Tag Archives: duurzaamheid

“Puinruimen”

Gepubliceerd op

Chris Zijdeveld voorzag al in de jaren 70 Schiedam van energiezuinige en comfortabele huizen. Later was hij als adviseur betrokken bij vele vernieuwende projecten. Zijdeveld is niet alleen vertrouwd met overheidsbeleid en duurzaam ontwerpen, maar geeft ook advies over de toepassing van innovatieve producten.

Lees het artikel verder op InstallateursZaken.nl of in de app

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Duurzaamheid nauwelijks belangrijk bij openbare aanbestedingen

Gepubliceerd op

In opdracht van Bouwend Nederland analyseert de Stichting Aanbestedingsinstituut Bouw & Infra sinds 2016 alle openbare aanbestedingen op de mate van gunning op duurzaamheid. Dit onafhankelijke instituut adviseert opdrachtgevers en -nemers om de kwaliteit in aanbestedingen te vergroten. Uit de volledige analyse van 2018 blijkt onder meer dat in 73,1% van alle openbare aanbestedingen duurzaamheid geen rol speelt.

In de overige 26,9% werd wel gewerkt met duurzame gunningscriteria. Maar als er werd gegund op duurzaamheid telde dat in 58,4% van de gevallen voor 15% of minder mee in de gunning. “Ondanks dat de grote lijn teleurstellend is, ben ik blij dat er ook opdrachtgevers zijn die zich positief onderscheiden!”, zegt Helen Visser, Programmamanager Duurzaamheid bij Bouwend Nederland. Zij doelt daarmee onder andere op de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Amersfoort en Hollands Kroon. “Daarom zetten wij deze duurzaamheidsambassadeurs graag in het zonnetje, en hopen dat zij als voorbeeld dienen voor publieke opdrachtgevers die buiten deze lijst vallen.”

Achtergrond van analyse

Bouwend Nederland pleit al jaren voor meer kwaliteit in aanbestedingen, met meer aandacht voor duurzaamheid en niet alleen gunnen op laagste prijs. “Vanuit onze achterban horen we al geruime tijd dat duurzame innovaties vaak niet gerealiseerd worden, omdat hier binnen de aanbesteding geen ruimte voor is,” zegt Visser. “Ook horen we dat contracten met langjarig onderhoud en beheer steeds minder worden toegepast. Dergelijke contractvormen stimuleren juist het maken van doordachte duurzame keuzes, waarvan zowel opdrachtgevers en opdrachtnemers langjarig profiteren.”

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Corrosiepreventie

Gepubliceerd op

In moderne verwarmings- en koelinstallaties worden zeer diverse materialen gebruikt; zowel metalen als kunststoffen, rubbers en gemengde samenstellingen. In combinatie met vaak kleine diameters zijn de systemen hierdoor gevoelig voor vervuiling. Deze vervuiling ontstaat door corrosieprocessen in de installatie. De nieuwe ISSO-publicatie 13 geeft richtlijnen voor de programma-, ontwerp- en uitwerkingsfase om corrosie en samenhangende vervuiling te voorkomen.

Schade door lekkage, vroegtijdige vervanging van componenten, vastzittende regelkleppen en comfortklachten; een greep uit de problemen die corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties kunnen veroorzaken. Andere problemen zijn bijvoorbeeld het ontzinken van messing componenten.

Lagere watertemperaturen
De ISSO-publicatie ‘Aanbevelingen ter voorkoming van corrosie en ketelsteenvorming in watervoerende installaties’ bestaat al sinds 1983. Maar 40 jaar geleden werden cv-installaties aangelegd in staal en werd er op hoge temperaturen gestookt. Tegenwoordig bestaan installaties uit veel meer materialen en stoken we op lagere watertemperaturen (LTV). Daardoor was ISSO-publicatie 13 niet langer volledig en actueel. De nieuwe uitgave sluit weer aan bij de hedendaagse installatiepraktijk.

Storingen voorkomen door juiste waterkwaliteit
De nieuwe ISSO-publicatie 13 bevat richtlijnen voor het ontwerp, de realisatie, en het onderhoud en beheer van een storingsvrije installatie. Het voorkomen van zuurstoftoetreding in de installatie is een essentiële factor om corrosie te voorkomen. Afhankelijk van de robuustheid van het systeem en de gebruikte materialen kan de gewenste waterkwaliteit worden bepaald. Verder zijn er aandachtspunten in opgenomen en stappenplannen die helpen bij het maken van keuzes.

Doelgroep
Deze ISSO-publicatie is voornamelijk bedoeld voor vakmensen die gesloten gekoeld- en warmwatersystemen ontwerpen en realiseren, zoals installatieadviseurs, ontwerpers en werkvoorbereiders. Aangezien het handboek ook gaat over de beheerfase, is Publicatie 13 zeer zeker ook van belang voor servicetechnici, waterbehandelaars en gebouwbeheerders.

Input van professionals
Deze herziene uitgave is tot stand gekomen mede dankzij professionals. Zij zijn vertegenwoordigd in een groep crowdfunders, een ISSO-Kontaktgroep en een werkgroep. In de kontaktgroep zijn alle belanghebbenden vertegenwoordigd, van installateur, adviseur tot fabrikant en eindgebruiker. De kleinere werkgroep heeft het schrijfwerk en de redactie voor rekening genomen. De publicatie is beschikbaar via de ISSO-KennisBank.

