Tag Archives: energietransitie

Onduidelijkheid over gemeentebeleid energietransitie

Gepubliceerd op

Veel bewoners willen zich alvast voorbereiden op de energietransitie maar hebben geen idee wat hun gemeente van plan is. Gemeenten moeten in 2021 hun plannen rond hebben hoe zij de wijken gaan verduurzamen. Feenstra vroeg haar Bewonerspanel (1.500 respondenten = 50% van het panel) hoe zij aankijkt tegen de rol van de gemeente bij de energietransitie. 70% weet niet dat hun gemeente met plannen moet komen. 62% van de bewoners zegt haar informatie uit de landelijke media te halen.

 • Een groot deel van de inwoners (70%) is er niet van op de hoogte dat de gemeente hen in 2021 moet laten weten hoe de energievoorziening in hun wijk geregeld gaat worden.
 • Van de 30% die wel weet dat de gemeente in 2021 een plan moet hebben, wist 62% dit via de landelijke media. Slechts 14% zegt hierover door hun eigen gemeente geïnformeerd te zijn.
 • 70% van de respondenten geeft aan geen idee te hebben welke manieren er zijn - naast aardgas - om hun huis te verwarmen, om te koken en om warm water te tappen.

Bewoners willen weten waar ze aan toe zijn

 • 46% zou graag nu al weten welke oplossing er voor hun wijk gekozen wordt, zodat zij daar rekening mee kunnen houden. 22% gelooft het allemaal wel en maakt zich nergens druk om.
 • Opvallend: 69% wil graag meedenken/meepraten over de keuze van de toekomstige energievoorziening in hun wijk, “het heeft immers veel impact”.
 • Bijna 1/3 van de respondenten denkt dat er te weinig kennis aanwezig is bij gemeenten om de energietransitie in hun wijk goed te kunnen aanpakken.

Wie moet betalen?

Dat we van het aardgas af moeten staat vast. Dat de meeste woningen moeten verduurzamen is een feit. Maar waar ligt de verantwoordelijkheid? De respondenten hebben hierover een duidelijke mening:

 • 1/3 van de ondervraagden vindt dat de overheid volledig verantwoordelijk is voor het overgaan op nieuwe manieren van energievoorziening.
 • Ruim de helft (54%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor het regelen van de energievoorziening tot aan de voordeur.
 • Bijna de helft (48%) vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de kosten van de transitie tot aan de voordeur.
 • 42% vindt dat alle kosten (dus ook de kosten voor aanpassingen die nodig zijn in huis) door de overheid gedragen moeten worden.

Hoe nu verder?

Adriaan Pietersma, CEO van Feenstra, over de uitkomsten van het onderzoek onder de leden van het Bewonerspanel: “Wij willen graag weten wat onze bewoners denken over actuele zaken. De uitkomsten van dit onderzoek tonen onder andere dat onbekendheid over hoe nu verder met de energietransitie een grote uitdaging is. Daar ligt een rol voor ons als bedrijf maar ook zeker een rol voor de gemeenten om hun burgers beter te informeren over de energietransitie op gemeente- en wijkniveau. Er is nog veel onbekend. En onbekend maakt onbemind. Daarnaast wordt weer eens duidelijk dat de kosten van de transitie een barrière vormen voor veel mensen om nu al actief met de energietransitie bezig te gaan.”

Quotes van respondenten

 • "De gemeente zou per wijk bijeenkomsten moeten organiseren, dan creëer je draagvlak onder de bewoners."
 • "Overheid en bewoners moeten samenwerken. De overheid geeft aan uit welke voorzieningen gekozen kan worden, de bewoners geven aan wat hun financiële mogelijkheden zijn en wat voor hun huis de beste oplossing is."
 • "Ik vind dat we de verduurzaming Europees moeten aanpakken."
 • "Ik denk dat we wel op zonnepanelen en een warmtepomp uitkomen, maar we moeten éérst isoleren. Dat zou prachtig met een collectief project vanuit de gemeente kunnen."

Behoudende geluiden zijn er ook:

 • "Gas is schoner en betrouwbaarder dan alle andere energievormen."
 • "Moeten we van het gas af? Dat wil ik eerst nog wel eens zien."
 • "Verduurzamen moet, maar we kunnen beter even afwachten. Ik denk dat er in de toekomst veel betere oplossingen komen."

