Techniek Nederland heeft met de vakbonden de afspraak gemaakt dat werkgevers die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis de loonsverhoging van 1 juli a.s. kunnen omzetten in extra vakantiedagen. Het gaat om de loonsverhoging van 3,5% die al was vastgelegd in de cao. Van 1 juli tot en met november van dit jaar kunnen werkgevers die loonsverhoging omzetten in extra vakantierechten. Techniek Nederland en de vakbonden zijn deze ‘dispensatieregeling’ overeengekomen in de Vakraad Metaal en Techniek. Techniek Nederland laat wel weten teleurgesteld te zijn dat de vakbonden niet bereid bleken tot robuustere maatregelen.

Wilt u gebruik maken van de dispensatieregeling, dan kunt u een verzoek indienen bij de Vakraad. Dit verzoek moet in elk geval bevatten:
-Een onderbouwing van de financiële positie van uw bedrijf vóór en tijdens de coronacrisis.
-Een goedkeuring van het verzoek door de meerderheid van de werknemers. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een lijst met handtekeningen of een (digitale) enquête onder alle werknemers.
-Een verklaring van de werkgever dat op het moment van indienen van het verzoek de onderneming niet in staat van surséance verkeert en hiervoor geen verzoek is ingediend.
-Een verklaring dat de werkgever geen dividend of bonussen uitkeert in 2021 (of eventueel eerder of later) die betrekking hebben op het kalenderjaar 2020.Een verklaring waaruit blijkt of de werkgever wel of geen overeenstemming over het verzoek heeft bereikt met de werknemersorganisaties voor de Metaal en Techniek.

Voorwaarden
De Vakraad stelt de volgende voorwaarden aan de dispensatieregeling:
-Per 1 december 2020 wordt het salaris van de werknemer alsnog verhoogd met 3,5%.
-De werknemer ontvangt 29 uur extra-vakantieaanspraken over de periode juli 2020 tot en met november 2020.
-De werkgever informeert zijn werknemers zodra het dispensatieverzoek wordt ingewilligd.

Coulance bij innen combi-nota’s
In de Vakraad zijn ook andere afspraken gemaakt. Zo kan MN coulant omgaan met de inning van de zogeheten combi-nota’s voor de pensioenpremie en afdracht aan het opleidingsfonds OTIB. Het gaat om de combi-nota’s voor het derde en vierde kwartaal van dit jaar.

Op onze nieuwsbrief abonneren