 

Op onze nieuwsbrief abonneren

Gebouw provincie verduurzaamd

Gepubliceerd op

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan hoofdaannemer Kuijpers, die met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis een team heeft gevormd. Vandaag tekenden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Aukje Kuypers (algemeen directeur Kuijpers) hiervoor de benodigde contracten.

“Vandaag hebben we samen met de hoofdaannemer Kuijpers de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw officieel ondertekend. Als provincie staan we voor het behoud van dingen die goed zijn en geven we met deze renovatie het goede voorbeeld. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Duurzaam en energieneutraal gebouw
Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld.

Breed pakket aan maatregelen
De duurzame renovatie van het provinciehuis sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, welke natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) ervoor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning
Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt Kuijpers de komende periode ook een Masterplan voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.

Integrale aanpak verduurzamen vastgoed
Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen, vragen om een integrale aanpak. Met zijn technische kennis en kunde speelt Kuijpers vandaag al een grote rol bij het bieden van een oplossing voor deze verduurzamingsvraagstukken. Door het in huis halen van bouwkundige kennis en het integraal ontwikkelen van zijn duurzaamheidspropositie, maakt Kuijpers zijn dienstverlening compleet. Het bedrijf zet hiermee actief in op het integraal verduurzamen van bestaand vastgoed door techniek en ook bouw voortaan integraal aan te bieden. Hierbij is Kuijpers als contractpartner het aanspreekpunt voor de totale verduurzaming. Deze keuze is een logische stap voor opdrachtgevers om vanuit de energieprestatie en omgevingsbeleving, de benodigde versnelling in de energietransitie mogelijk te maken.

Energiezuinige woningen voor lagere prijzen

Gepubliceerd op

Bij de bouw van zeer energiezuinige woningen vormt de kostenpost nog vaak een belangrijke drempel. Het systeem van House Energy Optimum (HEO) stelt corporaties, ontwikkelaars en bouwers in staat energiezuinige nieuwbouwwoningen tegen lagere kosten te ontwerpen en te bouwen. HEO is het resultaat van een strategische samenwerking van ATAG Verwarming, Duco Ventilation & Sun Control, Jaga, Kingspan Insulation, Kingspan Unidek en Ubbink.

Met een praktijkberekening kunt u exact zien wat u kunt besparen. Op basis van uw schets- of voorlopig ontwerp worden nieuw te bouwen woningen met HEO geengineerd. Uitgangspunt is het bereiken van het optimum tussen bouwkundige en installatietechnische maatregelen. Daardoor worden energieprestatie, comfort en een gezond binnenklimaat geborgd. De energieprestatie is bovendien verzekerbaar en dat is uniek in Nederland.

Isolatie en installatie
Meestal wordt de verplichting om aardgasloos te bouwen als boosdoener van de hoge bouwkosten aangewezen. Dit is slechts ten dele waar. Hoe energiezuiniger de woning, des te meer technieken er aan te pas komen. Daarmee wordt het proces complexer voor ontwikkelaars, architecten, adviseurs en bouwers. Energiezuinige installaties komen echter alleen optimaal tot hun recht in een goed ontworpen en gebouwde woning met een hoogwaardige buitenschil. Dit ontwerpproces moet integraal worden benaderd. In de praktijk zien we dat dit vaak gesegmenteerd plaatsvindt. Woningen worden meermaals herontworpen. Hierdoor nemen de kosten toe en zijn de prestaties vaak slechter dan beoogd.

Substantiële kostenreductie
Om de kosten te beheersen en de kwaliteit te waarborgen werkt HEO volgens het principe van pre-engineering. Hiermee is 85 procent van het technische voorwerk al verricht. De resterende 15 procent wordt projectspecifiek ingevuld op basis van de eisen en wensen van de opdrachtgever en de architect. Deze integrale benadering zorgt voor een betere ontwerp- en bouwkwaliteit en een proces dat sneller verloopt dan normaal. Het resultaat is een betere woning met verzekerbare prestatiegarantie en lagere ontwerp- en bouwkosten. De besparing kan oplopen tot meer dan 10 procent van de stichtingskosten.

Ontwerpvrijheid en verzekerbaarheid
HEO richt zich op grondgebonden nieuwbouwwoningen. Het systeem kan worden ingepast in volledige systeembouw, maar ook in stapelbouw of gietbouw. Bij de pre-engineering is uitgegaan van een voorbeeldwoning, zoals die vandaag de dag gebouwd wordt. De architect heeft zelf de vrijheid om een ontwerp te maken. HEO helpt de architect vervolgens om het HEO-concept in te passen en de prestaties te borgen. Er zijn in drie energieambities om uit te kiezen:  EPC 0,4, BENG en Nul op de Meter. Corporaties die op dit moment met een bescheiden portemonnee ontwikkelen, kunnen op een later moment woningen upgraden zonder kostbare aanpassingen te verrichten. De energieprestatie van de woningen in alle drie de energieambities zijn verzekerbaar.

