Tag Archives: biowarmte

SER: ‘Minder biogrondstoffen gebruiken voor elektriciteit en warmte’

Gepubliceerd op

De inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte voor gebouwen moet worden afgebouwd. Bij inzet voor warmte is het cruciaal dat het kabinet initiatieven neemt om duurzame alternatieven, als geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Anders komen de klimaatdoelen in de knel. Dit valt te lezen in het SER-advies ‘Biomassa in balans. Een duurzaamheidskader voor hoogwaardige inzet van biogrondstoffen’, dat vandaag is verschenen.

Opbouw van hoogwaardig

De toekomst ligt bij meer hoogwaardige inzet van biogrondstoffen als grondstof voor de chemie en materialen. Dat kan komen uit gewassen, algen, bomen en planten en dierlijke producten. In de chemie kunnen ze deels olie en gas als grondstof vervangen. Daarmee kunnen bijvoorbeeld bioplastics of biobeton gemaakt worden. Langdurige vastlegging van CO2 in materialen helpt het klimaat en past bij een circulaire economie en kringlooplandbouw. Zo ontstaat een circulair, biobased bedrijfsleven met goede economische kansen. De technieken hiervoor staan nog in de kinderschoenen.

Afbouw van laagwaardig

De inzet van biogrondstoffen voor elektriciteit en warmte voor gebouwen moet worden afgebouwd. Bij inzet voor warmte is het cruciaal dat het kabinet initiatieven neemt om duurzame alternatieven, als geothermie, aquathermie en warmtepompen zo snel mogelijk beschikbaar te maken. Anders komen de klimaatdoelen in de knel.

Meervoudige verwaarding

Meervoudige verwaarding wordt steeds belangrijker. Er zijn diverse gewassen die elk verschillende grondstoffen kunnen leveren voor meerdere toepassingen. Aardappelen en suikerbieten zijn al bekende voorbeelden Van de laatste worden de componenten al gebruikt voor voeding, grondstof voor de chemie, energieopwekking en bodemverrijking. Bio-raffinage maakt het mogelijk verschillende bouwstenen van een biogrondstof te scheiden. Die kunnen fossiele grondstoffen vervangen.

Duurzaamheidseisen

De Raad adviseert duidelijke en steeds verder verfijnde eisen te formuleren en te borgen voor duurzame productie. De Europese richtlijn voor hernieuwbare energie biedt hiervoor een basis. Het gaat ook over sociaal-economische criteria, waaronder werkgelegenheid, beperken van ecologische risico’s en eisen voor een schone en gezonde leefomgeving zoals bijvoorbeeld de uitstoot bij gebruik van biogrondstoffen.

Kabinet moet regie nemen

Belangrijke randvoorwaarde is de beschikbaarheid. De wereldwijde beschikbaarheid van duurzame biogrondstoffen is beperkt. Nederland mag daar geen onevenredig groot beslag op leggen. Het advies biedt een afwegingskader voor de noodzakelijke keuzes. Het ligt nu in handen van het kabinet de strategie voor de toepassing in Nederland te bepalen, de kaders vast te leggen en de regie te nemen. De SER gebruikt het begrip ‘biogrondstoffen’ omdat het beter de diversiteit en de waarde van diverse stromen van biomassa weergeeft.

Commissie

Het advies is voorbereid door de SER-commissie Duurzaam Ondernemen. Die staat onder voorzitterschap van Ed Nijpels en de Subcommissie Biomassa onder voorzitterschap van professor Katrien Termeer. Naast de Kroonleden maken ook sociale partners, natuur en milieuorganisaties en onafhankelijke deskundigen deel uit van de commissie DUO.

Op onze nieuwsbrief abonneren

“Bioketels zijn nodig voor een aardgasvrije toekomst”

Gepubliceerd op

Er zijn meer bioketels nodig om Nederland te helpen van het gas af te komen. Dit blijkt uit een studie van CE Delft, een milieuadviesbureau op het gebied van duurzaamheid. ‘Warmtenetten en warmtepompen vormen straks de ruggengraat van de warmtevoorziening. Deze voorzieningen zijn echter niet overal mogelijk of betaalbaar. Dit is het geval waar het elektriciteitsnet niet of slechts tegen hoge kosten verzwaard kan worden en warmtenetten te ver weg liggen. In een deel van die gevallen zijn bioketels de beste optie voor duurzame warmte’, aldus CE Delft.

In 2050 zouden bioketels tot zo’n 7% van de woningen, bedrijven en andere gebouwen verwarming en warm water kunnen leveren. Omgerekend naar huishoudens zou grofweg de hele provincie Utrecht betreffen. Volgens de Nederlandse vereniging van Biomassa Ketel Leveranciers, NBKL, moeten bioketels dan nu al een plek krijgen in bijvoorbeeld de Regionale Energiestrategieën die gemeenten en provincies op dit moment opstellen.

Wat zijn bioketels?
Bioketels werken ongeveer hetzelfde als cv-ketels, maar dan op snoei- en houtafval in plaats van gas: ze zetten dit om in warmte en soms ook elektriciteit. Houtachtige reststromen uit de regio dienen doorgaans als brandstof. Daarnaast lopen er nu proeven om voedselafval en bermgras om te zetten naar brandstof voor bioketels.

Eppo Bolhuis, voorzitter van de NBKL: “De nieuwste generatie bioketels onderscheidt zich in rendementen die oplopen tot ver boven de 90% en met een hele lage uitstoot van fijnstof. Omdat bioketels dezelfde leidingen en radiatoren als een cv-ketel gebruiken zijn ze eenvoudig aan te sluiten als vervanger. Grotere bioketels verwarmen zwembaden, bedrijven, sauna’s en – meestal via een miniwarmtenet – zelfs hele buurten.”

Flinke groene groei
“De laatste jaren is biowarmte al flink gegroeid, mede dankzij subsidie, maar we zijn blij dat de studie laat zien dat er nog meer in het vat zit”, vervolgt Bolhuis. “Biowarmte kan in Nederland tot 2030 verveelvoudigen tot meer dan 150.000 aangesloten woningen, kantoren en bedrijven. Dit kunnen er meer dan 600.000 zijn in 2050.”

Regionale Energiestrategieën
Eén van de manieren om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen zijn de zogenaamde ‘Regionale Energiestrategieën’. Hierin zoeken gemeenten, provincies en waterschappen naar manieren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. “Het valt ons op dat veel mensen de mogelijkheden van bioketels nog niet kennen. Dat is jammer, want de techniek is vergevorderd, eenvoudig aan te sluiten en klaar om op grote schaal toe te passen”, zegt Bolhuis. “We hebben alle technieken nodig voor een aardgasvrije toekomst: warmtenetten, warmtepompen maar dus ook bioketels. Dat laat deze studie van CE Delft duidelijk zien.”

De CE Delft-studie kunt u hier vinden: https://www.ce.nl/publicaties/2305/bioketels-voor-warmte-in-de-toekomst