De Borgingscommissie van het Energieakkoord stelt in een speciale netwerkbijeenkomst een aantal partijen in de gelegenheid nieuwe initiatieven aan te dragen. Zes initiatiefnemers, waaronder Uneto-VNI, zullen hun plannen op dinsdag 7 maart a.s. publiekelijk presenteren. Uiteindelijk doel is een versnelling realiseren van de energietransitie. De installateur kan daarbij volgens de brancheorganisatie een belangrijke rol spelen. Woordvoerder Dick Reijman: “Voor de installateur is een rol weggelegd als energieregisseur.”

“De installateur neemt steeds meer het voortouw bij de verduurzaming van gebouwen”, legt Reijman uit. “Logisch, gezien de ontwikkelingen die zich in de bouwbranche voltrekken. Zo neemt de installatiequote in gebouwen nog steeds toe. In bepaalde segmenten wordt al 40% van de bouwsom uitgetrokken voor installatietechniek. Bovendien heeft de installateur een sterke relatie met de klant. Na aanleg kan hij zijn meerwaarde aantonen door installaties tijdens de exploitatiefase te optimaliseren en zo energiebesparing en operationele kosten terug te brengen. Dit in tegenstelling tot de bouwende partijen die over het algemeen na de realisatie van het toneel verdwijnen.”

Wat houdt die nieuwe rol voor de installateur nou precies in? Reijman is hier duidelijk over: “De installateur gaat als energieregisseur optreden. Hij zorgt voor duurzame energieoplossingen, installeert slimme energiemanagementsystemen, kortom staat aan de wieg van Smart Buildings, oftewel adaptieve gebouwen, die zo min mogelijk energie gebruiken. Een aantal grote installateurs hebben zich deze werkwijze al eigen gemaakt. Ook middelgrote en kleinere installateurs kunnen hierin een rol van betekenis spelen of doen dat al.”

“Tegelijkertijd kan de installateur partijen bij elkaar brengen om gezamenlijk oplossingen te realiseren voor energiezuinige gebouwen,” vervolgt Reijman, “Daarbij zien we mogelijkheden voor een one-stop-shopping benadering met Duurzame Aanbieders. Dit werken we momenteel uit met Bouwend Nederland en OnderhoudNL..”

Aan het Uneto-VNI-initiatief ‘Energie en Duurzaamheid in de gebouwde omgeving’, waarvoor 7 maart dus de aftrap plaatsvindt, wordt geen einddatum opgehangen. De bedoeling is in eerste instantie om de uitvoering van het Energieakkoord te intensiveren.

Uneto-VNI wil de conferentie aangrijpen om de rol van de installateur bij het energie-transitieproces breed onder de aandacht brengen, van ontwerp en aanleg tot en met beheer en exploitatiefase: wat zijn de mogelijkheden en welke oplossingen kan hij inzetten? Kortom, hoe kan hij inhoud geven aan zijn rol als energieregisseur.

De vereniging zal zelf input geven, maar verwacht ook dat de overheid een bijdrage levert. Niet alleen als financier, maar door de juiste randvoorwaarden te creëren. Hoe? Reijman: “Door regelgeving behapbaar en overzichtelijk te houden en door actief haar rol als handhaver te vervullen. Laat de overheid bijvoorbeeld actief controleren of partijen voldoen aan de Wet Milieubeheer.”

De uitvoering van het Energieakkoord voor duurzame groei is inmiddels goed op streek. Door de inspanningen van velen, zo betoogt Uneto-VNI, zijn de doelen van het Energieakkoord voor 2020 en 2023 binnen bereik. ‘Maar daarmee staan we pas aan het begin: met de ratificatie van het Klimaatakkoord van Parijs worden de immense uitdagingen steeds duidelijker. Tegelijkertijd leert de nationale Klimaattop 2016 dat er in Nederland vele initiatieven ontstaan die de energietransitie in een hogere versnelling kunnen brengen.’

Meer dan veertig organisaties sloten in september 2013 het Energieakkoord voor duurzame groei. Gezamenlijk gaan zij voor verduurzaming van onze samenleving en economie. De ondertekenaars zetten zich de komende jaren in voor:

-een besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5 procent per jaar;

-100 petajoule energiebesparing per 2020;

-een toename van het aandeel hernieuwbare energieopwekking naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023;

-ten minste 15.000 voltijdbanen extra.

De conferentie van 7 maart is openbaar, heeft een interactieve opzet en is bedoeld voor zowel direct betrokkenen bij het Energieakkoord als andere belangstellenden die een bijdrage willen leveren aan een versnelling van de energietransitie.

Initiatieven die tijdens deze conferentie zullen worden aangedragen zijn afkomstig van:

  • de gassector (onder meer groen gas);
  • infrabeheerders en Rijkswaterstaat (Groenenettencoalitie);
  • waterschappen met Rijkswaterstaat (Monsterverbond water);
  • Uneto-VNI (programma Energie en Duurzaamheid in de gebouwde omgeving);
  • VNO-NCW en VIB (Thermische isolatie in de industrie en energiecentrales);
  • Dutch Green Building Council (Deltaplan Duurzame renovatie);
  • U kunt zich voor het bijwonen van deze conferentie hier aan te melden.

    [related_post themes="text"]