Het HEO-rekenvoorbeeld kunt u downloaden op www.bouwheo.nl

Warmtenetten kunnen sleutelrol krijgen bij energietransitie

Gepubliceerd op

De warmtesector in Nederland staat door de energietransitie in het middelpunt van de belangstelling. Een warmtenet kan immers een uitstekend alternatief zijn in een toekomst zonder aardgas. Dat betekent wel dat de sector méér moet doen. Openheid verschaffen. Naar buiten treden. Werken aan klantgerichtheid. Dat was de rode draad tijdens de Jaarbijeenkomst van de Stichting Warmtenetwerk, recentelijk in Utrecht. De sector pakt die handschoen op.

Warmtebedrijven stonden tot voor kort in een relatief onopvallende hoek van het energiespeelveld. Ze zorgden voor betrouwbare levering van bijvoorbeeld stadsverwarming, en werden vooral gekend als technische experts. Hoogstens kwamen ze ongemakkelijk in het nieuws als via de media vragen werden gesteld over al of niet vermeende monopolieposities, onduidelijke kosten en hoge tarieven. Dat er argwaan is, is niet te ontkennen. Het imago van de sector kan soms nog wel enige verbetering gebruiken.

Belangrijke rol
Door de energietransitie kan alles anders worden. In het Klimaatakkoord is een belangrijke rol voor warmtenetten weggelegd. Gemeenten ontwikkelen nu warmtevisies, waarin warmtenetwerken vaak een belangrijke rol spelen. Veelzeggend is dat veel mensen tegenwoordig hun energiebedrijf bellen met vragen als: “Heeft het wel zin om een nieuwe cv-ketel te nemen als ik straks een aansluiting krijg op een warmtenet? En wanneer gaan ze in mijn gemeente eigenlijk met de aanleg van zo’n net beginnen?”

Verduurzaming warmtebronnen
Deelnemers aan de Jaarbijeenkomst in Utrecht vonden elkaar in de wens om te werken aan de verbetering van het maatschappelijk draagvlak, aan duidelijkheid over de kosten en tarieven, aan verduurzaming van de warmtebronnen en aan haalbare verdienmodellen. De steun van een invloedrijke club als Natuur & Milieu is er al: namens Wilma Berends schaarde deze organisatie zich achter de sector, onder de vlag ‘Geef warmte de leiding’. Natuur & Milieu heeft een warmtepact opgesteld waarbij de grote warmtebedrijven Nuon/Vattenfall, Eneco en Ennatuurlijk zich al hebben aangesloten. De ondertekening is half juli.

Draagvlak warmtenetten
Erik Stronk (CEO warmtebedrijf Ennatuurlijk, dagvoorzitter) doet een oproep om de vaart erin te houden. “Laten we als sector beter samenwerken. Laten we voortbouwen op wat er is en vooral werken aan goed draagvlak.” Positieve ervaringen met warmtenetwerken in Scandinavië laten volgens hem zien dat het maatschappelijk draagvlak voor warmtenetten sterk kan zijn – ook in Nederland.

‘Vol gas naar gasloos’

Gepubliceerd op

De themadag ‘Vol gas voor gasloos: FEIT of FICTIE?’ van ventilatiefabrikant Duco is vorige week woensdag uitgedraaid op een recordeditie. Niet minder dan 250 professionals kwamen tijdens de themadag met elkaar in contact om de vastgoedwereld van morgen te vormen. De complete Nederlandse woningvoorraad moet van het gas af. Een forse opgave waarvoor samenwerking en kennisdeling essentieel zijn.

Helga van Leur gaf de aftrap van de themadag. Aan de hand van praktische tips bracht Helga het publiek bij hoe je duurzaamheid in gebouwen bewerkstelligt. Vooruitdenken is belangrijk. We willen allemaal veilig zijn en overleven. Dus moeten we zorgen dat de aarde voor toekomstige generaties behouden blijft. Geen “ja maar” meer, maar “oké, hoe dan?” Helga vertelde het publiek ook over omdenken: het denken in termen van kansen en niet van problemen.

Duurzaam verwarmen
Warmte adviseur Rob Verbrugge had het over het comfort van laagtemperatuur-vloerverwarming. Volgens Rob gaat de sector er gemakshalve vanuit dat we weten wat consumenten comfortabel vinden. Met de verbeterde isolatie is de warmtelast van de woningen lager en zou dus eigenlijk ook met een kleiner vermogen verwarmd kunnen worden. LT-vloerverwarming zal een nieuwe dimensie moeten gaan realiseren. Wellicht moet vloerverwarming kantelen naar wandverwarming, moet de traagheid die de vloermassa veroorzaakt worden weggenomen of zullen er combinaties van deels vloer en deels andere afgiftesystemen moeten ontstaan.

Warmtepompen
Als laatste nam Joy den Hartog, technisch-commercieel adviseur bij Duco, het woord. Den Hartog stelde dat de woningbouw gaat en moet veranderen. Op korte termijn gaan de BENG-eisen gelden; op langere termijn ligt er de eis van energieneutraal bouwen. Ondertussen spelen nog discussies als #VanGasLos en de kwaliteit van de binnenlucht. Al die ontwikkelingen gaan onherroepelijk leiden tot veranderingen in de woningbouw, waarbij zwaar wordt ingezet op nieuwe technieken zoals duurzame warmtepompen.

