Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 115 seconden

persfoto-green-dealEnnatuurlijk, de exploitant van het Tilburgse stadsverwarmingsnet, netwerkbeheerder Enexis en de gemeente Tilburg hebben afspraken gemaakt over een toekomstige duurzamere warmtevoorziening voor de stad. Dit is vastgelegd in de ‘Green Deal Warmtevoorziening Tilburg’. De ambitie is om 16.000 extra huishoudens aan te sluiten op alternatieve warmtevoorzieningen. Daarvoor starten binnenkort proefprojecten. Tilburg streeft ernaar om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Uiterlijk dat jaar moet de warmtevoorziening in de stad dus volledig draaien op duurzame bronnen.

Dit streven heeft consequenties voor zowel de bestaande als nieuw aan te leggen energie-infrastructuur. Om samen te zoeken naar nieuwe of uitbreiding van bestaande warmteprojecten, zijn samenwerkingen nodig die de ontwikkeling en exploitatie van warmteprojecten stimuleren en belemmeringen voor consumenten wegnemen. Uitgangspunt daarbij is de reductie van CO2-uitstoot tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

“Deze Green Deal draagt nadrukkelijk bij aan onze doelstelling voor een klimaatneutraal Tilburg. Samen met Enexis en Ennatuurlijk zoeken we naar duurzame en stabiele alternatieve warmtebronnen voor het warmtenet en mogelijkheden om de overgang van aardgas naar alternatieve warmtevoorzieningen mogelijk te maken”, aldus de Tilburgse klimaatwethouder Berend de Vries: “Onze ambitie is om in 2030 minimaal 16.000 huishoudens extra en vooral ook naar tevredenheid aangesloten te hebben op alternatieve warmtevoorzieningen.”

Een groot deel van de gasleidingen in Tilburg van Enexis is aan vervanging toe. Deze vervangingen worden de komende decennia geleidelijk uitgevoerd, waarbij gasleidingen met de laagste kwaliteit in de planning prioriteit krijgen. Het gaat om een investering voor een periode van 30 tot 40 jaar . Daarom is het zinvol om te kijken of de vervangingsopgave van Enexis benut kan worden om de warmtevoorziening te verduurzamen. Jan Peters, directeur Assetmanagement van Enexis: “Enexis wil de energietransitie bevorderen, op weg naar CO2 neutrale energievoorziening. Als we toch moeten vervangen, dan willen we graag kijken of er duurzamere alternatieven zijn. We kijken naar all electric oplossingen, maar er zullen vaak ook hybride varianten nodig zijn. In Tilburg ligt een warmtenet dat voor delen van de stad een duurzamer alternatief kan zijn. Met deze Green Deal geven we het startsein om samen met de gemeente Tilburg en Ennatuurlijk te starten om hier invulling aan te gaan geven. Enexis wil samen met Ennatuurlijk en de gemeente Tilburg met proefprojecten gaan leren wat er mogelijk en onmogelijk is op grotere schaal en voor langere termijn. We moeten aan de slag gaan.”

[related_post themes=”text”]