Bewonerspanel

Het bewonerspanel van Feenstra telt ruim 3.000 leden. Het panel wordt beheerd door marktonderzoeksbureau MWM2. Bewoners (woningeigenaren en huurders) kunnen zichzelf inschrijven voor het panel en hun mening geven over allerlei onderwerpen die te maken hebben met gezond, comfortabel en veilig wonen. Deze informatie wordt door Feenstra gebruikt om hun dienstverlening beter af te stemmen op de wensen. Daarnaast worden de uitkomsten van de onderzoeken ingezet om actuele kwesties inzichtelijk en bespreekbaar te maken.

Cursussen en Workshops

 • Geen evenementen

Op onze nieuwsbrief abonneren

Klaarstomen voor de energietransitie

Gepubliceerd op

Het Wasco Energie Centrum is al vanaf 2000 dé plek waar je als installateur op de hoogte blijft van de modernste duurzame energiesystemen en energiebesparende technologieën.

Brede aanpak moet tienduizenden technici opleveren voor energietransitie

Gepubliceerd op

Dertien organisaties uit het mbo, het bedrijfsleven en de overheid hebben het convenant mbo-aanbod Klimaattechniek ondertekend. De organisaties gaan zorgen voor een mbo-opleidingsaanbod dat meebeweegt met de veranderingen in de energietransitie, circulariteit en klimaatadaptatie. De afspraken uit het convenant sluiten daarmee aan op het recente ontwerp-klimaatakkoord. Mbo en bedrijfsleven willen zo laten zien dat ze inspringen op de vraag van de markt naar meer gespecialiseerde vakkrachten.

De ministers Van Engelshoven (OCW) en Ollongren (BZK) tekenden het convenant samen met vertegenwoordigers van organisaties uit de sector Onderwijs en Bouw en Techniek. Zij deden dit op een bijzondere locatie in Zoetermeer: de voormalige Tango-garage in de wijk Palenstein. Dit is een van de eerste wijken in Nederland die aardgasvrij wordt gemaakt. De gemeente Zoetermeer laat deze wijk ombouwen tot een innovatieve leeromgeving voor energietransitie voor onder meer de studenten van mboRijnland.

Technici met green skills
Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland, één van de ondertekenaars, is blij met de gemaakte afspraak: “Dit convenant is voor de technische sector cruciaal. Het is geweldig dat zoveel branches, de overheid én het mbo de schouders hieronder zetten. Beroepen veranderen snel als gevolg van de energietransitie. Dat vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Dankzij deze afspraak leiden we de komende jaren tienduizenden technici met green skills op voor de energietransitie en dat is hard nodig.”

Aantrekkelijk onderwijs en werkgaranties voor gekwalificeerde mbo’ers
De verduurzaming van ruim 7 miljoen woningen en 1,1 miljoen kantoren, bedrijfsgebouwen, scholen en ziekenhuizen vraagt om technici die opgeleid worden voor nieuwe manieren van werken en nieuwe technieken. Bedrijfsleven en onderwijs spreken af om de veranderingen in de beroepspraktijk zo snel mogelijk te vertalen naar het onderwijsaanbod. De initiatiefnemers verwachten dat de mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker worden voor bijvoorbeeld zij-instromers.

Werkgarantie
Elke ondertekenaar van het mbo-convenant levert een bijdrage. De sector Bouw en Techniek geeft aan hoe de beroepen veranderen en deelt deze informatie met de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). SBB zet zich in om de diploma-eisen in de kwalificatiedossiers actueel te houden en zorgt met scholen en bedrijven voor passende leerbanen en stages. De MBO Raad stimuleert de mbo-scholen de wijzigingen te vertalen naar passend onderwijs samen met de leerbedrijven in de regio. Scholen aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) zullen maatwerktrajecten voor zij-instromers ontwikkelen. De bouw- en installatiebedrijven bieden werkgaranties voor nieuw op te leiden gespecialiseerde technische vakmensen. De overheid zorgt voor continuïteit in de jaarlijks te bouwen en te verbouwen woningen.

Convenantpartners
Behalve Techniek Nederland hebben de volgende organisaties het convenant ondertekend: de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de MBO Raad, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), FNV, CNV, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, FME en Netbeheer Nederland.

100 denkers buigen zich over de energietransitie

Gepubliceerd op

Vandaag buigen in de Haagse Ridderzaal 100 denkers uit het bedrijfsleven, de overheid, de wetenschap en de startup community zich over de vraag: Hoe kunnen we sleuteltechnologieën omzetten naar impactvolle innovatie en het voortouw nemen in het wereldwijd verminderen van onze ecologische footprint? Doel is versnelling creëren en de (economische) kansen te pakken die de energietransitie ons als land biedt.