Aanscherping BENG-eisen

Gepubliceerd op

Aanscherping BENG-eisen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Met deze wijziging moeten vanaf 1 juli 2020 alle nieuw te bouwen gebouwen voldoen aan de Bijna Energieneutrale Gebouw eisen (BENG). Daarmee worden strengere eisen gesteld om zo het energiegebruik te verlagen. “De installateur krijgt eindelijk grip op het verhaal.”

Gebouwen spelen een belangrijke rol in het Europese energiebeleid vanwege hun grote bijdrage aan het energiegebruik en de daarmee gepaard gaande CO₂ emissies. In Nederland worden nog 1 miljoen woningen bijgebouwd. Met de nieuwe BENG-eisen wordt in Nederland een belangrijke stap gezet om het energiegebruik van woningen en gebouwen te beperken.

Internetconsultatie
De strengere eisen hebben grote consequenties voor ontwikkelaars, architecten en bouwers en vragen om een zorgvuldige invoering. De minister heeft dan ook goed naar de adviezen geluisterd die kwamen uit de internetconsultatie. De reacties op de nieuwe BENG-eisen waren divers. Duidelijk was wel dat de BENG 1 eis, de maximale energiebehoefte van een gebouw, scherper mocht. Ollongren: ‘Ik heb deze eis aangescherpt. De BENG 1 eis voor de meeste tussenwoningen gaat hiermee van 70 kWh/m².jr naar 55kWh/m².jr. Van belang is dat de nieuwe gebouwen zo energiezuinig mogelijk zijn, zodat er niet onnodig energie wordt gebruikt.’

Correctie
Deze differentiatie – waar de Tweede Kamer ook op heeft aangedrongen - leidt verder tot een aanscherping van de eis voor de meeste woongebouwen, voor een deel van hoekwoningen en twee-onder-een-kapwoningen en voor een beperkt deel van de vrijstaande woningen. In de internetconsultatie was verder aangegeven dat lichte bouwwijzen (zoals hout- en skeletbouwwoningen) onnodig worden benadeeld, terwijl op bouwmaterialenniveau de daarbij gebruikte materialen juist goed her te gebruiken zijn. Hieraan is tegemoetgekomen doordat de BENG 1 eis voor lichte bouwmaterialen wordt gecorrigeerd met 5 kWh/m².jr.

De BENG-eisen nu per 1 juli 2020
Partijen hebben via de internetconsultatie aangegeven dat de inwerkingtreding de BENG-eisen minimaal zes maanden na het beschikbaar komen van de noodzakelijke uitgeteste rekensoftware zijn ingang moet vinden, op zijn vroegst per 1 juli 2020. Het is van belang dat de markt zich goed kan voorbereiden op deze nieuwe bouweisen, daarom is de inwerkingtreding zes maanden later.

Gezond binnenklimaat
De minister ziet ook het belang van extra aandacht voor wooncomfort en een gezond binnenklimaat.  In zeer goed geïsoleerde woningen is een gezond binnenklimaat in grote mate afhankelijk van de voorzieningen voor luchtverversing in gebouwen. Veel bewoners hebben de neiging om bij tocht de ventilatieopeningen af te sluiten, waardoor er voor de gezondheid nadelige situatie kan ontstaan. Om dit te voorkomen is er een maximum gesteld aan luchtsnelheid van verse (koude) ventilatielucht in gebouwen, zodat er geen tochtoverlast wordt ervaren.

Wat verandert er?
De nieuwe BENG eisen vervangen de EPC, de huidige eis voor nieuwbouw. De BENG eisen geven meer waarborgen dat een gebouw energiezuinig wordt ontworpen dan de EPC. Bij de EPC zou bijvoorbeeld een matige isolatie van de gebouwschil in een gebouw kunnen worden gezet, waarbij de EPC-eis kan worden gehaald door de energieverliezen te compenseren met zonnepanelen. De EPC-eis houdt namelijk geen rekening met het energieverlies van de woning door de gebouwnorm. Door de invoering van BENG-eisen kan dit niet meer, omdat BENG wel zelfstandige eisen stelt aan de schil van een gebouw en aan het aandeel hernieuwbare energie.

Blij
Carl-peter Goossen is mededirecteur van adviseur BouwNext. Daarnaast zat hij in een werkgroep die de NTA 8800 opstelde, een rekenmethode om de energieprestatie van gebouwen vast te stellen. Goossen is in zijn nopjes met de nieuwe invulling van de BENG-eisen. “Met deze eisen worden bouwers en installateurs gestimuleerd om integrale oplossingen te zoeken. De bouwer levert als het ware het framework voor een energiezuinig gebouw, bijvoorbeeld door goede isolatie aan te brengen en de juiste beglazing en kozijnen toe te passen. En de installateur zorgt vervolgens voor de verdere invulling met bijvoorbeeld warmtepompen, balansventilatie en andere duurzame installatietechnische oplossingen.”

