Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 179 seconden

Er heerst nog veel onduidelijkheid over de toepassing van de Europese verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014. Deze bevatten eisen voor het ontwerp van ventilatie-eenheden in woningen en utiliteitsgebouwen, met als doel het energiegebruik door ventilatiesystemen met 45% te verlagen. ISSO brengt daarom voor installateurs, leveranciers, adviseurs een handleiding uit die duidelijkheid geeft en praktisch houvast biedt. Het rapport is geschreven in opdracht van VLA, OTIB en Uneto-VNI.

Europa is al jaren bezig om de lidstaten te bewegen tot energiebesparing en het verminderen van de CO2-uitstoot. Zo moet de CO2-uitstoot tot en met 2025 jaarlijks met 233 miljoen ton omlaag worden gebracht. Daarvoor heeft de Europese Commissie verschillende instrumenten ingezet. Zoals de ErP-richtlijnen, die eisen stellen aan Energy related Products, waaronder ventilatoren. De Europese verordeningen EU 1253/2014 (ecologisch ontwerp) en EU 1254/2014 (etikettering) zijn daar een uitwerking van.

Ecologisch ontwerp en etikettering
Verordening EU 1253/2014, ook wel ecodesign genoemd, is van toepassing op nieuwe ventilatie-eenheden voor woningen en utiliteit en schrijft voor hoe het ecologisch ontwerp daarvan eruit moet zien. Zo moeten veel ventilatie-eenheden nu uitgerust zijn met regelbare wtw (warmteterugwinning), moet het toerental van de ventilator regelbaar zijn en zijn het elektriciteitsgebruik en de geluidsproductie aan banden gelegd. Verordening EU 1254/2014  gaat in op de vermelding van het energiegebruik van woningventilatie-eenheden op etiketten en in de productinformatie. Sinds 1 januari 2016 mogen in heel Europa alleen nog ventilatieproducten worden verkocht en in gebruik genomen die voldoen aan de vereisten van deze verordeningen. In 2018 zijn de eisen alweer iets aangescherpt, in 2020 gebeurt dat naar verwachting opnieuw. Voldoe je er niet aan, dan geldt dat als een wanprestatie, een overtreding van de wet. Met alle juridische gevolgen van dien.

Interpretatiefouten leiden tot overtredingen
In de praktijk blijkt het niet zo eenvoudig om de verordeningen te interpreteren. De brancheverenigingen Uneto-VNI (installatiebedrijven) en VLA (Vereniging leveranciers van luchttechnische apparaten) kregen er de afgelopen tijd veel vragen over van hun leden. Enerzijds zijn dat vragen over begrippen, definities en de scope. Anderzijds zijn het technische vragen met betrekking tot de praktische invulling van de verordening. De onduidelijkheid kan in de praktijk tot fouten leiden die als overtredingen gelden. Om die reden heeft Kennisinstituut ISSO, op verzoek van OTIB (het Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) en de twee brancheverenigingen, het rapport 10740 ‘Interpretatiedocument Europese Verordeningen EU 1253/2014 en EU 1254/2014’ uitgebracht. Met het rapport als leidraad is het eenvoudiger om de verordeningen eenduidig en correct toe te passen. Voor zowel installateurs en leveranciers als architecten en adviseurs.

Grijze gebieden ingekleurd
Het document legt de wettelijke kaders op begrijpelijke wijze uit, onderverdeeld naar woningbouw en utiliteit. Het rapport kleurt de grijze gebieden in en biedt een leidraad voor ontwerpers, leveranciers en uitvoerders. Alle mogelijke onduidelijkheden in de verordening komen aan bod, waarbij een afgesproken interpretatie is vastgelegd. Een groot aantal praktijkvoorbeelden, waarvan de regels niet altijd duidelijk zijn, hebben nu een uitleg van de juiste aanpak. Vallen ventilatie-eenheden die een warmtewisselaar en een warmtepomp bevatten voor wtw nu wel of niet onder de verordening? Moet je in een kantoorgebouw met een gebalanceerd ventilatiesysteem voor de verblijfsruimten en een aparte ventilator voor de toiletten, de afzuigventilator toch voorzien van wtw? Wat geldt er bij vervanging van slechts één ventilator in een luchtbehandelingskast? En hoe zit het met ATEX-ventilatie-eenheden? Op al deze praktische vragen geeft het ISSO-rapport een antwoord.

Verwijzingen naar meer
Bij het opstellen van dit rapport is gebruik gemaakt van de al beschikbare interpretatiedocumenten van de VLA en de EVIA-Eurovent samenwerking. Het ISSO-rapport verwijst ook nadrukkelijk naar deze en andere relevante documenten die bijdragen aan het begrip van de verordeningen. Het rapport is gratis te raadplegen via de KennisBank van ISSO.