Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 281 seconden

Holland Solar is blij met de erkenning van zonne-energie in de van het Klimaatakkoord. Ed Nijpels presenteert de hoofdlijnen van dit akkoord momenteel aan minister Wiebes van Economische Zaken. In een eerste reactie zegt voorzitter Jaap Baarsma van de branchevereniging: “Met het ambitieus en stabiel beleid zoals voorgesteld in het concepthoofdlijnenakkoord wordt het mogelijk gemaakt om de bijdrage van zonne-energie in Nederland meer dan te vertienvoudigen.”

Ed Nijpels presenteert de voorstellen voor de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord samen met de vijf voorzitters van de sectortafels van het Klimaatberaad. Het definitieve Klimaatakkoord wordt dit najaar opgeleverd. Met de hoofdlijnen wordt invulling gegeven aan de doelstelling van het kabinet om in 2030 een CO2-reductie van 49% te realiseren.

Vergaande plannen
Zowel de sectortafel Elektriciteit als de sectortafel Gebouwde omgeving laten verregaande plannen zien die de verduurzaming van de energievoorziening grote stappen voorwaarts zullen brengen, constateert Holland Solar. “Als brancheorganisatie werken we in de komende periode graag constructief mee aan het uitwerken van de hoofdlijnen tot werkende maatregelen voor de zonne-energiesector”, aldus Baarsma.

Holland Solar is ervan overtuigd dat het potentieel van zonne-energie nog fors hoger ligt dan in de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord vooralsnog voorgesteld wordt. De snelle uitrol van zonne-energie wordt mogelijk gemaakt door de blijvende prijsdaling van zonnepanelen (zon-PV), de voorgenomen verhoging van de gasbelasting en de ontwikkeling van nieuwe toepassingsgebieden zoals zon op water, gebouwgeïntegreerde zonne-energiesystemen en zonnewarmte voor warmtenetten. Door de maatregelen in het Klimaatakkoord zal de groei nog sneller toenemen. “Zonne-energie kan dé verrassing zijn richting het jaar 2030”, stelt Baarsma. “Want in de concepthoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld, die het mogelijk maken om de groei van zonne-energie te versnellen.”

Handreiking voor regionale energiestrategieën (RES)
Het hoofdlijnenakkoord van de sectortafel Elektriciteit voorziet in een groei van de hernieuwbare elektriciteitsopwekking van 14% nu naar 70% in 2030. Lokale overheden gaan via zogenaamde regionale energiestrategieën (RES) bepalen hoe en waar de duurzame stroomopwekking plaats gaat vinden. “Wij ondersteunen de keuze dat lokale en regionale overheden in samenspraak met burgers gaan bepalen hoe hun energielandschap er in de toekomst uit gaat zien”, stelt Baarsma. “Wat daarbij van groot belang is, is dat de huidige implementatiesnelheid wordt vastgehouden of zelfs verhoogd. Er is bij burgers, gemeenten en bedrijven veel vraag naar meer zonne-energie op land en op daken. Op korte termijn vraagt dit duidelijkheid over de terugleversubsidie voor zonnepanelen en de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) voor zonneboilers, over verbeteringen in de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) en over snellere aansluiting van zonne-energie op de elektriciteitsnetten.”

Holland Solar werkt momenteel aan een handreiking voor overheden die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van de regionale energiestrategieën. Baarsma hierover: “De handreiking voorziet in de landschappelijke, ecologische en maatschappelijke inpassing van zon op land en op daken. In het document komen ook netinpassing en lokale participatie aan de orde. We verwachten samen met de verschillende stakeholders aan het einde van de zomer de handreiking op te leveren.”

Hernieuwbaar op land: 35 terawattuur
In de voorgestelde hoofdlijnen van het Klimaatakkoord wordt gesproken over 35 terawattuur (TWh) ‘hernieuwbaar op land’ in 2030 (noot: dit is wind en zon-PV op land, exclusief zon-PV op daken). Bovendien is in de hoofdlijnen een post ‘Pro memorie’ (PM, wat betekent dat de hoogte hiervan nog niet bekend is) opgenomen voor ‘overige hernieuwbare opties’ die met name gericht is op zon-PV op daken. “Wij geloven dat er met de beschreven aanpak een blijvend grote groei van zon-PV mogelijk is”, stelt Baarsma. “De elektrificatie én de hoeveelheid inpasbare zon-PV gaat in 2030 zelfs hoger worden dan men verwacht. Impliciet schat de sectortafel Elektriciteit de bijdrage van zon-PV op 21 tot 23 gigawattpiek (GWp, circa 22 TWh per jaar) in 2030.”

Holland Solar heeft echter eerder al een scenario van 58 GWp (circa 58 TWh per jaar) in 2030 gepresenteerd. “Bij een geplande combinatie van wind op land en zon-PV op land én zon op water –  waarbij de inpassing op het elektriciteitsnet en de ruimtelijke inpassing goed voorbereid worden – zal 58 GWp zeker mogelijk zijn en dat is meer dan een vertienvoudiging van het huidige opgestelde zon-PV-vermogen”, besluit Baarsma.

Grote rol voor klein- en grootschalige zonnewarmte
Met een door de sectortafel Gebouwde omgeving voorgestelde integrale wijkaanpak, een gebouwgebonden financiering tegen lage rente, voorzetting van de ISDE-regeling en verhoogde gasbelasting, zal ook de verduurzaming van de gebouwde omgeving door zonnewarmte versneld worden. “De contouren van dit akkoord bieden potentie”, stelt Marcel Cloosterman, bestuurslid Zonnewarmte van Holland Solar. “Voor de verduurzaming van gebouwen zijn er tal van oplossingen zoals isolatie, warmtepompen en zonneboilers op gebouwniveau en warmtenetten op wijkniveau. Holland Solar is ook kritisch; een warmtenet op zichzelf is niet duurzaam. Alleen als de warmte die er doorheen stroomt duurzaam is, heeft dit nut. Bij de verdere uitwerking van het akkoord moet hier aandacht voor zijn en moeten noodzakelijke voorwaarden worden gesteld aan het duurzaam voeden van de warmtenetten; zoals met zonnewarmte. Dit geldt overigens eveneens voor de elektrificatie van de gebouwde omgeving. Naast de gebouwde omgeving is ook voor de sectoren industrie en landbouw is elke vorm van duurzame energie nodig. Want hier kan zonnewarmte eveneens een rol vervullen zoals voor de procesindustrie en glastuinbouw.”

Expertisecentrum Warmte
De kennis over duurzame warmte zal beheerd worden door een Expertisecentrum Warmte om burgers en gemeenten te ondersteunen bij het besluiten over lokale oplossingen. Cloosterman hierover: “Als Holland Solar geloven wij in deze aanpak en zullen we bijdragen aan de verdere uitwerking van het Klimaatakkoord. We zien een grote rol weggelegd voor zonnewarmte, samen met de warmtebatterij, zon-PV en energiemanagement achter en voor de meter. Zon-PV en zonnewarmte zijn bij uitstek goed te combineren in samenhang met zowel fossiele als andere duurzame technieken. Zon-PV en zonnewarmte passen daarmee prima in het transitiepad.”