Rekenen
Bovendien krijgt de installateur meer grip op het hele verhaal, aldus Goossen. “Als de concepteisen waren goedgekeurd, zou een installateur met een kanon op een mug gaan schieten. Met de vernieuwde eisen kan hij echter wel heel gericht berekenen hoe groot hij bijvoorbeeld de warmtepomp moet dimensioneren. Dat zal resulteren in lagere faalkosten voor de installateur en meer comfort plus een energiezuinigere woning voor de consument.”

 

 

Duurzaamheid verkopen

Gepubliceerd op

Kantelen, noemen ze het in vakjargon. Nederland staat aan de vooravond van een aardverschuiving. Iedereen weet dat de energietransitie onomkeerbaar is, maar vooralsnog aarzelt de consument om en masse over te stappen op duurzame oplossingen. Waarom?

Lees het artikel op InstallateursZaken.nl

Nieuwe BENG-software

Gepubliceerd op

DGMR Software en Earth Energie Advies bundelen hun kennis, kunde en ontwikkelcapaciteit om nieuwe BENG-rekensoftware te ontwikkelen. Ze komen voor januari 2020 gezamenlijk op de markt met het nieuwe product Uniec 3.

De NTA 8800 is een complexe norm om software voor te ontwikkelen. Tel hierbij op de ingangsdatum van 1 januari 2020 die de overheid hanteert. Deze twee factoren zorgen voor een grote tijdsdruk op de ontwikkeling van software. DGMR Software focuste zich sinds de zomer op BENGcalc als opvolger van ENORM. Vanaf nu steken beide partijen hun energie in de ontwikkeling van Uniec 3.

DGMR Software en Earth Energie Advies integreren hun ideeën in Uniec 3, zodat ze optimaal gebruiksgemak kunnen realiseren. Ook richten ze een deskundige helpdesk in om gebruikers te assisteren. Om bij de overgang naar NTA 8800 te leren werken met Uniec 3 presenteren de partners een praktisch cursusaanbod.

In het najaar van 2019 lanceren de twee softwareontwikkelaars de eerste versie van Uniec 3. De voortgang in de ontwikkeling is te volgen op de Uniec 3-site.

Extreem compacte dakventilatoren

Gepubliceerd op

Om voor iedere toepassing een oplossing te kunnen bieden produceert Soler & Palau meer dan 400 verschillende modellen dakventilatoren.  Ter uitbreiding van het programma heeft S&P extreem compacte dakventilatoren aan haar pakket toegevoegd.

De nieuwe TPSB Ecowatt gelijkstroom ventilatoren zijn beschikbaar voor capaciteiten van 400 tot 1.400 m3/h. De beschikbare voetmaten zijn 300x300 en 435x435 mm, waardoor deze ventilatoren in veel gevallen op bestaande dakopstanden passen.

De aansluitdoos is voorzien van een ingebouwde werkschakelaar, en inwendig is een potmeter voorzien waarmee het toerental kan worden ingesteld. Een afstandsbediening is dus niet nodig. Ook kan, indien gewenst, eenvoudig met een extern 0-10V signaal het toerental worden bepaald. Vanzelfsprekend zijn alle gebruikelijke toebehoren beschikbaar, zoals (geluiddempende) dakopstand, dakopstand voor schuine daken en een terugslagklep. Uit voorraad leverbaar.

“Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet hoog wordt opgeschroefd”

Gepubliceerd op

Wie nu in de installatiebranche aan de slag gaat, kan goud verdienen. Zo vertelden recruiters eerder dit jaar aan Installatienet dat een beginnend installateur al snel hetzelfde loon krijgt als een beginnend advocaat. Van alle kanten in de branche worden initiatieven op poten gezet om het probleem de wereld uit te helpen. Tegelijkertijd moet er ook meer gebouwd worden. Maar op dat gebied valt er soms een zekere dubbelzinnigheid te bespeuren, zegt Chris Heerius, directeur van Jaga Konvektco. “Soms krijg ik het idee dat het bouwvolume bewust niet wordt opgeschroefd.”

Chris Heerius staat bekend als een eigenzinnige directeur. Samen met mede directeur Bert Kriekels liet hij Jaga Konvecto uitgroeien tot een internationaal opererend bedrijf, dat onder andere betrokken is bij projecten in de VS, China en Canada. Waar Jaga vroeger vooral bekendheid genoot als specialist op het gebied van verwarmingstechniek, is het palet aan diensten de afgelopen jaren danig uitgebreid. Tegenwoordig levert Jaga ook oplossingen voor koeling en ventilatie. Zo werd recentelijk nog de Strada Hybrid gelanceerd (zie links), een radiator die zowel energiezuinig kan verwarmen, koelen als ventileren.

Oplossingen van Jaga zijn zowel in de woningbouw als utiliteit terug te vinden. Zo is onder andere het duurzaamste kantoor ter wereld, The Edge in Amsterdam, voorzien van hun radiatoren. Door zijn betrokkenheid bij de meest uiteenlopende projecten, heeft Heerius door de jaren heen een groot netwerk opgebouwd in de installatiebranche. De laatste tijd hoort hij keer op keer dezelfde geluiden: ‘We willen Nederland in rap tempo verduurzamen, maar waar halen we de vakmensen vandaan?’.

