De herziene norm voor gebouwgebonden rookgasafvoersystemen, NEN 2757-1, is gepubliceerd. Deze norm betreft gebouwgebonden systemen met een belasting tot 130 kW. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar deze norm.

Op dit moment verwijst het Bouwbesluit 2012 nog naar de vorige versie van NEN 2757-1. Met name voor houtgestookte installaties wordt nu veel duidelijker omschreven hoe de juiste plaats van uitmonding moet worden bepaald waardoor de overlast door geurhinder wordt verminderd. Mede daarom adviseert NEN om vanaf nu de nieuwe versie te hanteren.
Voor grotere installaties bestaat NEN 2757-2. Daarvoor is ook een herziening in voorbereiding.

Wat is er gewijzigd?
De wijzigingen in NEN 2757-1 ten opzichte van de versie van 2011 zijn met name:
- Onderwerp en toepassingsgebied (hoofdstuk 1) zijn herschreven en aangevuld met een tabel om meer duidelijkheid te verschaffen.
- De bepalingsmethode in 5.3, voor de richting van de stroming in voorzieningen voor de afvoer van rookgas voor mechanische afvoer via een ventilator buiten het toestel, is sterk ingekort met een verwijzing naar hoofdstuk 7.
- Het begrip hinder is in hoofdstuk 6 nader uitgewerkt en de toegelaten plaats voor een uitmonding is duidelijker geregeld en aangescherpt. Zo is een uitmonding onder een balkonvloer in gestapelde bouw niet meer toegestaan.
Voor installaties met brandstoffen anders dan gas is de uitmonding altijd in het zgn. vrije uitmondingsgebied.
- Hoofdstuk 7, met de omvangrijke bepalingsmethoden voor de capaciteit, is sterk ingekort door verwijzing naar de relevante Europese normen.
- Hoofdstuk 8, met de berekeningsmethode voor de verdunningsfactor, is aangepast door de figuren voor de verschillende situaties direct bij de beschrijvingen daarvan te plaatsen in plaats van in een grote tabel.
- De bijlagen C, D en E zijn vervallen.

Naast deze norm en enkele andere normen die van belang zijn voor gasinstallaties, bestaat er de bekende NPR 3378 serie ‘Praktijkrichtlijn Gasinstallaties’. Deze normen en delen van de NPR maken deel uit van de webtool 'Werken-met-NPR-3378'. Een aantal delen uit deze NPR 3378-serie geeft toelichting en voorbeelden voor rookgasafvoersystemen voor gasgestookte installaties. De betreffende delen 60 en 61 zullen nog op de gewijzigde norm worden aangepast.

Voor toelichting op installaties voor andere brandstoffen en voor zgn ‘Custom built RGA’ zijn aparte praktijkrichtlijnen in voorbereiding.

Op onze nieuwsbrief abonneren