Vanaf 2020 gaat de overheid een investering in de DaglichtKas weer subsidiëren. Dat is althans het advies van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat. In het algemeen worden de adviezen van het PBL door het ministerie overgenomen. In het advies stelt het PBL voor om de investering gedurende 15 jaar te stimuleren met een maximum tarief van 0,084 euro per kWh.

De DaglichtKas, een innovatie die Technokas ontwikkelde, biedt de glastuinbouw een zonvolgend thermisch systeem in het dek van de kas waarmee telers warmte uit zonlicht kunnen oogsten. Daarvoor worden in het (dubbel)glas van het kasdek lenzen geplaatst. Deze lenzen zorgen voor het focussen van de zonlichtbundel op een vrijhangende buis onder het kasdek. In de buizen stroomt water dat door het zonlicht wordt opgewarmd. Deze warmte wordt via deze buizen afgevoerd naar een seizoensopslag in de bodem of dagopslag in bovengrondse tanks.

Vooral voor sierteelt
De DaglichtKas is met name geschikt voor de sierteelt, omdat in veel van die teelten geen direct zonlicht nodig is. Het kasdek van een DaglichtKas zorgt namelijk - mede door de lenzen in de ruiten - voor diffuus licht in de kas. In 2018 heeft Technokas een grote DaglichtKas van 5 hectare bij Ter Laak Orchids gerealiseerd. Deze kas ontving al subsidie, maar toen vanuit de SDE+-regeling. In 2018 en 2019 is de subsidiemogelijkheid voor de DaglichtKas door de overheid uit de SDE+-regeling geschrapt. Zij vond dat de innovatie te veel afweek van de standaard systemen die binnen de categorie zonthermie van de SDE+-regeling werden gesubsidieerd. Desondanks beloonde het ministerie van EZK Ter Laak Orchids eind 2018 met de EZK Energy Award, voor hun investering in de DaglichtKas.

Bijdrage aan verduurzaming
Het PBL adviseert de minister nu om in de nieuwe SDE++-regeling, die in 2020 van kracht wordt, de DaglichtKas opnieuw op te nemen. Het PBL heeft hiervoor het concept van de DaglichtKas nader onderzocht en alle meerkosten berekend, maar ook de energetische voordelen in kaart gebracht. De onderzoekers zijn van mening dat deze technische innovatie sterk bijdraagt aan de verduurzaming van de glastuinbouw en dat subsidie daarom is gerechtvaardigd om de meerinvestering ten opzichte van een conventionele kas deels te vergoeden.

Vergoeding voor meerinvestering
Naast het speciale kasdek met dubbelglas en lenzen, en de collector met de buizen boven in de kas, moet de ondernemer ook investeren in een warmtepomp, warmte- en koudeopslag en gerelateerde systemen. Ook moet de constructie van de kas iets steviger worden uitgevoerd. De subsidie die het PBL voorstelt, heeft echter betrekking op de meerinvestering voor de directe kosten van het innovatieve systeem, namelijk de lenzen, de collectorbuizen en het zonvolgsysteem. In die berekening komt het PBL bij haar voorstel voor een basisbedrag van 0,097 €/kWh. Met de DaglichtKas zou een ondernemer op basis van de huidige gasprijs op dit moment een maximale subsidie kunnen ontvangen van circa 12 euro per m2 per jaar. Om zijn kansen ten opzichte van andere duurzame energieproducenten te vergroten, kan hij echter ook besluiten om voor een lager bedrag in te schrijven.