“Je hoort het van alle kanten; er is een schreeuwend gebrek aan goed opgeleid personeel. Ouders zijn terughoudend om hun kinderen naar het technisch onderwijs te sturen. Ik denk dat er meer grootscheepse campagnes nodig zijn om te laten zien dat er volop mogelijkheden zijn in de installatiebranche. Daarnaast moet het beroep beter gewaardeerd worden. Er zijn al initiatieven opgestart om de instroom weer op peil te krijgen, zoals het opleiden van vluchtelingen, prima idee, maar er is meer nodig.”

“En dan het bouwvolume, misschien is de markt ook wel gebaat bij een zekere schaarste, want dan gaan de prijzen omhoog. Ik ben ervan overtuigd dat als we het echt willen, we het bouwvolume wel kunnen opschroeven. Bijvoorbeeld door meer te gaan prefabben, Plug & Play oplossingen te leveren en uiteraard door robotisering.”  

Jaga zelf probeert in ieder geval al haar steentje bij te dragen aan het behalen van de duurzaamheidsdoelstellingen en het opvangen van het tekort aan vakmensen. Onder andere door duurzame systemen op de markt te brengen en continu aandacht te besteden aan installatiegemak. “We zetten vol in op Plug & Play oplossingen om de montagetijd te verkorten. Daarnaast laten we altijd een eigen specialist meegaan als een installateur voor de eerste keer een Jaga-systeem installeert. Zo voorkom je fouten en kostbaar tijdsverlies.”

Woningcorporaties investeren honderden miljoenen in verduurzaming

Gepubliceerd op

Door forse investeringen in woningverbetering zijn woningcorporaties hard op weg om gemiddeld energielabel B in 2021 te bereiken. Dat blijkt uit het benchmarkonderzoek van branchevereniging Aedes. Investeringen specifiek gericht op het verminderen van energieverbruik zijn gestegen met 268 miljoen euro naar 720 miljoen euro in totaal. Daarbovenop verbeterden corporaties ook de duurzaamheid van woningen bij planmatig onderhoud.

Woningcorporaties plaatsten zonnepanelen op 36.000 woningen, vergelijkbaar met het oppervlak van 50 voetbalvelden. En sloten 26.000 huizen aan op warmtenetten. De zogeheten Energie-Index daalde dankzij dit soort maatregelen opnieuw, naar 1,65. De ambitie uit de Aedes-Woonagenda, om in 2021 sectorbreed uit te komen op gemiddeld energielabel B (Energie-Index 1,40), ligt daarmee binnen handbereik.

Het is de vijfde keer dat Aedes dit jaarlijkse benchmarkonderzoek doet. Maar liefst 90 procent van de woningcorporaties (291) deed mee. Zij vertegenwoordigen 98 procent van alle corporatiewoningen.

Verduurzamen van een dierenpark: per verblijf of centraal?

Gepubliceerd op

HermanDeGroot heeft een afstudeeronderzoek van de Haagse Hogeschool te Delft afgerond, waarin is onderzocht hoe een bestaand Nederlands dierenpark kan worden verduurzaamd. Een dierenpark kent over het algemeen veel (verouderde) gebouwen, waardoor een hoog verbruik aanwezig is om de klimaatcondities van de verschillende (dier-)verblijven te reguleren. In Nederland is de gebouwde omgeving voor 40% verantwoordelijk voor de gehele CO2 uitstoot. Daarbij is een hoge dichtheid per m2 aan dierentuinen en dierenparken aanwezig. Het verduurzamen van een dierentuin is dus een belangrijke factor om het energieverbruik en de CO2 uitstoot in ons land verder omlaag te brengen.

Nederlands Warmtepomp Congres 2018

Gepubliceerd op

Met de recente ontwikkeling zoals het gasloos bouwen (nieuwbouw) en Gemeenten die streven naar energieneutrale (gasloze) wijken, zal de inzet van Warmtepompen de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Langzaam maar zeker gaat de warmtepomp de CV-ketel uit de markt verdringen.

“Succes Klimaatakkoord afhankelijk van installateurs en leenmogelijkheden”

Gepubliceerd op

Vandaag presenteren de twee belangrijkste planbureaus van Nederland een analyse van de plannen voor het klimaatakkoord. In het rapport rekenen de bureaus voor wat de klimaatplannen mogelijk opleveren én wat ze kunnen gaan kosten. IZ sprak met een duurzaamheidsexpert van het eerste uur, die inmiddels zowel zijn sporen bij de energie- als watertransitie heeft verdiend.

Gelijkwaardigheidsverklaringen voor lucht-water warmtepompen

Gepubliceerd op

Alklima heeft gelijkwaardigheidsverklaringen van Kiwa ontvangen voor verschillende Mitsubishi Electric warmtepomp-systemen. De verklaringen zijn van belang bij de EPC-berekening van nieuwbouwwoningen en gelden voor de warmtepomp buitenunits uit de Power Inverter-serie PUHZ-SW50 VKA, PUHZ-SW75 YAA en PUHZ-SW100 YAA en voor de warmtepomp buitenunits uit de Zubadan inverter-serie PUHZ-SHW80 YAA en PUHZ-SHW112 YAA.

