Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) investeert dit jaar €30 miljoen extra in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI) specifiek op het thema Gebouwde omgeving. Om de bouw-, ontwerp- en technieksector te stimuleren en er de capaciteit op peil te houden wil het ministerie marktpartijen de komende jaren extra ondersteunen in de ontwikkeling van innovaties.

De Topsector Energie is hier blij mee want dit is belangrijk voor de doorbraak van veelbelovende combinaties van oplossingen, bijvoorbeeld combinaties met warmtepompen, zonnepanelen, batterijopslag en een nieuwe generatie warmte- en koudenetten. De MOOI-regeling zet in op snel en breed uitrolbare renovatieconcepten, gericht op de benodigde CO2-reductie in de gebouwde omgeving.

Meer kans op subsidie
TKI Urban Energy van de Topsector Energie begeleidt energie-innovaties in de gebouwde omgeving. TKI-directeur Michiel Kirch is dan ook blij met de nieuwe impuls. "De ontwikkelingen in de gebouwde omgeving gaan heel hard. Veel innovatieve bedrijven staan te trappelen om aan de slag te gaan, maar ze hebben wel steun nodig. Vanuit TKI Urban Energy helpen wij hen bij het vinden van kennis en samenwerkingspartners. Met de investering van het ministerie kunnen meer samenwerkingsverbanden financieel steun in de rug krijgen om succesvol de markt op te gaan."

Focus op Integrale oplossingen
In de MOOI-regeling ligt de focus niet op losstaande technieken, maar staan integrale oplossingen centraal van samenwerkende partijen die snel kunnen worden uitgerold. De markt reageert tot nu toe enthousiast op de regeling. Voor het thema Gebouwde Omgeving dienden verschillende consortia bij elkaar 71 voorlopige projectvoorstellen in. Daarmee wordt het oorspronkelijke subsidieplafond van € 27 miljoen ruim overschreden. Voor het ministerie van BZK was dat reden om het budget dit jaar meer dan te verdubbelen. Met deze extra investering zit er in totaal € 95 miljoen budget van het ministerie van BZK en van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de MOOI-regeling.

Anticyclische investering
"Vanwege het Klimaatakkoord hebben we snel, betaalbare oplossingen nodig om de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving te verminderen", zegt directeur Bouwen en Energie Ferdi Licher van BZK. "Door de coronacrisis dreigt de ontwikkeling daarvan stil te komen liggen, net als bouwactiviteiten en verduurzaming. Met de extra, anticyclische investering in de MOOI-regeling willen we dat voorkomen. De regeling biedt ruimte aan de markt om zelf met oplossingen te komen waarmee we onze missie om CO2 te reduceren kunnen behalen. Wie dat succesvol doet, heeft een potentiële markt van 8 miljoen woningen en wellicht een oplossing die wereldwijd interessant is."

Interessante innovaties
Kirch zit beroepsmatig dicht op energie-innovaties en ziet daarin interessante ontwikkelingen. "Denk aan de stille, zuinige en milieuvriendelijke thermo-akoestische warmtepomp. Of lichtgewicht zonnepanelen in combinatie met batterijopslag die geschikt zijn voor bedrijfsdaken zonder die te moeten verzwaren en die filevorming op het netwerk voorkomen. Veelbelovend is een nieuwe generatie warmte- en koudenetten met een grote buffercapaciteit voor warmte. Daardoor kan op elk adres op elk moment het hele jaar door warmte én koude geleverd worden. Hopelijk komen zulke baanbrekende oplossingen terug in MOOI-aanvragen."

Definitieve subsidieaanvragen
Partijen die uiterlijk 18 mei 2020 een MOOI-vooraanmelding hebben gedaan, kunnen tot 6 oktober 2020 17:00 uur hun definitieve subsidieaanvraag indienen. Manager Energie Innovatie Marian Poolen van RVO hoopt dat de markt dit met onverminderd enthousiasme doet. "De 71 aanmeldingen overtroffen alle verwachtingen. Kennelijk hebben we met de MOOI-regeling de juiste snaar in de markt geraakt. Met het verhoogde subsidiebudget ontstaat er in elk geval ruimte om meer projecten te honoreren. Zo zou er binnen de scope van de regeling een grotere variatie kunnen ontstaan van projecten en consortia, wat de energietransitie mogelijk sterker maakt."