Eén van de initiatiefnemers is Special Envoy StartupDelta van Constantijn van Oranje. “De energietransitie is ongetwijfeld een van de meest urgente uitdagingen voor onze wereldwijde gemeenschap`, legt hij uit. `Om deze uitdaging op tijd het hoofd te bieden, volstaan de huidige technologie, bedrijfsmodellen en regelgeving niet meer. Daarom is het zo belangrijk dat dit event alle betrokken partijen bij elkaar brengt. Alleen zo kunnen we vaste denkpatronen doorbreken, echte impactvolle innovaties ontwikkelen en de energietransitie omzetten naar een kans om op wereldniveau onze Nederlandse innovatiekracht te tonen.”

Aan tien rondetafels bespreken de deelnemers vraagstukken als: ‘Hoe kunnen we de groei van de inzet van zonne-energie in Nederland voortzetten?’ en ‘Hoe zorgen we voor voldoende duurzaam opgewekte  energie in periodes van weinig wind en weinig zon?’ Bij alle vraagstukken geldt dat die een veelvoud van partijen met verschillende belangen raken, van bedrijven en overheden tot toezichthouders, kennisinstellingen en startups. Ze kunnen daarom ook het meest effectief worden opgelost door nieuwe vormen van (publiek-private) samenwerking tussen al deze partijen, waarbij het toepassen van technologieën als blockchain en artificial intelligence (AI) voor een doorbraak kunnen zorgen.

“Doe meer om Aquathermie mogelijk te maken”

Gepubliceerd op

Amsterdams wethouder Sharon Dijksma schrijft in een brief aan minister Wiebes en de klimaattafels dat het Rijk daarom meer moet doen om Aquathermie mogelijk te maken. ‘Door warmte uit water te winnen, kan Amsterdam voor 60 procent verwarmd worden. Dijkgraaf Gerhard van den Top van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, die samen met wethouder Dijksma de brief schreef, zegt desgevraagd bij BNR dat “het onze inzet is om dit in het Klimaatakkoord te krijgen.”

Het gaat Van den Top om winning van warmte uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. “Je wint de warmte uit het water en dat sla je ondergronds op in een warmtewisselaar. Met name nieuwbouwwijken hebben groot potentieel.”

Het ontbreekt Amsterdam, dat in 2040 van het gas af wil zijn, vooralsnog aan de vereiste infrastructuur - warmtenetwerken, opslag en warmtewisselaars.

Energietransitie zorgt voor duizenden extra banen in sector

Gepubliceerd op

In 2017 waren er in Nederland 54 duizend voltijdbanen in hernieuwbare energie en energiebesparing. In 2008 waren dit er nog 35 duizend. In de installatiesector zijn er sindsdien duizenden banen bijgekomen. Dit blijkt uit onderzoek dat het CBS vandaag publiceert.

Verreweg de meeste werkgelegenheid in hernieuwbare energie en energiebesparing komt voort uit investeringen. De realisatie hiervan was in 2017 goed voor 51 duizend voltijdbanen. Binnen de investeringen in hernieuwbare energie heeft een verschuiving plaatsgevonden van biomassa naar andere typen. Terwijl de investeringen in biomassa daalden, stegen die in de overige vormen van hernieuwbare energie. De werkgelegenheid vanwege investeringen in zonne-energie nam het meeste toe: van ruim 2,3 duizend voltijdbanen in 2008 naar bijna 7 duizend voltijdbanen in 2016. Dit zijn voornamelijk banen in de installatiesector.

De werkgelegenheid in de exploitatiefase van hernieuwbare energie is sinds 2008 gestegen van 1800 naar 3100 voltijdbanen. De sterkste stijging vond plaats in de exploitatie van zonne-energie: in 2008 was de werkgelegenheid hierin nog verwaarloosbaar, terwijl deze in 2017 goed was voor bijna 600 voltijdbanen. Ook de werkgelegenheid in de exploitatie van windenergie, biomassa en biogas is gestegen.

‘Nieuw kabinet geeft vaart aan de energietransitie’

Gepubliceerd op

Uneto-VNI verwacht dat de energietransitie met het regeerakkoord van Rutte-III extra vaart krijgt. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel ziet vooral het plan om de nieuwbouw én een groot aantal bestaande woningen aardgasvrij te maken als een signaal dat het roer van de energievoorziening om gaat. Voorzitter Doekle Terpstra: “De leden van Uneto-VNI gaan deze uitdaging graag samen met de overheid en onze andere partners aan.”