Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 127 seconden

elektra‘Installateurs van cv-ketels en elektrische installaties leveren op grote schaal prutswerk af’, kopt De Telegraaf vanmorgen. De krant baseert zich op vier binnen de branche als autoriteit te boek staande inspecteurs, die zich bezighouden met elektraveiligheid. Ze komen dagelijks levensgevaarlijke situaties tegen en slaan daarom alarm. ‘Het verhaal van de deskundigen sluit naadloos aan bij een rapport dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vorig jaar uitbracht’, vervolgt De Telegraaf. De installatiebranche zou ernstig tekortschieten wat betreft het deugdelijk aansluiten en onderhouden van cv-ketels en geisers. Veiligheidsdeskundige Peter Coppes van het Helmondse bureau C+B vertelt dat “het kennisniveau van installateurs dramatisch afneemt, terwijl installaties steeds ingewikkelder zijn geworden.” De inspecteurs krijgen steun van brancheorganisatie Uneto-VNI. Ook die vindt dat de overheid weer toezicht moet houden. Het ministerie van Binnenlandse Zaken studeert naar aanleiding van het OVV-rapport nog op een oplossing.

Uneto-VNI deelt de zorg die de vier inspecteurs in De Telegraaf uiten over de kwaliteit van elektrotechnische en cv-installaties. De brancheorganisatie werkt daarom aan een zwaardere, uniforme  erkenningsregeling voor plaatsing en onderhoud van deze installaties. Deze regeling stelt zwaardere eisen aan de vakbekwaamheid van monteurs en het toezicht op de naleving. Uneto-VNI verwacht hierbij steun van de overheid. Die zou de verscherpte kwaliteitseisen wettelijk moeten voorschrijven, zodat ze voor alle installatiebedrijven in ons land geldig zijn.
Sinds de afschaffing van de Vestigingswet in 2006 hoeven installatiebedrijven niet meer aan wettelijke eisen te voldoen. Uneto-VNI heeft de overheid destijds gewezen op de veiligheidsrisico’s die dit beleid met zich meebrengt, maar vond geen gehoor. De installatiebranche heeft vervolgens een erkenningsregeling opgezet. Deze regeling kent echter geen wettelijke basis.
De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft afgelopen najaar de aanbeveling gedaan om voor cv-installaties te komen tot één, uniforme, wettelijke erkenningsregeling. Uneto-VNI heeft deze aanbeveling onderschreven en hiervoor inmiddels voorstellen gedaan. Ook werkt de installatiekoepel aan een vergelijkbare regeling voor elektrotechnische installaties.
Uneto-VNI wijst er met klem op dat de overheid met het huidige beleid uit de pas loopt met de ons omringende landen, waar de overheid wél wettelijke eisen stelt aan installatiebedrijven en scherp toeziet op de vakbekwaamheid van installateurs.
De brancheorganisatie neemt ook de beroepsopleidingen nauwkeurig onder  de loep. Voorzitter Titia Siertsema: “Het aanleren van technische kennis en vaardigheden moet weer centraal komen te staan in de opleidingen. De afgelopen jaren lag de nadruk teveel op het ontwikkelen van competenties.”
Volgens Uneto-VNI kunnen ook een verplichte APK-inspectie en opleverkeuring van ínstallaties in woningen ongelukken voorkomen. Uneto-VNI vraagt de overheid om ook deze maatregelen te nemen. De installatiekoepel wijst erop dat andere landen dergelijke verplichtingen al kennen.