Om woonwijken sneller, efficiënter en betaalbaar te verduurzamen, investeert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) 100 miljoen in de Renovatieversneller. De regeling moet ervoor zorgen dat het tempo van het verduurzamen omhoog gaat en de kosten per woning dalen. Dit is een belangrijke stap in het bereiken van de beoogde kostenverlaging van 20 tot 40 procent en versnelling naar een tempo van 200.000 verduurzaamde woningen per jaar uit het Klimaatakkoord.

Het versnellen van de verduurzaming van huurwoningen zorgt ook voor continuïteit en werkgelegenheid in de technieksector. Leden van Techniek Nederland kunnen gebruikmaken van de subsidieregeling en het ondersteuningspakket.

Innovaties en schaalvergroting
Minister Ollongren: “Om de klimaatdoelen te halen is het van essentieel belang dat huurwoningen zo snel mogelijk verduurzaamd worden. Door het bundelen van projecten kan op termijn een groot aantal woningen tegelijkertijd gerenoveerd en verduurzaamd worden. Deze regeling draagt bij aan innovaties die deze schaalvergroting mogelijk maken. Daarnaast zorgt de versneller er voor dat doorgewerkt kan worden. Wij kunnen ons niet permitteren dat de bouw vertraagt. Veel mensen zoeken een woning en er ligt een grote verduurzamingsopgave.”

Techniek Nederland is één van de initiatiefnemers
Voorzitter Doekle Terpstra: “Techniek Nederland is een van de initiatiefnemers van de Renovatieversneller. Voor onze leden is het belangrijk dat de verduurzaming van woonwijken via de Renovatieversneller voorspelbaar is. Dat maakt het eenvoudiger voor installateurs en technisch dienstverleners om werkzaamheden te plannen. Het is goed dat de overheid juist nú investeert in verduurzaming. Zo kunnen we de gevolgen van de crisis dempen en blijven de klimaatdoelen binnen handbereik.”

Sleutelrol voor woningcorporaties
Woningcorporaties spelen met hun grote woningbezit een sleutelrol in de Renovatieversneller. Installateurs kunnen wijken met gelijksoortige woningen met behulp van duurzame technieken straks grootschalig en daardoor efficiënt verduurzamen. Ook andere verhuurders, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) en eigenaar-bewoners kunnen gebruik maken van de regeling.

Jaarlijkse inschrijfronde
De Renovatieversneller biedt tot en met 2023 jaarlijks een inschrijfronde en een zesjarig landelijk ondersteuningsprogramma met begeleiding en kennisdeling. Om in aanmerking te komen voor de regeling kunnen woningeigenaren gezamenlijk een voorstel indienen. De ingediende aanvragen concurreren met elkaar op criteria als het aantal woningen in het renovatieproject, de verwachte kostenverlaging, de mate van vernieuwing en de mogelijkheden om de aanpak te herhalen in de regionale en landelijke woningvoorraad. De aanvragen die als beste uit de competitie komen, kunnen gebruikmaken van de regeling.

20 miljoen euro in 2020
In 2020 is er 20 miljoen euro beschikbaar. Hiermee is het mogelijk om naar verwachting 3.000 tot 4.000 woningen te renoveren. Over de totale looptijd van de regeling levert dit naar verwachting circa 15.000 tot 20.000 duurzaam gerenoveerde huurwoningen op.
De Renovatieversneller levert ook kostenreductie op door vraagbundeling, industrialisering, standaardisering en ketensamenwerking. Die versnelling en kostenreductie moeten ervoor zorgen dat voor 2030 jaarlijks zo’n 200.000 woningen gerenoveerd en verduurzaamd kunnen worden.

Voorwaarden
Samenwerkingsverbanden van woningeigenaren zoals corporaties, particuliere verhuurders, VvE’s en individuele woningeigenaren kunnen een voorstel indienen voor een renovatieproject van ten minste 150 woningen gebouwd voor 1995. Per woning varieert de bijdrage van 2.000 tot 7.000 euro. De bijdrage is afhankelijk van het type woning, het pakket energiebesparende maatregelen en de warmtevraag na renovatie. De werkzaamheden moeten binnen drie jaar zijn afgerond. De aanvragen voor 2020 kunnen van 29 juni tot en met 2 november worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bron: Techniek Nederland

Op onze nieuwsbrief abonneren