Gemiddelde leestijd voor dit bericht is 65 seconden

Kiwa heeft onderzocht in hoeverre het Nofirno afdichtingssysteem van Beele Engineering voldoet aan de ATEX-richtlijn 2014/34/EU. Het systeem, dat bestaat uit rubber slangen, vulslangen en kit, en wordt ingezet om doorvoeropeningen voor kabels en buizen in wanden, vloeren, schotten of dekken, brandwerend en gas-, rook- en waterdicht af te dichten. Uit het onderzoek komt naar voren dat het afdichtingssysteem zich uitstekend leent voor toepassing in omgevingen zoals bedoeld in de ATEX-richtlijn en beschreven in de Europese standaard EN 1127-1 ‘Explosieve omgevingen – Explosiepreventie en -beveiliging – deel 1: basisconcepten en methodologie’.

Aangezien de kit, rubber slangen en het complete afdichtingssysteem geen autonome functie vervullen en geen apparatuur zijn in de zin van de ATEX-richtlijn, richtte de risicobeoordeling zich op het gebruik van het afdichtingssysteem in kabel- en buisdoorvoeringen. Daarbij zijn alle mogelijke ontstekingsbronnen in relatie tot het afdichtingssysteem onderzocht.

Tot de mogelijke ontstekingsbronnen die zijn beoordeeld, behoren hete oppervlakken, vlammen en hete gassen (incl. hete deeltjes), mechanisch gegeneerde vonken, elektrische apparaten en lekstromen, kathodische corrosiebeveiliging, statische elektriciteit, bliksem, elektromagnetische en ioniserende straling, ultrasone geluidsgolven, adiabatische compressie en schokgolven en exothermische reacties, waaronder de zelfontbranding van stof.

Kiwa concludeert dat voor alle onveilige situaties zoals beschreven in EN 1127-1, er geen ontstekingsbron is voor Nofirno kit, Nofirno rubber slangen, Nofirno rubber opvulslangen en het complete, geïnstalleerde Nofirno-systeem.