClaim zijn volledig gegrond’, verklaarde toenmalig ombudsman Alex Brenninkmeijer. De staat wijst elke schadeclaim af met de dooddoener dat het herroepen van de stimuleringsmaatregelen als een bedrijfsrisico moet worden beschouwd. Voor de rechter heeft de staat zelfs volgehouden dat de EPBD ’tijdig en juist’ is geïmplementeerd.

Het is de vraag hoe lang de Nederlandse overheid erin zal slagen ‘Brussel’ te misleiden, en een even forse als genante boete te ontlopen. Voor Luc Werring, de Nederlandse grondlegger van de EPBD, is het een uitgemaakte zaak dat het geïmproviseerde Doe-Het-Zelf-energielabel niet voldoet aan de eisen van de EPBD.

Werring was de belangrijkste adviseur van de Europese Commissie over energiezaken. Hij zegt: “De richtlijn laat geen enkele ruimte voor een doorgebeld, zelf opgegeven energieprestatiecertificaat. Dat zou hetzelfde zijn als autobezitters eigenhandig de APK van hun auto’s te laten invullen. Volstrekt absurd om zelf het energielabel van je huis vast te stellen. Bovendien, een richtlijn die is aangenomen, kan niet meer worden teruggedraaid of afgezwakt.”

Werring kan zich er behoorlijk over opwinden: “Ik maak me druk over de hypocriete instelling van Nederland. Er is consistentie te vinden in het sabotagebeleid door vijf opeenvolgende ministers, te beginnen bij Sybilla Dekker. Aanvankelijke onnozelheid is veranderd in doelbewuste berekening. Hoe komen we met de richtlijn weg zonder dat we het certificaat verplicht invoeren? Nederland heeft de Europese Commissie vakkundig zand in de ogen gestrooid.”

Alhoewel, het opleggen van boetes is geen loos dreigement. Als ook de Europese Commissie oordeelt dat Bloks Doe-Het-Zelf energielabel niet aan de EPBD voldoet, dan kan Nederland begin 2015 een maximale boete van 95 miljoen euro tegemoet zien. De huidige consultant energie en transport policy waarschuwt: “Ook al is die boete maar één miljoen per jaar; er is geen ministerie die op z’n begroting kan hard maken – we betalen elk jaar een miljoen – doordat we een milieurichtlijn niet hebben ingevoerd.”

Voor meer informatie: www.bouwinformatie.nl