Tag Archives: bouw

Verdere groei bouw ondanks capaciteitstekorten en afvlakkende economie

Gepubliceerd op

Als gevolg van een tekort aan personeel kan de bouw de grote vraag naar woningen en utiliteitsgebouwen nauwelijks aan. De afvlakkende economische groei remt daarnaast de groei van de (bedrijfs)investeringen, waardoor de utiliteitsbouwproductie in de komende jaren minder hard groeit dan in de afgelopen jaren. Door een stijgende arbeidsproductiviteit is er toch ruimte voor een bescheiden groei van de bouwproductie. BouwKennis gaat in haar meest recente raming uit van een woningbouwproductie van 67.500 nieuwbouwwoningen in 2019, 69.000 in 2020 en 70.000 in 2021. De utiliteitsbouw komt naar verwachting in 2019 uit op € 4,075 miljard. In de jaren daarna groeit de utiliteitsbouw verder naar ongeveer € 4,25 miljard in 2020 en ruim € 4,5 miljard in 2021.

Ondanks de grote vraag naar woningen en de nog altijd oververhitte woningmarkt, zal de woningbouwproductie in 2019 minder hard groeien dan in de afgelopen jaren. Belangrijkste oorzaak is het tekort aan personeel bij uitvoerende partijen in de bouw. Dat de vergunningverlening niet verder doorgroeit, lijkt hier een reactie op te zijn. Nieuwe bouwprojecten kunnen veelal niet direct ten uitvoer gebracht worden en belanden ‘op de plank’ bij aannemers. Het gevolg is dat de orderportefeuille van woningbouwers momenteel snel verder vol loopt. De huidige werkvoorraad is daarnaast een stuk groter dan tijdens de vorige piek vlak voor het uitbreken van de crisis. Capaciteitsproblemen bij fabrikanten zorgen voor schaarste en flinke prijsstijgingen van bouwmaterialen. Daardoor rijzen de verkoopprijzen van nieuwbouwwoningen momenteel de pan uit. Ook bij gemeentes lijkt er weinig aangelegen om de woningbouwproductie verder te stimuleren. Zo daalden de investeringen in grond en het bouw- en woonrijp maken in 2018 juist ten opzichte van het jaar ervoor, terwijl er wel flink meer winst gemaakt werd op de grondexploitatie.

Plafond bereikt
Nadat er in 2018 bijna 66.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd werden, bereikt de woningbouw in 2019 voorlopig het plafond. Het personeelstekort bij uitvoerende partijen in de bouw remt de woningbouwproductie in de komende jaren af. Als gevolg van procesverbeteringen door prefab, BIM en standaardisering stijgt de arbeidsproductiviteit en is er ruimte voor een bescheiden groei in de komende jaren. BouwKennis gaat ervan uit dat de woningbouwproductie in 2019 doorgroeit naar 67.500 nieuwbouwwoningen. Ook in de jaren daarna groeit de productie verder, naar 69.000 opgeleverde nieuwbouwwoningen in 2020 en 70.000 nieuwbouwwoningen in 2021.

Teruglopende groei van bedrijfsinvesteringen
In de komende jaren vlakt de economische groei sneller af dan waar eerder vanuit gegaan werd. Een belangrijke oorzaak hiervan is de teruglopende groei van bedrijfsinvesteringen. Doordat bedrijven minder investeren loopt ook de vraag naar nieuwe utiliteitsgebouwen terug. De forse groei van utiliteitsbouw in de afgelopen twee jaar, is nagenoeg volledig toe te schrijven aan bedrijfshallen en distributiecentra. Na 2019 wordt de groei breder gedragen. Dit komt enerzijds door een aantrekkende budgetsector (zorg en onderwijs) en anderzijds door de ruimte voor verdere groei die er nog is voor distributiecentra. Daarmee verschuift de groeifocus binnen de utiliteitsbouw langzaam van de marktsector naar de budgetsector. In omvang blijft de marktsector echter wel aanzienlijk groter dan de budgetsector. De utiliteitsbouw groeit in 2019 met 4% naar een waarde van € 4,075 miljard, in 2020 naar € 4,245 miljard (+4,3%) en in 2021 naar € 4,525 miljard (+6,5%).