“Brand bioketels niet zomaar af”

Gepubliceerd op

Claudia Reiner klinkt heel stellig aan de telefoon. De vicevoorzitter van Uneto-VNI was nauw betrokken bij de onderhandelingen over het klimaatakkoord. Zo lovend als ze praat over warmtepompen, zo sceptisch klinkt ze als het gaat over bioketels. “Bioketels zijn geen duurzame oplossing voor de lange termijn,” vindt Reiner. Maar is haar opmerking wel terecht?

Voor de Nederlander is alleen liefde meer waard dan water

Gepubliceerd op

Nederlanders houden van water. Onder de douche en bij het drinken van een glas koud water genieten we er het meest van. Onderzoek door marktonderzoekbureau Kien, in opdracht van GROHE, specialist op het gebied van wateroplossingen en -innovaties naar de waarde van water toont deze en meer opmerkelijke feiten en weetjes. Zo blijkt dat onze liefde voor water zo groot is dat we liever een week geen TV kijken of social media gebruiken dan een week niet douchen (76%). Ook laten we eerder onze kop koffie of thee staan dan dat we geen water drinken (65%). Een week zonder seks verkiezen we boven één dag geen water kunnen drinken (59%), hoewel dit laatste opvallend genoeg alleen geldt voor vrouwen. Kijkend naar de waarde van water is het alleen de liefde die de waarde van water overstijgt.

Uneto-VNI: Meer nodig dan alleen energieadvies

Gepubliceerd op

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis dat de Telegraaf vandaag citeert, zou blijken dat de installateur tekortschiet bij het verstrekken van energieadviezen. Zonder de legitimiteit van het onderzoek in twijfel te trekken, herkent Uneto-VNI zich niet in het beeld dat wordt geschetst. Sterker nog: de installateur ontwikkelt zich steeds meer tot energieregisseur. Lees onderstaand de reactie van de installateurskoepel.

VEH: CV-installateurs schieten tekort met energieadviezen

Gepubliceerd op

Maar liefst 97,5% van de installateurs adviseert zijn klanten niet over duurzame alternatieven voor de cv-ketel. Dat is een gemiste kans, vindt Vereniging Eigen Huis. Zodra een oudere cv-ketel moet worden gerepareerd of vervangen, is in veel woningen een wereld aan energie te winnen. Vereniging Eigen Huis wil dat de kwaliteit van voorlichting en advisering door installatiebedrijven en cv-monteurs snel op orde komt. 

WKO en PV-panelen voor stadskantoor

Gepubliceerd op

BAM Bouw en Techniek start medio 2018 met de transformatie van stadskantoor 1 in opdracht van de gemeente Tilburg. Het ontwerp van Dedrie architecten voorziet in een toegankelijk, transparant en duurzaam stadskantoor dat het nieuwe werken faciliteert. In de plint van het gebouw komen de stadswinkel en commerciële ruimtes. Het monumentale karakter van het uit 1972 stammende gebouw – een ontwerp van Kraaijvanger Architects – blijft behouden. De verbouwing neemt dertien maanden in beslag. De aanneemsom bedraagt € 39 miljoen.

Woningcorporaties hebben te weinig geld voor CO2-neutrale renovaties

Gepubliceerd op

Woningcorporaties beschikken over te weinig geld om woningen van het aardgas af te krijgen. Volgens koepelorganisatie Aedes is er 108 miljard euro nodig om tot 2050 alle woningen CO2-neutraal te maken. “Dat is binnen de financiële mogelijkheden van de sector echter niet haalbaar”, zegt Aedes maandag tegen Het Financieele Dagblad (FD).

Duurzame luchtmanchet

Gepubliceerd op

Het transporteren en behandelen van ventilatielucht vertegenwoordigt een belangrijke energiekostenpost bij exploitatie van uw gebouw. Het is daarom cruciaal dat zo weinig mogelijk ventilatielucht verloren gaat onderweg naar- of van de geventileerde ruimtes. Om dit voor u mogelijk te maken, introduceert Euro Manchetten haar nieuwe manchettenserie: LBH-C. Deze manchet zorgt voor financiële besparing én duurzaamheid van uw ventilatiesysteem.

ROC organiseert symposium over Smart Buildings en onderwijs

Gepubliceerd op

In 2016 startte Het Graafschap College in Ulft met een nieuwe opleiding waarin installatietechniek en bouwkunde werden samengevoegd. Tijdens de leergang ‘Smart Building’ verdiepen de ROC-studenten zich onder andere in allerlei ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals Nul op de Meter-concepten, energiebesparende systemen en innovatieve meet- en regeltechniek.

Toolbox voor slimme meter

Gepubliceerd op

Vanaf nu kunnen installatie- en bouwbedrijven en aanbieders van duurzame energieopwekking, zoals zonnepanelen en warmtepompen, gebruik maken van de toolbox ‘Slim energie besparen’.  Deze bevat communicatiemiddelen die hen helpen om aan te haken bij de uitrol van de slimme meter. De toolbox is ontwikkeld door de Werkgroep ‘lokale marktplaats’ van het Convenant Energiebesparing gebouwde omgeving.

