Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 77 seconden

Aan het geluid van warmtepompen en airco’s worden in het Bouwbesluit 2012 nog geen regels gesteld ter bescherming van omwonenden. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is nu voornemens om hiervoor wel eisen op te laten nemen tegelijkertijd met de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze geluidseisen zullen gaan gelden voor nieuw te plaatsen installaties en betrekking hebben op bestaande gebouwen die worden verduurzaamd. De Tweede Kamer zal hierover in het najaar van 2018 nader worden geïnformeerd.

Tot het zover is kunnen afzonderlijke gemeenten in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) regels t.a.v. geluid van warmtepompen en airco’s opnemen. In de model-APV is een vangnetartikel opgenomen waarin staat dat het verboden is toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten op een zodanige wijze dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Een gemeente kan beleidsregels opstellen die een verdere invulling geven aan dit vangnetartikel. Geluidshinder kan bijvoorbeeld worden vertaald naar maximale geluidniveaus op de erfgrens of minimale afstanden van de bron tot de erfgrens.

Daarnaast bestaat er al Europese productregelgeving voor warmtepompen en airco’s. Dit betreft de Europese richtlijn Ecodesign (2009/125/EG) en de hierop gebaseerde rechtstreeks geldende verordeningen, waarin eisen zijn gesteld aan het maximale geluidsvermogensniveau van warmtepompen en airco’s die op de markt worden gebracht. Voor warmtepompen zijn dit de verordeningen 813/2013 (ruimteverwarmingstoestellen en combinatieverwarmingstoestellen) en 814/2013 (waterverwarmingstoestellen en warmwatertanks). Voor airco’s is dit verordening 206/2012 (airconditioners en ventilatoren). In de praktijk blijkt overigens dat warmtepompen voor geluid veel beter kunnen presteren dan deze maximale niveaus.