“Toekomstbestendig bouwen moet daadkrachtig worden opgepakt”

Gepubliceerd op

Bernard Wientjes, voorzitter van ‘De Bouwagenda’ heeft opdrachtgevers en opdrachtnemers opgeroepen toekomstbestendig bouwen daadkrachtig op te pakken. “De Bouwagenda bevat ambitieuze plannen voor de aanpak van grote maatschappelijke opgaven. Het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van huizen en gebouwen en het gezond maken van scholen heeft topprioriteit. Er is een revolutie in de bouw nodig; als we nu niet anders gaan bouwen zijn we te laat.”

Utiliteitsbouw zit in de lift

Gepubliceerd op

Uit de laatste conjunctuurmeting van de bouw blijkt dat veel bedrijven met meer dan 10 man personeel forse groei noteren.
Naast de sterke toename van het aantal vergunningen voor nieuwbouwprojecten, is de werkvoorraad in de utiliteitsbouw in augustus gestegen naar 9,8 maanden. De werkvoorraad van de utiliteitsbouw nadert hiermee het niveau van de woningbouw.

VolkerWessels volgens Cobouw de grootste woningbouwer van ons land

Gepubliceerd op

VolkerWessels is volgens Cobouw momenteel de grootste woningbouwer van Nederland. Het bouwconcern verkocht vorig jaar bijna 2400 woningen. Nummer twee is BAM met 2187 woningen. Opvallend is dat een groot deel van de woningen VolkerWessels heeft gerealiseerd een transformatie betreffen van kantoren naar woningen. Een woordvoerder van het bedrijf daarover tegen Cobouw: “Ruim een jaar geleden leverde dochterbedrijf Kondor Wessels Amsterdam 354 studentenwoningen op en in Eindhoven transformeert een andere dochter, Stam + De Koning, het ene kantoor na het andere naar microwoningen.
Het bouwbedrijf verkocht naar eigen zeggen bovendien 350 woningen van het concept MorgenWonen, een zelf bedacht woonidee. De woning wordt geassembleerd met plug and play bouwdelen. Het resultaat is een duurzame woning van hoge kwaliteit, aldus VolkerWessels op haar website: onderhoudsarm en met energienota nul. De woning is voorzien van een standaard keuken en badkamer. Van de 350 zijn er 220 gekocht door Reggeborgh, het investeringsbedrijf van Wessels.
Overigens geeft Cobouw aan dat een volledige top 10 van grootste woningbouwers moeizaam te achterhalen was. Veel bedrijven wilden hun cijfers niet of slechts deels geven.

Nieuw 3-daags congres tijdens Bouw Compleet Gorinchem

Gepubliceerd op

Tijdens de twaalfde editie van Bouw Compleet Gorinchem vindt een 3-daags congres plaats met onderwerpen ‘Veiligheid van gebouwen’, ‘Brandveiligheid in gebouwen’ en ‘Risicoaansprakelijkheid in de bouw’. Het congres vloeit voort uit een nieuw partnership tussen Evenementenhal en Euroforum. Het 3-daagse congres moet de vakbeurs Bouw Compleet Gorinchem een stevige kwaliteitsimpuls geven. Elke dag vinden seminars plaats waarbij ervaringsdeskundigen ingaan op aansprekende onderwerpen uit de bouwbranche over (brand)veiligheid en risicoaansprakelijkheid, waaronder de vuurwerkramp in Enschede. Het volledige programma van dit 3-daags congres is te vinden op www.evenementenhal.nl/bouwcompleet.

Volumegroei in de bouw zet gematigd door

Gepubliceerd op

De bouw is één van de sectoren die het meest profiteren van het economische herstel dat zich in 2016 zal voortzetten in nagenoeg alle Nederlandse bedrijfssectoren. In de zojuist gepubliceerde Rabobank Sectorprognoses 2016 noemt de bank een volumegroei van 4%. Daarmee vlakt de forse groei in de bouw van het afgelopen jaar (8,2%) af maar blijft het de blikvanger in de sectoren met meeste volumegroei. De (nieuwbouw) woningmarkt profiteert het sterkst en die groei is met name zichtbaar in de Randstad. Verdergaande innovatie van producten en diensten is nodig om de groei in de bouwsector te bestendigen. Bij die innovatie zijn oog voor duurzaam bouwen, verbruik en hergebruik van bouw- en sloopmateriaal belangrijk.