Materialenpaspoort komt stap dichterbij

Gepubliceerd op

Vanwege de inmiddels flinke ervaring met circulair bouwen technisch dienstverlener en bouwkundig aannemer VolkerWessels gevraagd bij te dragen aan de operationele definiëring van het begrip circulariteit van het Madaster materialenpaspoort. Een materialenpaspoort van een bouwwerk maakt inzichtelijk welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt. Dat maakt het hergebruiken en terugwinnen van materialen bij de sloop of demontage veel eenvoudiger en geeft bouwwerken meer waarde.

Den Haag stopt 8 miljoen in fonds voor verduurzaming huizenvoorraad

Gepubliceerd op

De gemeente Den Haag richt een duurzaamheidsfonds op voor eigenaren die hun koopappartement willen verduurzamen. De gemeente steekt zes miljoen euro in het fonds voor kleine Verenigingen van Eigenaren (VvE). Vanuit Brussel komt daar nog eens twee miljoen euro bij. Eigenaren van appartementen of portiekwoningen onder één kap kunnen dan tegen een voordelige rente tot 15.000 euro lenen. Dat maakte wethouder Joris Wijsmuller bekend op de ‘duurzaamheidsmarkt’ in de Hofstad. Het biedt kansen voor de installateur, want de vraag naar nieuwe installaties zal alleen maar toenemen.

Groeiend aantal opdrachtgevers Valstar verschuift van duurzaamheid naar gezondheid

Gepubliceerd op

Directeur Theo de Boer van Installatieadviesbureau Valstar Simonis denkt dat nieuwe manieren van samenwerking, sociale innovatie en andere aanbestedingsmethoden van groot belang zijn voor de installatiesector. “De drijfveer van een groeiend aantal van onze opdrachtgevers die ziekenhuizen, kantoren, wooncomplexen of overheidsgebouwen realiseren verschuift geleidelijk van duurzaamheid naar gezondheid. Om de gewenste resultaten te kunnen blijven boeken organiseren wij de samenwerking binnen projecten soms anders, met vernieuwende processen waarmee we de focus kunnen leggen op de gezondheid van de eindgebruikers van gebouwen.”

Sanitair fabrikant wordt lid van Stroomversnelling

Gepubliceerd op

Freek Wiesenhaan, algemeen directeur van Hansgrohe Nederland, heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst met Stroomversnelling getekend. Stroomversnelling is een netwerk van bouwers, toeleveranciers, corporaties, gemeentes, financiers, netbeheerders en anderen die samen aan de slag gaan om Nul op de Meter renovaties en nieuwbouw mogelijk te maken.

Schneider Electric heeft de ‘Sustainable Development’-award ontvangen voor hun oplossing StruxureWare Demand Side Operation. Met deze SaaS-dienst kunnen organisaties het gebruik van duurzame energie op een smart grid optimaliseren. De leverancier van energiemanagementoplossingen kreeg de prijs in handen tijdens de European Utility Industry Awards in Wenen.

Het kantoor van Unica in Amsterdam is gecertificeerd met een Breeam-NL In-Use certificaat voor alle drie de onderdelen. Voor het gebouw en het beheer werd een score van drie sterren behaald, het gebruik kreeg twee sterren. Op 29 oktober jl. reikte Martin Mooij van de Dutch Green Building Council (DGBC) het certificaat uit aan Robert Haasbroek, vestigingsdirecteur van Unica in Amsterdam. Bij Unica Amsterdam, gevestigd aan de Gyroscoopweg 90-92 (industrieterrein Westpoort), zijn160 medewerkers werkzaam. Het pand, dat dateert uit 2003, is in 2011 in gebruik genomen door Unica. Een duurzame renovatie van het pand resulteerde onder meer in een verlaging van het energielabel G naar A.

Professionals hebben vaak een heel ander idee waarom consumenten al dan niet energiebesparende maatregelen nemen of een zeer energiezuinige nieuwe woning kopen. In veel gevallen zijn consumenten nauwelijks bekend met de mogelijkheden. Bovendien hebben ze veelvuldig behoefte aan heel andere informatie dan professionals denken. Dat blijkt uit een enquête-onderzoek van BPD over consumenten en energiebesparing.

Dutch Heatpump Solutions (DHS) toont op de Vakbeurs Energie in ‘s-Hertogenbosch dat het ontwerpen en aanbieden van een integraal warmtepompconcept een echt specialisme is. Met nieuwe concepten en gerichte samenwerkingen onderscheidt DHS zich in deze markt. Naast de bekende Hydrotop lanceert DHS op de beurs de HydroCap, maar ook een opvallend, integraal installatie-ontwerp in samenwerking met ontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wijnen.

Installateurskoepel Uneto-VNI is positief over de kabinetsvoorstellen voor de begroting 2016. Na jaren van bezuinigen is er eindelijk weer ruimte voor lastenverlichting.  Voorzitter Titia Siertsema: “Burgers krijgen na jaren van achteruitgang iets meer koopkracht. Hopelijk heeft dat, samen met de aantrekkende huizenmarkt, een positief effect op de bestedingen in de installatiebranche.”