Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 131 seconden

Jaarlijks komen er vele WKO-systemen bij in ons land. Dat betekent dat steeds meer installatiebedrijven met deze werkzaamheden te maken krijgen. Naast kennis van het ontwerpen van de bovengrondse installatie moet de installateur ook kunnen communiceren met de andere betrokken partijen. Om die reden besteedt ISSO in haar nieuwe publicatie 39 niet alleen aandacht aan het ontwerp van de energiecentrale voor een WKO maar ook aan de communicatie tussen de verschillende fases en de betrokken partijen.

“In de eerste uitgaven van de ISSO-publicaties hebben we zeker wel aandacht besteed aan communicatie”, vertelt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. “Maar voortschrijdend inzicht maakt dat we nu bij de herziening van ISSO-publicatie 39 (‘Energiecentrale met warmte en koude opslag (WKO)’) nog meer aandacht en tijd hebben besteed aan die communicatie. De introductie van communicatietabellen in deze nieuwe Publicatie 39 is dan ook de belangrijkste wijziging.” Daarnaast beschrijft de publicatie vanzelfsprekend ook de huidige stand van zaken voor de ontwerpprocedures en de benodigde activiteiten voor realisatie, onderhoud en beheer.

Perfecte afstemming is noodzakelijk
Via een WKO-systeem kunnen we energie in de bodem opslaan en benutten. Op die manier zorgt deze techniek ervoor dat we gebouwen en processen duurzaam kunnen verwarmen en/of koelen. Maar voor een goed werkend WKO-systeem is er een perfecte afstemming nodig tussen het ondergrondse systeem, de energiecentrale die de warmte en koude opwekt, én de installatie in het gebouw die de afgifte verzorgt. “In de praktijk zijn voor al deze onderdelen vaak verschillende partijen – zowel adviseurs, ontwerpers, als installateurs – verantwoordelijk. Als er na oplevering problemen ontstaan, blijkt in veel gevallen het gebrek aan afstemming en onderlinge samenwerking de oorzaak”, zegt Jan Aerts. De communicatietabellen geven richtlijnen en handvatten om die afstemming en communicatie tussen de partijen effectief en gestructureerd te laten verlopen.

Consequent in alle publicaties
De communicatietabellen zijn niet alleen toegevoegd aan de vernieuwde ISSO-publicaties 39 maar ook aan de recent verschenen ISSO-publicatie 72 (Ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen) en ISSO-publicatie 73 (Ontwerp en uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars). Daarnaast zijn de communicatietabellen ook toegevoegd aan de documenten die de boorbedrijven moeten naleven bij hun certificering. Deze bedrijven certificeren zich via BRL SIKB 11.000 en baseren zich daarbij op Protocol 11.001.

Vaker onderlinge afstemming
“Wij verwachten dat die communicatietabellen echte verbeteringen zullen laten zien door een frequentere 1 op 1 afstemming tussen de ontwerpers van het bodemsysteem, de energiecentrale en het gebouwgebonden systeem. Ze krijgen allemaal met dezelfde protocollen te maken. Het gaat maar om één ding: de bovengrondse en ondergrondse installatie moet als één geheel functioneren. Dat kan alleen als we de verschillende partijen dwingen om bepaalde communicatiestrategieën met elkaar na te leven. En dat is precies wat die communicatietabellen voorschrijven”, zegt Aerts.